forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yasar_buyukanitYa?ar Büyükan?t'?n Genelkurmay Ba?kanl??? döneminde, ?u anda Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi olan Utku Çak?rözer'in akreditasyonu yasad??? teknik takip ve fi?leme bilgilerine dayanarak iptal etmi?...


Radikal'de Abdullah K?l?ç imzas?yla yay?nlanan haberin detaylar? ?öyle...

Genelkurmay Ba?kanl???, akredite olacak gazetecileri belirlerken ya da akrediteleri iptal ederken kanunlara ayk?r? biçimde ‘teknik takip’ten yararlanm??. Genelkurmay ?stihbarat Ba?kanl??? talebiyle haz?rlanan, ‘Gizli’ ibareli, 11.04.2001 tarihli ve Ya?ar Büyükan?t’a ait oldu?u iddia edilen parafl? belgede; o dönemde Milliyet’te muhabirlik yapan Utku Çak?rözer’in ‘kontrol alt?na al?nmas?’ sonucu elde edilen bilgiler yer al?yor.

“Konu: Utku Çak?rözer” ad?n? ta??yan belgede Çak?rözer’in Mart-Nisan 2001’de yapt??? 4 telefon görü?mesine yer verilmi?. Dönemin Genelkurmay II. Ba?kan? Org. Büyükan?t’a sunuldu?u san?lan ‘Ki?iye Özel’ ‘bilgi notu’nda Çak?rözer’in Genelkurmay Bas?n Halkla ?li?kiler Daire Ba?kan? Albay Z.Ç.’yi arad??? belirtilmi?. Belgede Çak?rözer’in Yarbay G.Ö.’den Eski?ehir’deki NATO üssünün kapat?lmas?yla ilgili bilgi istedi?i yaz?l?.

Belgedeki bir notta Deniz Kuvvetleri Komutanl???’ndan Binba?? M.H’nin Çak?rözer’i arad??? ve telesekreterine “Seninle bir konuda görü?memiz laz?m” dedi?i ifadesine yer verilmi?.

Belgedeki 4. not ise Çak?rözer’in Sabah Yay?nc?l?k A?’den Necdet isimli ?ah?sla telefon konu?mas?yla ilgili.

Belgede ‘kontrol alt?na al?nmas?’ istenen Çak?rözer, halen Cumhuriyet’in Ankara Temsilcisi. Mustafa Balbay’?n tutuklanmas?n?n ard?ndan bu göreve gelen Çak?rözer, haberin içeri?ini duyunca “?u an ?stanbul’day?m. Hakk?mdaki belgeyi görmek isterim” diyerek Radikal’e geldi. Belgeyi görünce hafifçe tebessüm eden Çak?rözer, “1999’dan sonra 3 y?l savunma muhabirli?i yapt?m. 2 kez akreditem iptal edildi, hiçbir aç?klama yap?lmad?. Belki de iptalin bir gerekçesi bu belge” dedi.

Dinlemedeki isimler
O dönem Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan Yarbay M.H., 1 ay önce ‘Darbe plan?nda Ankara bölgesi koordinatörü’ oldu?u iddias?yla Balyoz davas? kapsam?nda tutukland?. Belgede bir di?er ilginç nokta Çak?rözer’in di?er konu?malar?yla ilgili detayl? bilgi verilirken Albay Z.Ç. ile ne konu?tu?unun belirtilmemesi. Bunun nedeni ?imdilik belirsiz. Konuyla ilgili görü? almak için Büyükan?t’a ula?maya çal??t?k ancak kendisine ula?amad?k.

Utku Çak?rözer: Kanunsuz dinlemeler bitmeli
“Demokratik hukuk devletine inanan biri olarak, yasad??? yöntemlerle belgeler olu?turulmas?n?n her zaman kar??s?nda oldum. Özel ve mesleki hayat?m?z?n mahremiyetini ayaklar alt?na alan hukuk d??? dinleme ve takipler ile bunlar?n bas?n yoluyla s?zd?r?lmas?, ilgili ki?i ya da kurumun bask? alt?na al?nmas? için kullan?lmaktad?r. Kimden ve hangi dönemde gelirse gelsin bu uygulamalara kar?? durmak gerekir.
Söz konusu hukuk d??? belgeyi ne onaylamam ne de aktar?lan bilgilerin tümünün gerçekli?ini kabul etmem söz konusu. Milliyet’te 1999-2002 döneminde, görevim gere?i bilgi alabilece?im askeri yetkililerle say?s?z görü?me yapm??, bilgilerine ba?vurmu?umdur.

Neden 10 y?l sonra ç?kt??
O dönemde akreditasyonum, Genelkurmay Ba?kanl???’nca nedenini bilemedi?im biçimde 2 kez iptal edildi. Bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan Genelkurmay’?n bas?n mensuplar?na uygulad??? akreditasyon uygulamalar?n?n her zaman kar??s?nday?m. AKP iktidar? döneminde de, Ba?bakanl?k taraf?ndan, bas?n mensuplar?n?n bir bölümüne benzer k?s?tlay?c? uygulama getirilmesinin de demokratik hukuk devletiyle ba?da?mad??? kan?s?nday?m. Öte yandan, bu hukuk d??? belgenin 10 y?l sonra bugün ortaya ç?kar?lmas? ise manidard?r. Mensubu olmaktan onur duydu?um Cumhuriyet Gazetesi ve bu kurumdaki konumumun, belgenin s?zd?r?l?? amac?na alet edilmek istendi?i kayg?s?n? ta??yorum. Ayr?ca, yasad??? dinleme ve takiplerin son dönemde ciddi biçimde artm?? olmas?n?n da belgenin ortaya ç?kar?lmas?nda önemli bir ba?ka etken oldu?u inanc?nday?m. Topluma, bu yasad??? dinlemelerin yaln?z bu döneme özgü olmad???, mevcut iktidar öncesinde de ya?anm?? oldu?u mesaj?n?n verilmek istendi?i izlenimindeyim.”

Sedat Ergin: Çok vahim bir durum
Akreditasyon, eskiden beri s?k?nt?l? bir konudur. Genelkurmay’?n, son dönemde biraz gev?etilmekle birlikte, bu konuda kat? bir uygulamas? oldu?u bir vakad?r. Bunun gazetelerin yan? s?ra baz? durumlarda yazd??? haberlerin yol açt??? rahats?zl?ktan dolay? do?rudan muhabirlere yöneldi?i durumlar da olmu?tur. Hürriyet’in Ankara Temsilcisi oldu?um dönemde 1990’l? y?llar?n sonuna do?ru o dönemdeki savunma muhabirimizle ilgili bir s?k?nt? ya?ad???m?z? hat?rl?yorum. Ancak bu uygulaman?n yaln?zca Genelkurmay’la ilgili bir sorun olarak ele al?nmas?na kar??y?m. Atanm??lar de?il, seçilmi?ler de akreditasyon yasa?? uyguluyor Türkiye’de. Genel yay?n yönetmeni oldu?um dönemde uzun bir süre Milliyet gazetesine Ba?bakan’?n uça??nda ambargo uygulanm??t?. Ayr?ca 2008 y?l?nda yazd?klar? haberler nedeniyle Ba?bakanl?k’ta 7 muhabir arkada??m?z?n akreditasyonlar? iptal edilmi?ti. Bir muhabir arkada??m?z bu yüzden i?siz kalm??t?. Güç sahipleriyle ilgili yayg?n bir sorundan söz ediyoruz.

Bu konudaki belgeleri görmedim. Utku Çak?rözer bir dönem birlikte çal??t???m, mesaisini be?endi?im bir meslekta??md?r. Telefonunun 2001’de Genelkurmay taraf?ndan dinlenmi? oldu?u bilgisi e?er do?ruysa, çok vahim bir durumla kar?? kar??yay?z demektir. Bir kere, bilebildi?im kadar?yla ne 1999’da ne de sonras?nda Genelkurmay’a vatanda?lar?n telefonlar?n? dinleme yetkisi veren bir yasa hükmü bulunmuyor. Mevzuatta bugüne dek rastlamad?m. Jandarma ya da M?T gibi bir kurumun dinleyip Genelkurmay’a aktarm?? olmas? bir olas?l?kt?r. Ama bu olas?l?k da durumun vahametini ortadan kald?rmaz. Hangi ??k geçerli olursa olsun anayasada güvence alt?na al?nm?? olan haberle?me hürriyetinin çok aç?k bir ihlali, ciddi bir hukuksuzluk söz konusu.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri