forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

12 HAZ?RANDA HANG? CEMAAT HANG? PART?YE DESTEK VER?YOR?

Aktif .

soruisareti_adammGazeteci Nevzat Çiçek, 12 Haziran seçiminde hangi cemaatin hangi partiye oy verece?ini ara?t?rm??. ??te ara?t?rman?n ilginç verileri... 

 

NEVZAT Ç?ÇEK'?N ARA?TIRMASI...

Türkiye seçim atmosferine girmi?ken en sert sözler havada uçu?urken, dini söylemeler meydanlarda tebli? niyetine söylenirken, çad?rlar mescide çevrilirken seçmenin bütün bunlara nas?l cevap verece?ini sand?kta görece?iz.


Türkiye’deki siyaseti ?ekillendiren tarikat, cemaat ve a?iretlerin nas?l bir tav?r tak?nacaklar? en çok merak edilen konular?n ba??nda geliyor. Türkiye’de cemaatleri incelerken geçmi? dönemden farkl? olarak bir bütün inceleyememenin zorlu?unu bütün ara?t?rmac?lar ya??yor. Bunun en büyük sebepleri aras?nda ?ehirle?me ile birlikte cemaat mensuplar?n?n ülke hatta ülke d???na yay?lmas?d?r. Bu nedenle yaz?l? bir “Tavsiye” de bulunmayan bu üçlü yap?n?n kimlere oy verdi?ini anlaman?n yolu söz konusu yap?lardaki etkin ki?ileri ve yay?n organlar?n? tan?maktan ve ileti?im kurmaktan geçiyor. “Cemaatlerin seçim dönemlerinde destek verdikleri siyasal partiler, iktidara geldiklerinde, oy borçlar?n? cemaatlerin kadrola?malar?na göz yumarak ödüyor. Cemaat mensuplar?n?n devlet kurumlar?nda kilit noktalara atamalar? yap?l?yor. Cemaatlerin okul, yurt, kurs gibi faaliyetlerine hükümetler arsa ve finans sa?l?yor. Cemaatlerin yasal pürüzlü i?lerine de göz yumuluyor. Bu birliktelik bir sonraki seçime kadar devam ediyor. Yeni seçimde ise cemaatler iktidar partisinden istediklerini alamad?klar? takdirde kendilerine yeni bir siyasal parti buluyorlar. ..”

Türkiye’de etkin olan cemaatlere bakt???m?zda Nak?i ve Kadiri ve Halveti ve Rufai tarikatlar?n?n  ciddi anlamda bask?n oldu?unu görebiliyoruz.  Bunun yan?nda mezhepsel olarak da kendisini cemaat olarak nitelendiremeyen Caferilik, Mevleviler,  gibi yap?lar?n da burada ayn? kategoride al?nmas? zorunlulu?u ortaya ç?k?yor. Bunun yan?nda tarikat ba?lant?s? olmayan Hizb-ut Tahrir, Hizbullah, Tebli? Cemaati gibi yap?lar?n yan?nda, Selefi ekolünün de  cemaat kavram? içerisinde de?erlendirilmesi gerekiyor.

Türkiye’de farkl? ?ekillerde görülen cemaatlerin büyük bir k?sm?n?n da bu tarikatlar?n alt kolu oldu?unu görmemiz gerekiyor. Bu bak?mdan Türkiye’de asl?nda az?nl?k psikolojisi kendisini ço?u zaman cemaat olarak ortaya koymakta sadece isimler de?i?mektedir. Devletin resmi alg?s? ne yaz?k ki bütün bu alt kollar? üst  çat? ile birlikte bir bütün de?erlendirmekte ve hepsini potansiyel olarak tehdit alg?s? içerisinde de?erlendirmektedir. Örne?in “Nak?i karde?li?i” gibi bir tan?m? kullanan resmi alg? Kürt meselesi, devlet, k?l?k k?yafet vb. durumlarda bu kollar aras?ndaki fark? görmemektedir. Nas?l ki, bütün Nurcu gruplar? ayn? de?ilse bütün Nak?ileri,Kadrileri de ayn? kategoride de?erlendirmek  yanl??t?r.

NAK??LER ARTIK  AK PART?’DE TEK VÜCUT DE??L

Türkiye’de Nak?ili?in ana damar?n? olu?turan gruplar?n ba??nda Ad?yaman Menzil Cemaati, ?smaila?a Cemaati, Süleymanc?lar, ?skenderpa?a Cemaati, Erenköy Cemaati, Yahyal? Cemaati,Seyit Abdülhalim Arvasiye ba?l? I??kç?lar,Siirt Tillo ?eyhleri öne ç?kan cemaatler olarak kar??m?za ç?k?yor. Kadirlik te ise kamuoyunda Haydar Ba? grubu öne ç?ksa da özellikle lokal olarak çok say?da Kadri tarikat? mensubu ya?amlar?n? sürdürüyor.

Ad?yaman Menzil Cemaati

Sa?l?k Bakan? Recep Akda?’?n da yak?nl?k duydu?u Ad?yaman Menzil Cemaati kay?ts?z ?arts?z olarak bu seçimlerde de AK Parti’yi destekliyor. ?uan Menzil’de ikamet eden Seyyid  M. Abdülbaki Efendi ile Eski?ehir yak?nlar?nda ikamet eden ye?eni Seyyid Fevzeddin Erol’un ayr?  çal??ma yapmalar?na kar??n siyasi olarak AKP’ye destek verildi?i biliniyor. Menzil’in bu deste?i kamuoyuna deklere etmedi?i ve müritlerini serbest b?rak?ld??? iddia edilse de, özellikle Eski?ehir’de ki Bilvanis Çiftli?inin havadan takibi emri verdi?i, çiftli?e hava harekât? düzenlenmesi için plan yapt??? iddialar? ? nedeniyle Harp Akademileri Komutan? Orgeneral Bilgin Balanl?’n?n tutuklanmas? sonras? cemaat üyelerinin AKP üzerindeki ittifaklar?n?n daha da perçinle?ti?i biliniyor.

?smaila?a Cemaati

?smaila?a Cemaati kamuoyunda en çok Cübbeli Ahmet ve i?lenen faili meçhul cinayetlerle ve tavizsiz giyim tarzlar?yla gündeme geldi. Özellikle Cüppeli Ahmet Hoca olarak tan?nan Ahmet Mahmut Ünlü ve taraftarlar?n?n Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleyecekleri sohbet toplant?s?nda verilecek görüntünün türban konusunun çözümü sürecini baltalayaca?? ?eklinde Yeni ?afak Gazetesi’nde ç?kan bir haber ve Cübbeli’nin kasetlerinin ortaya ç?kmas? sonras?nda Cübbeli ile AKP aras?n?n limoni oldu?u bütün dindar kesimler taraf?ndan biliniyor. Cemaat lideri konumunda bulunan Mahmut Usta Osmano?lu’nun verece?i i?aret öncesi cemaatin siyasi olarak bölündü?ü, cemaatin bir k?sm?n?n AKP’ye bir k?sm?n?n Saadet’e bir k?sm?n?n ise HAS Parti’ye oy verece?i cemaat müritleri taraf?ndan dillendiriliyor. Bu siyasi bölünmü?lü?ün ba?l?ca sebebi Cübbeli Ahmet’in siyasi anlamda ba??ms?z hareket etmesi olarak gösteriliyor.

?skenderpa?a Cemaati

Esad Co?an'?n o?lu Nureddin Co?an'?n önderli?indeki ?skenderpa?a Cemaati, seçimlerde aç?kça MHP'yi destekleyece?ini belirtip, bir bildiriyle de cemaat üyelerini bilgilendirdi. Daha önce de Sa?duyu Partisi’ni kuran Cemaat 17 Temmuz 2007’de  yay?mlad??? mesajda AKP’ye 2002’de verdi?i deste?i geri çekmi?ti. Aç?klamada  “22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalk?nma Partisini desteklemiyoruz. 2002 y?l?nda, Ak Parti'ye, inanç özgürlü?ü ile ilgili hedefleri itibari ile ?artl? destek vermi?tik. Ancak, bu ?artl? deste?i geri çekiyoruz. Mevcut Ak Parti hükümetini, bünyesinde, yak?n hissetti?imiz, dost bildi?imiz baz? ?ahsiyetleri bar?nd?rmas?na ra?men, özellikle vaat ettikleri özgürlükler ile ilgili olarak, son be? y?l içerisinde somut bir geli?me kaydetmemeleri sebebiyle, yap?lacak genel seçimlerde desteklemiyoruz.” Demi?ti. Cemaatin bu seçimlerde  Ak Parti’ye kar?? bir k?zg?nl?k içerdi?i gibi, aç?k bir MHP taraftarl??? içermiyor. Sadece ‘MHP’nin baraj alt? kalmas?n? sa?layan oyuna kar?? bir taktik’ olarak de?erlendirilse de cemaat üyelerinin karar?n gerekçesini Nureddin Co?an’dan bekledi?i ifade ediliyor. ?eyhin bu karar?na taban?n büyük bir k?sm?n?n uymayaca?? oylar?n AKP-Saadet ve HAS Parti ve MHP aras?nda gidece?i hesaplan?yor.

Süleymanc?lar

Süleymanc?lar olarak bilinen Süleyman Efendi Cemaati son dönemde ikiye bölünmü?tü. Cemaatin büyük ço?unlu?u Süleyman Hilmi Tunahan`?n torunu Ahmet Arif Denizolgun’un saf?nda yer ald?.Di?er karde? Mehmet Beyaz?t Denizolgun’da ayr??an cemaatte ikinci etkin ki?i. Cemaat çevrelerinde bölünme nedeni olarak AK Parti gösteriliyor. Bu nedenle oylar?n DP-MHP ve AKP aras?nda bölü?türülece?i ifade ediliyor.Süleymanc?lar?n önde gelen ismi olarak baz? yerlerde kabul gören  DYP eski milletvekili ?smail Amasyal?’n?n tavr? da cemaat içerisinde oldukça etkin

Erenköy Cemaati

Erenköy Cemaati, Mehmet Esat?n halifesi Mahmud Sami Ramazano?lunca kuruldu. Nak?ibendi gelene?i içinde, esnaf ve i?adamlar?n?n kolu olarak biliniyor. Ramazano?lunun ard?ndan cemaatin dini sorumlulu?unu Musa Topba? üstlendi. Onun ölümüyle üç isim ön plana ç?kt?: Yeni ?afak?n eski ba?yazar? Ahmet Ta?getiren, Eymen Topba? ve Konyada ya?ayan Tahir Büyükkörükçü’dü. Yak?n zamanda vefat eden Büyükkörükçü bir dönem Milli Selamet Partisi milletvekilli? i de yapm??t?.  Cemaatin son seçimlerde oyunu AK Parti’ye verdi?i biliniyor.Cemaatin yay?n organ? Alt?noluk Dergisi’nin Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Ta?getiren’in dönem dönem ele?tirmesine ra?men AK Parti’ye destek veren bir çizgide olmas?, cemaatin de oyunu AK Parti’ye verece?inin i?areti olarak kabul ediliyor.  Cemaatin a??rl?kl? olarak AKP’ye destek verece?i özellikle Konya’dakilerin ise Saadet ve HAS Parti aras?nda bölünece?i ifade ediliyor.

Yahyal? Cemaati

Temellerini Kadri ?eyhi Kayserili Hac? Hasan Efendi’nin att??? , birçok önemli siyasetci ve akademisyen yeti?tiren cemaat kuruldu?u günden bu yana Milli Görü? hareketinin partilerine destek veriyor.2002 y?l?ndan bu yana AK Parti ile ili?kilerini belli bir mesafede tutan 12 Haziran seçimlerinde oyunu a??rl?kl? olarak AKP’ye verece?i di?er oylar?nda, Saadet Partisi ve HAS Parti aras?nda payla??lacak.

I??kç?lar

Seyyid Abdulhakim Arvasi'nin yolunu takip eden Hüseyin Hilmi I??k'?n temellerini att??? Türkiye Gazetesi çevresi, Enver Ören döneminde Türkiye'ye ad?n? duyurdu. Cemaat, medyada, bankac?l?kta ve sanayide çok büyük yat?r?mlara girdi.

2001 y?l?nda patlak veren bankac?l?k krizinden nasibini alan ?hlas Finans'?n iflas? ile büyük bir mali krize giren Enver Ören'in önderli?indeni ?hlas Holding, AK Parti iktidar?na s?rt?n? dayayarak bu krizden ç?kmay? ba?ard?. 2002 y?l?nda bu yana AK Parti iktidar?n? destekleyen Enver Ören ve cemaati, Haziran 2011 seçimlerinde de AK Parti'ye destek verecek.

 

Haydar Ba? ve Cemaati

Kadiri Tarikat?'n?n ?cmal Kolu'nun lideri Haydar Ba? son döneme kadar  çal??malar?n? Ba??ms?z Türkiye Partisi ad?yla sürdürüyordu.Bir dönem Tansu Çiller’in de dan??manl???n? yapan Ba?, medya deste?i ve ticari faaliyetlerle cemaatini güçlendirdikten sonra tüm gücünü bir siyasi parti çat?s? alt?nda toplad?. Demokrat Parti listesinden Bursa aday? olan Haydar Ba?, bu seçimlerde baraj? a?acaklar?n? dü?ünüyor. Haydar Ba?'a yak?nl??? ile bilinen Yeni Mesaj Gazetesi ve Meltem TV bu seçimlerde AK Parti'ye en a??r muhalefeti yapan medya grubu olarak dikkat çekerken, Demokrat Parti Lideri Nam?k Kemal Zeybek'e tam destek veriyor.

Öte yandan Urfa’da Cevheri ailesi ile öne ç?kan Kadirilerin bu seçimde Cevheri ailesinin ba??ms?z aday?n? destekleyecekleri belirtiliyor.

Hakikat Grubu:

Gebze'de ya?ayan ?eyh Ömer Öngüt'ün öncülü?ünde kurulan Hakikat Dergisi, Nurculardan Süleymanc?lara, Erbakan'dan Erdo?an'a kadar geni? bir kesime yönelik a??r ele?tirileri ile biliniyor. Ergenekon davas?nda da ?skender Evreneso?lu ile birlikte ad?  kullan?lacaklar aras?nda geçen Ömer Öngüt, geçti?imiz y?l Haziran ay?nda vefat etti. Sakarya çevresinde oldukça etkin olan cemaatte Öngüt’ten sonra  emekli bir asker  ba?a geçti. Cemaatin sand??a gitmeyece?i belirtiliyor

Tillo ?eyhleri

Süryanice “Yüksek Ruh” anlam?na gelen Siirt’teki Tillo gelene?i Kadiri Tarikat?’n?n en güçlü kollar?ndan.  Ba?bakan Erdo?an milletvekili seçilirken yüzde doksan?n üzerinde destek verdiler. Referandumda da evet diyen ?eyhler seçimde oylar?n? AK Parti lehine kullanacaklar

Nor?in ?eyleri

Do?u ve Güneydo?u Anadolu’nun medreseleri ile bilinen Nor?in’de yeti?en alimler siyasete pek kar??mak istemediklerinden dolay? oylar?n? aç?k aç?k belli etmeseler de sand?kta verecekleri oylar? özel sohbetlerinde veya talebelerin sorular? üzerine söylüyorlar. Bu seçimde oylar?  AK Parti ve HAS Parti aras?nda payla??lacak.  Ancak Molla Sadrettin Yüksel’in o?lu Müfid Yüksel’in HAS Parti’den Bitlis aday? olmas? oylar?n ak???n? de?i?tiren en önemli etken. Öte taraftan Edip Safter Gaydal?’n?n ba??ms?z aday olmas? ve ?eyh ailesinden olmas? da Bitlis çevresindeki tarikat ce cemaat oylar?n? de?i?tiren bir di?er etken

Mustazaf-Der çevresi

Bölgede PKK’dan sonraki ikinci güç olan eski Hizbullahç?lar?n a??rl?kta oldu?u Mustazaf-Der, referandum sürecinde oylar?n? “Evet”ten yana kullanm??t?.Sand?k tercihlerini pek belli etmeyen cemaatin bu seçimlerde a??rl?kl? olarak AK Parti’yi destekleyecekleri belirtiliyor.Önemli bir cemaat mensubunun da kendilerini AK Parti'nin yaln?z b?rakt???n? dü?ünerek sand??a gitmeyecekleri ifade ediliyor

Yeni Asyac?lar

Nurcu kesimin en köklü gruplar?ndan biri olan Yeni Asya Gazetesi çevresi, y?llard?r istikrarl? bir ?ekilde DP-AP-DYP gelene?ini destek veriyordu. ?slam ad?na siyasetin bir sonuç vermeyece?ini dü?ünen Mehmet Kutlular öncülü?ündeki Yeni Asya Grubu’nun, “Ehven-i ?er” olarak gördü?ü Süleyman Demirel’in öncülü?ündeki Adalet Partisi’ne destek vermesi, Milli Görü? hareketinin tepkisini çekmi?ti. Cemaat ?stanbul’da yapt??? toplant? ile oyunun rengini belli etti. Aç?klamada; “Ola?anüstü temsilciler toplant?m?z, geçti?imiz Cumartesi günü yine ?stanbul’da hizmet binam?zda yap?ld?. Tek gündemle gerçekle?en toplant?da, 12 Haziran seçimiyle ilgili isti?arelerde bulunuldu. Çok say?da temsilcimizin görü? bildirdi?i müzakerelerde, geçti?imiz 22 Ocak günü Ankara’da yap?lan ‘geni?letilmi? Siyasî Heyet’ toplant?s?nda al?nan ‘Daha önceki Umumî Me?veret toplant?lar?nda al?nan kararlar çerçevesinde siyasî görü?ümüzde bir de?i?ikli?in söz konusu olmay?p, DP’ye verilen deste?in devam etmesi; bu hususla ilgili ne?riyat ve çal??malar?m?z?n, cemaatimizde ve kamuoyunda olu?an hassasiyetleri dikkate alan dengeli ve yap?c? bir üslûp ve dozajla yürütülmesi’ ?eklindeki tavsiye karar? teyid edildi.” Denildi

Fethullah Gülen Hareketi

1970’li y?llarda Mehmet Kutlular’la yollar?n? ay?rarak dünyan?n en büyük e?itim organizasyonuna imzas?n? atan Fethullah Gülen Gönüllüleri, geçmi? y?llarda Turgut Özal’dan Bülent Ecevit’e kadar geni? bir yelpazedeki siyasi partilere destek verdi. 2002 y?l?ndan bu yana AK Parti'ye tam destek veren Gülen cemaati, Ergenekon davas? sürecinde bu deste?i zirveye ta??d?. Yurtd???ndaki gönüllülerini oy kullanmak için kafileler halinde Türkiye'ye ça??ran Fethullah Gülen Gönüllüleri Zaman ve Samanyolu ile AK Parti’nin kazanmas? için en çok çal??an cemaatlerin ba??nda geliyor

Mehmet K?rk?nc? Grubu

1980 y?l?na kadar Yeni Asya Grubu ile birlikte hareket etmekte iken, bu tarihten itibaren siyasi tercihlerde ihtilafa dü?meleri sonucu bu gruptan ayr?lan Mehmet K?rk?nc? taraf?ndan kurulmu?tur. Söz konusu grup, kontrolündeki vak?flar ve ö?renci evleri vas?tas?yla Erzurum, Ankara ve Adana a??rl?kl? olmak üzere çe?itli illerde faaliyet göstermektedir.Fethullah Gülen’i Risal-i Nur ile tan??t?ran ki?i olarak da bilinen K?rk?nc? Hoca Gurubu, bu seçimde de oyunu AKP lehine kullanacak

Caferiler

?stanbul, Kars, I?d?r, Bursa, Ankara, Manisa, ?zmir gibi büyük ?ehirlerde kayda de?er ölçüde Caferi ya??yor.Caferilerin bu seçimde oylar?n? CHP’ye verecekleri belirtiliyor. Türkiye Caferileri Lideri Hüccet-ul ?slam velmüslimin- Hac? ?eyh Selahattin Özgündüz'ün ye?eni Ali Özgündüz savc?l?k görevinden ayr?larak CHP'den ?stanbul 3. bölge 8.s?ra olarak belirlenmesi cemaat oylar?n?n CHP’ye akaca??n?n en büyük i?areti.

Akabe Vakf?

Mustafa ?slamo?lu liderlindeki cemaat geçmi? dönemde siyasi partilere olumlu yakla?may?p sand??a gitmiyorlard?. 12 Eylül referandumunda evet oyu veren cemaat bu seçimde de AK Parti’yi destekliyor

Anadolu Platformu

Bünyesinde elliden fazla dernek bulunduran Anadolu Platformu’nda öne ç?kan derneklerin ba??nda Aksa Dayan??ma Vakf? olarak bilinen AKDAV geliyor.Cemaat a??rl?kl? olarak AK Parti’yi destekliyor.

?nsan Medeniyet Hareketi

Bir çat? kurumu olan ?nsan ve Medeniyet Hareketi(?MH) bu seçimde de kay?ts?z ve ?arts?z olarak AK Parti’yi destekliyor.

Kürt Nurcular

Kürt Nurcular?n büyük bir k?sm? aç?ktan sand??a gidece?ini ifade etmese de sand??a gideceklerin büyük bir k?sm? ba??ms?z adaylar? destekleme karar? ald?. Ancak bu konda Kürt  Nurcular aras?nda al??nm?? bir kollektif karar yok. Kürt Nurcular d???nda özellikle Irak Federe Kürt bölgesi ile temas? olan Kürt ?slamc?lar da bu seçimde BDP’nin destekledi?i ba??ms?z adaylar? destekleyecek

Sand??a gitmeyecekler

Selefi gruplar ve Hizbul Tahrir sand??a gitmeyecek gruplar olarak kar??m?za ç?karken- Özgür-der çevresinde de baz? gruplar?n sand??a gitmeyecekleri ifade ediliyor.

http://nevzatcicek.blogcu.com/

nevzatcicek@gmail.com


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri