forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

station_roomUsame Bin Ladin'in ölü ele geçirildi?i operasyonun ertesi günü dünyadaki tüm gazeteler, Pentagon taraf?ndan verilen brifingi aktard?. Pentagon yetkililerine göre operasyon film gibi gerçekle?mi?, çat??ma olmu?, Ladin öldürülmü?tü...

 

'Geronimo Operasyonu'nda dü?en helikopter, dakikalarca süren çat??ma, Ladin'in canl? kalkan olarak kulland??? ölen e?i, El Kaide liderinin silahla direnmesi ve CIA Ba?kan?'n?n operasyonu saniye saniye bir askerin mi?ferindeki kameradan izlemesi gibi nefes kesici geli?meler dünya medyas?na aktar?lm??t?.

Ancak bask?n?n üzerinden saatler geçtikçe bu detaylar?n her biri ortadan kayboluverdi. Önce e?inin ölmeyip yaraland???, hatta Ladin'e siper olmak isterken askerler taraf?ndan vuruldu?u anla??ld?. Ard?ndan El Kaide liderinin silahs?z oldu?u itiraf? geldi.

Dün itibariyle 'senaryo' tam anlam?yla tepetaklak oldu.

KARARI K?M VERD??

CIA Ba?kan? Panetta, "Operasyon ba?lar ba?lamaz video görüntüsü gitti. 25 dakika boyunca hiçbir görüntü ve haber alamad?m. Operasyonun nas?l gitti?i, içeride neler ya?and??? konusunda fikir sahibi de?ildik. Bin Ladin'in öldürülmesi karar?n? da Ba?kan Obama de?il askerler verdi. Ama buna yetkileri zaten vard?" dedi. New York Times'?n Beyaz Saray kaynaklar?na dayand?rd??? haberde de villada sadece tek bir ki?inin tabancayla direndi?i, onun d???nda kimsenin askerlere tek bir kur?un atmad??? anlat?ld?. Böylece askerlerin, oda oda dola??p silahs?z sivilleri öldürdükleri anla??ld?.

Ayn? ?ekilde Black Hawk helikopterin de evin çat?s?ndan aç?lan ate?ten de?il teknik ar?za nedeniyle dü?tü?ü ortaya ç?kt?. Ladin'in ise, "Silah?na uzanmay? dü?ündü?ü için" öldürüldü?ü iddia edildi. Ladin'in 6 y?l ya?ad??? söylenen evin de 1 milyon dolar de?erinde bir villa de?il, duvarlar? rutubet içinde, boyalar? dökülmü?, havaland?rmas? yetersiz bir izbe ev oldu?u anla??ld?.

V?RÜSE D?KKAT...

Ladin foto?raflar?n?n tüm dünyada merak uyand?rmas?n? f?rsat bilen bilgisayar korsanlar? Facebook gibi sosyal payla??m sitelerinde "Ladin'in gizlenen foto?raflar?" ad? alt?nda bir virüs yaymaya ba?lad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri