forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

murat_kayilanPKK terör örgütü liderlerinden Murat Karay?lan'?n ?ran taraf?ndan yakaland??? iddias? y?lan hikayesine dönü?tü. ?ddialar? yalanlayan Roj TV Karay?lan'?n eski görüntülerini yay?nlamakla yetindi.

 

Haberturk.com'un haberine göre, Anadolu Ajans? bugün saat 12:26'da geçti?i haberde, ?ran Meclisi Milli Güvenlik ve D?? Politika Komisyonu Ba?kan? Alaaddin Burucerdi'nin, Murat Karay?lan'?n ?ran taraf?ndan yakaland???n? teyit etti?ini duyurdu.

Ancak ajans daha sonra, 14:29'da "düzeltme" üst ba?l??? ile verdi?i haberde Burucerdi'nin "PKK'n?n 2 numaral? ismi elimizde" dedi?ini duyurdu.

Geli?meler üzerine ?ran D??i?leri Bakan?'n? arayan D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun ise, ?ranl? mevkida??ndan "Karay?lan yakaland? bilgisi bizde yok" bilgisini ald??? ö?renildi.

"Karay?lan yakaland?" haberleri üzerine Burucerdi ise, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi ile görü?erek "Ben böyle bir aç?klama yapmad?m" dedi.

ANADOLU AJANSININ DÜZELTME KODUYLA GEÇT??? HABER

?ran'?n resmi haber ajanslar?ndan Fars'?n bildirdi?ine göre, ?ran Meclisi Milli Güvenlik ve D?? Politika Komisyonu Ba?kan? Alaaddin Burucerdi, terör örgütü PKK'n?n ''iki numaral? isminin'' yakaland??? haberlerini teyit etti.

Fars ajans?n?n haberinde ?u ifadeler var: "Burucerdi, Meclis'te bugün gazetecilerin PKK'n?n iki numaral? isminin yakaland??? haberlerine ili?kin bir soruya verdi?i cevapta, "Bu haber do?rudur, ?ran istihbarat birimleri, bu terör örgütünün iki numaral? ismini yakalam??t?r" ifadesini kulland?.

Burucerdi, "?stihbarat güçlerimiz, PKK'n?n iki numaral? ismini tutuklayarak çok önemli bir i? ba?arm??lard?r" dedi.

?ran'?n bir ba?ka resmi haber ajans? Mehr de "PKK;n?n ikinci adam?n?n yakalad??? haberi do?ruland?" ba?l??? alt?nda ?u ifadelere yer verdi: "?ran ?slami ?ura Meclisi Milli Güvenlik ve D?? Politika Komisyonu Bakan? Alaeddin Burucerdi, terör örgütü PKK;n?n ikinci adam?n?n ?ran taraf?ndan yakaland???n? do?rulad?.

Mehr haber ajans parlamento muhabirinin bildirdi?ine göre, ?ran ?slami ?ura Meclisi Milli Güvenlik ve D?? Politika Komisyonu Bakan? Alaeddin Burucerdi;nin bas?n toplant?s?nda gazetecilere vedi?i demeçte PJAK terörist örgütünün ülkenin bat?s?ndaki eylemleri hakk?nda aç?klama yaparak, bu terörist eylemlerin PKK terörist örgütünün ikinci adam?n?n yakalanmas? dolay?s?yla yap?ld???n? söyledi.

Alaeddin Burucerdi, ?ran ?stihbarat güçlerinin önemli bir operasyonu sonucu PKK;n?n ikinci adam?n?n yakaland???n? belirtti. Burucerdi, Devim Muhaf?zlar?;ndan da bu gibi ba?ar?l? ve etkin operasyonlar beklenece?ini vurgulad?."

DAVUTO?LU, SAL?H? ?LE GÖRÜ?TÜ

D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun ?ran D??i?leri Bakan? Ali Ekber Salihi ile görü?tü?ü ve Salihi'nin PKK eleba??s? Murat Karay?lan'?n ?ran taraf?ndan yakaland???na ili?kin ellerinde bir biligi bulunmad???n? söyledi?i ö?renildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davuto?lu, bugün ?ran D??i?leri Bakan? Salihi'yi arayarak, Karay?lan'?n yakaland??? haberlerini sordu. Salihi'nin Davuto?lu'na, ellerinde Karay?lan'?n yakaland???na ili?kin bilgi olmad???n? söyledi?i bildirildi.

Ayn? ?ekilde Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de ?ran Meclisi Milli Güvenlik ve D?? Politika Komisyonu Ba?kan? Alaaddin Burucerdi ile konu?tu. Burucerdi'nin bu görü?mede büyükelçiye, "Karay?lan'?n yakaland???n? söylemedi?ini" aktard??? ö?renildi.

HÜKÜMET B?LG?Y? TEY?T ETMED?

Türk hükümeti kaynaklar?, PKK eleba?? Murat Karay?lan'?n yakaland???n? henüz teyit etmedi. ?ran Meclisi Milli Güvenlik ve D?? Politika Komisyonu Ba?kan? Alaaddin Burucerdi'nin aç?klamas?na ili?kin olarak hükümete resmi herhangi bir bilgi ula?mad?.

HABER? YAZAN MUHAB?R ISRARLI: "KAYIT VAR"

Haberi ilk geçen Fars Haber Ajans?n?n muhabiri, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, ''Burucerdi'nin, ifadelerine ait ses kayd?n?n kendilerinde görüntülerin de devlet televizyonunda oldu?unu'' söyledi.

ROJ TV ESK? GÖRÜNTÜLER?N? YAYINLADI.

Karay?lan’?n yakaland??? iddias?n? yalanlayan ve ak?am görüntülerini yay?nlayaca??n? belirten Roj TV, eski görüntüleri yay?nlamakla yetindi.

Ancak görüntüler eski oldu?u için Karay?lan, yakaland??? iddias?yla ilgili herhangi bir aç?klama yapmad??? gibi yakaland??? ?eklindeki haberlere de de?inmiyor.

Cihan Haber Ajans?'n?n geçti?i habere göre, Roj TV bu röportaj?n ard?ndan Karay?lan’?n üç gün önce yay?nlad??? terör örgütünün ilk silahl? eyleminin y?ldönümü olan 15 A?ustos mesaj?n? yay?nlad?. Danimarka’dan yay?n yapan terör örgütünün yay?n organ?, yay?nlad??? mesaj?n yan?na Karay?lan’?n foto?raf?n? koyarak yakalanmad???n? belirtmeye çal??t?.

Roj TV’nin ak?am haberlerinde de Murat Karay?lan’la terör örgütünün bar?nd??? alanlarda görü?meler yapan gazetecilerden biriyle canl? telefon ba?lant?s? yap?ld?. Gazeteci, Murat Karay?lan’la görü?tü?ü s?rada Türk bas?n?nda yakaland??? ?eklinde haberlerin ç?kt???n? belirterek, Karay?lan’?n buna güldü?ünü aktard?. Gazeteci, Karayilan’?n yakaland??? haberleriyle ilgili demeç vermedi?ini belirterek, bu konda KCK yetkilileriyle irtibata geçti?ini ancak ?uana kadar kendisine KCK yönetiminden herhangi bir bilgi verilmedi?ini de dile getirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri