forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Kö?e yazarlar? AK Parti’nin seçim zaferinin alt?nda yatan gerekçeleri yorumlad?lar...


??te ilk günün yorumlar?...

Mehmet Barlas (Sabah)

SEÇMEN?N OYUNU KEND?S?NE VER?LEN H?ZMET BEL?RL?YOR

E?er bir parti iktidar oldu?unda seçmen kitlelerine hizmet götürebiliyorsa, ertesi seçimden de o parti iktidar olarak ç?k?yor. Bir dar seçkinler kesimi içindeki sosyopolitik yorum farklar?, seçim sonucunu de?i?tirecek kadar etkili olmuyor.

Bu seçimde de böyle olmad? m? sonuçta?

Rakip iki partinin oy oranlar?n?n toplam?, AK Parti'nin oy oran?na yeti?emiyor.Art?k laf ebeli?ine bir ara verme zaman? geldi. Anketleri seçim sonucu gibi yorumlamak için vakit biraz geçti.

Kazanan belli. Kazanamayanlar da belli. Daha az oy al?p da "Biz kazand?k" demek insan? sadece gülünç duruma dü?ürür neticede.

Muharrem Sar?kaya (Habertürk )

?CRAAT ?LE ALDI

AK Parti'nin bu oy oran?na nas?l ula?t???na gelirsek...
?lk kez bir iktidar partisi, mahalli idareler ve referandumlar bir kenara b?rak?lsa dahi, girdi?i üçüncü seçimden de oylar?n? art?rarak ç?kt?.
Bunu da bugüne kadar yapt??? icraat? ve bundan sonras?na yönelik vaatleri ile kazand?.
"Ç?lg?n" ba?l??? alt?nda aç?klanan projeleri öne ç?karmas?n?n ne kadar do?ru oldu?u da anla??ld?.
Seçmen, hayat?na dokunan, sa?l?k, ula??m, milli e?itim gibi alanlarda verilen hizmetlere itibar etti.
Seçmen ideolojiye çok büyük prim vermedi...
AK Parti'ye güç verirken, kendi tercihi ile parlamentodaki milletvekili say?s?n? da ilk kez e?itledi.
?lginç bir ?ekilde AK Parti'ye yüzde 50 oy verirken, Anayasa'y? referanduma götürecek say?da milletvekilini esirgedi.

Yi?it Bulut (Habertürk)

Manipülatif medya için yolun sonu!

Türk halk? çok önemli bir mesaj verdi: ‘Manipülatif medya’ bitmi?tir!

Seçim sürecinde bir medya grubu ba?ta olmak üzere, “baz? yazarlar?m?z” ve “kamuoyunu etkileme gücü olanlar” yaratt?klar? liderleri desteklediler ve bu liderler üstüne “sanal senaryolar” üretip sonuçlar aç?klad?lar... Yaratt?lar, ayakta tuttular, desteklediler, manipüle ettiler ama olmad?! Türk halk? ?unu dedi: Ey manipülatif medya ve uzant?lar?! BEN NE ?STERSEM ONU SEÇER?M!

Sevgili dostlar, kendini “Devlet” olarak gören ve son y?llarda yedi?i dayaklara ra?men hâl⠓bu ülkeyi ben yönetirim YÖNLEND?R?R?M” diyen “manipülatif medya” bloklar?na ve unsurlar?na bir son sözüm var: Türk halk?n? etkileme yönlendirme-yönetme gücünüzü bir kez daha test ettiniz ve “SON BULDUNUZ”! Yolunuz aç?k olsun! Ya?as?n Tam Ba??ms?z Medya DÜZEN?...

Yi?it Bulut/Habertürk

Mehmet Y?lmaz (Hürriyet)

MEMLEKET?M?ZE HAYIRLI OLMASINI D?L?YORUM

Bir seçim daha yapt?k ve AKP halk?m?z?n yar?s?n?n oyunu ald?, Ba?bakan’? ve siyaset arkada?lar? kutluyorum. Elbette bu seçim sürecinde bana bol miktarda mektup yollay?p AKP’nin seçimi kazanaca??n? ve benim moraraca??m? söyleyenleri de kutlar?m.

Bugün sabah ortaya ç?kan tabloda Ba?bakan’?n etraf?nda “Padi?ah?m çok ya?a” diye ba??racak hayli kalabal?k say?da insan olacakt?r. Ben ise öbür taraftay?m: “Ma?rur olma sultan?m, senden büyük Allah var” demesi gerekenlerden!

Recep Tayyip Erdo?an’?n ?u anda en çok ihtiyaç duydu?u ?ey de benim söyledi?im söz olmal?. Kafas?n?n bir kenar?nda ma?rur olmamas? gerekti?i fikri bulunmal? ki ülkemizde adam gibi bir demokrasi i?lesin,seçimle gelen seçimle gitsin, ama seçimle gelemeyenin haklar? da yok say?lmas?n.

Fatih Çekirge (Hürriyet)

F??LEN BA?KAN

BU seçimlerin bir tek sonucu var:

O da; Tayyip Erdo?an’?n tart??mas?z galibiyetidir... Ve çok daha ötesinde; yüzde 50 sonucuna göre Erdo?an psikolojik aç?dan fiilen ba?kand?r.

Bundan sonras?na bakarsak;

E?er demokrasiyi bir bilek güre?i olarak görmüyorsak, bu galibiyeti hizmete yönelik tam yetki olarak de?erlendirmeliyiz. Bu hizmetin çok önemli üç maddesi ?udur:

1) Yeni Anayasa’n?n toplumun tümünü kapsayacak ?ekilde haz?rlanmas?.

2) Kürt meselesinin çözümü yolunda ad?mlar at?lmas?. BDP’nin ald??? oylar?n, ihanetin deste?i gibi görülmesi yerine, halk?n tercihi olarak görülmesi ve bu do?rultuda Kürt meselesinin çözümünde, yeni anayasan?n haz?rlanmas?nda BDP’nin de katk?s?n?n al?nmas?.

3) ??sizli?in çözümü...

Yeni dönemde 4 partili bir Meclis var art?k.

Fikret Bila (Milliyet)

ERDO?AN: KEMAL BEY’?N KAPISINI ÇALACA?IM

Seçimden büyük bir zaferle ç?kan Ba?bakanRecep Tayyip Erdo?an’la, merakla beklenen “balkon konu?mas?”n? tamamlamas?ndan hemen sonra sohbet olana?? buldum.

“21 milyon oy”

Ba?bakan Erdo?an, “Ben, oy oran?ndan çok al?nan oyu çok önemserim” dedi ve cebinden not kâ??d?n? ç?kar?p gösterdi:

- Bak?n, 2007’de ald???m?z oy 16 milyon küsur, bugün ald???m?z oy ise 21 milyon 150 bin. Bunu çok önemsiyorum. Üçüncü döneme giriyoruz ve oylar?m?z? bu denli art?r?yoruz. Bize gösterilen bu güven nedeniyle mutluyuz.

“Kap?s?n? çalaca??m”

- Yeni anayasa sözü verdiniz. Yüzde 50 oy oran?na ula?t?n?z. Nas?l bir çal??ma yapacaks?n?z?

- ?imdi oylar?m?z? art?rd?k ama milletvekili say?s? ?u anda 330’un alt?nda gibi görünüyor. S?n?r kap?lar?ndaki oylar de?i?tirir mi, bilmiyorum. ?ktidar partisi olarak bize dü?en ba?ta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefetin kap?s?n? çalmakt?r. Kemal Bey’in kap?s?n? da çalaca??m. Bize dü?en kendilerini uzla?maya, katk? vermeye davet etmektir. E?er parlamento içinde olur al?rsak ne âlâ, ondan sonra da sivil toplum kurulu?lar?yla temas etmek için yöntemimizi belirleriz. Kemal Bey’in baz? aç?klamalar?, baz? yakla??mlar? oldu. Çal??malara kat?lacaklar?n?, katk? vereceklerini söylediler. Biz de Kemal Bey’den katk? bekliyoruz. Dedi?im gibi parlamentoda olur al?rsak öyle devam ederiz, yok e?er vermezlerse, o zaman da kendi ?artlar?m?z içinde biz çal??mam?z? yürütürüz.

Ba?kanl?k sistemi

Ba?bakan Erdo?an’a, yüzde 50 oy oran?na ula?mas?n?n arzu etti?i ba?kanl?k sistemine geçi? konusunda giri?imde bulunmas?n? kolayla?t?r?p kolayla?t?rmayaca??n? sordum. ?u yan?t? verdi:

- Ben ba?kanl?k konusu tart???ls?n istedim. Türkiye bunu tart??s?n. Nitekim tart??t?, tart???yor da. Ancak, bu konuda K?l?çdaro?lu’nun farkl? bir anlay??? var. O öyle bir ba?kanl?k sistemi tarif ediyor ki, parlamento olmayacak diyor. Halbuki öyle de?il, aksine ba?kanl?k sisteminde çok güçlü bir parlamento var. Çok güçlü bir parlamento denetimi var. ??te ABD’de görüyorsunuz. Parlamento olmayacak diye bir ?ey yok. ABD’deki ba?kanl?k sisteminin ba?ar?s? bürokratik engelleri k?rmas? olmu?tur. Bu sa?lan?nca h?zl? ilerleme mümkün oluyor. Ben tart???ls?n istiyorum.

Hasan Cemal (Milliyet)

HER BA?LANGIÇ B?R UMUTTUR

Dileriz, yüzde 50 oy Tayyip Erdo?an’? balkon konu?mas?ndaki herkesi kucaklayan, uzla?ma öngören çizgisinden sapt?rmaz!

Seçim sonuçlar? m?? Sat?r ba?lar?yla:

1) Sözü uzatmak yersiz. Tayyip Erdo?an ve Ak Parti Türkiye’nin yar?s?n?n, yani her iki seçmenden birinin oyunu alarak büyük bir seçim ba?ar?s? elde etti.

2) Bu hakikaten bir büyük seçim ba?ar?s?, çünkü Ak Parti milletvekili genel seçimlerini üçüncü kez, üstelik oy oran?n? artt?rarak gerçekle?tirdi ve bir kez daha tek ba??na iktidar oldu. Bu sonuçla 12 Haziran, Tayyip Erdo?an’?n ad?n? bir lider olarak Türkiye’nin siyasal tarihine yazd?rm?? oldu.

3) CHP’ye gelince, umdu?unu bulamad?. Oylar?n? 2007’ye göre 5 puan, 2009’a göre 3 puan artt?rd?; 3.5 milyon yeni oy ald?. Kemal K?l?çdaro?lu aç?s?ndan bu bir ba?ar?.

Hasan Bülent Kahraman (Sabah)

2011: SOSYOLOJ?, S?YASET, SEÇ?M

Bu sat?rlar? yazd???m s?rada sand?klar?n yar?dan biraz daha fazlas? aç?lm?? ve eldeki rakamlara göre AK Parti oylar?n yüzde 50'den fazlas?n? kazanm?? görünüyor. CHP henüz yüzde 20'ler mertebesinde. MHP'nin baraj? geçti?i anla??l?yor. Bu sonuçlar üstünde uzun uzun konu?ulmayacak gibi de?il. Buna kar??l?k önümüzdeki dönemin en büyük tart??mas?n?n parlamentodaki sandalye da??l?m?na dönük olaca??n? varsaymak mümkün.

Eldeki verilerin erken de?erlendirmesine çok önemli sayd???m bir saptamayla ba?layay?m. Bu kö?ede olsun bu konularda yazd???m di?er yaz?larda ve kitaplarda olsun sürekli olarak bir ?eyi dile getirdim bugüne kadar: siyaset sosyolojinin, o da ekonominin bir uzant?s?d?r. Elbette siyaset ideolojik bir ?eydir. Ama ideoloji gökyüzünde bo?lukta gezen bir hayal de?ildir. ?u belirtti?im unsurlar?n olu?turdu?u kompozisyon içinde biçimlenir ve ideolojiyi, lay?k?yla söylersem,altyap? ko?ullar? belirler.

Ru?en Çak?r (Vatan)

HOCA’NIN RÜYASINI TALEBES? GERÇEKLE?T?RD?

Necmettin Erbakan 1990’lar?n ortas?nda “Yoldan iki ki?iyi çevirin; biri Milli Görü?çüdür, di?eri de olmay? bekliyordur” dedi?inde ülkenin ço?u gülüp geçiyordu. Yakla??k 15 y?l sonra onun bir “rüya”, hatta “ütopya” olarak görülen bu sözleri, Recep Tayyip Erdo?an liderli?indeki talebeleri taraf?ndan hayata geçirildi. Tabii burada Erdo?an’?n “Milli Görü? gömle?ini ç?kard?k” sözlerini unutmamak laz?m. Ama unutmamam?z gereken bir ba?ka husus da Milli Görü?’ten do?an di?er iki partinin toplam oylar?n?n ancak yüzde 2’yi bulmas?, yani gönülleri Milli Görü?’te olan seçmenin ezici bir ço?unlu?unun bu gömlek ç?kartmay? çok da fazla önemsemeyip AKP’ye yönelmi? olmas?d?r.

AKP’nin bu muazzam ba?ar?s?n?n birçok nedeni var. AKP’nin 2007’deki yüzde 46.6 oyunun ana gerekçesi olarak 27 Nisan e-muht?ras?n?n yol açt??? ma?duriyet gösterilmi?ti ki hiç de yanl?? bir tespit de?ildi. Fakat 4 y?l sonra, ortada herhangi bir ma?duriyet yokken, hatta “ma?durlar ma?rur oldu” iddialar? öne ç?karken ya?anan bu oy patlamas? öncelikle her iki seçmenden birinin AKP iktidar?ndan memnun oldu?unu gösteriyor. ?ktidar partisinin Karadeniz ve ?ç Anadolu’daki hakimiyetini iyice peki?tirmesi ve buralarda MHP’yi marjinalize etmesi çok önemlidir. Yine AKP’nin sahil ?eridinde, 12 Eylül referandumunda ya?am?? oldu?u hayal k?r?kl???ndan belli ölçülerde s?yr?lm?? olmas?, örne?in ?zmir’de oylar?n? bariz bir ?ekilde art?rmas? çok dikkat çekicidir. Sonuç olarak AKP’nin süregiden ba?ar?s?n? izah etmek için üretilen, “göbe?ini ka??yan adam”, “makarna, alt?n da??tarak al?nan oylar” gibi hiçbir inand?r?c?l??? olmayan iddialar art?k mutlak bir ?ekilde tarihin çöplü?üne at?lm??t?r.

AKP’nin ba?ar?s?n?n nedenlerini ilerleyen günlerde daha detayl? bir ?ekilde tart???r?z ama bugünlük son olarak Erdo?an faktörünün alt?n? çizmekle yetinelim. AKP’nin yüzde 50’yi yakalamas?nda birinci derecede belirleyici faktörün Erdo?an oldu?una inan?yorum. Bu sonuç onun “halk taraf?ndan seçilen ilk cumhurba?kan?” olma arzusunu (ki ben böyle dü?ünüyorum) iyice kamç?lam?? olmal?.

?smail Küçükkaya (Ak?am)

HER ?K? K???DEN B?R?

?lk kez bu kö?ede yaz?lm??t?, 'Ba?bakan Erdo?an'?n haziran seçimleri için hedefi yüzde 50' diye...

3 Ocak tarihli yaz?m?z...

Ve ba?ard?, her iki ki?iden birinin oyunu ald?. Son kez genel ba?kan ve ba?bakan olarak seçime kat?ld?. Bundan sonraki hedefi halk?n seçece?i cumhurba?kan? olmak...

Siyasi tarihimizin büyük seçim zaferlerinden birini elde etti.

Ba?ar?ya giden yolu tamam?yla kendi uygulad??? stratejiyle dö?edi. Yar??? 'sol-sa?' denklemi üzerine oturttu ve CHP'deki yükseli?i durdurmak için sa? seçmenin duygular?na hitap etti. 'Alevi vurgusu' da ayn? amaca yönelikti. Sol gelmesin diye geni? bir kesim Adalet ve Kalk?nma Partisi üzerinde birle?tirildi.

Erdo?an, son dönemdeki sert söylemiyle bile hanesine puan yazd?rmay? bildi. Yani Ba?bakan, o kadar popüler ve taban üzerinde etkili oldu ki; kutupla?t?rd?kça oyunu art?rd?. Erdo?an, milliyetçi kitleyi de 'Kürt sorunuyla ilgili söylemini' tamamen de?i?tirerek yan?na çekti.

Ekrem Dumanl? (Zaman)

YENI BIR SAYFA

Bir seçimi daha geride b?rakt?k. Herkes eteklerindekini var gücüyle döktü. Meydanlar doldu bo?ald?, ekranlar siyaset podyumuna döndü. Söylenmedik söz kalmad?. Zaman zaman siyasetin tad? kaçt?, üsluplar bozuldu, suçlamalar ak?l hudutlar?n? zorlad?. Reklam filmleri, afi?ler, propagandalar... Sonuçlardan ba??ms?z olarak yeni yol haritas?na birkaç not dü?mekte fayda oldu?u kanaatindeyim.

Bizdeki seçime kat?lma oran?, dünyan?n pek çok demokratik ülkesinden hayli fazla. Bu, demokrasi kültürü ve beklentisinin ne kadar yerle?ik hale geldi?ini gösteriyor. Seçime kat?l?m?n yüzde 70'in alt?na dü?medi?i bir ülkede asla rejim sorunu olamaz.

Madem seçim heyecan? ve tela?? bitmi?tir ve herkes boyunun ölçüsünü sand?kta alm??t?r; art?k ülkenin ana meselelerine daha so?ukkanl? bak?labilir. Tribünlere oynamak ve oy toplamak için yap?lan çal??malar?n seçim atmosferi aç?s?ndan belki bir mant??? bulunabilir; ancak seçim sonunda herkesin partizan dü?üncelerden ar?narak bu ülkenin temel meselelerine akl?selimle, fikri selimle hatta kalbi selimle bakmas? gerekiyor.

Galiba siyasetin ruhu sivri dilli olmaya itiyor insanlar?. Bire bir ili?kilerde gayet nazik buldu?unuz insanlar bile, alk??lar e?li?inde bamba?ka bir dil tercih etmeye ba?l?yor. Demokrasinin daha köklü ve kal?c? hale gelmesi için daha so?ukkanl? bir dil, daha nazik bir üslup olu?turmaya mecburuz...

Her seçim sonucu, ayn? gerçe?in alt?n? çiziyor: Kapal? kap?lar arkas?nda yap?lan toplum ve siyaset mühendisli?ine gerek yok. Maalesef bu gerçe?i herkes anlad?, bizdeki derin yap? ve onun sözcüsü durumunda olan medya bir türlü anlamad?. Bu seçimde de baz? olaylar siyaset d??? olmas?na ra?men siyaset mühendisli?i için tepe tepe kullan?ld?. Bu tür tasar?m planlar? yapanlar, halk?n basireti ile alay etmiyor iseler, halk?n ferasetini hiç bilmiyor demektir. Halk hangi sözle hangi maksad?n güdüldü?ünü, ?ehit cenazeleri üzerinden oy dev?irme i?lerinin nas?l yap?ld???n?, kaotik hadiseler üzerinden suni tepkilerin nas?l olu?turuldu?unu gayet iyi biliyor.

Kür?at Bumin (Yeni ?afak)

MHP, CHP VE BA?IMSIZLAR'IN OYLARI NEYE ??ARET ED?YOR?

Baraj? geçip geçemeyece?i etraf?nda uzun tart??malar yap?lan MHP'nin söz konusu seti kolayl?kla a??p oylar?n? yüzde 13'ün üzerine ta??mas? "ders al?nmas?" gereken bir geli?medir. Anla??lan o ki, MHP seçmenleri kaset-masete yüz vermeyip (MHP'li bir taksi ?oförünün sözleriyle) "Geçim önemli de?il önce vatan!" düsturunun arkas?nda yer ald?lar.

CHP'ye "gelenler"in fikrinin de?i?mesinde K?l?çdaro?lu'nun "hizmet" çerçevesinde sundu?u "projeler"in önemli bir etkisi oldu?u anla??l?yor bugün. "Hizmet" meselesi iktidar partisinin seçim kampanyas?nda -hakl? olarak- alt?n? çizdi?i en önemli hususlardan birisiydi. Ama uzun y?llardan sonra bu seçimde CHP'nin de "klasik" temalar?ndan ("laiklik", "irtica", "Atatürkçülük" vs) s?yr?l?p "aile sigortas?" örne?inde oldu?u gibi seçmenlerin gündelik hayatlar?n? do?rudan ilgilendiren vaatlere yöneldi?ini gördük. CHP'nin bu yeni seçimini bundan sonra da sürdürece?ini umuyorum. Çünkü ben de, Türkiye'deki seçimlerinin kaderinin de bir Almanya'da ya da Fransa'da oldu?u gibi partilerin "sosyal"e ili?kin projelerinin ve dolay?s?yla vaatlerinin yar??aca?? bir platformda belirlenmesini istiyorum.

Kenarda duranlar?n Meclis çat?s? alt?nda siyaset yapamamalar? için (kurulu?undan beri) elinden gelini yapan bir rejimin 12 Haziran seçiminde kar??la?t??? tablo (anlayanlar için) gerçekten "ders al?nmas?" gereken bir tablodur.. Türkiye genelinde yüzde 6'nun üzerinde bir seçmen deste?i ile Kürt siyasetinin temsilcileri d???nda Meclis'e S?rr? Süreyya, Ertu?rul Kürkçü ve Levent Tüzmen gibi siyaset tutkunlar?n? sokabildi. Aferin bu seçim sistemine do?rusu! Bir yönü ile bir "mucize" bu. Ama çok daha önemli olarak bir ba?ka yönü ile de Türkiye'nin "modern siyaset"in kurallar?n? ö?rendi?inin i?areti. Levent Tüzmen, Emek Partisi'nin ba?kan?, Ertu?rul Kürkçü, tan?tmaya gerek yok, S?rr? Süreyya elinizdeki mührün kendili?inden gitti?i bir aday... Yani özetle, bu "Ba??ms?zlar" meselesi geride b?rakt???m?z tansiyonu son derece yüksek, f?rt?nal? seçim öncesi kampanyay? ho? kar??layabilmek aç?s?ndan tek teselli kayna??d?r.

Yasin Aktay (Yeni ?afak)

Y?NE "O" KAZANDI

2011 seçimlerinin sonuçlar? hay?rl? olsun. Tek tek her ilde ve Türkiye'nin genelinde oy grafiklerinde ya?anan de?i?imler her bak?mdan çok anlaml? bir tablo ortaya ç?karm?? görünüyor. Öncelikle AK Parti'nin iktidardayken ikinci defa oylar?n? art?rarak bu seçimden ç?km?? olmas?n?n Türk siyasi tarihi için bir rekor olarak kaydetmek gerekiyor. Muhtemelen bu rekorun dünyada da örne?i, bildi?imiz kadar?yla, ya yok veya çok azd?r.

Ba?bakan Erdo?an'?n ?imdiye kadar girmi? oldu?u seçimlerin sekizincisini olu?turuyor bu seçimler. 12 Eylül'deki yüzde 58'lik "evet" ile sonuçlanan son referandumdan hemen sonra medyam?zda "neden hep o kazan?yor?" ba?l?kl? yaz? dizileri yap?lm??t?. 1 belediye ba?kanl???, 2 genel, 2 yerel seçim ve 2 referandumdan sonra Erdo?an'?n girdi?i bu son seçimde ald??? sonuçla birlikte bir süre daha neden kazand???na dair sorular sordurtmaya, zihinleri kurcalamaya devam edece?i anla??l?yor.

NTVMSNBC

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri