forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TARAF'LA KANAL 7 ARASINDA DEN?Z FENER? KAVGASI...

Aktif .

taraf_denizfeneribilgiislemTaraf gazetesinde bugün man?etten 'Deniz Feneri itirafç?s?n?n itiraflar?' ba?l???yla yay?nlanan ve Kanal 7 Bilgi ??lem Müdürü Cüneyt Kavaso?lu'nun ifadelerine dayand?r?ld??? habere Cüneyt Kavaso?lu'ndan yalanlama geldi.


Gazetenin man?etinde 'Kanal 7'nin Bilgi ??lem Müdrü Abdulvahap Yaren' yaz?lmas?na dikkat çeken Kanal 7 Bilgi ??lem Müdürü Cüneyt Kavaso?lu yapt??? yaz?l? aç?klamada;"Bir gazetenin namusu olan man?ette yap?lan bu ciddi hata haberin devam?ndaki tamam? yalan olan iddialar?n da ne kadar ciddiye al?nmas? gerekti?ini göstermektedir." dedi.

Cüneyt Kavaso?lu imzas?yla yap?lan aç?klama ?öyle:

DÜZELTME

Bugün (06.09.2011) Taraf gazetesinde yay?nlanan haberinizde taraf?mla ilgili dayanaks?z, gerçek d??? iddialar yer almaktad?r.

Haber içeri?inde yer alan çifte muhasebe kayd?na ili?kin söyledi?im iddia edilen ifadeler tamamen gerçek d???d?r. Çifte muhasebe hakk?nda herhangi bir beyanda bulunmad?m. Bu konularda söylediklerim savc?l?kta mevcuttur.
?fademde yöneticileri ve birim yetkililerini suçlay?c? ?ekilde beyanlar?m kesinlikle olmam??t?r.

Haberde bahsedildi?i gibi savc?l??a ifade vermek için 15 defa dilekçe verdi?im iddias? da tamamen as?ls?zd?r. Ne ?ahsen ne de avukat?m arac?l???yla böyle bir ba?vurum olmam??t?r.

Uyum adl? program profesyonel bir yaz?l?md?r bu program? ben yazmad?m ve kurmad?m. Ben Kanal 7’nin ili?kili oldu?u birimlerle teknik ba?lant? i?i ile ilgiliyim, içerikleri konusunda en ufak bir malumat?m olmam??t?r.

Haberde geçen iddialar ile benim verdi?im ifadeler aras?nda kesinlikle bir benzerlik bulunmamaktad?r. Tüm yaz?lanlar tamamen benim ifadem d???ndad?r.

Gazetenizin birinci sayfas?nda Kanal 7’nin Bilgi ??lem Müdürü olarak davan?n eski savc?lar?ndan Abdülvahap Yaren’in ad?n? kullanman?z haberinizin ne kadar özensiz haz?rland???n?n bir göstergesidir. Bir gazetenin namusu olan man?ette yap?lan bu ciddi hata haberin devam?ndaki tamam? yalan olan iddialar?n da ne kadar ciddiye al?nmas? gerekti?ini göstermektedir. Haberinizdeki tek do?ru nokta savc?l??a ifade verdi?im ve Kanal 7’de Bilgi ??lem Müdürü olarak görev yapt???md?r.

Gerekli düzeltmenin yap?lmas?n? rica ederim.

Cüneyt Kavaso?lu

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri