forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_tezcan_kozmikodaTRT Haber’de dün gece Kozmik Oda program?n?n konu?u olan Ahmet Tezcan, R?dvan Memi’nin sorular?n? yan?tlad?. Tezcan, Mesut Y?lmaz'?n 2001’de devalüasyonu önceden Ertu?rul Özkök’e bildirdi?ini söyledi. Tezcan ayr?ca "medyan?n Ergenekon'unu ?pekçi ve Emeç cinayetleri ayd?nlan?rsa çözülülür" dedi.


 

AHMET TEZCAN’IN ‘KOZM?K ODA’DA YAPTI?I AÇIKLAMALARDAN BA?LIKLAR

‘Mesut Y?lmaz 2001’de devalüasyonu önceden Ertu?rul Özkök’e bildirdi!’

‘Medyan?n Ergenekonu ?pekçi ve Emeç cinayetleri ayd?nlan?rsa çözülür!’

‘?pekçi ve Emeç cinayetleri ile Milliyet ve Hürriyet’in sat?l???nda ‘ili?ki ?üphesi’ vard?r!’

‘Baz? bürokratlar kapatma davas? sürerken AK Parti ile mücadele ettiklerini gösterir belge ürettiler’

‘Nedim ?ener ve Ahmet ??k’?n tutuklanmalar?nda ?üpheler var, incelenmeli’

‘Savc?l???n ‘yay?nlar? izliyoruz’ aç?klamas? talihsiz, tehdit olarak alg?lanabilir’

‘?ktidar?n son tutuklamalarda ‘yarg? i?idir,kar??amay?z’ deme lüksü yok’

‘Baz? gazetecilerin ayar? kaçt?, ‘tutuklananlar suçsuzdur’ diyemezsin, yarg?ç m?s?n!’

‘Medya’n?n kad?na yakla??m? ‘ne kadar istismar o kadar istihdam!’


  

‘Mesut Y?lmaz 2001’de devalüasyonu önceden Ertu?rul Özkök’e bildirdi’

Kozmik Oda progrma?nda Ergenekon’daki son tutuklamalar ve bas?n özgürlü?ü meselesi konu?ulurken Ahmet Tezcan, medya-iktidar ili?kilerinin geçmi?te ya?anan çok çarp?c? bir örne?ini aktard?.

‘Tansu Çiller döneminde ba?dan??manl?k yapm?? olan ?ükrü Karaca, sizin program?n?za da ç?kt?. Geçti?imiz hafta Ankara’dayd?m, ?ükrü Karaca Bey ile sohbet ediyoruz. Yazabilir miyim dedi?imde yazabilirsin dedi?i için anlat?yorum. Anayasa kitapç???n?n f?rlat?ld??? olay, Bülent Ecevit ve Ahmet Necdet Sezer...2001 krizinin öncesi...Anayasa kitapç??? f?rlat?l?yor, Bülent Ecevit aç?klama yap?yor devlet krizi vard?r diyerek. Bakanlar Kurulu toplant?ya giriyor ve Bakanlar Kurulu saatlerce sürüyor. ?ükrü Karaca tan?nan siyasetçi Ufuk Söylemez’i ar?yor.

R?dvan Memi: Bakanlar Kurulu toplant?s? devam ederken?

Ahmet Tezcan: Evet. Diyor ki “Ne oluyor?” Ufuk Söylemez, “Deh?et bir devalüasyon geliyor” diyor. “Bu bir tahmin mi yoksa bir duyum mu diyor?” “Bu bir bilgi” diyor. “Peki nerden bu bilgi?” “Ertu?rul Özkök söyledi bana” diyor. Peki Ertu?rul Özkök’e kim söylemi?? Mesut Y?lmaz. ?li?kilere bakar m?s?n?z? Yani önceden bu biliniyor.

‘?pekçi ve Emeç cinayetleri ile Milliyet ve Hürriyet’in sat?l???nda ‘ili?ki ?üphesi’ vard?r!’

‘Hürriyet Gazetesi’nin sat?l?? sürecinde ben çok net hat?rl?yorum Erol Simavi Hürriyet sat?ld?, sat?l?yor dedikodular? ortaya ç?kt???nda kendisi, kendi gazetesinde mülakat vererek “?nsan Hürriyet’ini satar m??” demi?ti. Bundan k?sa bir süre sonra Vatan Gazetesi’nde Reha Muhtar yazd?, Sedat Simavi’nin kabri ba??nda anma için topland?klar?nda bir bomba patlad?. Bundan hemen sonra Erol Simavi apar topar gazeteyi satt?, Türkiye’yi terk etti ve o gün bu gündür a?z?n? aç?p tek kelime etmedi. Ben medyan?n ergenekonunun var oldu?una inan?yorum. ?imdi Milliyet Gazetesi’nin sat?l?? süreci içerisinde Abdi ?pekçi cinayeti i?lendi. Bu sat?? süreci içerisinde de Çetin Emeç cinayeti i?lendi.

R?dvan Memi: Bunlar?n ilintili oldu?unu mu dü?ünüyorsun?

Ahmet Tezcan: ?lintili olabilir.

‘Medyan?n Ergenekonu ?pekçi ve Emeç cinayetleri ayd?nlan?rsa çözülür!’

‘Medyan?n ergenekonunu çözebilece?ine inand???m iki insan var: Erol Simavi bir, Mehmet Ali A?ca iki.

R?dvan Memi: ?unu mu kastediyorsun? Daha net söyler misin, iki gazetenin de el de?i?tirmesinde öncesinde i?lenen ikisinin de genel yay?n yönetmenlerinin öldürülmesiyle gazetelerin sat??lar? aras?nda bir ili?ki ?üphesi bulundu?unu ve medyan?n ergenekonu dedi?in yap?n?n ancak bu ?üphelerin ayd?nlat?labilirse ortaya ç?kabilece?ini mi söylüyorsun?

Ahmet Tezcan: Tabi ki evet, aynen bunu söylüyorum.

‘Baz? bürokratlar kapatma davas? sürerken AK Parti ile mücadele ettiklerini gösterir belge ürettiler’

Ahmet Tezcan son ernegenekon tutuklamalar?nda gözalt? ve arama sürecinin incelenmesi gerekti?ini çünkü bürokrasi içinde hala oligar?i düzenini sürdürmek isteyenlerin bulundu?unu söyledi ve kendisinin Ba?bakan Erdo?an’?n Bas?n Mü?avirli?ini yapt??? döneme dair çarp?c? bir örnek aktard?:

“Türkiye’de öyle bir bürokratik bir yap? vard? ki birbirinden beslenen, birbirine dayanarak ya?ayan, i?te oligar?i denilen bir bürokratik yap? var. Bu yap? hala eski düzeni sürdürebilmek için ç?rp?n?yor, y?rt?n?yor ve yap?labilecek her ?eyi yap?yor. Biz bunu çok gördük yani, kapatma davas?ndan hemen önce AK Parti ile ilgili kapatma davas? karar?ndan hemen önce i?te ‘biz bunlarla nas?l mücadele ettik belgesi’ olu?turmak için; a??r? derecede çaba sarf eden, böyle sahte belgeler olu?turan bürokratlar gördük. ‘Onlar ?unu istediler biz böyle yapt?k, bunlar ?unu yapt?lar biz buna mani olduk’un belgelerini olu?turmaya ba?lad?lar.

R?dvan Memi: Neredeki bürokratlar, yarg? bürokratlar?n? m? kastediyorsun?

Ahmet Tezcan: ?imdi yarg?da da bu oldu, ba?ka yerde de oldu. Hatta bunlardan bir tanesini bizzat ben götürüp verdim ba?bakana ve tamamen buna yönelik bir belge olu?turma oldu?u ortaya ç?kt?.

‘Nedim ?ener ve Ahmet ??k’?n tutuklanmalar?nda ?üpheler incelenmeli’

‘Nedim ?ener ve Ahmet ??k’?n tutuklanmalar?nda yaz?l? hukuk ile adalet duygusunun çat??t???n? söylemek mümkün. Kanaatler bu yöne do?ru eviriliyor ya da devriliyor. Bunun önüne geçebilmek için mutlaka ?unun yap?lmas? gerekir. Bu gözaltl?lar?n, aramalar?n yap?l?? biçimlerinin incelenmesi gerekir. ?imdi bunun nas?l yap?ld??? ortaya ç?kart?lmal? ve aç?klanmal?. Böyle manzara olu?turulmas?n? isteyen bürokratik gruplar var m??

R?dvan Memi: Böyle bir ?üphen mi var?

Ahmet Tezcan: Tabi ki var. Ahmet ??k ve Nedim ?ener’in özellikle isimlerinin kar??t?r?ld??? ve Umur Talu’nun tabiriyle bir kankal?k süsü verildi?i yani onlardanm?? gibi gösterildi?i kafalar? iyice kar??t?rmak için. Yani nereden ç?kt? bunlar; Odatv’den ç?kt?, Odatv’nin arkas?nda kimler varsa onlar olabilir.

‘Savc?l???n ‘yay?nlar? izliyoruz’ aç?klamas? talihsiz, tehdit olarak alg?lanabilir’

R?dvan Memi’nin Savc? Zekeriya Öz’ün son tutuklamalara ili?kin yapt??? aç?klamada

‘yay?nlar taraf?m?zca özenle izlenmekte ve hassasiyetle de?erlendirilmektedir’ ibaresine ili?kin soruya Tezcan ?u yan?t? verdi:

“Bunu tehdit olarak da alg?layabilirsiniz. Bence savc?l???n aç?klamas?ndaki en talihsiz cümledir o. Yap?lan soru?turma, sorgulama s?ras?nda daha do?rusu 2 gazeteciye sorgulaman?n tam metnini okudu?unuz zaman zaten onu takip ettikleri belli. Yani ç?kt?klar? programlar, yazd?klar? yaz?lar, telefonlar, kitaplar?n?n d???nda kat?ld?klar? televizyon programlar?nda söylediklerine var?ncaya kadar bunlar takip edilmi?. Hassasiyetle, özenle takip edilmi?. Bunu ayr?ca söylemesinin anlam? acaba aya??n?z? denk al?n anlam?na m? gelir ki baz? gazeteciler evet bu anlama gelir diyorlar yoksa ?u mudur; yani biz bir soru?turma yürütüyoruz, bir ?ey çözmeye çal???yoruz, bunu çözmeye çal???rken yazd?klar?n?zla bize engeller olu?turuyorsunuz, i?imizi zorla?t?r?yorsunuz anlam? bu da ç?kabilir. Savc?n?n bu cümleyi daha özenli kurmas? gerekiyor, o ilk anlam ç?karsa Türkiye’yi ben yönetiyorum demektir.

‘?ktidar?n son tutuklamalarda ‘yarg? i?idir,kar??amay?z’ deme lüksü yok’

Ahmet Tezcan, programda R?dvan Memi’nin gerek Ba?bakan’?n gerek hükümet üyelerinin son tutuklamalardaki tavr?n?n ‘Yarg? i?i,kar??amay?z’ biçiminde oldu?unu hat?rlatarak ‘Böyle bir lüksleri var m? sorusuna ?u yan?t? verdi:

“Bence yok, niye yok? ?imdi adaletin çabuk tecelli etmesi noktas?nda ça?r?da bulunmas? gerekti?ini ve bu adaletin zedelenebilece?i alg?s?n?n toplumda olu?turaca?? tehlikelere dikkat çekmesi gerekir. Ama Ba?bakan’dan ?unu bekleyemezsiniz; ç?kart?n bunlar? karde?im nedir, bunu bekleyemezsiniz. Yarg?ya kar??mas?n? bekleyemezsiniz ama sadece toplumun temennisini dile getirebilir ve bugünde ?srarla onun alt?n? çizerek yapt? zaten. Adaletin bir an önce tecelli etmesi gerekti?ini ve h?zlanmas? gerekti?ini söyledi. Ayr?ca tutuklamadan önceki a?amalar? içerisinde i?leyi?in düzgün yap?l?p yap?lmad???n? hükümet kontrol ettirebilir, etmesi gerekir zaten.”

‘Baz? gazetecilerin ayar? kaçt?, ‘tutuklananlar suçsuzdur’ diyemezsin, yarg?ç m?s?n!’

Kozmik Oda’da son tutuklamalarda gazetecilerin olaya yakla??m? da tart???ld?. Ahmet Tezcan bu konuda da çarp?c? aç?klamalar yapt?:

“Nedim ve Ahmet böyle ?ey yapmaz, serbest b?rak?ls?n…Bu söylem ve talep gazetecilik aç?s?ndan son derece yanl??, gazeteci hüküm vermez. Bunlar serbest b?rak?ls?n demek bir hüküm içerir. “Bunlar suçsuzdur!” Yarg?ç m?s?n? Hay?r. ?imdi gazeteci, özellikle haberci nedir ? ?zler ve aktar?r. Benim her zaman söyledi?im bir ?ey var, haber söz konusu oldu?unda benim ne dini inanc?m vard?r ne siyasi görü?üm vard?r ne e?im, dostum, akrabam vard?r. Çünkü bir haberci, gazeteci, olaylar, olgular ve ki?iler kar??s?nda kameran?n objektifi kadar so?uk ve net olmal?d?r. Beyaz ayar?n? iyi yapm?? olmal?.

R?dvan Memi: Burada ayar kaçm?? m??

Ahmet Tezcan: Çok. Zaten on y?l önceki son büyük eylem ile ?imdiki eylem aras?ndaki fark ve on y?ll?k sessizlik ayar?n ne kadar kaçt???n? gösteriyor.

‘Medya’n?n kad?na yakla??m? ‘ne kadar istismar o kadar istihdam!’

Ahmet Tezcan hafta sonunda kat?ld??? ‘Medya’da kad?n alg?s?’ toplant?s?nda yapt??? konu?madan çarp?c? bir bölümü de Kozmik Oda’da aktard?:

“Konu ba?l??? ?uydu: “Medyada Kad?n Alg?s?: ?stismar ve ?stihdam” Ben söze ?öyle ba?lad?m. Mevcut durum ?u anda o kadar de?il. Bunun bir ad?m öncesinde çok yayg?n bir ?ekilde vard?. “Ne kadar istismar o kadar istihdam” ?eklindeydi. Somut örne?i ?udur, bizzat bana ya?ayan taraf?ndan anlat?lan ?ey oldu?u için: Büyük bir medya kurulu?unda, bir gazetede sayfa sekreteri bir kad?n, “çok fazla gösteri?li olmayan” diyeyim, sekiz sayfa yap?yor günde. Bir çocu?u var, çocu?unu b?rakacak yeri yok. Maa?? dü?ük oldu?u için kre?e de veremiyor ve çocu?una da bakmak zorunda gazetede. Ayn? i?i yapan “daha gösteri?li” bir gazeteci han?m var. Günde iki sayfa falan yap?yor. ?ki-üç kat fazla maa? al?yor, ona sürekli zam yap?l?yor, buna yap?lm?yor. Bu han?mca??z gidip de bir üstündeki ba?ka bir han?m yöneticiye, kendi durumunu anlat?p niye yap?lm?yor denildi?inde, “E sen de biraz kendini göster ?ekerim” cevab?n? al?yor…

R?dvan Memi: Kime gösterecek kendini ?

Ahmet Tezcan: Bilmem art?k.

R?dvan Memi: Genel yay?n yönetmenine mi ?

Ahmet Tezcan: Bilmem art?k.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri