forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YA?AYANLARIN A?ZINDAN MEDYANIN 28 ?UBAT'I...

Aktif .

28subat_mansetleri28 ?ubat 1997'de yap?lan Milli Güvenlik Kurulu toplant?s? sonucu aç?klanan kararlarla ba?layan ve Türkiye'yi karanl?k bir döneme sokan sürecin en önemli aktörleri aras?nda gazeteciler de vard?. Baz? gazetecilerin 28 ?ubat'la hayatlar? karart?l?rken baz? gazeteciler ise bu sürecin en ate?li destekçileriydi...

Dönemin Genelkurmay Ba?kan? Hüseyin K?vr?ko?lu'nun "Bin y?l sürecek" dedi?i 28 ?ubat 'postmodern darbesi' Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda birçok de?i?ime neden oldu. Süreçte, farkl? görü?leriyle ön plana ç?kan gazeteciler de hedef haline geldi. Haz?rlanan and?çlarda baz?lar? PKK ile i?birli?i yapmakla, baz?lar? da irticaya destek vermekle suçland?. Hedef tahtas?na oturtulan gazeteciler i?lerinden, kö?elerinden oldu ama y?llar geçtikçe hepsi bir bir Türkiye'nin önemli yazarlar? olarak medya sahnesine geri döndü. Bugün i?te o gazetecilerden be?inin hikayelerini okuyacaks?n?z. 28 ?ubat sürecinde ne ile suçland?lar, neler ya?ad?lar, kimlerin tehditlerine maruz kald?lar, neler hissettiler?

??te ya?ayanlar?n a?z?ndan 'Medyan?n 28 ?ubat?':

Sabah Gazetesi Yazar? NAZLI ILICAK:

"O?LUM VE BEN ??S?Z KALDIK"

28 ?ubat sürecinde o?lum Mehmet Ali Il?cak'?n ç?kard??? Ak?am Gazetesi'nde çal???yordum. Fakat sonra Ak?am'?n da??t?m? durduruldu ve bu gazete Mehmet Emin Karamehmet'e devredildi. Ben o dönem 28 ?ubat kararlar? ve askerin siyasete müdahalesi kar??s?nda yaz?lar yaz?yordum. Mesela Teoman Koman'?, Veli Küçük'le ilgili gerçekten çok ele?tirel yaz?lar yaz?yordum. Bana önce haber geldi, 'Askerin aleyhine yaz? yazmas?n' diye. Ama ben yaz?lar?ma devam ettim. Sonra bir gün Ak?am Gazetesi yönetiminden beni arad?lar ve 'Sizinle görü?mek istiyoruz' dediler. Ben hemen Mehmet Ali'yi arad?m ve 'Odama gelmek istiyorlar, bir ?ey mi var' diye sordum. O da 'Bana senin i?ine son vermem gerekti?ini söylediler' dedi. Mehmet Ali onlara 'Ben böyle bir ?eyi yapamam. Bunun gerekçesi ne?' diye soruyor, onlar ise gerekçeye gerek olmad???n? söylüyorlar. Bunun üzerine ben yönetime telefon ettim ve 'Gelmenize gerek yok, ben anlad?m' dedim. Ben gazeteden ayr?l?rken Mehmet Ali Il?cak, beni öven bir yaz? yazmak istedi. Fakat gazete yönetimi bu yaz?y? koymak istemedi. Aralar?nda bir münaka?a oldu ve Mehmet Ali bast?rarak bu yaz?y? yay?nlad?. Ertesi gün Mehmet Emin Karamehmet kendisini ziyarete geliyor ve 'Senin i?ine son vermek zorunday?z' diyor. Ve benim arkamdan o?lumu da i?ten ç?kard?lar, ikimiz de i?siz kald?k.

"O?LUMU KORUMASI ?Ç?N CEZAEV?NDE B?R 'BABA' ?LE ANLA?TIM"

Ben olay?n nas?l oldu?unu sonradan ö?rendim. Erol Özkasnak, Mehmet Emin Karamehmet'i Ankara'ya ça??r?yor ve kendisini ayakta bekletiyor. Bir yandan da telefonda Teoman Koman ile konu?uyor. 'Karaahmet mi Karamehmet mi onu ça??rd?m geldi. Ve ?u an tebli? ettiriyorum kendisine pa?am, merak etmeyin' diyor. Ve sonra benim ç?kar?lmam için tebligat? Erol Özkasnak yap?yor Karamehmet'e. Dü?ünün, ana-o?ul bu ?ekilde gazeteden ç?kar?ld?k. Olaylar bununla bitmedi. TRT ile olan bandrol meselesi yüzünden o?lumla ilgili haber ve yaz? kampanyas? ba?lat?ld?. TRT Genel Müdürü doland?r?c?l?k suçlamas?yla dava açt? Mehmet Ali hakk?nda ve Mehmet Ali ile gazete yönetimindeki Emin ?irin ve Can Ask?n gözalt?na al?narak tutukland?. Biz neden dolay? tutukland?klar?n? bile bilmiyorduk. 3-5 gün Sa?malc?lar Cezaevi'nde kald?lar. ?lk olarak bunlar? karantinaya al?yorlar. Bize 'O?lunuza yönelik suikast tertiplenebilir cezaevinde' ?eklinde bilgi geldi. Ve ben bunun üzerine çok korktum, büyük heyecan ya?ad?m. Bu cezaevinde 'baba' denilen insanlar vard? ve baz? insanlar? koruma alt?na al?yorlard?. Ben de bir 'baba' ile bir ?ekilde irtibat kurup Mehmet Ali'yi ko?u?a ald?rd?m. Davan?n sonunda hepsi beraat etti ama Mehmet Ali yurtd???na gitmek zoru?nda kald? ve bu dava üzerinde bir leke olarak kald?. O dönem Hürriyet Gazetesi'nden Emin Çöla?an hergün bu konuyu yazd?. Bu olay da 28 ?ubat'?n bir ürünüdür.

"MEDYA ÇOK KÖTÜ B?R SINAV VERD?"

Medya 28 ?ubat sürecinde çok kötü bir s?nav verdi. Bir avuç gazeteci 28 ?ubat'a direndi. Biz Yeni ?afak'a s???nm??t?k. Mehmet Barlas at?ld? oraya s???nd?, Cengiz Çandar oraya s???nd?, Fehmi Koru gelmi?ti... Bugün OdaTV bask?n?na benzer ?ekilde Yeni ?afak bas?ld?, kasalar?na girildi. Yeni ?afak çok zulüm gördü ve kimse sahip ç?kmad? bize. En ufak bir ?ey yaz?nca bizim hakk?m?zda çok yüklü tazminat davalar? aç?l?yordu. Gazetenin bunu kar??layack gücü yoktu ki. Fazilet Partisi'nin kapat?l?p milletvekilli?imin dü?tü?ü günün ertesi günü Hürriyet ve Sabah beni man?ete ta??d?. Koskoca parti kapat?lm??, onlar man?ete "Milletvekilli?i dü?en Nazl? Il?cak 60 y?lla yarg?lanacak" yazd?lar. Ve ben bu davalar?n hepsinden beraat ettim. Tamamen dü?ünce suçundan aç?lan davalar olmas?na ra?men o gazeteler o man?etleri att?lar. Bu bak?mdan bence 28 ?ubat'ta Türk bas?n? çok kötü bir s?nav vermi?tir.

28 ?ubat neden bin y?l sürmedi?

"ERGENEKON'A GÜVEND?LER AMA OLMADI"

Bunu söylerken onlar Ergenekon yap?lanmas?na güveniyorlard?. Refah-Yol hükümetini devirdikleri gibi sivrilen bütün hükümetleri bu yap?lanmay? kullanarak devirebileceklerini dü?ünüyorlard?. Ama ne oldu? Bir kere AK Parti çok güçlü olarak parlamentoya geldi. ?stikrarl? bir yönetim kurdu. Hilmi Özkök Pa?a'n?n çok olumlu katk?lar? oldu. Ergenekon de?ilmeye ba?lad? ve yarg?lanmalar oldu. Ve bu mekanizma bunlar?n elinden al?nd?. Halk çok fazla destek verdi AK Parti'ye. Asker de çekinir oldu ve 28 ?ubat bin y?l süremedi. Ordu içinde de darbe planlar?na kar?? ç?kan bir kesim olu?tu ve oyunlar?n? bozdu.

Star Gazetesi Ba?yazar? MEHMET ALTAN:

"CUNTANIN BA?I ÇEV?K B?R'D?"

Askerler benim o dönemde çal??t???m gazetenin yönetimine muazzam bir bask? yapt?lar. Bu abask?lar neticesinde yaz?lar?m haftada dörtten bire indi. Dönemin ko?ullar? nedeniyle gazetelerde otosansür de vard?. Bazen yaz?lar?m yay?nlanm?yordu. Sabah Gazetesi'nin en az para alan yazar? bendim. Askerlerle ö?retmenlerin maa?lar?n? k?yaslay?p 'Bilgi toplumu olacaksak ö?retmenlerin maa?lar?n? artt?ral?m' diye bir yaz? yazd?m. O s?rada Genelkurmay Genel Sekreteri olan adam patronumu arad? ve benim yaz?lar?m üç gün kesildi. Orada ayn? ki?i patronuma 'Onun makat?na süngü tak?p gezdiririm' gibi a??r bir söz de kullanm??. Bir Güneydo?u gezisinde Siirt Orduevi'nde Özkasnak ile aram?zda bana yönelik kulland??? bu küfür ve tehditle ilgili k?sa süreli bir tart??ma ya?ad?m. Bana 'Ben hiçbir zaman öyle bir ifade kullanmad?m' dedi. Nihayetinde biz davetliydik ve orduevindeydik. Bu yüzden çok da ileri gidemedim. Bana bu yaz?dan sonra ayr?ca binlerce tehdit mektubu da geldi. Çünkü Türkiye'de askeri bürokrasinin en tahammülsüz oldu?u ?ey maa? k?yaslamas?d?r. Ayr?ca benim sonradan Hasan Cemal'in Kürtler kitab?ndaki notlar?ndan ö?rendi?im bir olay daha olmu?. Çevik Bir, Dinç Bilgin ile yemek yiyip beni gazeteden atmas?n? istemi?. ?u an ortadan kaybolmu?, gökte tutup yerde yiyen, kendilerini dünyan?n en kuvvetli ve kudretlisi gören bir sürü darbecinin daha önce gördü?üm, babama da yapt?klar? bask?lar?n?n ma?duru oldum ben. O dönem Genelkurmay Ba?kan? pek ortalarda yoktu. Cuntan?n ba?? Çevik Bir'di. Ve onun da yard?mc?s? Genelkurmay Genel Sekreteri'ydi. Bunlar sabah ak?am bizlerle u?ra??rlard?.

"ONLARDAN KORKMADIM. BURANIN SAH?B? BEN?M"

Ben onlardan hiçbir zaman korkmad?m. Çünkü buran?n sahibi benim, bizleriz; asker de?il. Buran?n sahibi olarak hisseden bir insan, emekli olacak bir bürokrattan neden korksun... Benim büyük dedem ?smet Pa?a'n?n hocas?d?r. Büyük dedem Hasan Pa?a bütün topçu okullar?n?n ba??nda ve Çanakkale Sava??'ndaki bütün topçu birliklerini yöneten adamd?.

"MEDYA KORKAKTIR, ÖDÜ PATLAR"

Medya 28 ?ubat'ta çok kötü bir s?nav verdi. Medya korkakt?r, ödü patlar. Demokrasinin gere?ini, mesle?in gere?ini yapaca?? yerde gücün iste?ine tapar. Medya ile TSK 28 ?ubat'ta i?birli?i yapt?. Ben medya patronuysam neden bir patrona daha tahammül edeyim. Asker patronlar? neden kabul eder ki medya patronlar?.

28 ?ubat neden bin y?l sürmedi

"KEND? GEM?S?N? BATIRAN ORDUNUN TAHM?NLER? ZATEN DO?RU ÇIKMAZ"

ABD'nin Irak i?gali s?ras?nda uygulad??? anlamayan birinin ça??n geli?imini anlamas?na imkan var m?? Kendi gemisini bat?ran bir ordumuz var. Askerlerin ben hiçbir zaman kendi mesle?iyle ilgili konu?tuklar?n? duymad?m. Kendi mesle?inde ba?ar?l? olamayan adam?n ba?ka konulardaki tahminlerinin do?ru ç?kmas? beklenemez.

Kanal D Haber Genel Yay?n Yönetmeni ve Posta Gazetesi Yazar? MEHMET AL? B?RAND:

"YOK ED?LMEK ?STEND?M"

Nazl? Il?cak and?ç? kö?esinde ilk yay?nlad???nda buna uzun bir süre inanmad?m. Türk Silahl? Kuvvetleri'nin bir yalan? yaz?l? olarak belgeye sokabilece?ini akl?m almad?. Ancak hiçbir yalanlama gelmeyince kendimi muazzam yaln?z buldum. Herkes etraf?mdan kaçt?, birkaç ki?i hariç. Devletin ne kadar gaddar ve ac?mas?z oldu?unu orada hissettim. Herkes sizden kaç?yor. Do?ru mu de?il mi diye kimse sormuyor. Hayat?m?n en güç dönemiydi. Sabah Gazetesi'nden kovuldum, Show TV'den 32. Gün'ün kald?r?lmas? için Özkasnak Pa?a Erol Aksoy'u aray?p tehdit etti ve o da yay?ndan kald?r?ld?. Yok edilmek istendim ben. Çünkü devletin ve askerin resmi Kürt politikas?yla ben uyu?muyordum, onun aleyhindeydim ve onlara göre yanl?? dü?ünüyordum. Ama bugün benim hakl? oldu?um, onlar?n haks?z oldu?u ortaya ç?kt?.

"O?LUM 'BABA SEN PKK'DAN PARA MI ALIYORSUN?' D?YE SORUNCA YIKILDIM"

Eski?ehir'de bir ?ehit cenazesinde muvazzaf bir subay benim ve Cengiz Çandar'?n ismimizi kullanarak 'Bu hainler ortadan kald?r?lmal?d?r' dedi. Ben de bunun üzerine Genelkurmay Ba?kan?'na bir fax mesaj? gönderdim. Dedim ki; 'Sizin emrinizdeki bir subay burada benim hayat?m? tehdit ediyor. Ya bu laf?n? geri als?n ya da siz bunun böyle olmad???n? aç?klay?n'. Onun üzerine Erol Özkasnak Pa?a beni arad? ve hiç unutmam 'Siz kim oluyorsunuz da benim genelkurmay ba?kan?ma fax çekme cüretini gösteriyorsunuz' dedi. Ben de ona 'Siz kim oluyorsunuz da bana bunu söyleyebiliyorsunuz' diye kar??l?k verdim ve telefonu kapat?p duvara vurarak k?rd?m. Benim o?lum Koç Lisesi'nde okuyordu ve bir gün ak?am gelip bana 'Baba sen PKK'dan para al?p yaz? yaz?yormu?sun, do?ru mu' diye sordu. Bu benim için yeteri kadar yaralay?c? ve k?r?c? bir olayd?r. Bundan daha büyük bir ceza olabilir mi?

"TÜRK MEDYASI ÇIRILÇIPLAK YAKALANDI"

Medya 28 ?ubat'ta s?n?fta kalman?n da ötesinde, birkaç yazar hariç yüz karas? bir performans göstermi?tir. Kendi ç?karlar? için bütün ilkelerini nas?l kolayl?kla satabilece?ini göstermi?tir. 28 ?ubat Türk medyas?n? ç?r?lç?plak yakalam??t?r.

28 ?ubat neden bin y?l sürmedi?

"28 ?UBAT'TA ASKERE BALANS AYARI YAPILDI"

B?rak?n bin y?l? 10 y?l bile sürmedi. Çünkü gayri insaniydi, anti demokratikti, toplumun genelinin beklentilerini kar??lamayan ki?isel bir vandetaydi. 28 ?ubat Türk demokrasisine Çevik Bir'in dedi?i gibi gerçekten balans ayar? yapm??t?r. Ama askerin istedi?i bir balans ayar? olmad?, askere balans ayar? yapt?. Bumerang gibi askere döndü bu süreç

Sabah Gazetesi Ba?yazar? MEHMET BARLAS:

"ANKARA'DAN GELEN TAL?MATLARLA SUSTURULDUM"

28 ?ubat'ta bana soyad? k?r?m? yap?ld?. E?im Canan Barlas ve ben ayn? anda susturulduk. Sadece yaz?lar?m?n kesilmesiyle kalmad?, televizyonda da susturuldum. Ankara'dan gelen talimatlarla susturuldum. Çünkü süreçle ilgili yaz?lar?m ve yorumlar?m ho?lar?na gitmedi. Ben de bunun üzerine Yeni ?afak'ta yaz?lar?m? yazmaya devam ettim. 3 y?l Yeni ?afak'ta yazd?m. ?? hayat?m?z olumsuz etkilense de bizim ailemiz sa?lam bir ailedir. Aileyi biz iç kale olarak görüyoruz ve d??ar?daki aptall?klar? ailemize yans?tm?yoruz.

"YÜZ KARASI OLARAK TÜRK BASIN TAR?H?NE GEÇECEKLER"

28 ?ubat'ta merkez medya denilen iki büyük grup, Ankara'dan gelen talimatlarla ortak man?etler att?lar, be?enmediklerini susturdular. Bir kartel olu?turarak rekabeti önlediler. Bu bahsetti?im gruplar yüz karas? olarak Türk bas?n tarihine geçecekler.

28 ?ubat neden bin y?l sürmedi?

"APTAL B?R REJ?M?N B?N YIL SÜRECE??N? SANDILAR"

Ça??n gerisinde kalm??, özgürlükleri bast?ran, demokrasiye dü?man bir rejimin bu ça?da bin y?l sürmesi mümkün mü? Osmanl? ?mparatorlu?u bile 600 y?l sürdü, bunlar aptal bir rejimin bin y?l sürece?ini sand?lar.

Star Gazetesi Yazar? Prof. MAH?R KAYNAK:

"ÇEV?K B?R BANA 'SEN?N ADINI B?Z DE??L MEDYA YAZDI' DED?"

28 ?ubat sürecinde Aktüel Dergisi'nde kö?e yazarl??? yap?yordum. Aktüel'in yöneticilerinden Mehmet Demirel bir gün beni ça??rd? ve 'Askerler senin yaz? yazman? istemiyorlar' dedi ve ben dergiden uzakla?t?r?ld?m. Bunu kimin istedi?ini söylemedi ama ben olaydan bir y?l sonra Çevik Bir ile görü?tüm ve 'Pa?am bana bunu neden yapt?n?z?' diye sordum. Çevik Bir, 'Senin ad?n bizim listemizde yoktu, ad?n medyada eklendi' dedi. Ben bunlar?n kimler oldu?unu, hangi güç örgütü oldu?unu biliyorum ama söylemek istemiyorum. Çünkü ben yaln?z bir adam?m. Onlarla u?ra?amam. ?emdin Sak?k'?n sözde ifadeleri yüzünden ben and?çland?m. DGM'ye gitti?imizde savc? bana Sak?k'?n ifadesini gösterdi. ?emdin Sak?k diyor ki; 'Mahir Kaynak devletin içimize soktu?u bir ajand?r'. Bu resmi bir belge. Belge bu olmas?na ra?men benim için 'PKK'dan para ald?lar' diyorlar. Bu operasyonu da beni etkisiz k?lmak için yapt?lar. Çünkü benim Kürtler aras?nda iyi bir imaj?m vard?.

"?K? ?ST?HBARATÇI BANA GEL?P 'HOCAM SEN? ÖLDÜRECEKLER' DED?"

Bu olaylar? ya?ad?ktan sonra en yak?n arkada?lar?m da dahil bütün çevrem beni terketti. Yapayaln?z kald?m. O süreçte 2 istihbaratç? bana geldiler ve 'Hocam sizi öldürecekler ama biz buna raz? de?iliz, sizi yurtd???na kaç?ral?m' dediler. 'Benim pasaportum bile yok' dedim, 'Biz size pasaport haz?rlad?k bile' dediler. Bir gün sonra haberleri izliyorum 'Mahir Kaynak Berlin'de görüldü' diye yaz? gördüm. Ben bunun bir operasyon oldu?unu anlad?m ve kabul etmedim kaçmay?. Ya beni yolda yok edeceklerdi ya da yakalat?p, 'Mahir Kaynak suçlu, kaç?yordu yakalad?k' diyeceklerdi.

"MEDYA TSK'YI TSK DA MEDYAYI YÖNLEND?R?YORDU"

Medya ile Türk Silahl? Kuvvetleri 28 ?ubat sürecinde ortak çal???yorlard?. Hatta ben 'Kimin kimi etkileyece?ini bilemedim' diye bir yaz? yazd?m. Medya TSK'y?, TSK da medyay? yönlendiriyordu. Dolay?s?yla medya 28 ?ubat'ta çok kötü bir s?nav verdi. Bir gün bir gazetede bir haber ç?kt?. '42 y?ll?k s?r... Mahir Kaynak ahlaks?zl?ktan ordudan at?ld?' diye haber yapt?lar. Ayn? gazetede yine benim hakk?mda bir yaz? ve diyor ki; 5 Temmuz 1955 tarihinde Gelibolu'ya tayin edildi. Bir te?menin 42 y?l önce nereye tayin edildi?ini nereden biliyor olabilir? Nereden geldi?i belli.

Habertürk Gazetesi 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri