forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hrant DinklAgos

hrant_dink_300Dink cinayeti davas?nda 7 san??a müebbet isteyen savc?, karar öncesi mütalaas?nda çarp?c? tespitlerde bulundu: "Cinayeti, Ergenekon'un Trabzon hücresi i?ledi.

 

 

Ancak, 2006'daki dinleme kay?tlar? imha edildi?i için san?klar?n üst yap?yla ba?lant?s? kurulamad?. Erhan Tuncel ve Yasin Hayal, hücrenin yöneticileridir. Ogün Samast, tetikçi."

Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ili?kin davan?n 20'nci duru?mas?nda savc? Hikmet Usta, esas hakk?ndaki mütalaas?n? aç?klad?. Tutuklu Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralar?nda bulundu?u 7 san???n a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?na çarpt?r?lmas?n? istedi. Mahkemeye sunulan 86 sayfal?k mütalaada savc? ?u tespiti yapt?: "Eylemin salt milliyetçilik duygular? kabaran gençler taraf?ndan i?lenmesinin ötesinde, i?tirak halinde ve süreklilik içerisinde çal??an, gizlilik ve örgütsel hiyerar?iye özen gösteren Erhan Tuncel ve Yasin Hayal yönetiminde, Ergenekon terör örgütünün Trabzon hücre yap?lanmas? taraf?ndan i?lenmi? oldu?u de?erlendirilmektedir."

Ergenekon iddianamesindeki bilgi, belge, örgüt dokümanlar?ndan örneklerin de verildi?i mütalaada önemli bir ayr?nt? daha dikkat çekti. San?klar?n 2006 y?l?na ait mahkeme karar?yla yap?lan dinlemelerinin imha edildi?ini vurgulayan savc?, bu yüzden üst yap?yla ba?lant?n?n kurulamad???n? kaydetti. Konuyla ilgili soru?turman?n sürdü?ünü belirtti. Hücrenin baz? eylemlerini 'McDonald's'?n bombalanmas?, Orhan Pamuk, H?ncal Uluç ve ?stanbul'da bir papaz?n öldürülmesi planlar?' olarak s?ralad?. Müdahil avukatlar? ise deliller tam olarak toplanmad??? gerekçesiyle mütalaaya tepki gösterdi.

?stanbul 14. A??r Ceza Mahkeme-si'nde görülen Dink cinayeti davas?n?n dünkü duru?mas?na tutuklu san?k Erhan Tuncel kat?ld?. Davan?n di?er tutuklu san??? Yasin Hayal ise ak?l hastas? olup olmad???na dair rapor al?nabilmesi amac?yla Adli T?p Kurumu'nda bulundu?u için duru?maya getirilmedi. Duru?mada, Cumhuriyet Savc?s? Hikmet Usta'n?n esas hakk?ndaki görü?ünü aç?klayaca?? bildirildi. Bunun üzerine söz alan müdahil avukatlar? ise delillerin tam olarak topland?ktan sonra mütalaa verilmesi gerekti?ini savundu. Savc? Usta'n?n yaz?l? haldeki mütalaas?n?n okunmas? amac?yla mahkemeye sundu?u s?rada, müdahil avukatlar?, "Biz salondan ayr?l?yoruz.'' diyerek mahkemeyi terk etti. Esas hakk?ndaki mütalaas?n? aç?klayan Cumhuriyet Savc?s?, davan?n san?klar? Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralar?nda bulundu?u 7 san???n TCK'n?n 309. maddesi uyar?nca 'Cebir ve ?iddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?'n?n öngördü?ü düzeni ortadan kald?rmaya veya bu düzen yerine ba?ka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmas?n? önlemeye te?ebbüs etmek' suçundan a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas? talep etti.

Mütalaan?n giri?inde, Ergenekon soru?turmas?yla ilgili çarp?c? tan?mlara yer verildi. Dink cinayeti soru?turmas?n?n Ergenekon soru?turmalar?ndan önce yap?ld??? belirtildi. ?öyle denildi: "Ergenekon soru?turmalar?n?n gösterdi?i etkinlik içerisinde yürütülememesinden ötürü, Trabzon'da kurulup faaliyet gösteren bu hücre yap?lanmas?n?n üstyap? ile olan irtibatlar? tam olarak ortaya ç?kar?lamam??t?r. Hrant Dink suikast?ndan yakla??k bir y?l sonra ba?layan Ergenekon operasyon ve soru?turmalar?n?n kararl?l??? ve etkinli?i nedeniyle derin yap?lar?n ve onlara ba?l? Trabzon'da yuvalanan bu terörist grubun gerçekle?tirebildi?i en son suikast Dink suikast? olarak tarihine geçmi?tir."

ÖRGÜTSEL H?YERAR??K B?R YAPI VAR

Mahkeme karar?yla yap?lan teknik takip ve dinlemeye al?nan Tuncel, Hayal ve Mustafa Öztürk'e ait GSM telefonlar?n?n ileti?im kay?tlar?n?n 1 Kas?m 2006 ve 4 Nisan 2007 tarihli tutanaklarla imha edilmesi nedeniyle, Trabzon hücre yap?lanmas?n? olu?turan san?klarla örgütün ba?l? bulundu?u üstyap? aras?ndaki hiyerar?ik ba?lant?n?n kesin olarak ortaya konulamad??? tespitine yer verildi. Ergenekon örgütü dokümanlar?nda yer alan bilgilerle san?klar?n eylem planlar? de?erlendirildi?inde, Trabzon hücre yap?s?n?n faaliyetleri ile Ergenekon'un genel eylem prensipleri aras?nda hiçbir fark olmad??? kaydedildi. Aksi halde, bir üniversite ö?rencisi ile simit satan birinin ülkenin en vahim cinayetlerinden birini i?leyen, bomba atan örgütün yöneticisi olman?n mant?kl? bir aç?klamas? olmad??? vurguland?.

Mütalaada, "Dink cinayeti eyleminin, McDonald's'?n bombalanmas?n?n ve di?er eylemlerinin salt milliyetçilik duygular? kabaran gençler taraf?ndan i?lenmesinin ötesinde, i?tirak halinde ve süreklilik içerisinde çal??an, gizlilik kurallar? ve örgütsel hiyerar?iye azami özen gösteren Erhan Tuncel ve Yasin Hayal yönetiminde, Ergenekon terör örgütünün, Trabzon'da faaliyet gösteren bir hücre yap?lanmas? taraf?ndan i?lenmi? oldu?u de?erlendirilmektedir." denildi. Mütalaada, Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralar?nda bulundu?u san?klar?n jandarmayla ola?an d??? ili?kilerine de yer verildi.

San?klar dinci de?il, kat? ulusalc?

San?klar?n örgütsel faaliyette bulunduklar? konusunda ?üphe bulunmad??? ifade edilen mütalaada, eylemin de ideolojik gerekçelerle yap?ld??? vurguland?. San?klar?n d?? dünyaya kar?? dini söylemleri ön plana ç?karan bir tutum sergiledikleri halde, böyle bir ki?ili?e de?il, kat? bir ulusalc? anlay??a sahip olduklar? kaydedildi. San?klar?n Ergenekon soru?turmalar?nda yakalanan ve haklar?nda dava aç?lan pek çok san?k ile de eylem ve amaç birli?i içinde bulunduklar?n?n anla??ld??? bildirildi. Ancak suç tarihlerinde Trabzon Emniyet Müdürlü?ü'nce yap?lmakta olan istihbari dinlemelerdeki birçok ses kayd?n?n suçlama ile ilgisi olmad??? gerekçesiyle imha edildi?inin belirlendi?i anlat?ld?.

Tuncel'den ?ok itiraf: Hem azmettiriyorlar hem de suçu üzerime at?yorlar

Hrant Dink cinayeti davas?nda savc?n?n mütalaas?n?n okunmas?ndan sonra san?k avukatlar?na söz verildi. Tutuklu san?klardan Erhan Tuncel'in avukat? konu?tu?u s?rada salona avukat Fuat Turgut girdi. Dink cinayeti davas?nda Yasin Hayal'in müdafisiyken davadan yasaklanan Ergenekon san??? Fuat Turgut ayakta duru?may? izledi. Bu s?rada Yasin Hayal'in avukat? Eda Salman'dan kâ??t-kalem alarak yaz? yazmaya ba?layan avukat Turgut'a, san?k Tuncel tepki gösterdi. Tuncel, aya?a f?rlayarak Ergenekon san??? Turgut'a, "Hem azmettiriyorlar hem de suçu üzerime at?yorlar." diye ba??rd?. Bunun üzerine davadan yasakl? olan Turgut salondan ç?kmas? yönünde uyar?ld?. Tuncel de, jandarma görevlileri e?li?inde salondan ç?kar?ld?. Tuncer daha sonra adliyeden ayr?l?rken de "Bana bu komployu kuranlar? aç??a ç?karaca??m." dedi.

Mahkeme savc?s? Hikmet Usta, san?klar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in tutuklulu?u yönünde görü? bildirdi. ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi, Trabzon A??r Ceza Mahkemesi'nden Yasin Hayal'in hüküm giydi?i McDonald's bombal? eylemi dava dosyas?n?n istenmesine, Yasin Hayal'in Adli T?p Kurumu'ndaki mü?ahede alt?na al?nmas?na ili?kin raporun bir dahaki duru?madan önce mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Cinayet günü ?i?li'de yap?lan telefon görü?me listesinin T?B taraf?ndan gönderilmesi karar?n? veren mahkeme, olay yerinden ele geçen görüntülerle Osman Hayal'in resimlerinin kar??la?t?r?lmas?n?n da Adli T?p Kurumu'nca yap?lmas?n? kararla?t?rd?. Hayal ve Tuncel'in tutukluluk halinin devam?na karar veren mahkeme, davay? 14 Kas?m 2011'e erteledi.

http://www.zaman.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri