forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

asker_gazeteciler
Aksiyon dergisi bu haftaki say?s?nda Medya-Asker ili?kilerini masaya yat?rm??. Medyadaki kilit noktadaki birok ismin Asker kkenli oldu?una dikkat ekilen dosyada ?u noktan?n alt? iziliyor:Sorun asker kkenli olmakta de?il, gazeteci-asker ili?kisinde.
AKS?YON'UN SON SAYISINDA YAYINLANAN DOSYA
BABIL? TABURU EM?R VE GR?LER?N?ZE HAZIRDIR, KOMUTANIM!
CEMAL A. KALYONCU

Medyan?n kadim tart??malar?ndan biri alayl?-mektepli kutupla?mas?d?r. ?lgintir bu at??ma Osmanl? ordusunun son dnemlerinde ortaya ?km??t?. Sanki asker bir blgeymi? gibi medyan?n ayn? tart??may? tevars etmesi bo?una de?il asl?nda. nk medyada hat?r? say?l?r miktarda 'asker' var. Kimi bir darbenin rzgr?yla savrulmu?, kimi do?u?tan kalem?or; yazmaya niformal?yken ba?lam??.
Ali K?rca mesela; 69 Subay Bildirisi'ni kaleme alan oydu. Bildiri ?u cmlelerle bitiyordu: "Yce Trk halk?, senden yana olanlar? vuranlara, 'Art?k yeter, dur!' diyoruz ve devrimci ?ark?m?z? bir kere, bin kere daha birlikte sylyoruz. Ne de?i?ir, isterse kesilsin devrimcilerin ba?lar? birer birer. Oysa bir yasad?r bu, mmkn yok! Devrimciler lr, devrimler srer."
69 Subay Bildirileri'nden sonra ordudan ili?i?i kesilmi?, daha sonra gazetecili?e soyunmu?. 1948'de do?an ve Deniz Harp Okulu'nda okuyan K?rca, 1969 y?l?nda deniz te?meni iken haz?rlad??? bildiri sebebiyle ordudan at?lan 83 ki?iden biriydi. Daha sonra ?stanbul niversitesi'nde t?p ve hukuk tahsiline giri?ir; 1974'te de TRT'de muhabirli?e ba?lar. Solmazer Davas?'nda idam? istenen K?rca'n?n, boy gsterdi?i medya dnyas?nda demokrat kimlik edindi?ini sylemek pek mmkn de?ildir.
Sava? Szal onlardan biri. Hem eski bir asker, hem asker o?lu. Babas?n?n kar?? olmas?na ra?men izinsiz Kuleli Asker Lisesi'ne ba?vuran, Talat Aydemir hadiseleri vuku buldu?unda ili?i?i kesilen 1459 subaydan biri. nce Sabah'?n Washington temsilcisi olarak tan?d?k onu, ?imdilerde Yenia?'da yaz?yor. ?u sat?rlar, 22 May?s 2009'da, Talat Aydemir olaylar?na vurgu yap?p hadiseyi Ergenekon'a kar??m?? askerlere ba?lad??? yaz?s?ndan: " Demek istedi?im, hl ?u gzalt?na al?nan subaylar konusu. Adam grevde binlerce ki?iye komuta ederken darbe yapmayacak, emekli olduktan sonra bu i?e kalkacak. Bence komik bir durum. Bu ay?p herkese yeter. Tarihi unutanlara bundan 46 y?l ncesini hat?rlatmak gerek."
Darbe giri?imlerini 'komik' bulan Szal, ayn? yaz?s?nda, bu lkenin vatanda?lar?ndan birinin, Abdullah Gl'n cumhurba?kanl??? koltu?una oturmas?n? hl iine sindiremedi?ini, "Atatrk'n evine kimler ta??nd?. Bu o makama zarar de?il mi?" szleriyle dillendiriyor.
Sabah'?n yeni Genel Yay?n Ynetmeni Erdal ?afak da Deniz Harp Okulu mezunu. 1948 K?r?ehir do?umlu. Sonradan gazetecili?e ad?m atm??. Asker kkenli gazeteciler bu kadar de?il elbet.
nce hlen kalem sahibi olanlar? ele alal?m isterseniz. Metehan Demir, Hava Harp Okulu mezunu. 27 Nisan bildirisini haber al?p kamuoyuna ilk o duyurmu?tu. Asker kaynaklarla yak?nl???n? muhafaza ediyor; kendisine duyulan gven tam. A??rl?kl? olarak Hrriyet-online'da yaz?yor, ama gazetede de ?k?yor yaz?lar?.
Ercan itlio?lu. Ortado?u, K?br?s ve terr konular?nda uzman olan itlio?lu, Talat Aydemir olay? sebebiyle Kara Harp Okulu'ndan ili?i?i kesildikten sonra bas?na yneldi. Londra Bykelili?i Bas?n M?aviri, Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Mdr Yard?mc?s? olarak grev yapt?. NTV'ye dan??manl?k yapan itlio?lu, Bahe?ehir niversitesi Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi Ba?kanl???'n? da yrtyordu.
?hlas Holding'in sahibi Enver ren, asker kkenli bir gazete sahibi. 10 ?ubat 1939'da Denizli'de do?an ren, Kuleli Asker Lisesi'nin ard?ndan ?stanbul niversitesi Fen Fakltesi'ne girdi. Bas?nda Hakikat Gazetesi ile yola ?kan ren, daha sonra Trkiye Gazetesi ad?n? verdi?i yay?nla medyada kal?c? oldu, TGRT ve ?hlas Holding ile sektrde yerini ald?. ?hlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Nuri Elibol da uzun seneler Silahl? Kuvvetler'de bulunduktan sonra binba?? rtbesiyle emekli olup asker gazeteciler aras?ndaki yerini ald?.
Mete ubuku. 1986'da gazetecili?e ba?layan ubuku, Nokta'da al??t?ktan sonra grsel medyaya geti. Kanal 6'dan ATV, Star ve NTV'ye kadar pek ok yerde mesai yapt?. Sava? blgelerinde grev alan ubuku, Kuleli Asker Lisesi mezunu. 12 Eyll'den sonra Kara Harp Okulu'ndan ayr?l?p Marmara niversitesi'nde bas?n zerine e?itim grd. Ntvmsnbc, Birgn Gazetesi ve Birikim'de yazd?ktan sonra Referans'a geti ve niversitede gazetecilik dersleri veriyor.
12 Mart'? de?ifre eden nl istihbarat? Mahir Kaynak, 1953'te Harp Okulu'nu istihkm s?n?f? subay? olarak bitirdi. 1957'de askerlikten ayr?ld?. 71'de 9 Mart darbe giri?imini ortaya ?kard?. Sonra kendisi de?ifre oldu. Gazetelerde analizlerini srdryor.
Ad? Ergenekon'da geen, savc?l?k sorgusunun ard?ndan sal?verilen 1954 Kars do?umlu Erol Mtercimler, emekli binba??. Deniz tarihi konusunda al??malar? var. Yaz?l? medyan?n yan?nda e?itli TV kanallar?nda program yapt?, niversitelerde dersler veriyor.
12 Mart'la Deniz Kuvvetleri'nden binba?? rtbesindeyken uzakla?t?r?lan Erol Bilbilik, aral?kl? olarak Cumhuriyet'te yaz?lar yazm?? birisi. Ayd?nl?k, Teori, Yeni Hayat ve Trkeli dergilerinde makaleleri ?kan 1935 do?umlu Bilbilik, ayl?k ?lk Kur?un'da yaz?yor art?k.
Mesut Gnsev. O da Harp Okulu mezunu. K?br?s Bar?? Harekt?'na kat?lan Gnsev, K?br?s'ta TGRT, ?HA, Nokta temsilcisi. Ayn? zamanda K?br?s Kanal T TV'nin haberlerini sunuyor.
Harp Okulu'ndan 1965'te mezun olan Erbil Tu?alp da bu s?n?fta yer al?yor. TRT'de kameraman olarak bas?n sektrne giren Tu?alp, 1945 do?umlu. Gnayd?n, Vatan, Dnya, Cumhuriyet, Radikal, Posta, Milliyet ve Birgn gazeteleri ile ANKA ve UBA ajanslar?nda al??t?. Tu?alp, kamuoyunda ok tart???lan din konulu al??malara imza att?.
Birikim ekolnn nc isimlerinden mer Lainer, 12 Mart srecinde tasfiye edilenlerden. 1946, Sivas do?umlu, 1966 Kara Harp Okulu mezunu. 1971'de Silahl? Kuvvetler iinde bir sosyalist siyasi rgte kat?ld??? gerekesiyle ordudan uzakla?t?r?ld?. y?l hapis yatan Lainer, bu srecin sonunda, 1975'te Murat Belge ile Birikim dergisini ?karmaya ba?lad?. Genlik zerindeki Sovyet ve in gdmn reddeden Birikim ekibi, ulusalc? Marksist bir izgiyi temsil ediyordu. 12 Eyll'de Fransa'ya gitmek durumunda kalan Lainer, 1989'da tekrar Trkiye'ye dnd, Birikim'in yay?n ynetmenli?ini stlendi.
1948, Ankara do?umlu Atilla zsever, zellikle al??an?n dnyas? ile alakal? yaz?lar? ile ne ?kt?. Askeriyeden gazetecili?e intisap edenlerden. 15-16 Haziran Olaylar? s?ras?nda Kartal Maltepe 2. Z?rhl? Tugay Komutanl??? Piyade Taburu'nda Tak?m Komutan? olarak grevli olan zsever, askeriyeden sonra TRT'de gazetecili?e ba?lad???nda y?l 1974't. Anla??lan 12 Mart mdahalesi sebebiyle epey ki?i askeriyeden uzakla?t?r?lm??t?. zsever TRT'den sonra Politika, Hrriyet, Gnayd?n, Sabah ve Milliyet'te al??t?.
Kara Harp Okulu mezunu bir di?er gazeteci Mr?it Balabanl?lar. 1981'de Cumhuriyet ekolnde yeti?erek gazetecili?e ba?layan, 1949 ?zmir do?umlu Balabanl?lar, dergicili?in yan?nda yay?nevlerinde editrlk yap?yor.
Hastal??? sebebiyle bugnlerde duaya muhta Hekimo?lu ?smail, nam-? di?er mer Oku da medya mahallesinin asker kkenli isimlerinden. 1967'de Minyeli Abdullah'? Trkiye'ye kazand?ran Hekimo?lu ?smail, o y?ldan bu yana medyada yaz?lar?n? srdryor.
Divan ?iirine poplarite kazand?ran, edebiyat dnyas?ndan tan?d???m?z ?skender Pala'n?n bu alandaki serveni di?erlerininkinden farkl?. nce asistanl?k giri?iminde bulunmu?, ekonomik ?artlar? iyi oldu?u iin denizci olmu?. 15 y?l sonunda ancak sivile dnebilmi?.
Gnmzn popler isimlerinden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, art?k kitaplar?ndan da bildi?iniz eski bir Aksiyoner Aydo?an Vatanda?, ?air Can Bahad?r Yce de yolu asker oca??ndan geenlerden; Yenia? yazar? Yavuz Selim Demira? da.
Ayr?ca bugn pek gz nnde olmayan asker kkenli isimler var. ?rtica ile mcadelenin bin y?l srece?i sznn s?cakl???n? korudu?u y?llarda, 2000'de, o zaman al??t??? Hrriyet Gazetesi'nde, ryas?nda Atatrk'ten ald??? demeci yay?nlamakla nl ?smet Ulu? Solak. 10 Nisan tarihli k?esine aktard??? k?sa mlakatta Atatrk aynen ?unlar? sylemi? Solak'a: "Yksek millet iradesinin tecelli etmesini sa?lay?n. Bu makama herhangi birisini semek yetmez. Nereden nereye geldi?imizi anlamam?z laz?m. Not al ocuk. Bilinsin ki midimi kaybetmi? de?ilim. Beni fevkalade mteessir eden hadiselerle kar??la?t?m. Tesellim, ziyaretimin k?sa olmas?."
Hat?rlayamayanlar iin hat?rlatal?m. Nisan 2000'de, o s?rada grev sresi dolmakta olan Sleyman Demirel'in yerine Trkiye onuncu cumhurba?kan?n? ar?yordu. Atatrk'n orada syledi?i "Yksek millet iradesinin tecelli etmesini sa?lay?n." szne dikkatlerinizi ekelim. 'Yksek milletin iradesi' mi 'milletin yksek iradesi' mi? Solak, bunu bilinli mi yazd?, yoksa
?smet Solak'a dnelim. Solak da, Ercan itlio?lu ve Sava? Szal gibi Talat Aydemir olay?ndan dolay? ordudan uzakla?t?r?l?p daha sonra gazeteci olanlardand?. Aydemir hadisesinde ordudan at?l?p gazetecilik yapanlar aras?nda bunlar?n d???nda Ayhan F?r?ldak da vard?. Ordudan uzakla?t?r?ld?ktan sonra Ulus'ta gazetecili?e ba?layan F?r?ldak, THA, Gnayd?n, Yeni Ortam, Gne? ve Tercman, sonra da Yank? ve Bugn'de al??t?. F?r?ldak, 20-21 May?s 1963 Harbiyelileri Yard?mla?ma Dayan??ma Derne?i Ynetim Kurulu yedek yesi. M?tak Korulu da, Aydemir olay?na kurban gidip sonra gazeteci olanlardand?.
CHP Milletvekili E?ref Erdem de asker kkenli gazetecilerden biri. Anka Ajans? ile Turizm ve Tan?tma Bakanl???'nda grevler alm??t?.
Mustafa Necati zfatura, 1950'de Harp Okulu'ndan topu subay? ?kt?. 1976'da, emekli oldu?unda, Hava Kuvvetleri'nde grevi fze subayl???yd?. 1930'da dnyaya gelen zfatura, emeklili?inden sonra Trkiye Gazetesi'nde d?? politika yazd?. Mustafa Necati, Mustafa Ahmeto?lu ve ?rfan z isimleri ile gnde yaz? kaleme ald??? da oldu.
Vefat etmi? olan asker kkenli bildik isimler var. Bu isimlerin en nemlisi belki de Mehmet Nusret Nesin. Yani Aziz Nesin. Harp Okulu mezunu. 1944'te Karagz ile bas?n dnyas?na girmi?, bir daha ?kmam??t?.
Gltekin Samanc? (Samano?lu), 1927'de Konya'da do?du. 1949'da Harp Okulu'nu bitirdi, 10 y?l sonra kendi iste?iyle ordudan ayr?ld?. Bas?n Yay?n Turizm Bakanl???'na girip (1973) Bas?n ?ln Kurumu Genel Mdrl? yapt?. 1988'den itibaren iki dnem TRT Ynetim Kurulu yeli?inde bulunmu?tu.
Ayr?ca bugn sadece Gazeteciler Cemiyeti Albm'nde isimlerine rastlad???m?z Harp Okulu mensubu olup, kimi muhabir, kimi ynetim kadrolar?nda yer alarak bir ?ekilde bas?n dnyas?na ad?m atm?? isimler de var. 1928 Amasya do?umlu Mehmet Nafiz Il?cak. Kemal Il?cak'?n a?abeyi olan Nafiz Bey, karde?inin Trkiye Birlik Gazetesi'nde ba?lad?, sonra Tercman'da devam etti mesle?e. TRT Ynetim Kurulu yeli?i yapan Sezai Orkunt, Tevfik Pars Piremehmeto?lu, Emin Rodop, Cahit Obrukkaya, Ahmet Kemal Aksu, M. ?akir Bostanc?o?lu, Cezmi Hakman, Alaeddin Berk, Blent zcan, Hasan zgen, Sad?k ztekin, Seyfettin Turhan, Mehmet Fuat Yceer, ?lhan Ba?ar?, ?lhan Ba?, Cihat Dilerge, ?brahim ??sevenler, Nevzat K?z?lcan, ?lhan Sazel...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri