forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TARAF'IN BOMBASI W?K?LEAKS BELGELER?...

Aktif .

taraf_wikileaksTaraf'?n günlerdir sürdürdü?ü 'Çar?amba'y? bekleyin' yay?n? netle?ti. Taraf, Wikileaks'in elinde olan Türkiye'yle ilgili belgeleri yay?nlayaca??n? duyurdu. Yasemin Çongar ayr?ca Assange'la görü?tü ve gazete ad?na röportaj yapt?.


Taraf, büyük gizlilikle yürüttü?ü görü?meler sonunda, ABD’nin pe?inde oldu?u Julian Assange ile Britanya’da bulu?tu ve Wikileaks belgelerinin Türkiye ile ilgili 24 bin belgenin gazetede yay?nlanmas? için ilke anla?mas? yapt?. Anla?may? yapmak için Brintanya’ya giden isim ise Yasemin Çongar...

Görü?me, Wikileaks’in sahibi Julian Assange’?n iste?i üzerine gerçekle?ti. Arac?lar vas?tas?yla Taraf yönetimine ula?an Assange, bir dizi gizli yaz??man?n ard?ndan tepe yöneticilerden birisiyle yüz yüze görü?mek istedi. Bunun üzerine haz?rl?k yap?ld? ve Yasemin Çongar, Britanya’ya uçtu. Burada al?nan özel telefon numaras? ve internetten yürütülen ?ifreli yaz??malarla Assange’?n karargah?na ula??ld?. Burada yap?lan görü?me sonunda ço?unlu?u ABD’li diplomatlara ait olan belgeler Yasemin Çongar’a teslim edildi.

IRAK’TAN SONRA EN ÇOK BELGE TÜRK?YE’YE A?T

Gazeteye göre; Julian Assange, Yasemin Çongar ile olan görü?mesinde, ellerindeki diplomatik yaz??malar?n Irak’tan sonra en büyük bölümünün Türkiye’ye ait oldu?unu söyledi ve bu belgelerin yay?nlanmas? için Türkiye’den yay?nc? bir ortak arad?klar?n? ifade etti. Assange, Türkiye’de arad?klar? güçlü orta?? bulduklar?n? ve Taraf ile ilke anla?mas? yapt?klar?n? söylerken; Taraf, konuyla ilgili haberini man?etten "Julian Assange’la Top Secret bulu?ma" ba?l???yla okuyucular?na duyurdu. Bu arada gazete, Türkiye’ye ait oldu?u belirtilen belgeleri Assange’dan para kar??l??? al?nmad???n? duyurdu.

TARAF DE??L ASSANGE ONLARI BULDU

Yürütülen çok gizli görü?meleri kö?esinden duyuran Ahmet Altan ise, belgeler için Wikileaks’e gitmediklerini, onlar?n Türkiye’den bir ortak arad?klar?n? ve "en korkusuz gazete olarak Taraf" gördükleri için kendilerini tercih ettiklerini yazd?.

??te Altan’?n kaleminden o çok gizli ve ?ifreli yaz??malarla yürütülen görü?me:

"Biz, Wikileaks’e gitmedik, do?rusu böyle bir ?eyin olabilece?ini hiç dü?ünmedik, onlar bize geldiler. Ellerindeki Türkiye’yle ilgili 24 bin sayfal?k 11 bin gizli belgeyi yay?nlatmak için bir Türk gazetesi arad?klar?nda ara?t?rma yapm??lar, Assange’?n sözleriyle "en korkusuz gazete" olarak Taraf’? gördükleri için de bize geldiler.

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, a??r bir bask? ve sald?r? kar??s?nda oldu?u için zor günler geçiriyor ve hakl? olarak "olabileceklerden", birlikte çal??t?klar?n?n ba??na geleceklerden de çekiniyor.

??FREL? YAZI?MALARLA YER TAY?N?

Altan, Assange ile yürütülen zorlu görü?menin detaylar?n? aç?klarken temkinli davrand?. ??te ?ifreli yaz??malarla yürütülen o çok ilginç bulu?man?n öyküsü:

"Bu yüzden, önce "arac?larla", daha sonra ?ifreli yaz??malarla temas kuruldu. Assange’?n, "anla?may? imzalamadan önce" bir fara/yöneticisiyle yüz yüze görü?mek istemesi üzerine Yasemin Çongar ?ngiltere’ye gitti. Bu biraz maceral? bir yolculuktu. Assange’?n güvenli?i nedeniyle bütün ayr?nt?lar? söylemeyece?im, sadece ?u kadar?n? söyleyeyim, de?i?ik bir telefon numaras? al?narak ve internet üzerinden ?ifreli görü?ülerek bulu?ma tarihi ve yeri belirlendi.

Wikileaks para talep etmedi, istedikleri tek ?ey, bu belgelerin çarp?t?lmadan, sansür edilmeden ama korunaks?z insanlara zarar verilmesini de önleyerek dürüstçe yay?nlanmas?yd?. Bir anla?ma imzalad?k. ?u anda 2000-2010 dönemini kapsayan 11 bin gizli Amerikan belgesi bizde. Bunlar? yar?ndan itibaren yay?nlamaya ba?layaca??z

Peki Taraf’?n Assange’dan ald??? belgelerde neler var? Altan, bunlar? ipuçlar?n? verirken, yak?nda kopacak k?yameti de ?imdiden duyurmu? oldu. ??te Altan’?n kaleminden ABD’de ya?ayan Fethullah Gülen’den Ba?bakan Erdo?an’a uzanan o çok gizli belgelerin listesi:

"Fethullah Gülen’den Erdo?an’a, ordudan medyaya, Hrant Dink cinayetinden Ergenekon’a, Balyoz’dan generaller aras? sürtü?melere, PKK’dan Türk siyasetçilerinin portrelerine, i? dünyas?ndan gizli sava? pazarl?klar?na kadar akla gelecek ve gelmeyecek her türlü konu var.

Biz bunlar?n hepsini teker teker tarad?k. Sadece ham belgeler olarak koymayaca??z gazeteye. O belgelerin yay?nland??? dönemdeki siyasi durumlar?, ili?kileri, ba?lant?l? ba?ka olaylar?, bazen bir "telgrafta" geçen bir sözün nas?l ba?ka bir olay? aç?klayan bir ipucu oldu?unu okuyucular?n bir bütünlük içinde kavrayabilmesini sa?layacak bir anlat?mla yay?nlayaca??z.

Her belgenin "i?lenmesi", haz?rlanmas? belli bir zaman ald??? için, yay?nlarda bir "önem" ve kronoloji s?ralamas? olmayacak. Ama her belgede sizi ?a??rtacak bilgilere, ili?kilere, ayr?nt?lara rastlayaca??n?za, her okudu?unuz belgede yeni bir ?eyler ö?renece?inize, sonunda da Amerika’n?n Türkiye’ye bak???n?, de?erlendiri?ini, Türkiye’nin kendi iç çat??malar?n?n Amerika’ya nas?l yans?d???n? bütünlüklü olarak kavrayaca??n?za emin olabilirsiniz. Bu yay?n, heyecanl? bir gazetecilik lunapark?n?n hiç bitmeyen sürprizler zinciri olacak. San?r?m, uluslararas? medyan?n da dikkatini çekecek olan bu yay?n, Türkiye’deki gazetecilik için tarihi kav?aklardan biri. Dünyayla Türkiye’nin kesi?ti?i nokta ayd?nlanacak."

ABD’N?N EN BÜYÜK KABUSU ASSANGE K?M?

Avustralyal? Julian Paul Assange, 3 Temmuz 1971’de, Avustralya’n?n kuzeydo?usunda Queensland eyaletinde Büyük Okyanus’a bakan Townsville kentinde dünyaya geldi. Anne ve babas?n?n tiyatrocu olmas? nedeniyle çocuklu?u de?i?ik yerlerde geçen Assange’?n annesi halen bir kukla tiyatrosu i?letiyor.

20’li ya?lar?nda uzman bir bilgisayar programc?s? olarak ün yapan Assange, 15 y?l önce "bilgisayarlar?n güvenlik ?ifrelerini k?rarak, bilgisayar korsanl??? yapmak suçundan" hüküm giydi. Mahkemeyle anla?ma yoluna giden Assange suçunu kabul etti ve ayn? suçu bir daha i?lememek ?art?yla para cezas?n? ödemekten kurtuldu.

30 ya??na do?ru matematik ve fizik okumak için Melbourne Üniversitesi’ne giden Assange, s?rt?nda çantas?yla ?zlanda’dan Kenya’ya durmadan dünyay? dola?an bir gezgin olarak tan?nd?.

A?z? genellikle s?k? olarak tan?nan, birkaç cep telefonu ta??yan ve bir keresinde yak?nlar?na takip edildi?ine inand???n? söyleyen Assange zaman?n?n ço?unu geçirdi?i ?sveç’te, a?ustos ay?nda Wikileaks’te çal??an iki gönüllü kad?na cinsel tacizde bulunmakla suçlan?yor.
Londra’da, hakk?nda suçlamalar?n bulundu?u ?sveç’teki yetkililere iade edilmek üzere bugün tutuklanan Assange hakk?nda, Londra Büyük?ehir polisince yap?lan aç?klamada, kendisi hakk?nda tamam? 2010 y?l?nda olmak üzere ’’kanunsuz cebir uygulamak’’ fiiliyle ilgili 1 suç, ’’cinsel taciz’’ fiiliyle ilgili 2 suç ve ’’?rza geçme’’ fiiliyle ilgili 1 suç i?ledi?i gerekçesiyle dava aç?ld??? belirtiliyor.

?sveç’teki savc?l?k Assange hakk?ndaki iddialarla ilgili ilk önce soru?turma açm??, sonra dü?ürmü?, daha sonra yeniden soru?turma açm??t?. Hakk?ndaki suçlamalar? reddeden Assange’?n avukat?, müvekkilinin iadesine ili?kin giri?imlere kar?? mücadele edece?ini belirterek, "yabanc? güçlerin ?sveç’i etkiledi?ini" savunuyor.

Assange’?n avukat? önceki gün BBC’ye yapt??? aç?klamada da, ?sveç’te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soru?turmas?n?n "siyasi içerikli" oldu?unu ve Assange’?n ?sveç’e iade edilmesi durumunda, ABD’ye gönderilebilece?ini ileri sürmü?tü.

WIKILEAKS

Assange’?n 2006’da kurdu?u Wikileaks adl? internet sitesinin tam gün çal??an 5 eleman?n?n yan?s?ra onlarca aktif gönüllüsü ve tüm dünya ülkelerinde yar?m gün çal??an 800 gönüllüsü bulunuyor. Wikileaks’in toplad??? yüzbinlerce belgeyle ara?t?rmac? gazetecilikte "klasik medyay?" tamamlayaca??n? dü?ünen Assange, "Hiçbir zaman bir kayna?a taviz vererek, anla?mad?k" diyor.

Hükümetlerin ve di?er kurulu?lar?n "eti?e ayk?r?, yasal olmayan görev ihlallerine ili?kin" s?zan belgeleri kamuoyuna duyuran Wikileaks’in, daha önce yay?mlad??? ABD’nin Irak ve Afganistan sava??yla ilgili gizli belgeler de dünyada büyük bir yank? bulmu?tu.

Facebokk ve Twitter’da "zehir zemberek" sözleriyle tan?nan Assange’?n kurdu?u WikiLeaks’in sayfalar?n?n, dünyada 300-400 bin sad?k takipçisi bulunuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri