forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tv_rtukRTÜK yasas?n?n de?i?mesi sonras?nda kanallar?n uygulamaya ba?lad??? yeni reklam sisteminde, reklam spotlar? ve süreleri nas?l bir de?i?im gösterdi? Medya Takip Merkezi ara?t?rd?...

1 Nisan 2011 itibariyle uygulanmaya ba?lanan yeni RTÜK yasas? ile birlikte reklam sürelerinde ve uygulamalar?nda büyük bir de?i?im ya?and?. Peki, yeni uygulama sonras?nda reklamlar artt? m? azald? m?? MTM Medya Takip Merkezi, konuyu Medyaloji için mercek alt?na alarak, kar??la?t?rmal? bir rapor haz?rlad?. ??te, izleyicilerden ?ikayetler alan yeni uygulaman?n say?sal göstergeleri!

 
REKLAM SPOT VE SÜRELER?NDE BÜYÜK DÜ?Ü?!
 
MTM’nin, uygulaman?n ba?lad??? 1 Nisan’dan 15 Nisan’a kadarki dönemi kapsayan reklam ölçüm raporuna göre, yeni uygulama ile beraber TV kanallar?n?n yay?nlad??? reklam spotlar?nda ve sürelerinde büyük bir dü?ü? tespit edildi. Eski sistemin uyguland??? 16-31 Mart tarihleri aras?nda, 6 genel içerikli TV kanal?nda toplam 64 bin 772 spot izleyici ile bulu?urken, yeni uygulaman?n gerçekle?ti?i 1-15 Nisan tarihleri aras?nda ise toplam 43 bin 89 spot yay?nland?. Ara?t?rma, reklam spotlar?n?n yüzde 33 oran?nda azald???n? ortaya koyuyor.
 
Yeni uygulama sonras?nda, en fazla reklam alan TV kanal? ATV olurken, onu FOX ve Kanal D takip etti. TRT, yüzde 13 oran?ndaki de?i?im ile, yeni uygulamadan en az etkilenen kanal olarak kayda geçiyor. Yeni düzen, ‘en çok reklam alan TV kanal?’ s?ralamas?nda ise genel anlamda bir de?i?ime neden olmam?? gibi görünüyor.
 
YEN? UYGULAMADA EN ÇOK REKLAM ALAN KANALLAR (spot adedi)
TV Kanal?
1-15 Nisan
16-31 Mart
Yüzde (%)
ATV
8.697
13.658
-36,3%
FOX
7.783
11.596
-32,9%
Kanal D
7.252
11.767
-38,4%
Show TV
7.223
11.416
-36,7%
Star TV
6.859
10.260
-33,1%
TRT 1
5.275
6.075
-13,2%
Genel Toplam
43.089
64.772
-33,5%
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi

 

HABER KANALLARINDA TABLO DAHA DA ÇARPICI!
MTM’nin yapt??? reklam ara?t?rmas?na göre, yeni düzen en çok haber kanallar?n?n reklamlar?n? etkiledi. Zira, genel rakamlara bak?ld???nda haber kanallar?nda yay?nlanan reklamlar?n yüzde 53 oran?nda azald??? görülüyor.

 

YEN? UYGULAMADA HABER KANALLARI (spot adedi)
TV Kanal?
1-15 Nisan
Yüzde (%)
CNNTürk
7.924
-50,4%
Habertürk
7.499
-39,8%
NTV
4.495
-67,7%
Genel Toplam
19.918
-53,0%
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi

 

TV KANALLARI “ÜRÜN YERLE?T?RME” UYGULAMASINA HIZLA UYUM SA?LIYOR
Yeni uygulama, sadece reklam sürelerinde de?i?ikli?e neden olmad? tabi. Uzun zamand?r konu?ulan “ürün yerle?tirme” uygulamas?, 1 Nisan itibariyle yürürlü?e girdi.
Ekranda, üzeri kapat?lan ürünleri görmeye al??k?n olan izleyiciler, izledikleri programlarda ürünleri gördüklerinde ve hatta bu ürünler isimleriyle telaffuz edildi?inde büyük ?a?k?nl?k ya?ad?lar. Ancak yeni uygulama, h?zla pek çok kanalda çe?itli örnekleri ile izleyicinin kar??s?na ç?k?yor. Ve görünen o ki, önümüzdeki günlerin en popüler reklam uygulamas?, “ürün yerle?tirme” olacak…
??TE, DE????M?N ?Y? YANLARI…
Yukar?daki tablolar ve rakamlar incelendi?inde, yeni yasan?n tüm TV kanallar?n?n reklamlar?nda büyük dü?ü?lere neden oldu?unu ortaya koyuyor. Peki, bu durumun iyi taraflar? yok mu?
Bu sorunun as?l yan?t? kanallarda gizli olsa da reklam ücretlerinin büyük ölçüde artt??? biliniyor. Yani reklam süreleri ile ücretler aras?nda olu?an ters orant? ile yukar?da ortaya ç?kan vahim tablo dengelenmi? oluyor.
Durumun iyi olan bir di?er taraf? da kanallar, istedikleri zaman yay?n? bölüp reklam girebiliyor. Yeni sistemi henüz yeterince tan?mayan ve yay?n? kaç?rmak istemeyen izleyici ise di?er kanallara yönelmiyor. Yani bu durum bir anlamda izleyici ba?l?l???na katk?da bulunuyor. Bu da, markalar için çok cazip bir alan olu?turuyor ve reklamveren daha fazla para ödemeyi rahatça göze alabiliyor.
Bakal?m, yeni reklam uygulamas?, TV kanal? – reklamveren – izleyici üçgeninde, önümüzdeki günlerde nas?l bir de?i?im getirecek…

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri