forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mustafa_karaalioglu_280Star gazetesinin yay?n yönetmeni Mustafa Karaalio?lu 16 Mart’ta yeni yüzüyle okurunun kar??s?na ç?kacak yeni Star'? anlatt?...CNN Türk’ün Star Gazetesi merkezinden gerçekle?tirilen yay?nda çarp?c? aç?klamalar yapan Karaalio?lu, "Okur son 10 y?lda çok geli?ti. Yeni Star’da donan?m olarak okura bilmedi?i ?eyleri gösterme iddiam?z var" dedi.

??te Karaalio?lu'nun konu?mas?ndan ba?l?klar...

-Gazete okurunun çok nitelikli oldu?una inan?yorum. Türkiye’de çok ?ey bilen donan?ml? bir gazete okuru var. Star gazetesi ile en nitelikli okura bile iyi bir ?eyler sunacak, okur ile yar??aca??z. Hatta okurun bir ad?m önünde olmak istiyoruz. Ama art?k bu maharet isteyen bir i? haline geldi.

-Biz, Hürriyet’le, Sabah’la Vatan ile de?il, her gün daha da geli?en okurla rekabet edece?iz. Umuyorum ki bunu da ba?araca??z.

-Paul Kruger, ekibi ile birlikte küresel dünya ekonomi sayfas? yapacak. Ferid Zekeriya ve Robert Fisk ise Star’da kendi gazeteleriyle e? zamanl? yazacak. Bu yazarlardan herhangi birinin hükümeti ele?tirmesi bizi daha da de?erli ve anlaml? bir gazete haline getirecek. Ama bu gazete marjinal ve tümden hükümet kar??t? bir gazete olmayacak. Daha sert olmam?z yolunda bizi eksik görenler, bunu beklemesin.

-Star Gazetesi körü körüne hükümeti destekleyen bir gazete de?ildir. Arkada?lar?m?z zaman zaman iktidar? ele?tirmi?tir, yine ele?tirecektir.. Örne?in Ergenekon’un son dalgalar?nda ba?ta ben olmak üzere tutuklamalara kar?? ç?kt?k.. Ancak savc? diyor ki "Aç?klayamayaca??m?z belgeler var" Star Gazetesi’ne dü?en de bu belgelerin içeri?ine ula?mak ve yay?nlamakt?r..

-?amil Tayyar d???nda seçimlerde kayb?m?z yok. Yazarlar?m?zdan aday olan ba?kas? yok. Adayl?k sürecinde ve kampanya döneminde ?amil Bey, Ankara Temsilcili?imizi b?rakacak. Çünkü art?k siyasi bir kimli?e bürünecek...

-Star, Türkiye’nin yeni döneminde habercilik olarak 5N 1K unsurunun yan? s?ra okura s?f?r tekzip taahhütü verecek. Biz haber verirken temel hak ve özgürlüklere kar??mayaca??z.

-Medyada mutlak ?ekilde tasfiye edilmesi gereken, asker vasiyetindeki isimlerin medyadan temizlenmesi gerekir..

Yeni Star özel hayata sayg?l?, daha fazla özel haber olacak.. Okur 16 Mart’tan itibaren sabah gazetesini açt???nda en az?ndan ak?ama kadar masadan indiremeyece?i bir gazete bulacak..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri