forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kozmikoda_muhsinyaziciogluTRT Haber’de dün gece Kozmik Oda program?n?n konu?u olan Gazeteci-Yazar Emre Soncan, Muhsin Yaz?c?o?lu’nun hayat?n? kaybetti?i helikopter kazas?na yönelik ula?t??? bilgi ve belgelere ili?kin R?dvan Memi’nin sorular?n? yan?tlad?.

 ‘Ke? Da??nda Bir Alperen’ isimli yeni kitab?nda bugüne kadar ortaya ç?kmam?? bir çok ayr?nt?ya yer veren Zaman Gazetesi savunma muhabiri Emre Soncan’?n anlatt?klar? Yaz?c?o?lu dosyas?na önemli yeni sayfalar ekliyor.

Soncan'dan sat?r ba?lar?...

‘Helikopterin GPS cihazlar? çal?nm??, ?üpheli 15 jandarma’

‘Kazadan 4 dakika önce bölgede meçhul bir jet var’

‘Emniyet ve Jandarma kazay? 1 saat geç haber vermi?’

‘T?B 9 saat sonra kaza noktas?n? belirlemi?, Jandarma aramam??’

‘Jandarman?n bölgede arama yapmad??? çizelge ile sabit’

‘Kaza noktas?n? aramak isteyen Yarbay engellenmi?’


 

‘Helikopterin GPS cihazlar? çal?nm??’

“Helikopterde Argus 5000/CE di?eri de Skymap 3C diye adland?r?lan iki GPS cihaz? var. Bunlar?n önemi ?u; bu her iki cihazda helikopterin uçu? bilgilerini, uçu? pozisyonunu, yerini, irtifas?n?, konumunu, h?z?n?, iki nokta aras?n? ne kadar mesafede kat etti?ini haf?zas?nda bulunduruyor. Helikopter dü?tükten sonra 29 Mart’ta kaza k?r?m heyeti kaza soru?turma kurulu, Ula?t?rma Bakanl??? taraf?ndan kurulan enkaz üzerinde yapt??? çal??malarda biz bu her iki cihaz? da helikopterde görüyoruz. Bir tanesini kokpitin üzerinde görüyoruz Argus 5000/CE cihaz?n?, di?er Skymap 3C cihaz? da karlar?n üzerinde foto?raflanm??. Bu cihazlar 29 Mart’ta foto?raflan?yor devlet yetkilileri taraf?ndan fakat daha sonra 31 Mart’ta tekrar enkaz foto?rafland???nda bu cihazlar yok. Zaten Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün talimat?yla devreye giren Devlet Denetleme Kurulu ara?t?rmalar?nda da bunlarla ilgili çok çarp?c? tespitler var. Orada ?u tespit var; rapor genel itibariyle biraz ihtiyatl? olmas?na ra?men bu konuda aç?k bir ?ekilde bu cihazlar?n çal?nd???n? söylüyor. Bu cihazlar niye önemli, bu kitab? haz?rlarken hem resmi verileri koyduk hem de önemli devlet yetkilileriyle, asker, sivil bürokratlarla, uzmanlarla görü?tük. Onlar?n ?öyle ortak bir görü?ü var; e?er bu helikopter dü?ürüldüyse ki dü?ürüldü demiyoruz ?uanda, dü?ürüldüyse ilk önce ortadan kald?r?lmas? gereken iki cihaz budur. Biri Argus 5000/CE di?eri de Skymap 3C.”

‘?üpheli 15 jandarma’

“DDK raporunda bu yazm?yor ama i?te bahsetti?im gibi kitab? haz?rlarken çok ki?iyle görü?tük devletin önemli yetkilileriyle. Onlardan birisi ?u çarp?c? bilgiyi verdi; 15 ki?ilik bir gruptan bahsetti o enkazda ara?t?rma yapan 15 ki?iden bahsetti. ?üphelerin üzerinde yo?unla?t??? jandarma grubu oldu?u DDK raporunda söyleniyor ama tabi DDK bunlara do?rudan bir suç atfetmiyor.

R?dvan Memi: Bu üst düzey yetkili 15 ki?ilik grup derken kastetti?i orada arama yapan 15 ki?ilik jandarma grubu mu?

Emre Soncan: Evet jandarma grubu hem orada jandarman?n arama-kurtarma timleri var, özel asayi? komutanl???n?n timleri var ve Skorsky’nin kaza k?r?m heyeti var zaten DDK raporunda aç?k bir ?ekilde bütün bu ki?iler hakk?nda Cumhuriyet Savc?l???nda soru?turma yap?lmas? önerilmektedir diyor zaten.

R?dvan Memi: Bu 15 ki?inin ismi belli?

Emre Soncan: Bu 15 ki?inin ismi tabi ki baz? yerlerde mahfuz. Bu 15 ki?iden birisi mi bu cihazlar? ald?? Bu konunun ayd?nlanmas? içinde devletin yetkililerin ?öyle bir görü?ü var; bu ki?ilerin geriye dönük telefon kay?tlar?na bak?lmas? gerekti?ine. E?er böyle bir cihaz?n çal?nma durumu varsa bunun planl? ve programl? olmas? laz?m.. E?er böyle ise de telefon kay?tlar?na bak?ld???nda bu i?in çözülebilece?i noktas?nda görü? belirtiyorlar. Bütün ?üpheler bu 15 ki?inin üzerinde yo?unla??yor ve önümüzdeki süreçte ?unu söyleyebiliriz; DDK olmasa bile bu konunun üzerine gidilece?ine dair ben Ankara’da bir izlenim edindim yani.”

‘Kazadan 4 dakika önce bölgede meçhul bir jet var’

Kozmik Oda’da konu?ulan çarp?c? bir di?er konu ‘bölgedeki meçhul jetti’. Hava Kuvvetleri’nin aç?klamas?nda 74 kilometrelik alanda hareketlilik olmad??? belirtilmesine kar??n sorun 75. Kilometredeydi. R?dvan Memi’nin bu noktaya ili?kin sorusuna Emre Soncan’?n aç?klamas?, kaza üzerindeki ?üphe zincirine eklenen önemli bir halkay? ortaya koydu:

“Kazadan sonra bir hava hareketlili?i var bölgede, Göksun bölgesi çevresinde zaten Malatya ve Diyarbak?r’da bir tak?m jetlerimiz var yani bu uçu?lar?n yap?lmas? gayet normal ama ?öyle bir durum var; ?imdi bakt???m?z zaman kaza 15.03’te meydana geliyor tam olarak, saat 14.58.57’de bir jet ortaya ç?k?yor sivil radarda gözüküyor, daha sonra gözükmüyor ve o jet gittikten sonra hemen birkaç dakika arkas?ndan helikopter dü?üyor, burada bir ?üphe var. DDK raporunda bu jetten zaten “X” diye bahsediliyor. Çünkü bu jetin transponder (yer belirleme) cihaz? kapal? oldu?u belirtiliyor. ?üphelerin yo?unla?t??? jet bu. DDK da zaten Genelkurmay Ba?kanl???’na bunu sordu radar iz haritalar?n? sordu, fakat bu soruya net cevap verilmemi?.

R?dvan Memi: Benim gördü?üm hiç cevap verilmemi?.

Emre Soncan: Evet öyle gözüküyor. Hava Kuvvetleri Komutanl???’n?n aç?klamas? ?u; 74 kilometre menzilde Silahl? Kuvvetlere ait herhangi bir unsurun olmad??? yani 75. kilometrede bir hava hareketlili?i var zaten. ?imdi ?öyle bir ?ey var; e?er bir jet, bir sava? uça?? helikopterin çok yak?n?ndan geçerse o 1 kilometre de?il, 2 kilometre de?il çok yak?n?ndan geçerse belki birkaç metre ötesinden üstünden, a?a??s?ndan geçerse müthi? bir hava ak?m? olu?turur jet. Onun olu?turdu?u hava ak?m?ndan helikopter etkilenip dü?ebilir.”

‘Emniyet ve Jandarma kazay? 1 saat geç haber vermi?’

“57 dk,yakla??k 1 saat sonra T?B’e bu veriler iletiliyor. Normal bir gecikme gibi gözükmüyor. DDK’n?n yapt??? tespitlerde de emniyetin bu konuda baz? ihmalleri olabilece?i ve emniyet genel müdürlü?ünün bu konuyla ilgilenen personelin de konu etraf?nda ba?bakanl?k müfetti?lerince soru?turulmas? gerekti?i belirtiliyor. Herhangi bir kas?t oldu?una dair bir bulgu yok. Fakat bir ihmal olabilece?i ve bu ihmalin de ba?bakanl?k müfetti?lerince soru?turulup ortaya ç?kar?lmas? gerekti?i söyleniyor. Jandarma genel komutanl???na geldi?inde saat 16.27.

R?dvan Memi: Yani yine 1 saatlik gecikme var.

Emre Soncan: Evet yine 1 saat gecikme var. Ve orada masa ba??nda olmas? gereken görevli orada yok. Yani bu i?i de?erlendirecek görevli, DDK raporuna göre. DDK raporunda as?l telefona bakmas? gereken ve bu i?e yönlendirilmesi gereken ki?inin görev yerinde olmad??? ve bu yüzden telefon geldikten sonra yar?m saat daha beklendi?i belirtiliyor.”

‘T?B 9 saat sonra kaza noktas?n? belirlemi?’

“T?B ara?t?rmalar?n? yap?yor. Hem kendi verileriyle hem oradaki hepimizin bildi?i GSM operatörlerinden al?nan verileri de?erlendiriyor. Kazan?n oldu?u, 25 Mart’? 26 Mart’a ba?layan gece 24’te, yakla??k 1 km.lik bir yay çiziyor, Karayakup Tepesi.

R?dvan Memi: 25 Mart gecesi saat 00.00’da, yani kaza olduktan 9 saat sonra T?B kazan?n noktas?n?, Karayakup Tepesi’ni 1 km.lik bir alan olarak belirleyip iletiyor mu?

Emre Soncan: Evet aynen öyle. ?letiyor ve do?rudan bir nokta at??? yap?yor, Karayakup bölgesi diyor. Yani enkaz?n bulundu?u, Karayakup Tepesi’nin bulundu?u bölge diyor T?B.

‘Jandarma kaza noktas?n? aramam??, ekipleri bölgeden çekmi?’

“Saat 00’da T?B’in verileri geliyor. Ve Adana Jandarma Bölge Komutanl???nda ola?anüstü bir toplant? yap?l?yor. Elde edilen veriler kendi verileriyle kar??la?t?r?l?yor ve T?B’in gönderdi?i veriler üzerinde bir mutabakat sa?lan?yor. Evet bu veriler do?ru, bunun üzerinde ara?t?rmalar yap?lmal? deniyor. Fakat saat 00.30’da, enkaz?n bulundu?u bölgede aramalar sonland?r?l?yor DDK’n?n tespitlerine göre. Gece ?artlar?nda arama yap?lamaz burada, deniliyor fakat ayn? birlikler bölgedeki ba?ka bir tepe, Güneyoluk tepesine kayd?r?l?yor,gece ?artlar?nda arama yap?lamaz gerekçesine ra?men arama buraya kayd?r?l?yor”

‘Jandarman?n arama yapmad??? çizelge ile sabit’

“25, 26, 27 Mart’ta ara?t?rmalar devam ediyor. 27 Mart’ta ?öyle bir çizelgeye ula?m??lar. Kahramanmara? Arama Kurtarma Faaliyet Çizelgesi diye Jandarma’ya ait çizelge. Orada Ekinözü, Sinse gibi ilçe jandarma komutanl?klar?na bu söz konusu bölgenin aranmas?na dair bir görev veriliyor. Fakat çizelgeye bak?ld???nda bu bölgenin arand???na dair herhangi bir ?ey yok. Silahl? Kuvvetlerde askerli?ini yapan herkes bilir, orada mutlaka not edilir. Görev verilir, arkas?ndan görev yap?ld? diye not dü?ülür. Fakat çizelgede bu bölgelerin ara?t?r?ld???na dair herhangi bir tespit yok.”

‘Kaza noktas?n? aramak isteyen Yarbay engellenmi?’

“Yine o gün bir yarbay baz? planlamalar yap?yor yine ayn? bölgede fakat planlaman?n Adana Jandarma Bölge Komutanl??? taraf?ndan daha sonra iptal edildi?i söyleniyor. Yani ayn? bölgeyi yarbay bir kez daha arayal?m diyor, bir planlama yap?yor çizelgede fakat DDK’n?n tespitine, iddias?na göre Adana Jandarma Bölge Komutanl??? bu planlamay? iptal ediyor.”

‘Devlet yetkilileri suikast diyor, dosya kapanmayacak’

“Devlet yetkilileri ne dü?ünüyor diyorsan?z, büyük ihtimalle suikast diyorlar. Onlar suikast oldu?unu dü?ünüyor ve bu konu üzerinden ara?t?rmalar?na devam ediyorlar. Ve benim edindi?im izlenim de ara?t?rman?n bir ?ekilde devam edece?i yönünde.Dosya kapanmayacak… Hem hukuki devam edecek hem de belki de baz? yollar? dolanarak da devam edecek soru?turma.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri