forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

banu_wsjTelekulak skandal?yla ?ngiltere'de ba?? dertte olan Murdoch'un sahibi oldu?u Wall Street Journal gazetesi, “Türk Medyas?n?n Fermuarl? Dudaklar?” ba?l???yla yay?mlad??? haberinde Banu Güven’in NTV’den ayr?lmas?na ve Türk medyas?nda oto-sansür konular?na de?indi...

 

Gazetenin bugünkü say?s?nda ?u yaz? yay?nland?...

“Birçok Türk gazetecinin Türkiye’de medya kurumlar? ve medya sahibi ?irketler taraf?ndan uygulanan oto-sansürün artt??? yorumlar? hakk?nda çok az konu?uldu. Geçen hafta ça??t??? NTV kanal?ndan kovulan Banu Güven, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’a aç?k bir mektup yazarak, onu Türk medyas?nda oto-sansür kültürünü desteklemekle suçlad?. 40’l? ya?lar?n?n ba??nda fikrinden dönmeyen bir gazeteci olan Güven 14 y?ld?r NTV’de çal???yordu. Kanal?n en popüler simalar?ndan biriydi.

‘Milliyetçiler k?zd?’

 

Güven’in son programlar? ülkenin en hassas konular?ndan Kürt sorunu hakk?ndayd?. Haziran ba??nda programa kat?lan yazar Vedat Türkali’nin Abdullah Öcalan hakk?nda olumu konu?mas?, Türk milliyetçilerini k?zd?rd?. Kanal ayn? zamanda Güven’in Kürt politikac?lar?n en tart??mal?lar?ndan Leyla Zana’yla röportaj yapma talebini de geri çevirdi. Güven de bunu bir oto-sansür olarak gördü ve daha sonra da kovuldu. Kanal ise hükümetten bask? gördü?ü yönündeki iddialar? reddederek, kanal?n yay?n ak??? içerisinde gelecek sezon Güven’e uyan bir program bulunmad??? için yollar?n? ay?rd???n? söyledi. Neden ne olursa olsun, Güven’in kovulmas? Türkiye’de medya özgürlüklerinin zay?flad??? alg?s?n? besledi. Paris merkezli ‘S?n?r Tan?mayan Gazeteciler’ örgütünün yapt??? dünyada bas?n özgürlükleri s?ralamas?nda 178 ülke aras?nda 2005 y?l?nda 98. s?rada yer alan Türkiye’nin geçen sene listedeki s?ras? 138 idi.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri