forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

davut_dursunUzun süredir Meclis gündeminde bulunan RTÜK Yasas? kanunla?t?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül onaylarsa yasa yürürlü?e girecek ve medyada yeni bir dönem ba?layacak. RTÜK Ba?kan? Davut Dursun yasayla ilgili tart??malar? CNBC-e yay?n?nda de?erlendirdi.

Dursun'un aç?klamalar?ndan sat?r ba?lar? ?öyle: "Radyo-televizyon yay?n kurulu?lar?n?n temel düzenlemesini yapan yasa 1994'te ç?km??t?. O günden bu yana 16 sene içinde yasada önemli de?i?iklikler yap?ld?. Yasa hem demode oldu, hem de yay?n teknolojisinde önemli geli?meler ya?and?. Mevcut yasan?n de?i?tirilmesi çal??malar? birkaç y?ld?r sürüyordu. Dün TBMM Genel Kurul'da kabul edilen yasa radyo-TV'lere yönelik yeni aç?l?mlar getiriyor. Yeni bir dönemi ba?latmas? nedeniyle milat oldu?unu söylüyoruz.

Sektörde rahatlama sa?layacak

Yabanc? pay? yüzde 50'ye ç?k?nca nas?l etki olaca?? yönünde bir çal??ma yapmad?k. Yüzde 25 ortakl???n getirdi?i bir tak?m s?k?nt?lar vard?. Yabanc?lar?n giri?ini olumsuz etkileyen bir faktördü. Yüzde 50'ye ç?kmas? yabanc? sermayenin sektöre giri?ini h?zland?raca??n?, cesaretlendirece?ini dü?ünüyoruz. Do?un Grubu'nda da belli oranda yabanc? sermaye ortakl??? var. Bunun yüzde 50'ye çekilmesi konusunda giri?imler olabilir. Bu medya sektöründe rahatlama sa?layacakt?r. Yabanc? giri?ini h?zland?racak.

Tekelle?meyi önlemeye yönelik olarak yasada iki önemli ilke var. Biri gerçek veya tüzel ki?i en fazla 4 karasal yay?n kurulu?una ortak olabiliyor. ?u anda s?n?rs?zd?. Biz buna bir s?n?r getirdik. ?kinci ortak olunan ?irketlerin reklam gelirlerindan pay?na yüzde 30 s?n?r? getirdik. Yüzde 30'u geçerse yüzde 30'a inecek ?ekilde ortakl?klar? devretmesi ?eklinde bir mecburiyet var. Bunun yabanc? sermayeyle ilgisi yok. Herhangi bir ki?inin hangi yay?n kurulu?lar?na ortak oldu?unu masaya serip ona göre de?erlendirmek gerekir.

Ba?bakan'?n yetkisi zaten vard?

Ba?bakan'?n yay?n durdurabilme yetkisi abart?ld?. Mevcut yasada zaten Ba?bakan'?n ya da görevlendirece?i bir bakan?n kamu güvenli?inin tehlikeye girdi?i durumlarda yay?n? durdurma yetkisi var. Biz mevcut yasadaki bir hususu yeni yasaya ta??m?? olduk. Burada herhangi bir ola?anüstü durumda, ciddi kaosun ortaya ç?kt??? durumda h?zl? hareket edebilmek için yay?n? durdurabilme yetkisini yeni yasaya ta??m?? olduk. Yay?n durduruluyor ama Ba?bakan'?n karar?n?n mahkemeye götürülmesi de söz konusu. Ola?anüstü yeni bir durum söz konusu de?il. ?imdi yokmu? yeni yasayla getiriliyormu? gibi bir durum ortaya ç?kt?.

Türkiye'de dizilerin uzunlu?undan rahats?z olan çal??anlar ve izleyiciler var. Bunun ele al?nmas? gerekir demi?tim. Yay?nc?larla yap?lan görü?melerde  yay?nc?lar da dizilerin uzunlu?unun görev alan oyuncular?n ücretleriyle biçimlendirmi?lerdi. Dizi oyuncular?n?n ald?klar? ücretler dü?ürülürse yay?n süreleri de dü?ürülür gibi bir aç?klamam söz konusu de?ildi. Avrupa'da dizi süreleri nedir, bunu belirlerken ne tür faktörler etkili gibi bir çal??ma yapt?k. Ortaya ç?kan durum dizi sürelerinin belirlenmesinde kamu otoritelerinin etkisinden çok yay?n kurulu?lar?n?n kendi inisiyatifi önemli rol oynuyor. Türkiye içinde bizim müdahalemiz yerine yay?n kurulu?lar?n?n makul süreye çekece?ini umuyoruz. ?u anda diziye süre s?n?r?n? dü?ünmüyoruz.

3-4 saat süren bir dizi uzun

Reklam süreleriyle ilgili yeni yasada bir ?ey yok. Saat ba??ndan saat sonuna kadar yüzde 20'yi geçemez ifadesini koyduk. Bu Türkiye'nin de taraf oldu?u sözle?menin belirledi?i bir süredir. Bu süreye yay?nc?lar?n da uymalar? gerekiyor. Yay?nc?lar?n yüzde 20'yi geçmeme konusunda özen göstermesini bekliyoruz. Dizi süreleriyle izleyicilerin de ?ikayetini dikkate alarak 3-4 saat süren dizi sürelerinin sorun yaratt???n? dikkate alarak daha makul süreye çekmelerini bekliyoruz. Yay?nc?lardan da bu konuda anlay?? bekliyoruz. Dizi süreleri uzundur, ben de?il herkes hemfikir. Tekrar?yla birlikte 3-4 saat süren bir dizi izleyiciler aç?s?ndan ho? de?ildir.

Yapt?r?mlar a??rla??yor

Yay?n durdurmada sistem de?i?iyor. Yeni yasala müeyyideler kousunda yay?n ilkelerini ikiye ay?r?yoruz. Toplumsal sonuçlar? daha a??r olan ilkeler var, terör haberleri vs. gibi bunlara ili?kin hususlarda do?rudan para cezas?na gidiyoruz. Bir tak?m ilkelerin ihlalinde ise yay?nc?n?n önce uyar?lmas? arkas?ndan tekrar? durumunda para cezas?, para cezasyla birlikte gerekli görülürse program durdurma cezas?n?n uygulanmas? söz konusu. Yeni yasayla yay?n ilkelerinin ihlalinde tekrar?n ?art olmamas? yenili?i getiriliyor. Her ihlal kendi ba??na de?erlendiriliyor. Para cezas? veya yay?n durdurma ?eklinde uygulanacak. Program durdurma da para cezas?yla birlikte söz konusu olabilecek. Müeyyideler biraz daha a??rla?t?r?lm?? oluyor. Ba?ka türlü etkili olam?yordu. Yay?n kurulu?lar?n?n biraz daha hassas davranmalar?n? istiyoruz, yay?n durdurma konusunda müeyyideler öncesine göre biraz daha can yakabilir. Cezalar?n artmas? yay?n ilkelerini ihlal edenlerle ilgili.

Gizli reklama müsaade etmemiz mümkün de?ildir. Baz? kurulu?lar gizli reklam? politika haline getirdi. Ürün yerle?tirmekle gizli reklam ayn? ?eyler de?il.

Siyasi reklamlar?n önü aç?l?yor

Mevcut yasada siyasi reklamlar? yasaklayan düzenleme yoktu. Seçim dönemlerinin d???nda zaten reklam yap?labiliyordu. Seçim döneminde ortalama üç ayl?k dönemde siyasi reklamlar?n yap?lmas?na YSK müsaade etmiyordu. Art?k reklam yap?labilecek. Normal reklamlarda takip edilen ilkeler ve standartlar seçim dönemindeki siyasi reklamlar için de söz konusu olacak. Bu Türk yay?n sektörü için aç?l?m.

RTÜK'ün ald??? reklam pay?n?n yüzde 5'ten yüzde 3'e çekilmesinin bizim harcamalar?m?z? kar??layaca??n? hesaplad?k. Yüzde 3'e indirmekle yay?nc?lar?n ?ikayet etti?i bir konuyu dikkate alarak çözümlemi? oluyoruz.

Frekans ihalelerinde iki y?ll?k süre içinde ihale edilmesi benimsendi. ?u anda analog frekanstan yay?n yap?l?yor, bizim de k?sa sürede say?sala geçmemiz gerekiyor. Say?sal frekanslar? ihale edece?iz. Onu takip eden iki y?l içinde say?sal ve analog ayn? anda devam edecek. ?ki y?l sonra da Türkiye say?sal yay?na geçmi? olacak. Bu süreci önce büyük?ehirlerde ba?layacak ?ekilde bir takvimimiz var.

Mozaikleme konusunda ciddi ele?tiriler var, hakl?lar. Ama bu mozaikleme bizim yasadan kaynaklanacak bir ?ey de?il. Tütün ve mamullerinin kullan?m?yla ilgili yasadan kaynaklanan bir sorun. Mozaikleme konusunda gev?eme olmas? mümkün de?il. Bizim orada yapaca??m?z bir ?ey yok. Tarihi film dahi olsa, sigara görüntüsünün ekranda yay?nlanmas? yasaklanm??t?r. Bizim yasadaki ilgili hüküm de?i?medikçe yapacak bir ?ey yok. (http://www.ntvmsnbc.com/)

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri