forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

B?N LAD?N SONRASI NELER OLACAK?

Aktif .

usame_bin_ladinEl Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Amerikan ordusunun düzenledi?i bir operasyon sonucunda öldürülmesi dünyada dengeleri nas?l de?i?tirecek. Çünkü Amerika 10 y?ld?r dünya politikalar?n? Bin Ladin üzerinden götürüyordu... Uzmanlara göre Ladin'in öldürülmesi en fazla Obama'ya yarad?...??te Uzman görü?leri...

"OBAMA 2012 SEÇ?MLER?N? KAZANIR, YEN? B?N LAD?NLER ORTAYA ÇIKAB?L?R"

Mesut Hakk? Ca??n (Yeditepe Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümü Ö?retim Üyesi):

Bana göre hadise iki süper gücün rekabetinden kaynaklanan bir dolayl? stratejitdi. Sovyetler Birli?i da??lmadan önce en büyük hatas? bunu Sovyet d?? politika uzmanlar? da kabul ediyorlar, Afganistan'?n i?galiydi. Bir yerde ?ngiltere ve Rusya aras?nda Hindistan rekabeti için i?gal edilen ve bu ?ekilde yarat?lan Afganistan kimseye ait olmayan tampon bir ülkeydi. Sovyetler Birli?i buraya girdikten sonra komünizme kar?? biliyorsunuz Usame bin Ladin ve bu ?ekilde bir direni? hareketi ABD taraf?ndan angaje edildi ve ona bir tak?m önemli silahlar verildi. Omuzdan at?lan uçaksavar sistemiydi. Sovyetler geri çekildi, ABD'nin büyük ba?ar?s?yd?. Bin Ladin'in ABD üst bakanlar?yla yapt??? bu deste?e ra?men yollar? ayr?ld?. Ladin, Ortado?u'daki ayaklanman?n sebebi olan bana göre, Arap liderlerin ABD ile bir mücadele ba?latmas?yd?. 1998'de ABD çok hassas hedefleri olan büyükelçiliklerine bombal? taaruzlar yap?ld?. ABD'ye ait sava? gemisi Bin Ladin'in angaje etti?i ileri sürülen bir sald?r?ya u?rad?. Gemi batmad? ama deniz gücü büyük bir darbe ald?. Aden Körfezi'nde ABD'nin rahat hareket edemeyece?i mesaj? verildi. 3 bin ki?inin öldü?ü hava sald?r?s? ise barda?? ta??ran son damlayd?. ABD kendi ülkesinde vuruldu. Terörle mücadele sava?? ba?lat?ld?. Teröre yard?m eden tüm ülkelere taaruz edilece?i ABD halk?na da kabul ettirildi. Baracak Obama'n?n büyük bir ba?ar?s? kabul edilen Amerika ?ç Politikas?'nda halk?n büyük bir intikam duygusuyla Obama'y? kahraman ilan etti?ini biliyoruz. Yap?lan aç?klamada Bin Ladin'e ait DNA testleri do?ruland?. Baracak Obama 2012 seçimlerini kazanacak buna göre. Ayn? hadise Irak'ta  Saddam rejimine kar?? yap?ld?. Saddan bulundu ve infaz edildi. Bush ikinci seçimleri kazanm??t?. Aksine bir durum olmad??? takdirde Obama 2012 seçimlerini kazanacak. ABD, NATO'nun Libya'daki operasyonlar?na bakarsak, Suriye ve ?ran'daki gerginli?i dü?ünürsek bu hadisenin yeni Bin Ladinler yaratabilir. Bekle ve gör diyebiliriz. ?ran Körfezi'nin do?usuna geldi?imizde Hindistan- Pakistan çat??mas? var. Olay Afganistan topraklar?nda ama ABD askerleri Pakistan'da. Bir tak?m hedefleri sivilleri de hedef al?yor. Terörle mücadele aç?s?ndan yeni bir sayfa aç?lacakt?r. Bundan sonras?n? nas?l getirecekleri net de?il.


"A?IR B?R DARBE ?Ç?N HAZIRLIK YAPILACAKTIR AMA HEMEN BU SALDIRI OLMAZ"

Prof. Dr. Ümit Özda?:

El Kaide terör örgütleri s?ralamas?nda yeni bir tarz? temsil ediyordu. So?uk Sava? döneminde terör örgütleri zincir ?eklinde örgütlenirlerdi. Bir halkay? ele geçirdi?inizde di?erlerini de ele geçirmeniz kolay olurdu. Fakat El Kaide üzüm salk?mlar? gibi bir ?ekilde örgütlendi. Birini yakalad???n?z zaman o tane kopuyor ama salk?m ya?amaya devam ediyor. Bunun için mücadele etti?inizde çok zor bir örgüt. Böyle bir örgütün lideri öldürüldü. Bu liderin de?i?ik kabiliyetleri vard?, bunu kabul etmemiz laz?m. ABD'yi 15 seneye yak?n bir süre d?? politikas?n? da yönlendirme etkisine sahip eylemler gerçekle?tirdi. Onun yerini alacak ki?inin onun kadar zeki olup olmad???n? bilmiyoruz. Ondan dolay? önümüzdeki aylarda, y?llarda ortaya ç?kacak bir süreçtir. Örgüt olarak ya?ama kabiliyeti de bununla yak?ndan ilgili. Elbette intikam eylemleri olacak. Yerel unsurlar?n taktik sald?r?lar? ABD'nin de?i?ik yerlerinde olabilir ama a??r bir darbe için haz?rl?k dönemine ihtiyaç duyulacakt?r. Hemen yar?n, önümüzdeki ay için bir sald?r? beklemiyorum. Obama'ya yeni yollar aç?l?yor, seçim döneminde. Afganistan'da s?k???p kalan ABD ordusunun art?k Afganistan'dan çekilmesi için kullan?labilecek bahanelerden birisi.


"EL KA?DE B?TMEZ, OBAMA SEÇ?M? KAZANIR"

Gazete Habertürk Yazar? Özcan Tikit:

Amerikal?lar?n soka?a dökülmesini iyi anlamak gerekiyor. Yani Usame Bin ABD halk? için kimdi buna bakmak laz?m. Buradaki esas mesele ?u: Usame Bin Ladin bunca y?ld?r birçok sava?a giren ABD'nin ilk kez sava?? kendi s?n?rlar? içerisinde hissetmesine neden olan grubun ba??ndayd?. 2001 ile birlikte ABD'liler sava? uçaklar?n?n kendi s?n?rlar? içerisinde devriye gezmeye ba?lad???n? gördüler. Sava??n kendi topraklar?nda hissetmeye ba?lad?lar. Böylesine heyecanl? olmalar? do?al. Obama'n?n da seçimi kazanmas?n? sa?layaca??n? tahmin ediyorum bu olay?n. El Kaide di?er terör örgütüyle benzer yap?da de?il. Birçok örgütte lidere göre i?leyi? vard?r. Lider gitti mi örgüt biter diye konu?ulur. Ama El Kaide'de Amerikan istihbarat?n? iyi tan?yan, birlikte çal??m??; bununla beraber Ladin'in ABD'nin zaaflar?n? bildi?ini dü?ünerek kurdu?u bir örgüt. Altyap?lar?, üst yap?lar olmadan da i?liyor. Çok önceden al?nm?? bir direktif sonradan da harekete geçirilebiliyor. Örgüt bitmeyebilir. Irak'ta da liderlerin öldü?ünü ama faaliyetlerini devam ettirdi?ini gördük. El Kaide'yi geni? olarak dü?ünemeyiz. El Kaide küçük küçük yap?lardan olu?an, iç içe geçmi? bir örgüt de?il. Lokal örgütlerle çal??an bir örgüt. Onlar? kullan?yor, onlar? kullan?rken hareket alan?n? onlara b?rak?r. Kazakistan'la bir örgütle çal??acaksa bu örgüt gönülden ba?l?l?k ilan edip El Kaide'nin amac? do?rultusunda hareket etmeye ba?l?yor.

"SEMBOL ?SM?N G?TMES? MORAL BOZUKLU?U GET?RECEKT?R"

Prof. Dr. Hasan KÖN? (Kültür Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümü Ö?retim Üyesi):

Önemli olan sembol bir ismin bulunmas?. Nas?l ki Che vurulduktan sonra Latin Amerika'daki sol hareketlerde bir yava?lama olduysa burada da büyük psikolojik etkisi görülecektir. El Kaide tek bir yerden hareket eden bir yap? de?il. ABD'ye kar?? olan her yap? El Kaide ad? alt?nda mücadele ediyor ya da ABD kendisine kar?? ç?kanlar? öyle adland?r?yor. O ismin sembolü vuruldu?unda epey etkili olur. Bu da prestij meselesidir. ABD her ?eyi imajlarla götürüyor. Sa?a sola taaruz hareketleri var bir yandan da demokrasiyi savunan ülke imaj? var. Askeri müdahaleleri olan bir ülke, özgürlüklerin koruyucusu imaj? var. Baz? yerlerde baz? kitlelerin de?i?ik tav?rlar? olacakt?r. Bunca zaman içinde ikinci liderler yeti?mi?tir. Sembol ismin gitmesi bir moral bozuklu?u meydana getirecektir. Öbür türlü müdahaleler devam edecektir. Ortado?u'daki geli?melerin nereye yay?laca??n? bilmiyoruz. ABD müdahale ediyor. Demokrasi ad?na m? yap?yor, ba?ka bir ?ey için mi yap?lu?yor bilmiyoruz. El Kaide sald?r?lar yapabilir. ABD, Afganistan'dan sonra Pakistan'a sava? açacak gibi tahminler var. Taaruz eder bir havas? vard? Amerika'n?n. Obama'n?n seçim hareketine giri?mesiyle birlikte bu müdahaleler ço?ald?.

"LAD?N'?N ÖLDÜRÜLMES?YLE NE EL KA?DE B?TER NE DE TERÖR"

Eski Büyükelçi Faruk LO?O?LU:

Ladin'in öldürülmesini üç ayr? planda de?erlendirmek laz?m. Birincisi ABD bak?m?ndan. ?kincisi Pakistan ve Afganistan bak?m?ndan. Üçüncüsü de terörle mücadele bak?m?ndan. ABD bak?m?ndan 11 Eylül sald?r?lar?n? düzenleyen bu ki?inin öldürülmesi Amerikan toplum psikolojisi aç?s?ndan olumlu bir geli?medir. Onlar? tatmin eden, adaletin yerini buldu?unu belirten bir geli?medir. Onun için sevinç gösterileri vard?r. Ama bu beklenen bir olayd?r. Uzun süredir olan bir durum. Rahatlat?c? bir durumdur. ?kinci etkisi, Obama'n?n ki?ili?i üzerinde olumlu yan? var. Siyasi kredisini art?rm??t?r. Puan kazanm??t?r. Ladin'in öldürülmesini sa?layan bir lider olarak ?ahs?na yönelik tehditler artabilir. Pakistan ve Afganistan bak?m?ndan k?sa vadede rahatlat?c? bir geli?medir. Ama orta ve uzun vadede bu iki ülkede Ladin'in temsil etti?i güçler bak?m?ndan daha zor günler bekliyor. Terörle mücadele... Ladin'in öldürülmesi darbedir ama herhalde bu kadar disiplinli, dikkatli kapsaml? çal??an bir örgüt ba?taki liderlerin?n öldürülmesine haz?rl?kl?d?r. El Kaide, Ladin'in varl???n? nas?l sürdüreceklerini planlam??t?r. Varl???n? devam ettireceklerini söyleyebiliriz. Çe?itli ülkelerde baz? eylemlerde bulunma ihtimallerini gözard? etmemek laz?m. Bu ki?inin öldürülmesiyle ne terör bitmi?tir ne de El Kaide örgütü bitmi?tir. Uzun vadedeki etkilerini beklemek gerekecektir. Türkiye terörle mücadele eden bir ülke. Dalga dalga bütün ülkeleri etkileyece?i muhakkak. Çok ?iddetli br deprem ve tsunami benzetmesi yap?labilir. Türk makamlar? da uyan?k olmal?. El Kaide'ye uzak gruplar bile baz? sald?r?lar yapabilir.

Faruk Lo?olu, Bin Ladin'in öldürülmesini de?erlendiriyor

"BU TÜR ÖRGÜTLER L?DER G?D?NCE ORTADAN KALKMAZ. TERÖRLE MÜCADELE ?Ç?N ÖNEML? B?R OLAY"

Prof. Dr. Hüseyin BA?CI (ODTÜ Uluslararas? ?li?kiler Ö?retim Üyesi):

Ladin'in öldürülmesinin küresel anlamda büyük bir önemi var. Çünkü 2001 sald?r?lar?n?n 10. y?l?na kala Ladin'in öldürülmesi ABD aç?s?ndan terörle mücadelede önemli bir ba?ar?d?r. Özellikle terör hareketlerinde sembol ki?ilerin yakalanmas?, öldürülmesi büyük oranda duraklamaya girilece?i hemen arkas?ndan ikinci bir sembol ki?iyi ç?karmalar?n?n çok zor oldu?unu tarih göstermektedir. ABD dünyan?n en büyük gücü olarak, kendi aç?s?ndan dünyada özellikle, yeni dünya düzeni tart??malar?n?n yap?ld??? bir ortamda, tüm radikal hareketlerin almas? gereken bir mesaj oldu. Di?er taraftandan da dünyada bu gibi hareketlerin ortadan kalkmas? mümkün almayacak. Türkiye, bat? ile hareket eden bir ülke. Teröre kar?u bat?yla hareket ediyor. ?ngiliz Ba?konsoloslu?u, bankalar?n bombalanmas? oldu. El Kaide ülkemizi hedef göstermi?ti. Türkiye'nin d???nda Pakistan ve Afganistan için, bu hareketin liderinin öldürülmesi bu bölgedeki yap?lanmalar için büyük sorun. Bat?, ajanlar?n? sokmay? ba?ard?. Bundan sonras? çorap sökü?ü gibi bu hareketin ileri gelenlerinin yakalanmas? gelebilir. Pek çok Avrupa ülkesinde El Kaide organizasyonlar? var. Almanya tipik bir örnek. Olas? sald?r?larda tren istasyonlar?, meclisine kadar kapat?ld?. Avrupa için de bir El Kaide terörü k?sa süreli olmayacakt?r. Bu gibi hareketler, siyasi liderlerini kaybetti diye ortadan kalkmazlar. Sadece güçlü bir sembol isim bulmak zor olacakt?r. Ladin bu noktadan sonra geçmi? olarak kullan?lacak. Bu aç?dan bak?l?nca dünya tarihine en büyük terör hareketlerini sokan radikal bir lider olarak geçecektir. ABD'nin ma?lup olmad???n? görüyoruz. Terörle mücadele için önemli bir olay.

Hüseyin Ba?c?, Bin Ladin'in öldürülmesini de?erlendiriyor

"B?RAZ BURUK OLMASI GEREKEN B?R SEV?NÇ"

Bundan sonra dünyay? bekleyen süreç ile ilgili konu?an Habertürk D?? Haberler Müdürü Ceyda Karan, "ABD'lilerin soka?a dökülmelesini normak kar??lamak gerek dedi" ve söyle devam etti:

"Çünkü tema, ABD'nin 11 Eylül'den beri olan sava?ta oldu?u temas?yd?. Bu nedenle de Ladin'in ölümüyle halk?n soka?a dökülmek için aç?k gerekçeleri oldu. Öte yandan aradan geçen 10 y?l?n ard?nda, bu durumu küresel, dünya çap?nda de?erlendirmek gerekirse, merkezile?mi? bir Kaide yap?lanmas? mevcut, kurucusu olsa bile Ladin komutan? de?il, bir sürü yerel komutan? var. Gücü k?r?lamam??. ABD'nin sava??ndan bahsediyorsak, kazan?lmam?? bir sava?. Yani bu asl?nda biraz buruk olmas? gereken bir sevinç."

HABERTURK.COM DI? HABERLER SERV?S?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri