forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet_tezcan_shaberSamanyolu Haber TV'de Medyada Bugün program?na kat?lan Ahmet Tezcan, Odatv operasyonu ve sonras?nda ya?anan gelli?melere de?erlendirdi. Tezcan, bas?n özgürlü?ü kavram? üzerinden büyük bir kampanya yürütüldü?ünü söyledi.

Ahmet Tezcan programda ?unlar? söyledi...

"Son dönemde bas?n özgürlü?üne yönelik bask? oldu?una dair kampanya yürütülüyor. Ben Tufan Türenç ve Cüneyt Ülsever'in yaz?lar?na son verilmesini de bu çerçevede de?erlendiriyorun. Hem Türenç'in hem de Ülsever'in Ak Parti çevrelerinde ciddiye al?nmad???n? rahatl?kla söyleyebilirim. Bu durum Bekir Co?kun için de söz konusuydu.

Bekir Co?kun'la ilgili ben Ankara'da görevdeyken bir tekzip yazd?m. Ba?bakan bana dedi ki, 'Niye yap?yorsun. Bunu kim ciddiye al?yor ki'...  Ben buna ra?men yalanlamay? gönderdim. Bekir Co?kun da oldu?u gibi yay?nlad?.

Ne Bekir Co?kun'un gönderilmesinde ne Ertu?rul Özkök'ün Genel Yay?n Yönetmenli?inden uzakla?t?r?lmas?nda, ne Emin Çöla?an meselesinde, ne Cüneyt Ülsever meselesinde, ne Tufan Türenç meselesinde yaz?lar?n?n yazd?r?lmamas?yla ilgili sebep Hükümet de?ildir.

Kendilerini Hükümete yak?n gösteren veya bu çaba içinde olan baz?lar? bu havay? estirmi? olabilirler. Bu da çok önemlidir. Bunun üzerinde de durulmas? gerekir. Ak Parti'de olan veya kendini Ak Partili gibi gösteren baz?lar?n?n bunu ayni, nakti ve ranta çevirmelerinin toplumda olu?turdu?u rahats?zl???n oran? en az yüzde 10'dur diye dü?ünüyorum.

Biz, Ba?bakan'la çektirdi?i foto?raf? kartivizitine bast?ran i?adam? s?fatl? insanlar gördük. Ba?bakan birisine selam verecek olsa, birisiyle yak?ndan ilgilenecek olsa, özellikle medyada kendisini bas?n sözcüsü yerine koyup etrafta racon kesmeye ba?l?yor.

Ba?bakan'la birkaç defa görü?mü? olan baz? gazetecilerin de çal??t??? kurum içinde di?er arkada?lar?n? ezmek, onlar?n önünü kapatmak ya da kendi önünü açmak için patronlar?n? yan?ltan gazeteciler var... Bunlar aras?nda yazar s?fatl?, temsilci s?fatl? insanlar var.

Dolay?s?yla tersten de bakmak laz?m...

Yani bir tarafta Ba?bakan'a yak?n oldu?unu iddia eden ve bundan rant elde eden isimler var... Di?er tarafta da bas?n?n üzerinde büyük bir bask? oldu?unu ve bunu kampanyaya çeviren tipler var.

Türkiye'de baz? gazetecilerin Avrupa ve Amerika'da Türkiye'de bas?na bask? oldu?una dair alg? olu?turmak için çal??ma yapt?klar? ve bunu bir lobi faaliyeti gibi yürüttükleri biliniyor. 

BASIN ÖZGÜRLÜ?ÜNÜN B?R?C? TEHD?D? BASINDIR

Türkiye'de bas?n özgürlü?ünün birinci tehdidi bizzat bas?n?n içinden geliyor. Gazetecilerin hiçbir güvencesinin olmad???, bir muhabirin, bir yazar?n ya da programc?n?n, patronun genel yay?n yönetmeninin ya da program müdürünün iki duda?? aras?nda hayat? ona ba?l? oldu?u bir ortamda ya??yoruz.

Bu bas?n özgürlü?ünün birinci tehdididir benim aç?mdan.

Bugüne kadar Hükümet'le ilgili lehte veya aleyhte yazmad?klar? ?ey kalmad?. Lehte de yazanlara aleyhte de yazanlara ?unu soruyorum.

Kendi patronlar?n?n kendi yöneticilerinin yanl??lar?n? yazabilecek kadar cesaretleri var m??

Türkiye'de ahlak?n s?n?rlar? kalmad?..."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri