forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

PATRONLAR ONLARI PAYLA?AMAYINCA, ONLAR PATRONLARI PAYLA?TI!

Aktif .

karacan_demirorenDemirören ve Karacan Gruplar? aras?nda Milliyet ve Vatan yüzünden ba?layan tart??ma ilginç bir hal almaya ba?lad?. ?ki gazetenin sahibi kim sorusu henüz netle?meden her iki gazetenin yazarlar? patron tercihlerini yapmaya ba?lad?... 

Reha Muhtar'?n iki patron aras?nda ya?anan tart??ma sonras? taraf?n? seçerek patron tercihini aç?klamas?ndan sonra dün de Milliyet yazar? Mehmet Tezkan, Reha Muhtar gibi tercihini Demirören Grubu'ndan yana kulland?. 

Son olarak eski Merkez Bankas? ba?kanlar?ndan ve Milliyet gazete yazarlar?ndan Yaman Törüner patron tercihini aç?klad?. Törüner Muhtar ve Tezkan gibi tercihini Demirören Grubu'ndan yana kulland?. 

Törüner Milliyet'te ?unlar? yazm??... 

Milliyet'te durum
Gazetem Milliyet para saiki dü?ünülmeden sat?ld?. Devir teslim töreninde Ayd?n Do?an’?n “Milliyet’i gözüm arkada kalmayacak ki?ilere teslim ettim” demesi hepimizin içinin ferahlamas?na yetti. Ortaklar?n ba?lang?çta birbirlerine gösterdikleri yak?nl?k, sayg? ve i?birli?i e?ilimi umut verici oldu. Milliyet’in ne yönetiminin ne kadrosunun ne de yazarlar?n?n de?i?tirilmesi dü?ünülmedi bile. Eskiye sünger çekilip yeni bir sayfa aç?ld?.
Sorun nas?l ba?lad??Yeni ortakl?kta sahiplik de, sa?lanmas? gereken maddi kaynak da, yetki de yar? yar?ya idi. Ortaklardan Demirören grubu sermaye koymu?, Do?an grubuna pe?inat? ödemi?; Karacan da sahip oldu?u ?irket v.s. gibi varl?klar?n? kar??l?k olarak göstermi?ti.Milliyet ve Vatan’?n k?sa bir süre içinde yeni binas?na ta??nmas?, ücretler ve di?er yükümlülüklerin aksakl?k olmadan kar??lanmas? gerekiyordu. Bu yeniden yap?lanma a?amas?nda ciddi harcamalar yap?lmas? kaç?n?lmazd?. Demirören bu harcamalar için gereken kayna?? nakit olarak koymaya haz?rd?. ??te tam bu s?rada, Karacanlar’?n sermaye kar??l??? olarak gösterdi?i mal varl???n?n büyük bölümünün hacizli oldu?u ve ço?u varl?klar üzerinde Ali Karacan’a ait di?e dokunur bir hisse bulunmad??? anla??ld?.Demirören iyi niyetinin suiistimal edildi?i hissine kap?ld?. Karacan, sermaye koymadan Milliyet ve Vatan’?n yüzde 50’sine ortak olmak istiyordu. Sonunda, nakit sermaye koyamayan Karacan ailesi topluca yönetimden istifa etti ve bir dava açt?. ?irket kilitlendi. Aç?lan davan?n sonuç ve istem talebi, a?a??daki gibi:“Yukar?da aç?klanan gerekçelerle;a) Öncelikle, ihtiyati tedbir niteli?inde olmak üzere, TTK md. 435/II hükmünde yer alan ‘Davan?n aç?lmas?n? müteakip mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine lüzumlu tedbirleri alabilir’ cümlesinden hareketle, daval? ?irketin halihaz?rda dü?mü? bulunan (hukuken mevcut olmayan) yönetim kurulu yerine ?irketin idare ve temsilini sa?lamak üzere kayy?m atanmas?n?,b) TTK md. 435/I hükmü gere?ince daval? ?irketin organs?zl?k nedeniyle FESH?NE karar verilmesini.”
?imdi sormak laz?m?imdi, ço?unun sormaya gerek bile görmedi?i sorular? sormak istiyorum:- Gazetelerde gelir gider dengesi mevsimsel dalgalanmalar gösterir. Yaz dönemindeki negatif nakit ak??? süreci, Demirören grubunun gereken finansman? sa?lamas? sayesinde gazetenin faaliyetlerine hiçbir olumsuz etkisi olmadan geride b?rak?ld?. - Sonbahar ve k?? dönemi gelir-gider dengesi aç?s?ndan daha pozitif seyreder. Ancak, dünya piyasalar?nda ciddi bir kriz var. Türkiye ekonomisi ne kadar güçlü olsa da bu kriz yerli piyasalar? etkiliyor. Döviz kurunun yükselmesi ve reklam yat?r?mlar?ndaki ola?an çekingenlik sonbahar-k?? döneminin beklendi?i ?ekilde geçmemesine yol açabilir.- Karacan taraf?n?n talebiyle gazete yönetimine kayyum atand?. Olas? bir nakit ak??? probleminde, gazetelerin yay?n faaliyeti eksiksiz olarak nas?l devam ettirilecek? Demirören taraf? “Madem kayyum atanmas?n? istediler, o zaman günlük i?leyi?i de kayyum götürsün” derse, ücretler, kâ??t ve genel giderlerde ç?kabilecek darbo?az nas?l a??lacak?- Gazetelerin yeni bir binaya ta??nmas?, Do?an grubuyla yap?lan anla?man?n bir ?art?. Yeni binan?n tefri?at?, teknik altyap?s? da ciddi bir yat?r?m gerektiriyor. “?irkete sermaye koymayan bir ortakla” bu yat?r?m nas?l kar??lanacak? Kayyumlar cebinden mi sermaye koyacak?- 61 y?l?n? geride b?rakan Milliyet’i kuran ki?inin torunu, bu gazetenin sahibi olan ?irketin feshini, daha do?rusu Milliyet’in yok edilmesini içi s?zlamadan nas?l talep eder?Dile?imiz, ortaklar aras? sorunlar?n en k?sa süre içinde çözülmesi. 
www.milliyet.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri