forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Halk TVlChp

halktvCHP'nin gayri resmî yay?n organ? Halk TV, paras?zl?k nedeniyle kapand?. ??siz kalan çal??anlarsa kanal?n web sitesinde yay?nlad?klar? veda mektubunda aylarca maa? alamad?klar?n?, hatta sular?n?n ve telefonlar?n?n bile kesildi?ini yazd?lar. ??te aç?klaman?n tamam?... 

2005 y?l?ndan beri CHP'nin gayri resmî yay?n organ? olarak faaliyet yürüten Halk TV, geçti?imiz günlerde yay?n?n? durdurdu. Süresiz izne ç?kar?lan kanal personeli, Halk TV'nin resmî internet sitesinde bir veda mektubu yay?mlad?. Baz? itiraflara yer verilen 'Elveda' ba?l?kl? mektupta, kanal?n yay?n?n? durdurmas?nda parti içi çeki?melerin etkili oldu?una i?aret edilerek, "Filler tepinirken çimenler mi ezildi? Biz mi çok kötüydük? Yoksa yönetici diye seçtikleri mi?" sorular? yöneltildi. 

PART?LER?N TV KURMASI YASAK 

Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanun'un 29. maddesine göre, siyasi partiler televizyon kurulu?u kuram?yorlar ve bu kurulu?lara ortak olam?yorlar. CHP, bu nedenle Halk TV'nin resmî sahibi olarak görünmüyordu. 12 Eylül 2010'daki anayasa referandumu öncesinde CHP'nin televizyona 690 bin TL aktard??? belgelenmi?ti. 

HALK TV ÇALI?ANLARININ VEDA MEKTUBU


ELVEDA!..

Çok ?ey yapmak isterken hiçbir ?ey yapamamak.
Halk TV çal??anlar?n?n kaderi hep bu oldu.
*
Önce maa?lar?m?z kesildi. 
Masam?zdaki telefonlar?m?z ilk kurbanlar?m?z oldu.
Sonra suyumuz. 
Konuklar?m?zdan utand???m?z için lavabo kap?s?na “Ar?zal?d?r” yazd?k.
Halk TV Eylül 2010 tarihinden bu yana tam be? ayd?r çal??anlar?n özverileriyle yay?n yapmaya çal???yordu. 
*
Herkes bir ?eyler yapmak için ne umutlarla gelmi?ti oysa.
Her ?eyin ba?? ileti?imdi. AKP`yi mezara gönderecektik. Televizyonun yoksa bir hiçtin.
Muhalefetin söyledikleri ancak onlar?n istedi?i kadar halka ula??yordu.
Makyaj odas? gittikçe tozlan?yor, montaj odalar? sessizle?iyordu.
AKP gericili?inin ve d?? güçlerin aband??? a?a??l?k sistemin b?rakt??? küçük aral?kta sesini duyurabilirdin ancak.
Bunu y?kmaya çal???yorduk.
Birbirimizi tan?m?yorduk oysa. Sunucu, yap?mc?, kameraman... 
Evde ekrana bakt???m?zda birbirimizi görüp tan?yorduk ancak.
Üç kuru? paraya, sigortas?z, sözle?mesiz, güvencesiz ideallerimiz için aylarca yay?n yapt?k.
AKP maliyecilerinden korkarak tek bir ilan vermeyen kendi dü?üncemizdeki i? adamlar?na bile ikinci kez boyun e?medik. Ba??m?z dik kald?k.
*
Önce kumanda masas?ndakiler eksildi tek tek.Oraya kameramanlardan takviye yapt?k.
Ana kumanda tek ki?iye dü?tü. Ama “Mustafa zaten bir taneydi!”
Haber masalar?na e?ilmi? sessiz yüzlerimizi, masalar?n aras?nda gezinip hiçbir ?ey olmam?? gibi, “kahveniz sütlü mü sütsüz mü?” diye soran çay oca??na bakan arkada?lar?m?z?n ne?eli sesleri ?enlendirdi.
Konuklar?m?z? normal olmayan bir ?ey yokmu? gibi ça??rd?k, kar??lad?k, konuk ettik.
Canl? yay?nda gülümseyen yüzlerimizin arkas?ndaki kederi kimse anlamad?. 
Makyaj masas? tozland?, montaj odas? öksüz kald?.
Yemek ?irketlerinin elemanlar? u?ramaz oldu. 
Herkes çakt?rmadan çantas?ndaki simidi sütlü neskafeye banarak hiçbir ?ey olmam?? gibi çal??t?.
*
Filler tepinirken çimenler mi ezildi?
Biz mi çok kötüydük? Yoksa yöneticilerimiz mi?
Yay?n yönetmeni diye tüm yetkiler ellerine verilenler... 
Ne kendileri çal??t?lar ne bizi çal??t?rd?lar.
Tüm Türkiye`nin ilerici demokrat zenginli?ini kanala gümbür gümbür boca edecek yerde, kendi küçük dünyalar?nda "ecü ve bücü"lerine bu mükemmel ideolojik mekanizmay? teslim ederek, ses ve görüntüyle idare ettiler.
Yeteneksizler miydi, samimiyetsizler miydi? ?çten pazarl?kl? m?? Daha anlayamad?k.
*
Ama ?unu iyi biliyoruz ki yönetimde küçük bir de?i?imle ya da yönetime küçük bir takviyeyle f?rt?na gibi olabilecek bir kanal karard?.
Türkiye`nin yollar?n?n çatalland??? bir kav?akta hem.
Herkesin Türkiye`ye sald?rd??? bir cad? kazan? bölgenin ortas?nda.
Seçimlere birkaç ay kalm??ken.
Türkiye göçüyorken!
Hukuk, yarg?, ekonomi, hepsinden önemlisi insan?m?z?n bilinci hallaç pamu?u gibi at?l?yorken!
Gerici kanallar sabah?n köründen geceyar?lar?na dek köpükler saçarak halk? kand?r?rken.
*
Çok ?ey yapmak isterken hiçbir ?ey yapamamak.
Halk TV çal??anlar?n?n kaderi hep bu oldu.
*
Döndü hain rotatifler a??zlar?n?n sular? akarak: "Halk TV Kapand?!" 
"CHP`nin Halk TV`si Paras?zl?ktan Kapand?!"
"Kemal Paray? Bulamad? Halk TV Kapand?!"
Halk Tv çal??anlar?na yaln?zca bu ba?l?klar m? koydu san?yorsunuz?
Lale Han?m söyledi en gerçe?ini: “Aray?p sorulmamakt? en çok koyan!”
*
Gidiyoruz...
Neye, kime k?zaca??m?z? bilmeyerek...
Ne oldu?unu daha anlamayarak.
Olanlara, haz?r bir kanal?n böyle tuhaf biçimde b?rak?labilece?ine inanamayarak!
“Ülkemiz elden gidiyor. Seçimlere üç be? ay kald?, akl?n?z? m? kaç?rd?n?z?” diye a?layarak arayan izleyicilerimize birkaç k?r?k sözden ba?ka bir ?ey söyleyemeyecek buru?uklukta bir sesle.
*
Referandum kampanyas? bitti önce maa?lar?m?z kesildi. 
E?imizden dostumuzdan denkle?tirerek bulduk yol param?z? ama hep geldik.
Sonra onlar da anlad? buru?turulup at?ld???m?z?.
Masam?zdaki telefonlar?m?z ilk kurbanlar?m?z oldu.
Sonra suyumuz. 
Konuklar?m?zdan utand???m?z için lavabo kap?s?na “Ar?zal?d?r” yazd?k.
Sonra “Digitürk”den dü?tük.
Sonra elektrikler kesildi!
*
Karard?k. ?nce bir s?z?y? gövdemizden dam?tarak.
*
Oysa bizim yüzümüz apayd?nl?kt?.

A.Y.

http://www.halktv.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri