forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

abdullah_gul_bilgisayarCumhurba?kan? Abdullah Gül’ün sosyal medyadaki etkinlikleri gündemin ilgi çekici haberlerinden birisini olu?turuyor.

Bir sosyal medya mecras? olan Twitter’da çok az popüler figürün Türkiye Cumhurba?kan? Abdullah Gül kadar etkisi var. Eylül ay?n?n ba?lar? itibariyle Gül'ün Twitter’daki takipçi say?s? 660 bini geçmi? durumda.

Son dönemin popüler sosyal medya mecras? olan sitede Abdullah Gül’ün kendi etkinlikleri ile ilgili haberleri, farkl? olaylara kar?? yapt??? yorumlar? ve özel foto?raflar?n? payla?mas? takipçilerin say?s?n?n bu seviyeye ula?mas?n?n temel etkenlerinden. Abdullah Gül’ün ve ekibinin bu performans? Gül’ü dünyada Twitter’? en etkin kullanan siyasetçiler listesinde üst s?ralara ta??yor. Gül’ün Twitter’da yakalad??? ivmeyi di?er sosyal medya mecralar?na aktarmaya karar vermesi Türkiye’de bu alan?n siyasetle kurdu?u yeni ili?kinin boyutlar?n? da gözler önüne seriyor. 3 Eylül’de yay?nlad??? mesajlarda Abdullah Gül, bir Facebook ve Youtube sayfalar? olu?turuldu?unun da haberini veriyordu. Yine ayn? gün cumhurba?kanl???n?n iPad ve iPhone uygulamalar?n?n da indirilebilece?ini duyuruluyordu. Tüm bu etkinlik Arap Bahar? ile iyice y?ld?z? parlayan sosyal medya mecralar?n?n siyasal ileti?im konusunda Türkiye’de de etkin oldu?unu gösteriyor. Uzmanlar Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün bu tip ileti?im faaliyetlerine önderlik etti?inin alt?n? çiziyor.

“Cumhurba?kan?’n?n güleryüzlü bir kadrosu var”

Ankara kulislerini yak?ndan bilen Hürriyet gazetesi yazar? ?ükrü Küçük?ahin’e göre, Türkiye Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün sosyal medyan?n farkl? mecralar?nda bu kadar etkili olmas?n?n arkas?nda kadrosu yer al?yor. Küçük?ahin, “Abdullah Gül’den önceki cumhurba?kanlar? ileti?im konusunda Gül kadar performans göstermedikleri için, Gül’ün bu alanda tüm yapt?klar? gösteri?li gözüküyor. Cumhurba?kan?’n?n sosyal medya üzerinden ileti?ime geçecek vaktinin de oldu?unu belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte Abdullah Gül’ün sosyal medya üzerinden ileti?im kurmaya yatk?n bir kadrosu bulunuyor. Dan??manlar? anlam?nda Cumhurba?kan?’n?n daha güleryüzlü bir ekibi var. Ba?bakan Erdo?an’?n kadrosu ise bu konulara daha mesafeli. Erdo?an’?n sosyal mecralar? ele?tiren baz? demeçleri olmu?tu. Ama bu Ba?bakan Erdo?an’?n teknolojiden uzak oldu?u anlam?na gelmiyor. Ba?bakan Erdo?an da kimi mobil araçlarla yak?ndan ilgileniyor” diyor.

S?E Direktörü Özkan: “Gül’ün de?il Kö?k’ün etkinli?i”

Türk Asya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi (TASAM) Siyasal ?leti?im Enstitüsü Direktörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan da Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün ba?ta Twitter olmak üzere sosyal medya mecralar?nda aktif olmas?n? kadrosunun etkinli?ine ba?l?yor. Yrd. Doç. Dr. Özkan, “Cumhurba?kan? Abdullah Gül, siyasi niteli?i olmayan ba??ms?z bir aktör. Dolay?s?yla bu alandaki giri?imlerini siyasal ileti?im aç?s?ndan de?erlendirmek do?ru olmaz. Bunun yan?nda Cumhurba?kanl???n?n bu alandaki eylemlerini Abdullah Gül’ün de?il Çankaya Kö?kü’nün etkinli?i olarak de?erlendirmek gerekiyor” diyor.

“Türkiye sosyal medyay? seviyor”

Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün sosyal medya mecralar?nda etkin olmas?n?n Türkiye’nin bu mecralar? ziyadesiyle kullanmas?yla da yak?ndan ilgisi bulunuyor. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sar?kaya, “Sosyal medyan?n kullan?lmas?nda Türkiye dünyada ön s?ralarda yer al?yor. Dolay?s?yla Facebook ve Twitter gibi alanlarda yer almak önem ta??yor. Tam da medyan?n demokrasi ile bu mecralar üzerinde bulu?tu?u bir dönemde bu medya biçimi a??rl?k kazan?yor. Bu yüzden Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün bu mecralarda aktif olmas? gayet do?al” diye konu?uyor. Bunun yan?nda Sar?kaya medyay? bir bütün olarak ele almak gerekti?inin alt?n? çiziyor. Sar?kaya, “Bu kapsamda her ne kadar sosyal medyaya mesafeli aç?klamalarda bulunsa da Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an bütün medya araçlar?n? belki de en iyi kullanan liderdir” ifadelerini kullan?yor.

Deutsche Welle / Türkçe

Haber: Selçuk Oktay / ?stanbul

 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri