forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

anket_anketReferandumdan sonra, seçimleri de büyük oranda bilen ANDY-AR siyasi, CHP'nin yemin protestosunun seçmen üzerindeki etkisini ara?t?rd?. Ortaya çok ilginç sonuçlar ç?kt?.

 

Seçimden sonra yap?lan geni? kapsaml? siyasi gündem ara?t?rmas?na göre sand?ktan yüzde 50’yle ç?kan AK Parti oylar?n? ciddi oranda art?r?rken, yemin protestosu yapan CHP’nin oylar? ise ayn? oranda dü?mü? durumda.

12 Eylül 201'da yap?lan Anayasa Referandumu'ndan sonra, 12 Haziran seçimlerini de büyük oranda bilen ANDY-AR’?n 30 Haziran – 04 Temmuz tarihleri aras?nda 20 ildeki 153 noktada 2 bin 856 denekle görü?erek yapt??? ara?t?rmaya göre, bugün seçim olsa AK Parti yüzde 54,2, CHP yüzde 21,9, MHP, yüzde 13,3, BDP (Ba??ms?zlar) yüzde 7.6, Saadet Partisi yüzde 0.9, HAS Parti 0.7 ve Di?er ise yüzde 1.4 oran?nda oy al?yor.

Ara?t?rma sonuçlar?n? de?erlendiren ANDY-AR Ba?kan? Faruk Acar, halk?n büyük bir bölümü seçim sonuçlar?ndan memnun oldu?unu kaydetti. Ald??? yüzde 50 oy oran? ile oylar?n? art?rarak 3’üncü defa iktidar olan AK Parti’nin seçmeninin yüzde 92,5’i partisini ba?ar?l? buldu?unu belirten Acar, CHP seçmeninde bir rahats?zl?k oldu?una dikkat çekere “ Ba?ar?l? bulma oran oylar?n? yüzde 5 art?ran CHP’nin seçmeninde ise yüzde 34’lerde. Bu oran parti içindeki rahats?zl???n ve kurultay ça?r?lar?n?n bir göstergesi olarak de?erlendirilebilir . Çünkü CHP’ye oy veren seçmenin yüzde 60’a yak?n? da kurultay ça?r?s?na olumlu bak?yor. Bu da seçim sonucunu ba?ar?l? bulup ama yine de kurultaya gidilmesini isteyen bir CHP kitlesinin oldu?una i?aret ediyor.” dedi.

“Seçimlerden önce kaset skandallar?yla sars?lan ve baraj alt? kalma ihtimaline kar?? MHP’ye sand?kta sahip ç?kan semen de sonuçtan yüzde 54 oran?nda memnun görünüyor…” diyen Faruk Acar, seçim sonras?n?n en önemli gündem maddesi olan tutukluyken seçilen vekillerin mahkemece serbest b?rak?lmamas?na milli iradenin büyük bir k?sm?n?n da kar?? ç?kt???n?, seçmenlerin yüzde 46,2’sinin oylar?n? alarak vekil seçilen 8 ki?inin Meclis’teki yerini almas?n? istedi?ini , buna kar?? ç?kanlar?n oran?n?n ise yüzde 30’larda oldu?unu kaydetti.

Seçim sonras?n?n en önemli gündem maddesi olan, CHP’nin yemin protestosunu da de?erlendiren Acar, CHP seçmeninin büyük bir bölümün bu harekete kar?? ç?kt???na ?u sözlerle dikkat çekti: 
“Di?er taraftan CHP seçmeni ise, seçilmi? iki milletvekilinin tutukluluk hali devam eden CHP’nin Meclis’i yemin etmeme protestosuna büyük oranda kar?? ç?k?yor. CHP’lilerin yüzde 47’si yemin etmeme protestosuna kar?? ç?karken bu harekete destek verenlerin oran? ise yüzde 31.”

Ankete göre CHP’nin oylar?n?n dü?mesinde yemin protestosunun etkili oldu?u yorumunu getiren Acar’?n analizi ?öyle: “CHP’nin yemin etmeme tutumu oylar?n? da etkilemi? görünüyor. 22 Temmuz 2007 seçimlerine göre CHP’nin oylar?n? 5 puan yükselten Kemal K?l?çdaro?lu, yemin protestosuyla partisini tekrar eski seviyesine indirmi? görünüyor.” 

KILIÇDARO?LU KOLTU?UNU KAPTIRDI

ANYD-AR'?n ara?t?rmas?nda, liderlerin be?enirlik oranlar?nda ise seçim sonras?nda bir de?i?im oldu?u göze çarp?yor. Ankete göre Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an zirvedeki yerini aç?k ara farkla korurken CHP’nin ya?ad??? s?k?nt?lar K?l?çdaro?lu’nun be?enirlik oran?n?, s?ralamada 3’lü?e dü?ürmü? durumda. Ankete kat?lanlara göre ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül en be?enilen ikinci lider. ANDY-AR Ba?kan? Faruk Acar bu durumu ?öyle özetledi: “Erdo?an’dan sonra en be?enilen liderin ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül’ün olmas?, soysal demokrat seçmenin seçim sonras?nda yeni bir lider aray??? e anlay??? dü?üncesinde oldu?una i?aret ediyor. “ (Haber7.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri