forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sosyal_medyaSivil Toplum Kurulu?lar?n?n, Partilerin ve di?er örgütlerin yerini sosyal medya m? al?yor? Medya görevini yapmad??? için mi sosyal medya daha çok ilgi görüyor? Bundan sonra dünya sosyal medyada m? ?ekillenecek?

 


  Sosyal Medya'n?n gelece?iyle ilgili sosyal bilimciler, akademisyenler ve yazarlar ne diyor?


YAZAR ZEYNEP AT?KKAN
SOSYAL MEDYA ÖFKEL? ?NSANLARIN KEND?LER?N? ?FADE EDEB?LECE?? GÜÇLÜ B?R MECRA OLDU

Sosyal medya, partilerin ve örgütlerin yerini almad? ama sosyal medyatoplumsal hareketlerin ve siyasetin önemli bir dinami?i haline geldi. Merkez partiler toplumlar?n özellikle de gençlerin beklentilerine cevap veremiyorlar. Avrupa'da  2008 krizinin sosyal etkileri daha yeni hissediliyor. Olaylar?n ?spanya'dan ba?lamas? rastlant? de?il. ?spanya'da 30 ya??n alt?ndakilerin yüzde 45'i i?siz ve i? bulma imkanlar? yok. Geleneksel siyasi partiler bu davalar?n sahibi olamad?lar. ??te bu umut proleterlerinin yeni umut kap?s?sosyal medya oluyor bir bak?ma! Yani sosyal medya, öfkeli insanlar?n kendilerini ifade edebilecekleri güçlü bir mecra haline geldi.  Bundan sonra dünyan?n her yerinde sosyal hareketler büyük çapta sosyal medyada ?ekillenecek.

E?er geleneksel medya asli görevini yerine getirmi? olsayd? yani dördüncü kuvvet görevini layikiyle yapsayd? iktidarlar?n korkulu rüyas? olmaya devam ederdi. Geleneksel medya çoktan bu i?levini yitirdi. ?li?tirilmi? gazetecilerden, RTÜK yasalar? ç?karken susma hakk?n? kullanan kö?e yazarlar?ndan ve de okura haber ve bigi vermek yerine toplum mühendisli?i yapan bir medyadan hiçbir iktidar korkmaz.Sosyal medya ba??ms?z insanlar?n mecras?...Bu nedenle de  bir umut kap?s?. Tabii burada da çok romantik olmamak laz?m, eski hastal?klar?n sosyal medyaya bula?ma ihtimali de çok yüksek.

?nternet, sosyal medya, bloglar vs. konusunda Türkiye beni hayal k?r?kl???na u?rat?yor. Genç nüfuslu Türkiye'nin  sosyal medya konusunda daha aktif olmas? gerekirdi. Türk toplumu hiçbir sansür konusunda duyarl? de?il. Kitaplar toplat?l?rken kimsenin sesi ç?kmad? Türkiye'de. Sosyal medyapatlamas?ndan söz edebilmek için sosyal medyan?n gücüne inanmak gerekli. Henüz bu bilincin yerle?ti?ini sanm?yorum.YARD. DOÇ. DR. MAYA ARAKON

"HÜKÜMETLER S?V?L TOPLUMUN TALEPLER?N? GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK ZORUNDA"

Partilerin ve örgütlerin yerini sosyal medya ald? demek çok do?ru olmaz. ?kisini toplumsal rolü çok farkl?. Partilerin siyasetteki, sosyal medyan?n sivil toplumdaki rolu çok farkl?. Ancak sosyal medya sayesinde örgütlenme ve h?z artt?. Dolay?s?yla bir durum kar??s?nda, eskisine oranla daha geni? ve etkin kitlelere ula??labiliniyor. Bunu Ortado?u'daki Arap Bahar?'nda da gördük. Hükümetler sivil toplumun taleplerinin göz önünde bulundurmak durmunda kald?. Eylemler daha küresel oldu.

?ktidar?n korkusu geleneksel medya de?il de sosyal medya demeyelim, çünkü korku yerine kaile alma durumu demek daha do?ru olur. Hay?r geleneksel medya sosyal medyan?n yerini alamaz. Gazetecili?in toplumu yönlendiren bir önemi var. Ancak ?u bir gerçekki medyan?n yap?s? da de?i?iyor. S?radan bireyler gazetecilere ait alanlara girebilir hale geldi. Sosyal medyan?n a??rl??? dikkate al?n?r oldu.

Türkiye'de internete sansür isyan? için bir sosyal medya patlamas? demeyelim ama elbette. Hepimizin bireysel bilgiye ula??m hakk? var. Bu yönde i?levinin olmas? sevindirici.


SOSYOLOG PROF. DR.  AL? YA?AR SARIBAY
"HALK ARTIK S?YASET?N ÖZNES? OLMAK ?ST?YOR"

Partilerin biçimsel demokrasi aç?s?ndan i?levsizli?i ortaya ç?k?yor.  Galiba böyle bir alg?lama var.  Bunda da çok haks?z de?il kitleler. Bunun esas, radikal bir ?eyi Fransa'da Alain Badiou ve arkada?lar?n?n partisiz politika dedi?i bir örgütlenme var. Bu tamamen örgütlerin kurumlar?n olmamas? anlam?na gelmiyor. Ama mevcut partilerin d???nda bir alternatif geli?tirerek, temsili biçimsel demokrasinin t?kan?kl?klar?n? a?maya yönelik. Ama bunlar?nki radikal. ?imdi bilmiyorum nedenen esinleniliyor ama bakt???n?zda görüyorsunuz. Bir ki?iler aras? münazaraya dönü?mü? durumda. Seçimler bir ?enlik gibi sanki. Üniversite ?enlikleri de bunun gibi oluyor. Bu art?k kitlelerin, esas problemlerin öznesi olan, çözümünde öznesi olan kitlelerin, halk?n tamamen d??lanmas? veya sadece onay mercii olarak görülmesi. Bu demokrasi, yani adaylar?m?z? onayl?yor musunuz, yani biz bunlar? milletvekili olarak seçmi? oluyoruz. Oysa liderler taraf?ndan belirlenmi? adaylara evet diyoruz. Partiler belirliyor. Bence böyle bir ?ey, alternatif bir siyaset formu geli?tirmek hakl?. Yetersiz bu anlam?yla.

Yani bilemem bu korku mu ama bir alternatif kurulu olan? bi anlamda korkutur. Çünkü mevcudun tamamen d???nda hem maddeten hem zihin olarak yani... Kavramlar aç?s?ndan, yakla??m aç?s?ndan, bak?? aç?s?ndan bir alternatif sunma gündeme geliyor. Bu bize sunulan?n yani var olan?n ne kadar eksik oldu?unu gösterece?i için bu korku yarat?yorsa  olabilir tabii.

Sizin haberlerinizde okudum. San?r?m 5 bin site yasakl?ym??. Asl?nda internet alternatif bir demokrasi ileti?imi geli?tirdi. Tabii bunun kötüye kullanan? da var vesaire.Bunlara tedbir al?na bilir, o ayr? bi ?ey. Ama sonunda dünya ile haberle?iyorsunuz. Dünya ile gruplar aras?nda bir temas oluyor. Ve dünyan?n meselesi bizim meselemiz ya da bizim meselemiz dünyan?n meselesi haline gelebiliyor. Haberdar ediyoruz, biz haberdar oluyoruz. Bunlar önemli ?eyler. Sosyal medya dedi?imiz, geli?imi, olu?umu aç?s?ndan... Buralardan ba?layacak. Yani mevcut demokrasinin, benim ?ahsi fikrim biçimsel demokrasinin yetersizli?i, t?kan?kl??? gün gibi a?ikar. Ve sadece bu bizim problemimiz de?il, dünyada da bu böyle. Bunun fark?na varanlar gerçekten siyasetin öznesi olmak istiyorlar.

DOÇ. DR. ASLI TUNÇ
"TÜRK?YE'DE SOSYAL MEDYA ÜZER?NDEN ÖRGÜTLENMA DAHA YEN? BA?LIYOR"

21. yüzy?l gençleri için sosyal medya h?zl? örgütlenmenin vazgeçilmez bir mecras?. Siyasal partiler özellikle gençlerin teknolojiyle olan ili?kilerini analiz edemiyor ve politik aktörlerin refleksleri bu nedenle çok geride kal?yor. Kan?mca ?u anda sosyal medya muhalif kimliklere ya?am alan? sa?layan tek heyecan verici ortam. Geleneksel medya son y?llarda özellikle dinamik ve genç nüfusun sesi olmay? yitirdi. Geleneksel medyan?n hantal kurumsal yap?s?, iktidarla olan ili?kileri, ?i?kin egolar? besleyebilen yap?s?, ac?mas?z sektörel rekabetin parças? olmas? k?vrak ve anl?k muhalefete olanak tan?m?yor. Art?k sivil itaatsizlik kavram? önce sosyal medyada olu?uyor sonra da toplumsal sorunlar?n boyutuna göre sokaklara ta??yor. ?u an için partilerin ya da bildi?imiz anlamdaki örgütlerin yerini sosyal medya alamaz ku?kusuz. Buras? bamba?ka, yatay örgütlenmeye olanak tan?yan, hiyerar?isi olmayan bir yap?. Bence özellikle bask?c? iktidarlar sosyal medyan?n tetikledi?i örgütlenme gücünde ürküyorlar. Yeterli düzenlemelerin olmad??? ve siyasi aktörlerin istedi?i gibi at oynatt??? bir medya sektöründe geleneksel medyay? iktidara yak?n hala getirmek, ele avuca s??maz milyonlarca öfkeli, dertli ve alayc? gencin kulland??? sosyal medyaya hakim olmaktan daha kolay. Türkiye interneti sansür etme çabas?n?n alt?nda muhafazakarl?kla birlikte biraz da bu kayg? yat?yor. Türkiye'de sosyal medya üzerinden örgütlenme daha yeni ba?l?yor. Gençlerin internete sansür isyan? kan?mca bunun ilk ad?m?yd?.

SOSYOLOG N?LÜFER NARLI
YEN? MEDYA TEKNOLOJ?S? S?YAS? MOB?L?ZASYONDA ÖNEML? B?R ROL OYNUYOR

Partilerin ya da örgütlerin yerini sosyal medya almad? sadece örgütlenmenin alan? de?i?ti. Eskiden insanlar meydanlara ç?karlar, örgütlenirlerdi. ?imdi ise insanlar geni? bir alan olan siber alanda h?zla örgütlenebiliyorlar E?er isterlerse sonras?nda da fiziksel alanlarda da örgütleniyorlar. Alanlara ç?k?p protestolar?n? yap?yorlar, fiziksel alanda olmazsa tekrar siber alana geçebiliyorlar. Bir siyasi meseleye bir siyasi soruna insanlar?n cevap vermesi eskiye göre çok daha h?zl?. Çok daha h?zl? örgütleniyorlar.Yeni medya teknolojilerinin siyasette oynad??? role bakmal?. Yeni medya teknolojisini kullanarak insanlar hem siyasi bilgileri h?zla payla?abiliyorlar hem de ve h?zla örgütlenebiliyorlar. Yeni medya teknolojileri siyasi mobilizasyonda çok önemli bir rol oynuyor. Dünyadaki bütün iktidarlar sosyal medyan?n gücünün fark?na vard?. Sosyal medyay? kontrol ve manipüle etmeye çal??acaklar

?nternete sansür isyan? h?zla sosyal medya üzerinden organiz edildi. Sosyal medya öyle bir ?ey ki siz bilgileri h?zla da??t?yorsunuz, insanlar? h?zla örgütlüyorsunuz. Bak?n Venezüela'da 1 milyon insan SMS yoluyla topland?lar ve Chavez'i geri getirdiler. Arap dünyas?ndaki olaylarla da sosyal medyan?n fark?na vard?k.

HABERTURK.COM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri