forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Kö?e yazarlar?

kose_eller2010 y?l?nda kö?e yazarlar?n?n kaç kez ba?ka yazarlardan söz ettiklerini, hangisini daha çok kö?elerine ta??d?klar?n? ara?t?ran Ajans Press ilginç verilere ula?t?...Kö?e yazarlar? gündem konusunda pek s?k?nt? çekmeseler de daha çok farkl? görü?te olduklar?n? ifade etmek için yaz?lar yaz?yorlar.

2010 y?l?nda yazarlar?n kaç kez ba?ka yazarlardan söz ettiklerini, hangisini daha çok kö?elerine ta??d?klar?n? ara?t?ran Ajans Press a?a??daki listeleri haz?rlad?.

EN POPÜLER YAZAR K?M?

Ertu?rul Özkök (818) günde en az iki kö?ede ve de neredeyse her yaz?s?yla ba?ka kö?elerde yer ald?. Elbette özel konumundan ötürü Mustafa Balbay (659) ve hayata veda eden ?lhan Selçuk (535) da ilk üç s?rada.

Di?er kö?elerde ad? en çok geçen yazarlar s?ralamas?

ERTU?RUL ÖZKÖK 818
MUSTAFA BALBAY 659
?LHAN SELÇUK 535
SÜHEYL BATUM 495
HASAN CEMAL 488
AHMET KAYA 481
TUNCAY ÖZKAN 473
AHMET HAKAN 428
RAUF DENKTA? 423
AHMET ALTAN 385
ERMAN TORO?LU 367
AY?E ARMAN 284
MEHMET BARLAS 277
AHMET ÇAKAR 246
NE?E DÜZEL 243
MEHMET ALTAN 235
CEM KAR 227
TAHA AKYOL 226
REHA MUHTAR 214
NURAY MERT 205
AHMET TAN 200
MURAT BARDAKÇI 163
MEHMET TEZ 159

EN ÖZKÖKÇÜ YAZAR K?M?

Peki, Ertu?rul Özkök'ten en çok söz eden yazarlar kimlerdir diye bak?ld???nda kar??m?za Oray E?in (28), Ahmet Kekeç (27), Serdar Turgut (24), Ahmet Hakan (20) ve Ergun Babahan (18) ç?k?yor. S?ralamada yer alan yazarlara ait yaz?lar?n az? olumsuz, ço?u olumlu.

Listeye giren Özkökçüler a?a??daki gibi s?ralan?yor.

ORAY E??N 28
AHMET KEKEÇ 27
SERDAR TURGUT 24
AHMET HAKAN 20
ERGUN BABAHAN 18
AL? ATIF B?R 16
MEHMET BARLAS 16
HAKKI DEVR?M 15
BEK?R HAZAR 13
SAL?H TUNA 13

Y?NE AYNI ?S?M, PEK? NEDEN?

Kaç yazar kimden söz etti sorusunun kar??l??? ise adeta "Ad? kö?elerde en çok geçen yazar" listesinin bir yans?mas?. Ad? adetsel olarak çok geçenin ad?n? geçiren yazar say?s? da elbette buna paralel oluyor. Liste 253 adet yazar?n Ertu?rul Özkök'ten söz etti?ini gösteriyor. 208 yazar Mustafa Balbay'dan, 204'ü Süheyl Batum'dan ve 197 tanesi de ?lhan Selçuk'tan söz etmi?. Bana göre en ilginç bulgu, s?ralaman?n en ba??ndaki yazarlar?n (Elbette rahmetli ?lhan Selçuk ve özel konumundan ötürü Balbay hariç) ba?ka yazarlar? kendi kö?elerinde a??rlamad?klar?.

Say?n yazar?m, kaç kö?e yazar?n?n sizden söz etti?ini biliyor musunuz?

ERTU?RUL ÖZKÖK 253
MUSTAFA BALBAY 208
SÜHEYL BATUM 204
?LHAN SELÇUK 197
HASAN CEMAL 176
RAUF DENKTA? 173
AHMET ALTAN 172
TUNCAY ÖZKAN 160
AHMET HAKAN 159
CEM KAR 157
MEHMET BARLAS 139
TAHA AKYOL 123
MEHMET ALTAN 118
ERMAN TORO?LU 117
REHA MUHTAR 115
NE?E DÜZEL 114
AHMET TAN 109
NURAY MERT 108
AY?E ARMAN 103
CEM TOP 101
MURAT BARDAKÇI 92
ERGUN BABAHAN 85
MEHMET TEZ 85
RU?EN ÇAKIR 83


KÖ?E YAZARI ANMADAN GÜN GEÇ?RMEYENLER

Kö?esinde en çok yazar ismi geçiren kö?e yazarlar? listesinde Oray E?in'i (338) ilk s?rada görüyoruz. E?in'i 338 kez kö?esinde yazarlar? a??rlayarak her güne bir yazardan söz etmi?. E?in bazen de ismini geçirmeden birilerine çat?yor. Bu nedenle yukar?daki 338'in daha fazla oldu?u varsay?labilir. E?in'i, 334 kez kö?e yazar?ndan söz ederek Levent Özadam takip ediyor. Ahmet Hakan ise kö?esinde çok say?da yazar a??rlayanlardan. 303 kez kö?e yazarlar?n? kö?esinde a??rlayan Ahmet Hakan listeye üçüncü s?radan girmi?.

Kö?esinde en çok yazar ad? geçirenler

ORAY E??N 338
LEVENT ÖZADAM 334
AHMET HAKAN 303
H?KMET ÇET?NKAYA 258
SAL?H TUNA 239
YALÇIN BAYER 232
BURHAN AYER? 211
ÖMER SÖZTUTAN 204
HAKKI DEVR?M 183
YÜKSEL AYTU? 178
HINCAL ULUÇ 176
AHMET KEKEÇ 169
S?NA KOLO?LU 165
REHA MUHTAR 155
MEL?H A?IK 144
HASAN KARAKAYA 144
ERTU?RUL ÖZKÖK 132
CENG?Z ÇANDAR 130
SEVGÜL ULUDA? 129
TAHA KIVANÇ 126
MEHVE? EV?N 119


EN ÇOK FARKLI YAZARI KÖ?ES?NDE A?IRLAYAN K?M?

Peki, kö?esinde kaç farkl? kö?e yazar?ndan bahsederek tüm medyada 360 derece cephe açm??lar listesinde durum nedir diye bak?ld???nda bu kez de yine Ahmet Hakan (118), Yalç?n Bayer (96) ve Oray E?in'i (91) görülüyor...

Peki, liste ba?? Ahmet Hakan'?n kö?esinde kimleri a??rlad???na bakal?m; Ertu?rul Özkök (20), Emre Aköz (19), Hasan Cemal (17)ve Mehmet Barlas'? (16). Görünen o ki, Ahmet Hakan 118 kez di?er yazarlardan söz ederken a??rl??? listenin ba??nda yer alanlara vermi?.

Kendi Kö?esinde, kaç farkl? kö?e yazar?n? a??rlad??

AHMET HAKAN 118
YALÇIN BAYER 96
ORAY E??N 91
BURHAN AYER? 87
LEVENT ÖZADAM 86
MEHVE? EV?N 85
S?NA KOLO?LU 80
HAKKI DEVR?M 78
HASAN KARAKAYA 73
MEL?H A?IK 70
REHA MUHTAR 70
SEVGÜL ULUDA? 68
TAHA KIVANÇ 67
YÜKSEL AYTU? 67
SAL?H TUNA 63
HINCAL ULUÇ 60
AHMET KEKEÇ 57
ERTU?RUL ÖZKÖK 55
NAZLI ILICAK 54
H?KMET ÇET?NKAYA 52
AL? ATIF B?R 51
AYKUT I?IKLAR 51
MEVLÜT TEZEL 51


AHMET HAKAN KONU OLUNCA B?R L?STE DAHA

Konu Ahmet Hakan olunca Ajans Press bir alt k?r?l?m daha yapm?? ve bize yazar?n hangi yazardan kaç kere söz etti?ine dair bir liste daha haz?rlam??.

Ahmet Hakan y?l boyu toplam 303 defa kö?e yazar?na dokunurken favorileri a?a??dakiler gibi s?ralanm??. ??te yazar?n ilk 15 favori ismi;

YIL B?R?NC?S? AHMET HAKAN'IN FAVOR?LER?

AHMET HAKAN ERTU?RUL ÖZKÖK 20
AHMET HAKAN EMRE AKÖZ 19
AHMET HAKAN HASAN CEMAL 17
AHMET HAKAN MEHMET BARLAS 16
AHMET HAKAN AHMET KAYA 15
AHMET HAKAN AHMET ALTAN 11
AHMET HAKAN FEHM? KORU 9
AHMET HAKAN SÜHEYL BATUM 7
AHMET HAKAN MEHMET ALTAN 6
AHMET HAKAN AY?E ARMAN 5
AHMET HAKAN ESER KARAKA? 5
AHMET HAKAN MUSTAFA BALBAY 5
AHMET HAKAN MÜMTAZ ER TÜRKÖNE 5
AHMET HAKAN ÖNDER AYTAÇ 5
AHMET HAKAN ?AM?L TAYYAR 5

Kö?e yazarlar? toplumun gündemini yakalayabiliyor mu?

2010'da yazarlar aras?ndaki kar??l?kl? at??malar günler süren tefrikalara dönmü?, ba??n? kaç?ranlar aradan meseleye girince pek bir ?ey anlamam??t?. Halk?m?z anlamam??t? ama yazarlar?m?z yazmaya devam etmi?lerdi.

(Gazeteciler.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri