forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

B?RAND SALDIRILARA HAZIRLIKLI OLSUN!

Aktif .

alper_gormus_kitap_300Mehmet Ali Birand'?n dün Posta Gazetesi'ndeki kö?esinde yapt??? itiraflar gündeme oturdu. Alper Görmü?, 'Birand sald?r?lara haz?rl?kl? olsun" dedi...

??te gazetecilerin görü?leri...

Alper Görmü? (Taraf Gazetesi yazar?): Sald?r?lara haz?rl?kl? olsun
"Birand'?n Türk ordusunun anti-demokratik çal??malar?nda merkez medyan?n katk?lar? ile ilgili itiraflar? geç de olsa pozitif ve cesur bir aç?klamad?r. Birand ile kesinlikle ayn? dü?ünceleri payla??yorum. Birand, merkez medyan?n önde gelen isimlerinden biri. Yapt??? itiraf yüzünden kesinlikle medyas? taraf?ndan bir yayl?m ate?e tutulacak. Ama bütün bunlara ra?men itiraflar?n? çok önemli ve cesur buluyorum. Daha önceki darbe dönemlerinde etkili merkez medya büyük rol oynam??t?. ?imdi de merkez medya ayn? yap? ve karakterlerle yay?n yapmaya devam ediyor."

Nazl? ?l?cak (Sabah Gazetesi): Birand, kendisiyle yüzle?iyor
"Mehmet Ali Birand her zaman kendi hatalar?yla yüzle?ebilen bir insand?r. Geçmi?iyle, gerçeklerle yüzle?ti. Bu anlamda kendisini kutluyorum. 28 ?ubat sürecinde ve daha önceki dönemde bunlar? ya?ad?k. Alper Görmü?'ün ya?ad?klar? örnek. Ergenekon'a giden süreçte önemli bir ad?m olan 'darbe günlükleri'ni yay?nlad?. Ama ne yaz?k ki yaln?z kald?. Planlarla ilgisi olan komutan (Özden Örnek) önce itiraf etti. "Ben onlar? kaç defa sildim nas?l geri gelir!" dedi. Sonra reddetti. O reddedince herkes ona itibar etti. Alper Görmü? yaln?z kald?. Dönemin di?er aktörlerinden buna benzer itiraflar bekliyorum."

Mehmet Altan (Star Gazetesi yazar?): Medya, askerin a?z?na bakard?
"Mehmet Ali Birand'?n medya ile yapm?? oldu?u aç?klamalar beni hiç ?a??rtmad?. Birand'?n itiraf?n? dürüst buluyorum. Yak?n geçmi?e kadar ordu, medya taraf?ndan ülkedeki her geli?imin gerçek sahibi olarak görülüyordu. Askeriyenin ülkedeki geli?melere dair görü?ü medya için oldukça önemliydi. Uzun y?llar ordunun etkisinde kalan Türk medyas? ordunun en büyük destekçisiydi. Günümüzde ise medyan?n kar??la?t??? en büyük problem siyasetin etkisinde kalmak. As?l problemimiz halk?n medya üzerinde bir etkisinin olmay???, Türk halk? gazete okumuyor. Bundan ötürü gazete bas?m maliyetleri gelirlerden daha yüksek. Dolay?s?yla, medya patronlar? mali kaynak aray??? içersinde."

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri