forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

halktvCHP'nin önceki günkü grup toplant?s?nda Ergenekon kapsam?nda gözalt?na al?nan Soner Yalç?n'a her türlü deste?i vereceklerini aç?klayan K?l?çdaro?lu'nun daha sonra bir araya geldi?i Deniz Baykal'dan da Yalç?n için Halk TV'yi istedi?i ortaya ç?kt?. Baykal ise bu öneriyi kabul etmedi.Yeni ?afak'?n man?etten verdi?i habere göre, CHP kulislerinden s?zan bilgilere göre 1 saat 40 dakika süren görü?menin ana eksenini Halk TV olu?turdu. K?l?çdaro?lu, Baykal'dan kendisine Halk TV'nin hisselerini istedi. Bu teklife s?cak bakan Baykal, hisseleri Olcay Baykal'?n ye?eni Haluk Ak?ltopu, eski CHP Sayman? Mahmut Y?ld?z ve CHP'li Antalya Muratpa?a Belediye Ba?kan? Süleyman Evcilmen'in babas?nda oldu?u iddia edilen kanal?n parti taraf?ndan kullan?lmas?na bir itiraz? olmad???n? iletti.

KANALA ?HT?YAÇ VAR

Baykal, yeni yönetim kaynak aktarmad??? için kapat?lan kanal?n yeniden aç?lmas?n? isteyerek, "Halk TV'nin yay?n?na devam etmesi gerekir. CHP için faydal? bir yayg?n organ?. Al?n kanal? istedi?iniz gibi kullan?n. Kanal ya?as?n" ifadelerini kulland?. K?l?çdaro?lu da ayn? kanaatte oldu?unu ve kanal?n CHP için önemli oldu?unu söyledi.

KANAL SONER YALÇIN'A DEVRED?LS?N

Sözü Ergenekon kapsam?nda gözalt?na al?nan Yalç?n'a getiren K?l?çdaro?lu'nun kanal?n Yalç?n'a devri konusunda kolayl?k gösterilmesini istemesi ise görü?menin sonuçsuz kalmas?na neden oldu. K?l?çdaro?lu, "Kanal, borçlar? ödemesi ve ma?dur olan çal??anlar?n zararlar?n?n gidermesi kar??l???nda Yalç?n'a verilsin" dedi. Soner Yalç?n'?n daha önce kendisine yapt??? teklife benzer olan teklifi reddeden Baykal, "Bu resmen hibedir. Partinin etiyle t?rna??yla kurdu?u ve geli?tirdi?i milyon dolarl?k de?erlerinin pe?ke? çekilmesine müsaade edilemez" dedi. Baykal ise televizyonun bir tek ki?iye güvenilerek devredilmeyece?i konusunda ?srar etti.


CHP'li Durdu Özpolat ile ortak olarak televizyon kanal? kurma haz?rl??? yapan Soner Yalç?n, Baykal'a gitmi? ve kanal?n borçlar? kar??l???nda kendisine devredilmesini istemi?ti. Baykal, 3 milyon 200 bin lira civar?ndaki borçlar?n ödenmesi, kanal?n 3 y?l?n sonunda kendisine teslim edilmesi, 2 milyon dolar da kira bedeli ödenmesini istedi. Yalç?n, maliyetin 5 milyon dolar? a?aca??n? görünce vazgeçti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri