forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

27nisan_haberler27 Nisan 2007'de yay?nlanan e-muht?ran?n konu etti?i olaylar daha önce Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Posta gibi gazetelerinde yer ald?. Gazetelerde yay?mlanan haberler adeta e-muht?raya malzeme olacak cinstendi.Birço?u o süreçte yalanlanm?? da olsa gazetelere konu olaylar ayn? mant?kla muht?ra metnine de girecekti. Muht?radan sonra ise sivil iradeyi suçlayan ve hedef gösteren bir yay?nc?l?k anlay??? sürdürüldü.

27 Nisan sürecinden önce yap?lan haberlerin özünde, Kutlu Do?um Haftas? etkinliklerinin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayram?'na alternatif kutland??? alg?s? vard?. 28 ?ubat süreci hat?rlatmalar?yla yaz?lan man?et ve haberlerden biri 17 Nisan 2007'de Cumhuriyet'te yay?nland?: "Kutlu Do?um ?öleni-Müdürlere Kat?l?m ?çin Yaz?l? Emir." Haberde; Alt?nda? ?mam-Hatip Lisesi'ndeki 'Kutlu Do?um ?öleni'ne, Alt?nda? ?lçe Milli E?itim Müdürü Ali Özay'?n kat?l?m? zorunlu k?ld??? iddias? yer al?yordu. Haber, muht?raya da bu ?ekilde girdi. Gerçekler ise Yeni ?afak'?n 30 Nisan 2007'deki man?etiyle ortaya ç?kt?. Yeni ?afak, 28 ?ubat sürecinde al???k oldu?umuz tarzda bir 'dezenformasyon' yap?ld???n?, piyasaya sürülen belgenin 'sahte' oldu?unu ortaya koydu. Sahte belgede, 'kat?lmalar?' ifadesi, 'mutlaka kat?lmalar?' ?eklinde de?i?tirilmi?ti.

O dönemin hat?rda kalan bir ba?ka haberi ise, 19 Nisan 2007'de Hürriyet'te girdi. Haber '23 Nisan Provokasyonu' ba?l???n? ta??yordu. Y?llarca 23 Nisan kutlamalar?na sahne olan Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilk kez bir Kur'an okuma yar??mas? yap?laca?? yaz?lm??t?. Yar??ma iptal edilmesine ra?men iddia 29 Nisan 2007'de, 'Yine O Kafa' ba?l???yla Hürriyet'e tekrar konu oldu. 28 ?ubat göndermesi de yap?lan haberde ?u ifadeler yer al?yordu: "Ankara'da 23 Nisan günü Kur'an okuma yar??mas?n? organize eden Anadolu Gençlik Derne?i 2002'de kuruldu. Dernek, Sincan'da tanklar?n yürümesine neden olan 'Kudüs Gecesi'ni düzenleyen ve 28 ?ubat sürecinde kapat?lan Milli Gençlik Vakf?'n?n devam?." Ayn? sayfada Hizbullah'la ili?kili Mustazaf-Der'in ?anl?urfa'da düzenledi?i Kutlu Do?um Gecesini konu eden bir ba?ka haber yer ald?. Denizli'de 17 Nisan'da ?l Müftülü?ü ve Belediye Ba?kanl???'n?n düzenledi?i gecede, ba?örtülü ilkö?retim ö?rencilerinin ilahiler söyledi?i ve tekbirler getirdi?i iddialar? da haberin devam?ndayd?. Birbirinden ba??ms?z olaylar 'tek karede' bulu?turulmu?tu.

?anl?urfa'da yap?lan etkinlikler de e-muht?raya "Bu s?rada Atatürk resimleri ve Türk bayraklar?n?n indirilmesine te?ebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaçlar? ve niyetleri ortaya konmu?tur." cümleleriyle girdi. Oysa 24 Nisan 2007 tarihli Hürriyet'te, aksine "Arkalar?nda Atatürk posteri ve Türk bayra?? olan..." ifadesi kullan?l?yordu. Hürriyet, 'türban' hassasiyetini; Erzurum'un me?hur 'yazma's?na kadar indirdi: "Bu Y?l Örtmediler". Habere göre, Ba?ö?retmen ?lkö?retim Okulu'ndaki k?z ö?rencilerden olu?an Erzurum bar ekibi gösterilerini ba?? aç?k yapm??, yazmalar?n? fular gibi boyunlar?na dolam?? ve büyük alk?? alm??t?! Hürriyet'in bir hat?rlatmas? da vard?: "19 May?s 2004'te bar ekibi türbanl? oldu?u için dönemin 9. Kolordu Komutan? Recai Öztürk taraf?ndan törene al?nmam??t?."

Kutlu Do?um Haftas?'n?n dökümünü ç?karan Cumhuriyet 24 Nisan 2007 tarihli say?s?nda, 1989'dan beri kutlanan haftan?n '?ova dönü?tü?ünü' yazd?. Haberde bir y?lda ö?rencileri hedef alan 11 bin 723 etkinlik düzenlendi?inin çetelesi verilecekti.

Medyan?n tavr?, 'Kutlu Do?um ile 23 Nisan'?n birbirinin alternatifi gibi sunulan haberlerle s?n?rl? kalmad?. Kö?e yazarlar? da kar??tl??? i?ledi. Örne?in Emin Çöla?an, 29 Nisan'daki kö?esinde ?öyle diyordu: "AKP döneminde ço?umuzun dikkatinden kaçan bir uygulama ba?lat?ld?. Peygamberimizin do?umunu kutlama törenleri (eskiden böyle bir ?ey yoktu) tam da 23 Nisan bayram?na denk getirildi. Çocuklara ve ö?rencilere ulusal egemenlik kavram?, yurt sevgisi ve Türklük, bilinçli olarak unutturulurken, onun yerine dinsel bir kavram ç?kar?ld?. Ba?ka bir hafta m? kalmad? da, Kutlu Do?um Haftas? her y?l 23 Nisan'a denk getiriliyor! Bunu elbette bilerek ve bilinçli olarak yap?yorlar." Bu ifadeler, Çöla?an'?n cahilli?ini göstermi?ti. Zira 24 Nisan tarihli Cumhuriyet'te dahi, etkinliklerin 1989'da yap?lmaya ba?land??? yaz?l?yordu. 30 Nisan tarihli Vatan'da Necati Do?ru ise Kutlu Do?um'dan ç?kard??? anlam? ?öyle anlatt?: "Bence ordu, bu tavr?yla, bu a?amada, din istismarc?s?, siyaseti 7 ya??ndaki k?z çocuklar?na ilahi okutacak kadar küçültüp zavall?la?t?ran AKP'ye gizli sübvansiyon yapm??t?r." Ne var ki, bu etkinliklerin AK Parti'yle ili?kisi oldu?una dair bir haber dahi ç?kmam??t?.

Diyanet ??leri Ba?kanl???, Ankara'da ve ?anl?urfa'daki etkinliklerle kendilerinin ilgisi olmad???n? aç?klad?. Ayn? aç?klamada; muht?rada, Denizli Nikfer'deki etkinli?in 'bir siyasi parti' ortakl???yla gerçekle?tirildi?i iddias? reddedildi. Etkinli?in Kutlu Do?um'la ilgisi olmad???n?n, kad?n-aileye yönelik bilgilendirme faaliyeti oldu?unun alt? çizildi.

Çankaya'ya 'türbanl?' ç?kamaz!

27 Nisan muht?ras?n?n verili? nedeni, birçok gazeteciye göre 'türbanl?' bir cumhurba?kan?n?n seçilmesi ihtimaliydi. Yay?nlar e?i ba?örtülü bir ismin Çankaya'ya ç?kmas?n? adeta kabusa çevirmeyi hedefliyordu. Ertu?rul Özkök, 29 Nisan'daki kö?esinden AK Parti'nin ülkenin 'kozmetik' özelli?ini dikkate almas?n? istiyordu ve 'Türban, siyasî flama haline getirildi' diyordu. "Bir cumhurba?kanl??? seçimi, 'Türban Çankaya'ya ç?k?yor' kâbusu haline dönü?ür" cümleleri de Özkök'e aitti. Milliyet yazar? Hasan Pulur da "O ba?örtüsü, ?eriat?n simgesidir. Devletin üç kalesinin burcunda yerini alm??t?r, dalgalanmaktad?r." yorumunu yapt?. Hayrünnisa Gül'ün Çankaya'ya ç?kmas?na yönelik en ilginç tez, Vatan yazar? Mehmet Tezkan'a aitti. 29 Nisan'da Tezkan, Gül'ün cumhurba?kan? olmas? halinde rejimin de?i?ece?ini iddia etti: "Ba?komutan'?n e?i türbanl?ysa.. Te?meninki neden olmas?n.. Olursa ne olur? Ordunun yap?s? de?i?ir.. Rejim de?i?ir.." Tezkan'a göre ertesi gün 'türbanl?' k?z da, buradan güç alarak üniversite kap?s?n? zorlayacakt?! Ayn? gün Radikal'de, Türker Alkan da, as?l amac?n askeri zor durumda b?rakmak oldu?unu ileri sürüyordu: "Ba?örtülü bir e?in Çankaya'da, orduevlerinde yarataca?? s?k?nt?yla orduyu güç durumda b?rakma hesab? yap?lm??a benziyor."

'Yanda?' AB ve ABD

27 Nisan muht?ras?na yönelik 'ulusalc?' söylemler, hedefe AB'yi ve ABD'yi ald?. 29 Nisan'da, ?lhan Selçuk, ABD'nin Türkiye'deki 'Il?ml? ?slam devlet modeli' ile kar?? devrimi destekledi?ini yazd?. Selçuk'a kal?rsa "Türkiye ça?da?l???n?, laik cumhuriyetini ve bölünmezli?ini emperyalizme kar?? korumak zorunda"yd?. 30 Nisan'da Emin Çöla?an, AK Parti'nin; ABD ve AB'nin deste?ini arkas?na alarak, onlardan gelen direktifleri bire bir yerine getirdi?ini iddia etti. Ona göre bu, 'muhte?em' bir psikolojik harekatt?! Çöla?an'la ayn? gün, Cumhuriyet yazar? Mustafa Balbay ise "AKP'nin yan?nda sadece AB ve ABD'nin Türkiye'den sorumlu komiserleri kalm??t?r." dedi. 30 Nisan'da, Sabah'taki yaz?s?nda AB Komisyonu'nun geni?lemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'e göndermede bulunan Erdal ?afak, Ça?layan'daki Cumhuriyet Mitingi'ni de hat?rlatarak "Acaba bu kitlesel ?ahlan?? için ne dü?ünecek?" sorusunu soruyordu. ?afak, yaz?s?n?n devam?nda ?unlar? yazd?: "Çünkü o ve AB'nin tüm kurumlar? ile yetkilileri bugüne kadar 'Darbeye hay?r' dediler ama s?ra '?eriata hay?r'a gelince, nedense sesleri çok c?l?z ç?kt?. Öyle de devam ediyor."

 

Muht?radan sonra Askerî muht?ra, medya eliyle 'siville?tirildi'

E-muht?ran?n ard?ndan, medya yeni bir misyon yüklendi. Hükümetin 28 Nisan'daki demokratik duru?unu desteklemektensen, toplum mühendisli?i ürünü Cumhuriyet Mitinglerini 'sivil muht?ra' diye lanse etti. Muht?ran?n hemen ertesinde ?stanbul Ça?layan'daki Cumhuriyet Mitingi için gazetelerin att??? man?etler tek elden ç?km?? gibiydi: "Millet muht?ras? (Takvim), Bir muht?ra daha (Halka ve Olaylara Tercüman), Ça?layan muht?ras? (Posta), Bunun ad? sivil muht?ra (Cumhuriyet), Bu da halk muht?ras? (Vatan)." Medya 'muht?ra'y?, anlam?n? hiç de?i?tirmeden, askeri alandan sivil alana ta??m??t?. Kö?e yazarlar? daayn? kurguya destek ç?kt?. 29 Nisan'da 'Durumdan vazife ç?kar?yorum' diye yazan Ertu?rul Özkök, "Gerekti?inde biz siviller de durumdan vazife ç?karabiliriz." diyerek muht?raya destek ç?kacakt?.

'Muht?ra' ba?l?kl? yaz?y? kaleme alan Emin Çöla?an'a göre ise asker 'görevin ilk a?amas?'n? tamamlam??t?. Çöla?an, ?öyle devam ediyordu: "Asker devreye girdi, 27 Nisan sürecini ba?lat?p milyonlarca insan?m?z? rahatlatt?." Ayn? gün, yine Hürriyet'te muht?ray? kaleme alan Bekir Co?kun'a göre muht?ran?n sebebi belliydi: "Ça?da?-uygar bir ya?am biçimine ula?mak isteyenler, ilkel ortaça? ya?am biçimine dönmek isteyenlere engel olmak istiyorlar." Co?kun'a göre bir de görünen yan? vard?: "Asker Çankaya'y? asla ve asla dincilere b?rakmayacak. Çünkü oray? Atatürk'ün makam? ve ba?komutanl?k say?yor." 30 Nisan 2007'de Hürriyet'teki kö?esinde yazan Rahmi Turan'a göre de ordu görevini yapm??t?: "Asker birdenbire bu noktaya gelmedi. Defalarca uyard?, anlatt?, yasalar?n kendilerine bu devleti koruma ve kollama görevi verdi?ini hat?rlatt?. Her türlü uyar? yollar?n? denedi. Anlamad?lar, anlamak istemediler, hâlâ anlam?yorlar! Genelkurmay bu gidi?e 'Hay?r' diyerek görevini yapt?." Vatan yazar? Mustafa Mutlu ise 29 Nisan'daki yaz?s?nda muht?ran?n alt?na imza att???n? aç?klad?: "Cumhuriyet'in temel niteliklerinin y?prat?lmak istenmesine, laiklik ilkesinin tart??ma konusu yap?lmas?na ?iddetle kar??y?m. Bu nedenle, Genelkurmay Ba?kanl???'n?n metninin içeri?ine imzam? atar?m..." Ayn? gün Posta'da yazan Yazgülü Aldo?an'a göre yap?lan uyar? hakl?; AK Parti'nin aç?klamas? ise 'kuyru?u dik tutmaya' ve 'mesaj?n al?nmad???na' yönelikti: "Yaln?z bundan sonraki mesaj, internetten gelmez. Kap?ya iki subay gelir. Üst rütbeli de olmayabilir." AK Parti'nin muht?raya verdi?i cevab? ele?tiren kö?e yazarlar? da vard?. Reha Muhtar, 29 Nisan'da Vatan'daki kö?esinde AK Parti'nin muht?raya verdi?i cevapla, ortam? daha da gerdi?ini ileri sürdü: "Hükümet askeriyeyle bilek güre?i yap?yor..." Muhtar'a göre, Genelkurmay'?n, Ba?bakanl?k'a ba?l? oldu?unun hat?rlat?lmas?na gerek yoktu! Muhtar, "Üstelik irtica ve bölücülü?ün oldu?u yerde demokrasiden söz etmek de zaten abestir..." dedi.

Bülent Ar?nç, hedef tahtas?nda

Ertu?rul Özkök, 29 Nisan 2007 tarihli Hürriyet'teki yaz?s?nda, dönemin Meclis Ba?kan? Bülent Ar?nç'? 'provokatör' ilan etti. Özkök, "Merkeze yürümek, o mahalleye yerle?mek isteyen bir AKP, art?k bu provokatörleri yakas?ndan dü?ürmelidir." sözlerini kulland?. Ar?nç, Hürriyet'in hedefi haline geldi. Sebebi ise Turgut Özal Dü?ünce ve Hamle Derne?i'nin düzenledi?i ödül töreninde "Dün oldu?u gibi bugün de Meclis'in sivil-dindar ve demokrat bir cumhurba?kan? seçmesine engel olmak isteyenler var." sözlerini kullanmas?yd?. Özkök'ün yaz?s?yla ayn? sayfada bulunan 'Her ?eyi bozan o' ba?l?kl? habere göre, krizin mimar? da oydu. 30 Nisan'da Hürriyet'te yay?mlad??? yaz?s?nda, Türkiye'yi AK Parti iktidar?na lay?k bulmayan Tufan Türenç, Ar?nç'?n tarafs?zl???n? yitirdi?ini belirterek, onu 'militanl?k' yapmakla suçlad?. 29 Nisan 2007 tarihli Vatan'daki kö?esinde Zülfü Livaneli'nin hedefindeki isim de ayn?yd?: "Son günlerdeki geli?melerin ba?l?ca sorumlusu "ideolojik önder" Bülent Ar?nç ve arkada?lar?n?n uzla?maz ve aymaz tutumudur."

Fatih Ural / Zaman

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri