forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

soruisareti_adammMediaCat’in Nielsen i?birli?i ile gerçekle?tirdi?i "Türkiye’nin en popüler kö?e yazarlar?" anketinin dördüncüsü aç?kland?. Ara?t?rman?n en ilginç verisi Emin Çöla?an'la ilgili. Ankete göre, internet sitesi olmayan ve 200 bin tirajl? Sözcü'de yazan Emin Çöla?an, Türkiye'nin en çok okunan, en güvenilen ve en yak?n hissedilen kö?e yazar?...

Ankete göre, kö?e yazarlar?n? okuma oranlar? dü?üyormu?...

Nielsen’in yüz yüze anket yöntemiyle 16-64 ya? aras? kad?n ve erkekler üzerinde gerçekle?tirdi?i bu ara?t?rma; ?stanbul, Ankara, ?zmir, Ayd?n, Kayseri, Erzurum, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Adana ve Trabzon olmak üzere toplam 13 ili kaps?yormu?...

2010 y?l?n?n Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim, Kas?m ve Aral?k aylar?nda gerçekle?tirilen ara?t?rman?n raporlar?, toplam 7 bin 246 ki?inin sonuçlar? üzerinden haz?rlanm??...

REYT?NG ÖLÇÜMLER?N? DE YAPIYOR...

Ara?t?rmay? yapan Nielsen Türkiye'deki reyting ölçümlerini yapan AGB ile ortak çal???yor... Türkiye'de Reyting ölçümü yapan ?irketin ad? AGB Nielsen Media Research... Reyting sisteminde denek aileleri de Nielsen belirliyor...

Zaman zaman reyting ölçümleriyle ilgili yap?lan tart??malarla gündeme gelen AGB Nielsen'nin bu ara?t?rmas? da tart???lacak cinsten...

Çünkü yaz?lar? internette yay?nlanmayan ve tiraj? 200 bin olan bir gazetede yazan Emin Çöla?an'?n bütün kategorilerde birinci gelmesi nas?l izah edilebilir?

Ankete kat?lanlara yazarlar?n hangi gazetede yazd?klar? soruldu mu?

E?er sorulduysa Emin Çöla?an'?n hangi gazetede yazd???yla ilgili ne cevap al?nd??

Bu sorunun cevab? ara?t?rman?n güvenilirli?ini test eden en önemli veri olacakt?r...

??TE N?ELSEN'?N YAPTI?I ANKET?N DETAYLARI...

TÜRK?YE’DE KÖ?E YAZARI OKUMA ORANI DÜ?ÜYOR

Ara?t?rman?n sonuçlar?na göre, Türkiye’nin sadece yüzde 26’s? gazete ve dergilerdeki kö?e yaz?lar?n? okuyor. Ayn? oran 2009 senesinde yüzde 28 idi. Kö?e yaz?lar?n? okuyanlar?n oran? AB SES grubunda yüzde 39’a, erkekler aras?nda ise yüzde 31’e yükseliyor. Bu rakamlar, AB SES grubunun yar?s?ndan fazlas?n?n erkek oldu?unu ve Türk halk?n?n yakla??k yüzde 60’?n?n kö?e yaz?s? okumad???n? gösteriyor.

Kö?e yaz?s? okudu?unu belirten ki?ilere “Be?enseniz de be?enmeseniz de yaz?lar?n? kaç?rmadan mutlaka okudu?unuz ilk 3 kö?e yazar? kimdir?” ?eklinde yap?lan sorgulamayla elde edilen ve yüzde 2’nin alt?nda de?er alan yazarlar?n dahil edilmedi?i ‘En Çok Okunan Kö?e Yazarlar?’ listesinde toplam 22 yazar var. Bundan önceki sene bu say? 25, bir önceki sene ise 27 idi. Yani Türk halk?n?n kaç?rmadan okudu?u kö?e yazarlar?n?n say?s? gün geçtikçe azal?yor.

Listenin ilk be?i küçük yer de?i?tirmeler haricinde geçen seneyle benzer. Ancak geçen sene yedinci s?rada yer alan Y?lmaz Özdil, bu sene ikincili?e yükselmi?; geçen sene be?incilikteki Ay?e Arman ise sekizincili?e gerilemi?. Geçti?imiz iki senedir zirveyi elinde tutan H?ncal Uluç, bu sene zirveyi uzun zamand?r ikincilikte görmeye al??t???m?z Emin Çöla?an’a b?rak?yor ve üçüncülü?e geriliyor. Geçen sene pe? pe?e gelen Ahmet Altan ve Bekir Co?kun ikilisi ise bu sefer de birer s?ra a?a??da yine art arda s?ralan?yor.

Listenin alt?nc? s?ras?nda geçen sene 9. s?rada gördü?ümüz Fatih Altayl? yer al?yor. R?dvan Dilmen de t?pk? Altayl? gibi yükseli? sergiliyor ve 6 basamak birden t?rmanarak yedincili?e oturuyor. Geçen seneye göre dü?ü? ya?ayarak sekizincili?e yerle?en Ay?e Arman’?n ard?ndan yine yükseli? yakalayan biryazar geliyor: Mehmet Barlas. Geçen sene 14. s?rada yer alan Barlas’? bu sene dokuzunculukta görüyoruz.

Mehmet Ali Birand bu sene 5 s?ra gerileyerek 11.’li?e yerle?irken, Can Dündar 4 s?ra birden dü?üyor. Benzer ?ekilde Ahmet Hakan ve Ertu?rul Özkök de 2010’da gerileyen kö?e yazarlar?ndan. Listenin daha alt s?ralar?nda yer alan Nazl? Il?cak, Fehmi Koru ve Hasan Pulur ise geçen seneye göre okunma oranlar?n? art?rm?? görünüyor. Bunlar?n içinden özellikle Nazl? Il?cak, 24.’lükten 15.’li?e yükselmesiyle göze çarp?yor.

EN BE?EN?LEN KÖ?E YAZARLARI

Yaz?lar? en fazla be?enilen kö?e yazarlar? sorgulamas?nda ilk üç, ufak bir de?i?iklik haricinde ayn?. Emin Çöla?an yine zirvede yer al?rken, ikinci s?rada geçti?imiz sene be?incilikte yer alan Y?lmaz Özdil’i görüyoruz. En be?enilen kö?e yazar? olarak Emin Çöla?an ve Y?lmaz Özdil’in belirtilme oran? 2009 senesine k?yasla daha yüksek. Üçüncü s?rada ise yine geçen seneki gibi Ahmet Altan bulunuyor.

Listenin dördüncü s?ras?nda, geçen sene ikincilikte gördü?ümüz H?ncal Uluç yer al?yor. Uluç, hem en çok okunan hem de en be?enilen kö?e yazarlar? listesinde dü?ü?te.En çok okunan kö?e yazarlar?nda oldu?u gibi söylenme oran? yüzde 2 ve üstünde olan yazarlar?n dahil edildi?i listede toplam 10 yazar yer al?yor. Geçen sene ayn? liste 14 yazardan olu?uyordu. Listede Ahmet Altan’dan itibaren okunma oranlar?n?n çok yak?n oldu?unu görüyoruz. Öyle ki Ahmet Altan ve H?ncal Uluç yüzde 4 okunma oran?na sahipken, listenin geri kalan? yüzde 2 ile devam ediyor. Listeye tek kad?nyazar olarak giren Ay?e Arman, geçen seneye göre 2 basamakl?k bir yükseli? yakal?yor ve yedinci s?raya yerle?iyor.

Bunun haricinde R?dvan Dilmen’in 5 basamakl?k yükseli?i de göze çarp?yor. Can Dündar, Mehmet Ali Birand, Haydar Dümen ve Mehmet Barlas geçti?imiz sene listede olup bu sene göremedi?imiz isimler olarak kar??m?za ç?k?yor. Fehmi Koru ise geçen seneden farkl? olarak alt s?ralardan da olsa listeye giriyor.

EN GÜVEN?LEN YAZAR Y?NE ÇÖLA?AN

En güvenilen kö?e yazarlar? ara?t?rmas?nda zirveye geçen seneki gibi Emin Çöla?an oturuyor. Geçti?imiz sene ikinci s?radaki H?ncal Uluç, di?er listelerde oldu?u gibi bu listede de dü?ü? ya??yor ve yerini Y?lmaz Özdil’e b?rak?yor. Üçüncü s?radaki Ahmet Altan yerini korurken, H?ncal Uluçdördüncülükte kar??m?za ç?k?yor. Bu senenin be?inci s?ras?nda geçen seneki listede görmedi?imiz bir ismi, Fatih Altayl?’y? görüyoruz. Bekir Co?kun iki s?ra gerileyerek alt?nc?l??a yerle?irken, t?pk? Y?lmaz Özdil gibi tüm listelerde yükseli? sergileyen R?dvan Dilmen yedincilikte kar??m?za ç?k?yor. Listenin son s?ras?nda ise Mehmet Ali Birand yer al?yor.

Listedeki yer k?yaslamalar?n? yaparken, geçen seneki listenin 10, bu senekinin ise 8 ki?iden olu?tu?unu belirtmekte fayda var. Emin Çöla?an, Y?lmaz Özdil ve Fatih Altayl? listenin güven oranlar?n? art?ran yazarlar? olurken; H?ncal Uluç, Bekir Co?kun ve Mehmet Ali Birand’?n güven oranlar? dü?ü? sergiliyor. Geçen sene listede olan Can Dündar ve Rauf Tamer bu sene görülmezken, onlar?n yerine listeye giri? yapan isim Fatih Altayl? oluyor.

EN YAKIN H?SSED?LEN KÖ?E YAZARLARI

En yak?n hissedilen kö?e yazarlar? listesinin ilk dördü, önceki iki listede oldu?u gibi Emin Çöla?an, Y?lmaz Özdil, Ahmet Altan ve H?ncal Uluç olarak s?ralan?yor. Be?inci s?rada R?dvan Dilmen yer al?rken, onu alt?nc? s?radan Bekir Co?kun takip ediyor. Ayn? liste geçen sene 11 ki?iden olu?urken, bu sene yaln?zca 6 isim listeye girmeyi ba?ar?yor. “En çok hangi kö?e yazar?n? kendinize yak?n hissediyorsunuz?” sorusuna Emin Çöla?an ve Y?lmaz Özdil yan?t?n? verenlerin oran? 2009’a göre artarken; ayn? oran Ahmet Altan, H?ncal Uluç ve Bekir Co?kun ad?na dü?ü? gösteriyor. Listenin geçen seneye göre daha az isimden olu?mas?n?n da etkisiyle Can Dündar, Rauf Tamer, Mehmet Ali Birand ve Ay?e Arman’? bu sene göremiyoruz.

ÖZD?L’?N YÜKSEL??? D?KKAT ÇEK?YOR

Ara?t?rman?n sonuçlar?n? k?saca özetlemek gerekirse; Emin Çöla?an, Y?lmaz Özdil, Ahmet Altan ve H?ncal Uluç Türk halk?n?n en çok okudu?u, be?endi?i, güvendi?i ve kendini yak?n hissetti?i kö?e yazarlar?n?n ba??nda yer al?yor. Emin Çöla?an ve Y?lmaz Özdil tüm listelerde ilk ikideki yerlerini korurken, en fazla okunan kö?e yazarlar? listesi hariç di?er üç listede onlar? s?ras?yla Ahmet Altan ve H?ncal Uluç takip ediyor. En fazla okunan kö?e yazarlar? listesinde ise H?ncal Uluç Ahmet Altan’?n önüne geçiyor. 2009 senesine k?yasla H?ncal Uluç’un an?lma oran?nda azalma görülürken, Y?lmaz Özdil’in ikinci s?raya yükselmesi dikkat çekiyor. Hürriyet’te Bekir Co?kun’un bo?altt??? koltu?u doldurmas?, Y?lmaz Özdil’in okunma oran?n? ciddi ?ekilde yükseltmi? görünüyor. Listede yükseli?iyle göze çarpan bir di?er yazar ise R?dvan Dilmen. Spor yazarlar? kategorisinden listelere giren tek isim olmay? ba?aran Dilmen, üst s?ralarda kar??m?za ç?k?yor.

Kad?n kö?e yazarlar?na bakt???m?zda Ay?e Arman, t?pk? 2009’da oldu?u gibi, di?er tüm kad?n yazarlar? geride b?rakarak en çok okunan ve en be?enilen yazarlar listelerindeki yerini al?yor. Ay?e Arman haricinde listelerde gördü?ümüz bir di?er kad?n yazar, Nazl? Il?cak oluyor. Il?cak, en çok okunan yazarlar listesine 15. s?radan giriyor. ( Ar??t?rman?n kayna?? )

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri