forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

erbakan_cillerMilli Güvenlik Kurulu'nun 28 ?ubat 1997'deki toplant?s?nda al?nan kararlar?n üzerinden 14 y?l geçti. Ya?anan de?i?im ve dönü?üm her alanda hissedildi. 28 ?ubat medyas? kavram? bu süreçte ortaya ç?kt?.

 

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 28 ?ubat 1997'deki toplant?s?nda al?nan kararlar?n üzerinden 14 y?l geçti. MGK tarihinin en uzun toplant?s?nda al?nan kararlar, yeni bir siyasi dönemin kap?s?n? açt?.

Anadolu Ajans? ar?ivinden derlenen bilgilere göre, baz? çevrelerce ''postmodern darbe'' olarak nitelenen ve yo?un tart??malara neden olan 28 ?ubata giden süreçte Türkiye, tarihinin en s?cak y?llar?ndan birini 1997'de ya?ad?. Necmettin Erbakan'?n ba?bakanl???nda 28 Haziran 1996'da RP-DYP koalisyonu ?eklinde kurulan 54. Hükümette, DYP Genel Ba?kan? Tansu Çiller Ba?bakan Yard?mc?s? ve D??i?leri Bakan? olarak görev ald?.

Hükümet yetkililerinin 1996 sonbahar?ndan itibaren yapt??? baz? konu?malar nedeniyle Türkiye 1997'ye rejim tart??malar?n?n gerginli?iyle ba?lad?. 3 Kas?m 1996'da meydana gelen trafik kazas?n?n ard?ndan patlayan ''Susurluk''skandal?yla çalkalanan ülkede, Aczmendiler'in eylemleri de gündeme geldi.

Ramazan nedeniyle resmi dairelerdeki mesai saatlerinde mahalline göre yap?lan düzenlemeler ve çal??anlar?n iftar saatine yeti?ebilmeleri için baz? illerde ö?le tatilinin k?sa tutulmas?, baz?lar?nda ö?le tatili uygulanmamas? tart??malara yol açarken; dönemin Ba?bakan? Erbakan, tarikat tart??malar?n?n yo?unla?t??? bir s?rada Ba?bakanl?k konutunda baz? tarikat ve cemaat liderine iftar yeme?i verdi.

Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, RP Kayseri il örgütünün Siyasi Partiler Yasas?'na ayk?r? olarak üniforma niteli?inde tek tip k?yafet giydirdi?i görevlilerle ilgili olarak bu partiye 30 Ocak 1997'de uyar?da bulundu. Ba?savc?l?k, RP Kayseri ?l Yönetim Kurulunun 30 gün içinde görevden el çektirilmesini istedi. Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l??? fesih i?leminin yap?lmamas? halinde RP hakk?nda kapatma istemiyle dava aç?laca??n? bildirdi.

KUDÜS GECES?

Sincan'?n RP'li Belediye Ba?kan? Bekir Y?ld?z'?n 31 Ocak 1997'de düzenledi?i ''Kudüs Gecesi''ne ?ran'?n Ankara Büyükelçisi Muhammed R?za Bagheri de kat?larak bir konu?ma yapt?. Gecede, ''intifada'' hareketini canland?ran bir oyun sergilendi ve gösterinin yap?ld??? çad?ra Hizbullah ve Hamas örgütlerinin liderlerinin posterleri as?ld?.

Ba?bakan Erbakan, 1 ?ubat 1997'de kamuoyundan gelen tepkiler ve DYP'deki baz? bakanlar?n ''imza koymay?z'' direni?ine kar??n üniversitelerde ba?örtüsünü serbest b?rakan kararnameyi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açt?. Bu arada, Susurluk'taki trafik kazas?yla ortaya ç?kan karanl?k ili?kileri protesto etmek amac?yla düzenlenen ''Sürekli Ayd?nl?k ?çin 1 Dakika Karanl?k'' eylemi ba?lad?.

Öte yandan Sincan'da düzenlenen ''Kudüs Gecesi''ne tepkiler ya?maya ba?lad?. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? ve DGM Ba?savc?l??? Kudüs Gecesi ve geceyi düzenleyen RP'li Belediye Ba?kan? Bekir Y?ld?z hakk?nda 2 ?ubat 1997'de ayr? ayr? soru?turma açt?.

Sincan'daki aç?klamas?yla tepkilere neden olan ?ran Büyükelçisi, 3 ?ubat 1997'de D??i?leri Bakanl???na ça?r?larak protesto edildi.

Sincan'da Kudüs gecesiyle ilgili haber yapmak üzere bulunan Star muhabiri I??n Gürel, Recep Gülmez adl? bir ki?i taraf?ndan dövüldü. Recep Gülmez daha sonra iki günlük bir takipten sonra tutuklanarak Ankara Merkez Kapal? Cezaevi'ne konuldu.

S?NCAN'DAN GEÇEN TANKLAR...

Birçok çevrede bir askerlerin ''uyar?s?'' olarak alg?lanan ve kamuoyunun belle?inde 28 ?ubat? ''sembolize'' eden ''Sincan'dan tanklar?n geçmesi''hemen bu olay?n ard?ndan geldi. Sincan'da 4 ?ubat 1997'de 15 tank ve 20 kariyer, ilçeden geçerek Yenikent'teki tatbikat alan?na gitti. Sabah?n erken saatinde tanklar? gören Sincanl?lar, ''darbe'' oldu?unu sanarak ?a?k?nl?k ya?ad?.

Dönemin ?çi?leri Bakan? Meral Ak?ener, Sincan'dan tanklar?n geçti?i gün Sincan Belediye Ba?kan? Bekir Y?ld?z'? görevden uzakla?t?rd?. Ertesi gün Bekir Y?ld?z Ankara DGM'deki sorgusundan sonra Terörle Mücadele ?ubesi taraf?ndan gözalt?na al?nd?. Y?ld?z DGM'deki iadesinden sonra 9 ki?iyle birlikte yasa d??? silahl? çeteye yard?m ve halk? kin ve dü?manl??a tahrik iddias?yla tutukland?.

Dönemin Cumhurba?kan? Demirel, ''Dini siyasete alet etmek isteyenler hem suç, hem günah i?liyor'' aç?klamas? yapt?. Dönemin Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?smail Hakk? Karaday? 9 ?ubatta yay?mlad??? bayram mesaj?nda, ''Türk Silahl? Kuvvetleri laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlü?ü u?runda her türlü görevi yapacak azim ve kararl?l??a sahiptir'' dedi.

Ba?bakan Erbakan ''Sürekli Ayd?nl?k ?çin 1 Dakika Karanl?k'' e?lemine kat?lanlar? ele?tirerek, ''I??k kapatan fesat'' dedi. Dönemin Adalet Bakan? ?evket Kazan'?n eylem için ''Elektrikleri söndürüp mum söndü oynuyorlar'' dedi?i iddias? Alevi vatanda?lar?n tepkisine yol açt?. Adalet Bakan? Kazan ise''Mum söndürme Alevilerin ananesidir'' dedi. Toplumun çe?itli kesimleri Kazan'?n istifas?n? istedi. Kazan, 14 ?ubatta Sincan Belediye Ba?kan? Bekir Y?ld?z'? cezaevinde ziyaret etti. Tepkilere neden olan ziyaret için Kazan ''Ziyaret medeni bir yakla??m'' dedi.

Sivil toplum örgütlerinin kad?n temsilcileri taraf?ndan Ankara'da miting düzenlendi.

HÜKÜMETTE ÇATLAK...

DYP Genel Ba?kan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? ve D??i?leri Bakan? Tansu Çiller, 17 ?ubat 1997'deki G?K toplant?s?nda ''RP'nin son ç?k??lar?ndan rahats?z oldu?unu'' söyleyerek, ''Ba?bakan Erbakan'? bu konuda ikaz edece?im'' dedi.

Adalet Bakan? Kazan'a ilk tepki hükümet orta?? partiden Devlet Bakan? olan I??lay Sayg?n'dan geldi. Sayg?n Medeni Kanun'un Kabulünün 71. y?ldönümü nedeniyle Kazan'a yap?lacak ziyareti iptal etti.

Çiller, 19 ?ubatta Ba?bakan Erbakan'dan habersiz BBP'ye hükümet ortakl??? önerdi.

?ran Büyükelçisi Bagheri, Kudüs Gecesi'ndeki konu?malar?n ard?ndan artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.

''CUMHURBA?KANI'NDAN BA?BAKAN'A UYARI MEKTUBU''

Sincan'daki Kudüs Gecesi'nden 4 gün sonra ?çi?leri Bakanl???na bir yaz? gönderen dönemin Cumhurba?kan? Süleyman Demirel, ''belediyelerdeki köktendinci kadrola?man?n derhal incelenmesini'' istedi. Bu uyar? üzerine ?çi?leri Bakan? Meral Ak?ener valiliklere gönderdi?i yaz?da Cumhurba?kan?'na bilgi verilmek üzere konunun ara?t?r?lmas? talimat? verdi. 21 ?ubat 1997'de Cumhurba?kan? Demirel ile görü?en Erbakan, ''Türkiye'nin rejim meselesi yok'' aç?klamas? yapt?. Ayn? gün bir ba?ka aç?klama da askeri kanattan geldi. Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Çevik Bir, Washington'da Türk-ABD Konseyi kapan?? balosunda ''Sincan'da demokrasiye balans ayar? yapt?k'' dedi.

Adalet Bakan? ?evket Kazan, 24 ?ubatta, RP yanl?s? 15 derne?in temsilcilerini orduyu ele?tirdikleri için makam?ndan kovdu.

''S?cak'' günlerin ard?ndan, 26 ?ubatta Cumhurba?kan? Demirel'in Ba?bakan Necmettin Erbakan'a ''rejim konusunda endi?elerine dile getirene bir mektup gönderdi?i'' belirtildi. Ve iki gün sonra 28 ?ubat 1997'de MGK, Cumhurba?kan? Demirel'in ba?kanl???nda topland?. MGK tarihindeki en uzun toplant?lar?ndan biri olan ve bundan sonraki siyasal ve sosyal geli?meleri belirleyen bu tarihi ''ola?an'' toplant? 8 saat 45 dakika sürdü.

Çankaya Kö?kü'nde saat 15.10'da ba?layan toplant? saat 23.55'te sona erdi. MGK toplant?s?na Ba?bakan Necmettin Erbakan, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?smail Hakk? Karaday?, D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Tansu Çiller, Milli Savunma Bakan? Turhan Tayan, ?çi?leri Bakan? Meral Ak?ener ile Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Hikmet Köksal, Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Güven Erkaya, Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Ahmet Çörekçi, Jandarma Genel Komutan? Orgeneral Teoman Koman ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral ?lhan K?l?ç kat?ld?. Toplant?da, M?T Müste?ar? Sönmez Köksal, D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? Onur Öymen, Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, Ola?anüstü Hal Bölge Valisi Necati Bilican ve Cumhurba?kanl??? Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz, Genelkurmay ?stihbarat Ba?kan? Korgeneral Çetin Taner ile MGK Genel Sekreter Ba?yard?mc?s? Korgeneral Necdet Timur da haz?r bulundu. Toplant?ya kat?lan Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel ile Ola?anüstü Hal Bölge Valisi Necati Bilican, saat 18.00 s?ralar?nda MGK toplant?s?ndan ayr?ld?.

Toplant? sonras?nda yay?mlanan MGK bildirisinde ''Cumhuriyet ve rejim aleyhtar? y?k?c? ve bölücü gruplar?n, laik ve anti-laik ayr?m? ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzle?tirmeye yeltendiklerinin mü?ahade edildi?i'' belirtilerek, ''Anayasa ve Cumhuriyet yasalar?n?n uygulanmas?ndan asla taviz verilmeyece?i'' vurgulan?yordu. 4 maddelik bildirinin son maddesinde ?öyle deniliyordu:

''Toplant?da bilhassa Anayasa ile Atatürk milliyetçili?ine ba?l? demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kar?? ça?d??? bir kisve alt?nda zemin olu?turmaya yönelik rejim aleyhtar? faaliyetler de gözden geçirilmi?; Türkiye Cumhuriyeti'nin varl???n?, Atatürk ilke ve ink?laplar? do?rultusunda, ça?da? medeniyet yolunda, demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat alt?na alan Anayasa ve Cumhuriyet yasalar?n?n uygulanmas?ndan asla taviz verilmemesi gerekti?i; Anayasa'n?n tan?mlad??? Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet ilkelerinin sa?l?kl? bir ?ekilde düzenlenmesine imkan sa?layacak güvenlik, huzur ve toplumsal bar???n önem ve öncelik ta??d???; Cumhuriyet ve rejim aleyhtar? y?k?c? ve bölücü gruplar?n laik ve anti-laik ayr?m? ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzle?tirmeye yeltendikleri; Türkiye'de laikli?in sadece rejimin de?il ayn? zamanda demokrasinin ve toplumun huzurunun da teminat? ve bir ya?am tarz? oldu?u; devletin yap?sal özünü olu?turan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlay???ndan vazgeçilemeyece?i, yasalarla belirlenmi? kurallar?n gözard? edilerek yap?lan ça?d??? uygulamalar?n da hukukun üstünlü?ü ilkesiyle ba?da?mayaca??; Türkiye'nin 1997 y?l? içinde AB'ye tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi öncelikli bir hedef alarak sürdürdü?ü, böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve kurulu?lar?n bu sürece katk?da bulunmas?n?n gerekli oldu?u, bu sebeple, demokrasimiz hakk?nda ku?kulara yol açacak, Türkiye'nin yurtd???ndaki imaj?n? ve itibar?n? zedeleyecek her türlü spekülasyona son vermek gerekti?ini, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik insan haklar?na sayg?l?, sosyal bir hukuk devleti oldu?u yolundaki temel ilkelerinin Anayasam?z?n ve devletimizin teminat? alt?nda oldu?u; rejimin, kendisine ve gelece?ine yönelik tart??malar?n, içinde bulundu?umuz ortamda Türkiye'ye yarardan çok zarar verdi?i; aç?klanan bu esaslar aksine davran??lar?n, toplumumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginlikleri ve yapt?r?mlara neden olaca?? de?erlendirilmi?, bu konularda al?nacak ve al?nmas? gereken tedbirlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmi?tir.''

MGK'NIN TAR?H?NDEK? EN UZUN TOPLANTILARDAN B?R? OLAN 28 ?UBATTA ALINAN KARARLARDAN SONRA, S?YAS? VE SOSYAL SÜREÇ YÖN DE???T?RD?

Milli Güvenlik Kurulu'nun tarihindeki en uzun toplant?lardan biri olan 28 ?ubat 1997'de al?nan kararlardan sonra siyasi ve sosyal süreç yön de?i?tirdi.Zorunlu temel e?itimin 8 y?la ç?kmas? ve daha bir dizi karar?n uygulanmas? MGK bildirisinin ard?ndan gerçekle?ti.

MGK bildirisinin yay?mlanmas?n?n ard?ndan 1 Mart 1997'de askerlerin MGK toplant?s?na getirerek, hükümetten yap?lmas?n? istedi?i 20 madde belli oldu. Temel e?itimin 8 y?la ç?kmas?, imam hatip okullar?n?n meslek okullar?na dönü?türülmesi, irticai faaliyetlere kar??t?klar? için TSK'daki görevlerine son verilen askerlerin belediyelerde istihdam edilmesinin önüne geçilmesi istendi.

MGK bildirisini yorumlayan DYP Genel Ba?kan?, Ba?bakan Yard?mc?s? ve D??i?leri Bakan? Tansu Çiller, ''?ktidar?n hiçbir icraat? laikli?e ayk?r? de?ildir'' dedi. Dönemin Ba?bakan? Necmettin Erbakan da ''Suni olarak meydana getirilen gerginli?i ortadan kald?rmak, ülkedeki tansiyonu dü?ürmek hepimizin görevidir'' diye konu?tu.

Erbakan, hükümete bildirilmek üzere MGK'da al?nan 20 maddelik kararlar listesinde ''baz? ifadelerin çok sert oldu?unu'' öne sürerek kararlar? imzalamad?Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, ''Ordu ile uyum içindeyiz'' diyen Erbakan'a, ''Ordu Atatürk'e inananlarla uyum içindedir'' yan?t?n? verdi. 3 Martta DYP'nin baz? önde gelen isimleri DYP'nin hükümetten çekilmesini istedi. Çiller, Ba?bakanl?k'ta biraraya geldi?i Erbakan'? ''MGK kararlar?n? imzalamas?'' konusunda iknaya çal??t?.

Erbakan bir bas?n toplant?s? düzenleyerek yeni hükümet aray??lar?na sert ç?kt? ve ''Hükümet TBMM'de kurulur, MGK'da kurulmaz'' diye konu?tu. RP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ayd?n Menderes Erbakan'a ''Ya imzala, ya çekil'' dedi.

Türkiye'nin önde gelen baz? sivil toplum kurulu?lar? MGK kararlar?na tam destek verdiklerini aç?klad?.

Çiller, Erbakan'dan Temmuz 1997'de Ba?bakanl?k görevini kendisine devretmesini istedi. Bu iste?i reddeden Erbakan 5 Mart 1997'de MGK kararlar?n? imzalad?. Çiller, Ba?kanl?k Divan? toplant?s?nda MGK kararlar? ve uygulanmas? konusunda TBMM'de genel görü?me aç?lmas? için Erbakan ile anla?t?klar?n?, genel görü?me önergesini hafta ba??nda Meclis'e sunacaklar?n? aç?klad?. Ancak di?er partilerin sert tepki göstermesi üzerine bu plan uygulanamad?.

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Karaday?, 5 Martta, Ba?bakan Erbakan'?n görü?me istedi?ini nazik bir üslupla reddetti.

Dönemin Cumhurba?kan? Demirel, MGK'n?n anayasal ve kendine özgü bir kurulu? oldu?unu belirterek MGK kararlar?n?n uygulanmamas? halinde devletin yürümeyece?ini, uygulamayanlar?n sorumlu olaca??n? söyledi.

KARARLARI UYGULAMA KOM?TES? KURULDU

Ba?bakan Erbakan MGK kararlar? için RP'li bakanlar Fehim Adak ve ?evket Kazan ile DYP'li Nevzat Ercan'dan olu?an bir ''uygulama komitesi'' kurdu.

Dönemin DSP lideri Bülent Ecevit, 9 Martta RP'nin kat?lmayaca?? ve liderlerin bulunmayaca?? hükümet olu?umu ça?r?s?nda bulundu. Bunun üzerine DSP'li Hüsamettin Özkan partiler aras?nda mekik diplomasisi ba?latt?.

MGK kararlar?n?n uygulanmas?yla ilgili ilk çatlak, 8 y?ll?k kesintisiz e?itimde ç?kt?. MGK 8 y?ll?k temel e?itimin kesintisiz olmas?n? isterken, RP, imam hatiplerin orta k?s?mlar?n?n zorunlu e?itim kapsam?nda kalmas?na yol açacak 5 3 modelinde ?srarl? olduklar?n? bildirdi.

Dönemin Milli E?itim Bakan? Mehmet Sa?lam, 10 Martta, 8 y?ll?k e?itim için müfredat?n haz?r oldu?unu, Bakanlar Kurulu onaylarsa uygulamaya Eylülde ba?lanabilece?ini bildirdi. Ertesi gün Çiller grup toplant?s?nda RP'yi ve Erbakan'? uyararak, MGK kararlar?n?n Bakanlar Kurulunda ele al?naca??n? vurgulad? ve ''Bunun teminat? DYP'dir'' dedi.

RP Grup Ba?kanvekili O?uzhan Asiltürk MGK'n?n, temel e?itimin 8 y?la ç?kar?lmas?yla ilgili karar?n? kabul etmeyeceklerini aç?klad?. Ba?bakan Erbakan MGK kararlar? tart??mas?na Bakanlar Kurulu toplant?s?nda son noktay? koydu. Kararlar, k?sa, orta ve uzun olmak üzere üç ayr? vadede uygulanacakt?. Toplant?da MGK'n?n önlem paketini okuyan Erbakan, ''Bunlar?n ço?u yürürlükteki yasalar?n uygulat?lmas?d?r. Kimse tereddüt etmesin, bu kararlar?n hepsi uygulanacakt?r'' dedi.

Dönemin ANAP lideri Mesut Y?lmaz, 16 Mart 1997'de DYP'ye ''Rejim için birle?elim'' ça?r?s?nda bulundu.

RP içerisinde MGK kararlar paketine tepkiler sürerken Ba?bakan Erbakan RP'li bakanlara ''MGK kararlar? aynen uygulanacak'' talimat? verdi.

Erbakan, 7 y?ll?k e?itimin uygulanamayaca?? konusunda MGK'y? ikna için bir rapor haz?rlad? ve buna orta?? DYP'den de destek geldi. 8 y?ll?k e?itimle ilgili tart??malara Cumhurba?kan? Demirel nokta koydu; ''MGK karar alm??, hükümet uygulanacak demi?, bundan sonras? için diyece?im bir?ey olmaz.''

MGK kararlar?yla ilgili ilk kez konu?an dönemin Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?smail Hakk? Karaday?, RP'nin ?srarlar?na sert tepki gösterdi. Karaday?, MGK'n?n anayasal bir kurulu? oldu?unu belirterek, ''Burada al?nan kararlar herkesin riayet etmesi gereken kararlard?r'' dedi.

Milli E?itim Bakanl???, 8 y?ll?k e?itime bu y?l (1997) geçilece?ini aç?klad?.

''YOL AYRIMINA GEL?ND?''

DYP Genel Ba?kan?, Ba?bakan Yard?mc?s? Çiller, DYP grup toplant?s?nda MGK kararlar?na direnen orta??n? uyard?. Çiller, ''Hiç kimse bu kararlar? gayri ciddi göremez. Bunlar ciddidir'' dedi. Bundan sonra DYP'de ''hükümetten çekilelim'' sesleri yükselmeye ba?lad?. Dönemin Sa?l?k Bakan? Y?ld?r?m Aktuna, ''MGK kararlar?na gayri ciddi bir ifadeyle yakla??l?rsa o zaman bizim uzla?mam?z fevkalade zorla??r. Hükümet yol ayr?m?na gelmi?tir'' dedi. Sanayi ve Ticaret Bakan? Yal?m Erez, ''Bu hükümet, ülkedeki gerginli?e çözüm getiremez. Vakit geçirmeden geni? tabanl? yeni bir hükümet kurulmal?d?r'' diye konu?tu. DYP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Gölhan, ''Erbakan da bilir ki kararlar? uygulamazsa hükümet edemez. Hükümette RP ile bir yol ayr?m?na geldik'' aç?klamas? yapt?. Baz? RP'li yöneticilerden ise 8 y?ll?k kesintisiz e?itime kar?? aç?klamalar geliyordu.

TOBB, 31 Martta hükümetin derhal çekilmesini istedi. 31 Mart 1997'de toplanan MGK'da, Kurul'un askeri kanad? RP'nin MGK kararlar?na yönelik ele?tirilerinden duyduklar? rahats?zl??? dile getirdi.

8 y?ll?k e?itimle ilgili tart??malar ve ya?anan gerginlikler aylarca sürdü. 35 y?ll?k gelene?i bozarak Anayasa Mahkemesi'nin kurulu? y?ldönümünde konu?an ilk Cumhurba?kan? olan Demirel, ''Kimse laik Cumhuriyete alternatif aramaya kalk??mas?n'' dedi. Demirel, 22 Nisanda ''''Türkiye'nin içinde bulundu?u krizden ç?k?? yolunu seçim'' olarak gösterdi.

MGK, 26 Nisanda topland? ve 28 ?ubatta al?nan kararlar?n ne kadar uyguland???n? belirleyebilmek için ?zleme Komitesi kurulmas?n? kararla?t?rd?. Bu komite her ay MGK'ya bir de rapor sunacakt?.

Dönemin Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Vural Sava?, 21 May?s 1997'de ''Anayasa'n?n laiklik ilkesine ayk?r? eylemlerin oda?? haline geldi?i aç?kl?kla anla??ld???'' gerekçesiyle RP'nin sürekli kapat?lmas? istemiyle dava açt?.

''BATI ÇALI?MA GRUBU''

Genelkurmay Ba?kanl??? bünyesinde 11 Haziranda irticaya kar?? ''Bat? Çal??ma Grubu'' olu?turuldu.

Haziran?n 18'inde Ba?bakan Necmettin Erbakan ile yard?mc?s? Tansu Çiller, ''giderek artan toplumsal gerginlik nedeniyle hükümetin nas?l devam edece?i'' konusundaki görü?melerinde uzla?t?lar. Ba?bakanl??? Çiller devralacak, BBP hükümete girecek ve erken seçim yap?lacakt?. Bu anla?madan sonra Erbakan ayn? gün hükümetin istifas?n? Cumhurba?kan? Demirel'e sundu. Erbakan Demirel ile görü?mesinde RP, DYP ve BBP'nin anla?t???n?, Bakanlar Kurulu ve hükümet program?n?n haz?r oldu?unu'' bildirdi ve hükümeti kurma görevinin Çiller'e verilmesini istedi.

Cumhurba?kan? Demirel ertesi gün muhalefet lideri Mesut Y?lmaz, Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Hüsamettin Cindoruk ile görü?tü, ard?ndan da hükümeti kurma görevini ANAP Genel Ba?kan? Y?lmaz'a verdi. Y?lmaz'?n görevlendirilmesine RP, DYP ve BBP liderleri tepki göstererek, Demirel'i ele?tirdi.

MGK, 25 Haziranda Demirel'in ba?kanl???nda topland? ve bu toplant? Necmettin Erbakan'?n kat?ld??? son MGK toplant?s? oldu. 30 Haziranda 55. Cumhuriyet Hükümeti ANAP Genel Ba?kan? Mesut Y?lmaz'?n ba?bakanl???nda kuruldu. ANAP-DSP ve DTP ortakl???yla kurulan hükümette DSP lideri Bülent Ecevit Ba?bakan Yard?mc?s? olarak görev ald?.

MGK kararlar?ndan en çok tart???lan 8 y?ll?k kesintisiz e?itim ile ilgili yasa tasar?s?, 16 A?ustos 1997'de TBMM'de 242'ye kar?? 277 oyla kabul edildi. 8 y?ll?k kesintisiz e?itim uygulamas?, 1997-1998 e?itim-ö?retim y?l?n?n aç?ld??? 15 Eylülden itibaren uygulanmaya ba?land?.

Bu arada, Anayasa Mahkemesi RP'yi, 16 Ocak 1998'de ''demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ayk?r? davranarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü?ü ve millet egemenli?i ilkelerini çi?nedi?i ve irticai faaliyetlerin oda?? oldu?u'' gerekçesiyle kapatt?. Genel Ba?kan Necmettin Erbakan ile ?evket Kazan, Ahmet Tekdal, ?evki Y?lmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, ?brahim Halil Çelik'in milletvekillikleri dü?ürüldü ve 5 y?l siyaset yasa?? konuldu. 22 ?ubat 1998'de karar?n Resmi Gazete'de yay?mlanmas?yla RP'nin 14 y?l süren siyasi ya?am? sona erdi. (Haber7.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri