forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

trt_auTRT ve Anadolu Üniversitesi ?? Birli?i Alanlar?n? Geli?tirme Çal??tay?, Ankara'da gerçekle?ti. Anadolu Üniversitesi’nden 50’nin üzerinde kat?l?mc?n?n davetli bulundu?u toplant?da, TRT’den de ayn? say?da yetkili yer ald?. 

 

9 A?ustos Sal? günü Ankara’da Otel Monec’te gerçekle?en çal??tay?n aç?l?? konu?mas?nda iki kurumun gücünün neler yapabildi?ine dikkat çeken TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, “TRT-Okul, alternatif kanal arayanlara seçenek oldu. Bu güç ortak i? birli?inin ürünü” dedi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd?n da TRT-Okul’un ilk 6 ayda fark?n? ortaya koydu?unu belirterek, “Bütün dünya ya?am boyu e?itime gidiyor. Biz de burada daha iyi neler yapabilece?imizi tart??maya geldik” diye konu?tu.

TRT- Okul televizyon kanal? ile ilgili genel de?erlendirme ve önerilerin yap?ld??? ilk oturumda, öncelikle, kanal?n yay?n hayat?na ba?lad???ndan bu yana neler yap?ld???na ili?kin k?sa bir film gösterimi yap?ld?. Ard?ndan kat?l?mc?lar?n TRT Okul’la ilgili de?erlendirme ve önerilerine geçildi.

“TRT-Anadolu Üniversitesi Aras?ndaki ?? Birli?inin De?i?ik Alanlarda Geli?tirilmesi” ba?l?kl? ikinci oturumda, TRT’nin kanallar?n? tan?tan k?sa bir film gösterimi yap?ld?. Ard?ndan, Anadolu Üniversitesi’nin tan?t?m filmi izlendi. TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörü Tuncay Yürekli TRT’nin internet, sosyal medya ve mobil medya alanlar?ndaki çal??malar? hakk?nda ayr?nt?l? bilgi verdi. TRT E?itim Daire Ba?kan? Mesut Ertanhan da sunumunda, TRT kurumunun iç hizmet e?itimi çal??malar?n? aktararak, Anadolu Üniversitesi ile bu alanlarda yap?labilecek i? birlikleri hakk?nda öneri ve görü?lerini s?ralad?. ?ki kurum aras?ndaki e?itim ve i?birli?i faaliyetlerinin geli?tirilmesi ba?lam?nda daha sonra toplant?ya kat?lanlar aras?nda kar??l?kl? görü? al??veri?inde bulunularak nelerin yap?labilece?i masaya yat?r?ld?.

F?LM SERBEST BÖLGES?

Çal??tay?n son oturumunda “Daha ?yi Bir TRT ?çin Neler Yap?lmal?” konusu tart??maya aç?ld?. ?ki kurum temsilcilerinin görü? ve önerilerinin dile getirildi?i bu oturuma Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar?nç da kat?ld?. Toplant?da konu?an Rektör Prof. Dr. Davut Ayd?n, “Bugün Anadolu Üniversitesi ile TRT aras?nda yeni bir sayfa aç?yoruz. Art?k yeni bir a?amaya geliyoruz” dedi. Türkiye’de yurt d???ndan yakla??k 50 milyon dolarl?k film sat?n al?nd???n? belirten Ayd?n, Eski?ehir’de film serbest bölgesinin ya?ama geçirilmesinin Türkiye’nin refah?na önemli bir katk? sa?layaca??n? vurgulad?.

‘En iyisini, do?rusunu ve güzelini biz yapmal?y?z’

Toplant?n?n sonunda Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç da bir konu?ma yaparak “Ben bu toplant?y? üniversite-sanayi i?birli?ine benzettim. Bugüne kadar yap?lan iyilerin, güzellerin üzerine katk? yap?laca??na inan?yorum” diye kaydetti. Ar?nç, özellikle Türk dilinin kullan?m?na verdikleri önemin alt? çizerek, kimi kanallarda yay?nlanan “izdivaç” programlar?n? ele?tirdi. Bülent Ar?nç, TRT ve Anadolu Üniversitesi aras?ndaki i?birli?inin devam? ve art?r?lmas?na yönelik Eski?ehir’de yap?lmas? planlanan ikinci toplant?ya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun da kat?lmas?n?n yararl? olaca??n? sözlerine ekledi.

Ar?nç konu?mas?nda özetle ?u görü?lere yer verdi:

-TRT’nin e?itim kanal?, okul kanal? olarak aç?lmas? gündeme geldi?inde biz bundan büyük bir heyecan duyduk. Çünkü geçmi?te çok dura?an, kimsenin izlemedi?i bir kanal olarak çok eskiye ait görüntülerle desteklenen bir aç?kö?retim kanal? vard?. Bu art?k arzu edilmiyor. Bununla bir e?itim yap?lmas? da mümkün de?il. Ama günlük ya?am?nda etkisinin hissedilebilece?i; ki bugün sunumlarda da hepimizin ilgisini çeken konular?n da içinde bulunabilece?i bir okul kanal?n?n aç?lmas? dü?ünüldü. Bunda tabii itici güç, Anadolu üniversitemizin katk?s?d?r. Biz sadece TRT olarak onlara bir kanal tahsil edecektik ve baz? konularda yard?mc? olacakt?k. Sa? olsun say?n rektörümüz ve sizlerin bu ola?anüstü katk?s?yla ?u an alt? ayl?k bir süreç içersinde kanallar?m?zdan biri olarak faaliyet gösteriyor. Umar?m be?eniliyordur, umar?m faydal? oluyordur.

uBen bu toplant?y? bir üniversite -sanayi i? birli?ine benzettim; yani üniversite olan yerlerde sanayi ile i? birli?i yap?lmas? fevkalade önemli... ?imdi TRT  sanayi konumunda, siz de üniversite. Yani birikimlerinizi böyle bir alanda eyleme dönü?türmek  imkan? olabilir. Biz sizden yararlanmak istiyoruz. Siz de bu bilgileri bize vermek, satmak, payla?mak istiyorsunuz. Ben ba?ka alanlarda da ke?ke bunun örnekleri olsa diye dü?ündüm...

Bu Meseleyi YÖK Ele Almal?

-?imdi stajyerler konu?uldu. ?yi bir ses, iyi bir ???kç?, iyi bir rejisör veya iyi bir yönetmen nas?l yeti?tirilebilir bunun üzerinde duruldu. ?leti?im fakültelerinde müfredat, dersler bunlar için elveri?limidir. Ayn? anda üç i?i birden mi yapmal?y?z; yoksa farkl? farkl? dallarda m? eleman yeti?tirmeliyiz diye. Bunlar?n konu?ulmas?n?n bile faydal? oldu?unu dü?ünüyorum... YÖK’ün asl?nda bu meseleleri bütüncül tarzda ele almas? laz?m.
Türkçe’ye Sahip Ç?kmal?y?z

-Türkçenin zenginli?ine sahip olmam?z laz?m. Özellikle ekrandaki yüzlerin... Özel televizyonlardakiler maalesef alm?? ba??n? gidiyor. Ama bizim TRT olarak mutlaka en iyisini, en do?rusunu, en güzelini, en be?enilenini, be?enilmese bile bizim aç?m?zdan en do?ru olan? yapmam?z laz?m.

-RTÜK Kanununu de?i?tirdik. RTÜK Kanununun bir maddesi yay?n ilkeleridir. Yani 25-30 tane maddesi olan yay?n ilkesi... Bu yay?n ilkelerinden bir tanesi de Türkçe konu?ulmas?d?r... Biz güzel ?eyler duymal?y?z. Yani ??r?l ??r?l akan bir su gibi Türkçeyi dinlemeliyiz. Bir ku? sesi gibi ho?umuza gitmeli. Biz kendi dilimizi neredeyse 30-40 kelimeyle konu?maya ba?lad?k. Bu kadar k?s?r de?il ki bizim dilimiz. Yani binlerce kelimesi olan, kelime haznesi çok geni? olan bir medeniyet dilinden bahsediyoruz. O yüzden Türkçe ile ilgili olarak üniversitemiz, biz, Türk Dil Kurumu, RTÜK bir araya da gelebiliriz. Bunu biraz daha zenginle?tirebiliriz. Hatta kurumsal hale gelebiliriz. 

-Türkçeyi bozan bir çok faaliyet var. Bunlar?n kar??s?nda bizim mutlaka en az?ndan; TRT madem ki kamu yay?nc?l???n?n en güzel ?eklini  yap?yor, Türkçeyi zenginle?tirmemiz ve kendimize güzel örnek olmas? laz?m. Ne kadar reyting almasa da biz buna görev zarar? olarak bakabiliriz.

-Özel televizyonlar?n  renting kayg?s?yla  kar elde etmek amac?yla ba?ka ?eyler yapt???n? dü?ünüyorum. Bunun yan?nda iyi yay?nc?l?k yapmak isteyenlerin çe?itli engellerle kar??la?t???n? görüyoruz.
Çünkü Türkiye’de bu bir meydan sava?? haline geldi. Bu sava??n etkisinde kalanlar var, bozulanlar var, çözülenler var, tutunamayanlar var. Ne kadar çirkinlikler var. ?u izdivaç programlar?na af edersiniz kusmak istiyorum. Bir kepazelik.

-Biz söyledik RTÜK’e bunun bir çaresini bulun diye.

-Kaliyete, pedagojiye, insan e?itimine, insan?n duygusall???na hitap eden programlar olmal?... Bizim yönlendirici olmam?z?n faydal? olaca??n? dü?ünüyorum.

RTÜK de Kat?lmal?

-Bu toplant?lara RTÜK’ü de buraya dinleyici olarak getirmeye veya onun ev sahipli?inde böyle bir toplant? yapmaya, onlar?nda kendi aç?s?ndan bu konuya bak?? tarz?n? yarg?lamaya, konu?maya ihtiyac?m?z olabilir diye dü?ünüyorum... RTÜK bu konudaki payda?lardan birisi olmal?.

‘TRT Okul kanal?n?n dünyada bir benzeri yok’

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, çal??tay?n ev sahipli?ini yapt?. ?ahin, çal??tayda yapt??? konu?malarda özetle ?u konulara de?indi:

-TRT ile Anadolu Üniversitesi bir çal??ma yapt?. ?ki kurumun güçleri bir araya geldi ve TRT Okul kanal? 31 Ocak 2011’de yay?n hayat?na ba?lad?. Bizim e?itim anlay???m?z say?n rektörün vizyonuyla örtü?ünce, gerek rektörümüz, gerekse ben ekiplerimize talimat verdik ve ekiplerimiz büyük bir co?kuyla çal??maya ba?lad?lar.

-E?itime verdi?imiz önemi vurgulamam?n sebebi ?imdiye kadar açt???m?z kanallar?n içerisinde en çok bu kanala müdahale ettim ve bu kanala emek verdim. Sürekli projeler ürettik. Fikirlerimiz bu kanalda ekrana daha fazla yans?d?. TRT Okul’un TRT’ye ayr?lan saati içerisindeki programlar?n her birinin üst kalitede olmas? için çal??ma arkada?lar?m?n motivasyonunu üst düzeyde tutmaya çal??t?m. Yap?mc?larla toplant?lar yapt?k. Fikir al??veri?i yapt?k. Program kalitesinden ödün vermedik.

-TRT Okul alt? ayl?k bir kanal. Henüz çok taze. Dünyada benzeri olmayan bir yap?md?r. Bir üniversite ve bir kamu yay?n kurumunun bir araya gelerek kurdu?u bir kanal. ?ki kurumun gücünü bir araya getirmenin neler yapabildi?ini hep beraber görüyoruz, bundan sonra da görece?iz.
Alt? ay içinde öncü olacak çok önemli çal??malar ba?latt?k. Medyada ç?kan haberlerden, yaz?lardan, internetteki takipçilerinden ve bütün geri dönü?lerden biliyoruz ki, TRT Okul farkl? bir çizgide yay?n yapan bir kanal oldu. Art?k alternatif bir kanal arayanlara alternatif oldu.

-TRT Okul’un kendine mahsus bir özelli?i de kendiyle dalga geçen bir kanal olmas?. Kanal kurulurken görevlendirdi?im arkada?lara kanal?m?z gençlere de hitap ediyor, kendi kendinizle dalga geçen bir program dü?ünün dedim. Böylece Radi Hoca tiplemesi ortaya ç?kt?.

Kendisiyle Dalga Geçen Kanal

-TRT Okul’un bir ba?ka ba?ar?s? da yetenekli gençleri ke?federek televizyon dünyas?na katmak oldu. Bugün özel kanallardan birinde ak?am birincisi olan program bu kanal?n üretti?i iki gencin ortaya ç?kard??? programd?r.

-Radi Hoca kimsenin tan?mad??? ileti?im fakültesi mezunu yetenekli bir genç. TRT Okul ile ün kazand?. Televizyoncular?n pe?inden ko?aca?? ba?ka yetenekli gençler de var bu kanalda. Bundan sonra bu gençleri televizyon dünyas?n?n ünlüleri olarak görece?imizi umuyoruz.

-E?itim için özel haberler haz?rl?yoruz. En çok izlenen programlar?m?zdan biri e?itim haberleri. TRT Okul, üniversitenin kanal kurulurken teknik alt yap? çal??malar? için bir defaya mahsus olmak üzere verdi?i deste?in de hakk?n? verdi. Bildi?iniz gibi üniversiteyle TRT aras?nda fiber kablo ba?lant?s? kuruldu. Anadolu Üniversitesi’nden fiber kablo ile dosya format?nda gelen programlar TRT’nin sunucu sistemine dü?üyor...

-Bu uygulaman?n 14 tane TRT kanal? için bir ilk oldu?unu zannediyorum. Belki Türkiye’deki yay?n yapan televizyonlar içerisinde de bu tarz yüksek teknolojiyi kullanan ilk kanal olsa gerek.

Teknolojiyi Kullanmak

-Kurumlar?n i? birli?ini gerektiren çal??malarda personel aras?nda ç?kabilecek çat??malar bu i? birli?ine gerçekten yans?mad?. Müthi? bir ahenk ya?ad?k. Özellikle say?n rektörümüzün ba??nda bulundu?u üniversitedeki arkada?lar?m?z ve TRT’de çal??an arkada?lar?m?z inan?lmaz bir ahenk sergilediler.

-Bundan sonra bu toplant?lar?n bir tanesini Ankara’da bir tanesini Eski?ehir’de yapaca??z. Birini TRT’de birini üniversitede yapaca??z.

-Özellikle genç beyinlerden üniversiteden bizim çok fazla fikre, öneriye ihtiyac?m?z var.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri