forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MURDOCH'UN MEDYA ?MPARATORLU?U

Aktif .

rupert_murdochTelekulak skandal?yla sars?lan ABD merkezli News Corp, ?ngiltere'deki yaz?l? bas?nda News International kolu alt?nda faaliyet gösteriyor. News International, dört büyük ?ngiliz gazetesi Times, Sunday Times, Sun ve News of the World ile haftal?k edebiyat dergisi Times Literary Supplement'? yay?nl?yor.

 

 

 

News of the World gazetesinde yasa d??? telefon dinleme uygulamalar?n?n san?landan yayg?n oldu?unun anla??lmas?, dünyan?n en büyük medya gruplar?ndan olan News Corporation'? sarst?.

?ngiliz polisinden yetkililere göre, 4 bin kadar ki?inin telefonlar? yasad??? yollardan dinlenmi? olabilir.

Rupert Murdoch'?n sahibi oldu?u ve dünyan?n pek çok ülkesinde faaliyet gösteren News Corporation, suçlamalar ard?ndan 168 y?ld?r yay?n yapan haftal?kNews of the World gazetesini kapatt?.

Skandal ayr?ca Rupert Murdoch'?n sahibi oldu?u News Corporation medya grubunun ?ngiltere'nin en büyük uydu yay?n platformu olan BSkyB ?irketinde tek hissedar olma giri?iminden vazgeçmesine yol açt?.

Tart??malar gerek News Corporation, gerek BSkyB hisselerine de olumsuz yans?d?.

News Corp hisselerinin de?eri 4 Temmuz'dan bu yana yüzde 14 dü?tü; u?ran?lan kay?p 5 milyar dolar? buldu.

BSkyB hisseleri de, son bir haftad?r de?er kaybediyor.

Yap?lanma

ABD merkezli News Corp, ?ngiltere'deki yaz?l? bas?nda News International kolu alt?nda faaliyet gösteriyordu.

News International, dört büyük ?ngiliz gazetesi Times, Sunday Times, Sun ve News of the World ile haftal?k edebiyat dergisi Times Literary Supplement'? yay?nl?yor.

News International'?n yönetim kurulu ba?kan? Rebekah Brooks, ayn? zamanda News of the World gazetesinin eski genel yay?n yönetmeni.

Bu nedenle ?ngiltere Ba?bakan? David Cameron, Brooks'a istifa ça?r?s? yap?yor.

NewsCorp'un dünyaca ünlü markalar?

Film: 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures

TV: Fox TV, Fox News, National Geographic (hissedar), Star, Sky Italia, British Sky Broadcasting (39%)

Gazete: Wall Street Journal, Dow Jones bilgi hizmetleri, New York Post, Times, Sunday Times, Sun, News of the World, Herald Sun (Australia), The Australian

Yay?nevi: HarperCollins

http://www.newscorp.com/Report2010/AR2010.pdf

Ancak bu dört gazete, ?ngiliz yaz?l? bas?n?nda önemli bir paya sahip olsa da, Murdoch grubunun küresel a?? içinde nispeten küçük bir bölüm olu?turuyor.

31 milyar dolar? bulan y?ll?k gelir ve 60 milyar dolar? bulan özsermayesi ile Rupert Murdoch'?n News Corp ?irketi dünyan?n en büyük medya holdinglerinden biri. 80 ya??ndaki Avustralyal? Rupert Murdoch da, dünyan?n en güçlü ki?ilerinden biri kabul ediliyor.

1979'da kurulan News Corp, hâlihaz?rda ABD, Avrupa, Avustralya, Asya ve Latin Amerika'da, film, televizyon, uydu ve kablolu yay?n hizmetleri ile bas?n-yay?n alan?nda pek çok ?irketi bünyesinde topluyor.

Küresel gazete ve bilgi hizmetleri kolu, 2010 Haziran'? itibariyle 6 milyar dolar? a?k?n gelir elde etti. Bununla birlikte News International y?l? 126 milyon zararla kapatt?.

News Corp'un sahibi oldu?u markalar aras?nda dünyaca ünlü isimler var; 20th Century Fox film stüdyolar?, Fox TV ve Asya'da faaliyet gösteren Star kanallar? bunlardan bir kaç?. Wall Street Journal, New York Post ve Times'?n yan? s?ra, Avustralya'da 146 gazete yay?mlayan grup, HarperCollins yay?nevinin de sahibi.

?irket ayr?ca National Geographic kanal? ile British Sky Broadcasting (BSkyB) ?irketlerinde hisse sahibi.

BSkyB teklifi

Rupert Murdoch kuklas?

Murdoch'?n siyasetçiler üzerinde fazla etkisi oldu?u öne sürülüyor

Son tart??malar?n oda??nda kalan ve Sky ad? alt?nda yay?n yapan BSkyB, ?ngiltere ve ?rlanda'da 700 kadar radyo ve televiyon kanal? sunan bir platform.

Haber, film, e?lence kanallar? yan?nda, BSkyB ?ngiliz premier ligi ba?ta olmak üzere pek çok spor etkinli?inin ve sanatsal gösterilerin yay?n haklar?na sahip.

BSkyB yay?nlar?, 10 milyonu a?k?n konuta giriyor, bu aç?dan ?irket, Avrupa genelinde segmentinin en büyük oyuncusu.

Newscorp zaten kanal?n yüzde 39'una sahipti. Ancak ?irket yetkilileri geri kalan yüzde 61 hisseyi de almak istiyordu.

14 milyar dolar bedel biçilen anla?ma, ?irket için tarihinin en büyük sat?n alma hamlesi olacakt?.

Bu teklif ba?tan bu yana tart???l?yordu; çünkü Murdoch grubunun bas?nda fazla güçlenerek tekelle?mesi kayg?lar? dile getiriliyordu.

?ngiltere'deki düzenleyici kurum Ofcom'a göre, News Corp'un ?ngiltere'de yay?mlanan gazeteleri, her hafta 14,5 milyon ki?iye ula??yor.

Bu, sektördeki ba?l?ca rakibi Daily Mail-General Trust grubunun ula?t??? rakam?n iki kat?.

BSkyB'nin Sky TV ve radyo yay?nlar? ile 45 milyon ki?iye daha ula?t??? tahmin ediliyor.

?ngiltere Ba?bakan? David Cameron, skandal ard?ndan konu hakk?nda soru?turma aç?laca??n? duyururken, medya yasalar?n?n da gözden geçirilece?ini söyledi.

Kaynak: BBC

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri