forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

W?K?LEAKS'?N KURUCUSU YEN? MEDYA KONFERANSINDA KONU?TU...

Aktif .

assange_ntv"Yeni Medya Düzeni Konferans?”nda konu?an WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, yalanlara inanman?n do?ruyu soru?turmaktan daha kolay oldu?unu söyledi. Assange, “Kurtlar Vadisi filmine ?a??rd?m" dedi.

?ngiltere'nin ba?kenti Londra'da ev hapsinde tutulan WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange, Do?u? Yay?n Grubu’nun düzenledi?i "Yeni Medya Düzeni Konferans?"na video konferansla kat?ld?.

Konferansa kat?lanlar Julian Assange'a büyük ilgi gösterdi. Kat?l?mc?lar Assange'? uzun süre alk??lad?.

Julian Assange, konu?mas?nda ?u ifadeleri kulland?: “?u anda ev hapsinde tutuluyor olmasayd?m Türkiye'de olmak isterdim.

Çocu?a gerçekler söylenmeli mi? Geriye dönüp bakt???mda bana sorarsan?z ö?rendi?im ?u oldu, bu her zaman aç?k de?ildi. Bugüne kadar gerçekle olan ili?kimiz son derece kar???k, mali meseleler, entrikalar ve politik varl?klar içerisindeki karma??k ili?kiler sonucunda kar???k bir ?ekilde saklanabiliyordu. Gerçek hakikaten reform yaratmaya yeter mi? Hay?r yetmez, sorun da bu. Gerçekle her ?eyi de?i?tiremeyiz, ama gerçekle birlikte birçok ?eyi de?i?tirme umuduna sahip olabiliriz. Bu umut birçok ülkede ye?erdi. Daha geçen hafta WikiLeaks 5. y?l?n? doldurdu.

TÜRK MEDYASI UTANMASIN
Dünya üzerindeki birçok medya ?irketini kar??la?t?rma… Türkiye’nin medyas? dolay?s?yla utanmas?na gerek yok, bat?ya k?yasla tabii. Medyas? kendi içinde utanç duymal?, birçok reforma ihtiyaç var.

Bunlardan bir tanesi de Kürt taraftar?, gazetecilerin hapiste tutulmalar? gibi. New York Times, Guardian gibi yalanc? peygamberleri, El Pais’i, Fox News’i de katmak laz?m. Asl?nda Türk medyas? daha güçlü ve daha tutarl?. Bu bence Türkiye’de bir trend. Bu sadece Taraf Gazetesi taraf?ndan ortaya ç?kart?lan yeni bir ?ey de?il.

Kendi kendine Türkiye’de ç?kmakta olan fark?ndal?k hissinin d??a vurumu. Geli?mekte olan ülkelerde  medya sadece bas?n toplant?lar? için AP veya New York Times taraf?ndan öne sürülmü? bildirgeleri toparlayan bir araç de?il art?k.

Kitleler Hollywood tarz? agresyonu ön plana alan motiflere yak?n hissediyorlar. Kendi tabloid bas?n?n?z var m?? Kendi kültürünüzün dünyaya bak???n? gösterebilen, Hollywood tarz? olsa da olmasa da medyan?z, sineman?z var m?? Yoksa agresif bir ?ekilde üstünüze dayat?lan Hollywood tarz? kültürün ayn?s?n? kopyalamak m? istiyorsunuz? Ki burada kopyalanan ?ey o ülkelerdeki dominant elitin gücü.

KURTLAR VAD?S? ?A?IRTTI
?imdi Kurtlar Vadisi’ni gördü?ümde garip bir ?ekilde ?a??rd?m ama haz alarak ?a??rd?m. Gerçekten ba?ka bir Hollywood filmi, Müslümanlar? öldürmekten ziyade konu ?srail üzerineydi.  Bu kontrast yüzünden gerçek olabilecek bir ?ey ???yor sanki. Birbiriyle çeli?ki aras?nda.

Dünyan?n nas?l bir gelece?e do?ru yol ald???n? dü?ünmeye ba?lad???mda, gazetecili?i dü?ünmeye ba?lad???mda son derece umutlu oldu?umu dü?ünmeye ba?l?yorum. ?leti?im, telekomünikasyon ve devlet yard?mlar? sayesinde birçok perspektifi alabilece?iz.

Fox News’i de görece?iz ama öteki tarafta da Kurtlar Vadisi olacak. Küresel anlamda bütün bunlar?n alt?nda bireylerin birbirileriyle ileti?ebildi?i bir dünya olacak. Yazd?klar? ?eyleri iletebildikleri bir ortam olacak.

A?a??dan yukar?ya gelen gazetecilik türü, yani insanlar?n kendi deneyimlerini birbirleriyle payla?abilmelerine f?rsat veren bir teknolojiyle beraber devlet men?eli gazetecilik aras?nda birçok kutuptan perspektifleri bir araya getirebilecektir. Hem yöneten elitlerin bak??lar? hem de iktidara yak?n olamayan kesimlerin de perspektiflerini hesaba kat?p bize gösterebilecektir. Bunun mühendisli?i de son derece zordur.

VISA KARTIYLA BA?I? YAPAMAYACAKLAR
WikiLeaks 5 sene önce benim taraf?mdan en zor baz? noktalara temas etmeye çal??t?. O zamanlar sansür, yani yay?nlanmadan önce ve yay?nlanmadan sonra son derece sansüre aç?k bu malzemeyi kamuya açmak fikriyle ba?lad?k yola ve bu zor bir i?ti. Aç?kças? birçok gazetecinin deneyimlerine göre bizim i?imiz daha kolayd?. Biz hükümet belgeleriyle ilgileniyorduk. Bu ya bir gerçekti ya da yanl??t?. Tabii ki arada yorum katt???m?z oldu. Temelde biz bast?r?lan, gizlenen, tehditlerle bast?r?lan bilginin medyaya, kamuya ve agresif sald?r?lara kar?? bir cephe olarak ortaya koyduk.

Buradaki sald?r?lar?n agresif olduklar?n? söylemeliyim. Evet ba?ar?l? olduk ama çok da ac? çektik. Kurum olarak finansal bir ambargo alt?nday?z. Hiçbir devlet söylemi beklemeden bizim bütün finansal deste?imiz sabotajland?. Ceplerinde VISA kart? olan arkada?lar, bir gün gelip WikiLeaks’teki faaliyetlerini desteklemek isterlerse bunu yapamayacaklar.

Siz cebinizde ABD d?? politikas?n?n söylenmeyen bir silah?n? ta??yorsunuz. Asl?nda burada sadece ABD d?? ili?kilerden bahsetmiyoruz. Bu, Washington elitinin saman alt?ndan yürüttü?ü herhangi bir hukuki tümse?e kesinlikle dokunmadan yürüttü?ü bir ambargodur. Bu benim ev hapsinde geçirdi?im 498'inci günüm, herhangi bir hukuki dava sonuçlanmadan. Ben herhangi bir ?eyle suçlanmad?m. Ancak ?imdi ev hapsindeyim.

BU KADAR EZ?YETE DE?ER M?YD??

 

Bu kadar eziyete de?er miydi sizce? Birçok zorlukla ba?a ç?kmaya çal??t?m ama yay?nlamaya devam ediyorum. Evet ev hapsindeyim ama bak?n sizinle konu?abiliyorum. Geli?mekte olan ülkelerde gerçekle?en geli?meler ?u anda ve ayn? zamanda Wall Street’teki ayaklanmalar biraz da kusurlu, her gün biraz daha büyüyorlar. Tarihteki bütün reformlar?n da böyle ba?lad???n? biliyoruz. ?u anda h?zl? bir ?ekilde büyüyorl ar.

Gazetecilerin görevi halka reform talebini dile getirme f?rsat?n? vermek ve halk?n asl?nda ellerinde yenilmez olmaya yetecek bütün rakamlara sahip olduklar?n?n fark?na varmay? sa?lamak."

 

SORU CEVAP
“?nternet üzerinden serbest bilgi kabul edilebilir bilgidir ama en iyisi de?ildir, bunu nas?l yorumlars?n?” sorusuna Assange ?u yan?t? verdi: “Üç esas model üzerinden giderek anlat?labilir. ?nsanlar?n bilgileri bir taraftan görüp bir taraftan reklamlarla akl?n? kar??t?rmak. Üçüncü olarak da bir ?ekilde insanlar?n tüm i?i yapmalar?n? sa?lamak bilgiyi üretmeleri için, kendileri yapmak yerine tüm bu bilgiyi üretmesini sa?lamak. Yani bedelsiz olan bilginin iyi olup olmad???na gelirse ço?u epeyce iyi olabiliyor. Tüm bu problemlere ra?men Wikipedia gibi kurulu?lar yo?un bir ?ekilde bilgiyi yay?yorlar. Bu bir gerçek ve bunlar bu bilgiler bir sonuç olarak s?kl?kla farkl? farkl? gündemlerin kamuyu etkileme sava?lar?ndan ç?k?yor. ??e de yar?yor. 

Ücretsiz olarak kamuya ula?t?r?labiliyor. Bilginin sadece bu ?ekilde mi üretilece?ini söyleyebiliriz? Hay?r. Bizim burada yapmam?z gereken ?ey farkl? gündemleri, bilgi olu?turacak gündemleri bir araya getirmek. Propagandan?n çarp??mas?yla veya sanayi aç?s?ndan gelenler veya bireylerin arkada?lar?yla olan ileti?imleri veya sadece para için yapan veya sadece mant?ksal nedenle yapan insanlar, önemli olan tüm bu motivasyon içeriklerini bir bilgi yelpazesi içerisinde mümkün, ula??labilir k?lmak... Halk için ki onlar için tarihi bir önem kazanabilsin.”

TÜRK?YE ?LE ?LG?L? DÖKÜMANLAR
O?uz Haksever’in “Türkiye ve küresel meselelerle ilgili sorular soraca??m. Öncelikle Türk hükümeti ile ilgili Amerikan d?? politikas? ile ilgili…” sözleri üzerine ?öyle konu?tu:

“300 bin civar?nda bir materyalden bahsedebiliriz. S?rf bu meseleyle ilgili olan yay?nlar? dü?ünürsek raflar?n oldu?u bir oday? tamamen doldurabilirsiniz. Bu kitaplar?n ne kadar? Türkiye’yle ilgili? Daha diplomatik dalgalarla ilerliyor. 2004-2010 aras?nda yo?unla?m?? durumda. Türkiye’den ve di?er ba?ka ülkelerden Irak’?n d???na yay?lan yönde. Türkiye, ABD taraf?ndan bölgesel yükselen bir güç olarak alg?lan?yor. Güney Amerika’ya, Asya’ya veya Hindistan’a benzer bir durum. Türkiye jeopolitik ba?lamda bir geçi? noktas? üzerinde. Gerçekte literal ba?lamda söylüyorum, co?rafik nokta Avrupa’n?n Ortado?u’yla, Asya’yla yine ayn? ?ekilde Uzak Do?u’yla birle?ti?i nokta. ABD tüm bu bölgeleri etkileyebilecek bir üs olarak, cihaz gibi görüyor.

Bununla ilgili son 6 aydaki ç?kan materyallere bak?n bundan hareketle bile zaten görülebilir. Yine ilginç geli?melerden biri Türkiye’de de ?u, Türkiye’nin kendisini politik ba?lamda bulmas?. Yani bir ba?lam bir mant?k buluyor kendi bulundu?u yerde ba??ms?zl???yla ilgili. Tabii ki bu da ?srail’de alarm etkisi yarat?yor.

Sadece Türkiye’yi askeri tehdit olarak alg?lad?klar?ndan de?il, insanlar?n ak?llar?nda yanl?? izlenimler olabiliyor ama Türkiye daha ziyade ABD’nin kazanmaya çal??t??? bir köle gibi de?il. Türkiye’nin kendi hayal dünyas?, çe?itli noktalarda diplomatik temaslar vard?r. Suriye’de olanlar ayn? ?ekilde, ?srail’le ilgili kötü duygularla da alakal?d?r diyebiliriz. Ama buna ra?men umuyorum ki görüyorum da, Türkiye bu yolda büyüme yolunda ba??ms?zl???n? geli?tirme yolunda. ABD’nin istihbarat ajanslar?ndan tamamen ba??ms?zd?r diyemeyiz. ?u a?amada Türkiye ilk hemen istenen ?eye hemen cevap veren bir ülke de?il, bu da gurur duyulabilecek bir nokta.

BELGELER?N TRA?LANMASI
O?uz Haksever, “Belgeleri yay?nlayanlar bir k?sm?n? tra?lam??, bu sende hayalk?r?kl??? ya?att? m??” diye sorunca Assange, “Türk kurulu?u mu bunlar? imha etti veya kald?rd? diyorsunuz?” dedi.

Haksever’in “Baz?lar?n? vermemi?” sözü üzerine Assange, ?u ifadeleri kulland?:  
“Yani redakte edildi herhalde onu kastediyorsunuz. Baz? çal??t???m?z kurulu?lar var, onlara verdi?imiz kaynaklar? redakte etmi?ler. Bunlar?n baz?lar? kabul edilebilir ?eyler. Mesela birinin Suriye ile insan haklar? eylemcisinin ismini ç?karmak gibi, gerçek bir insan haklar? eylemcisi vs. Ama s?kl?kla medya kurulu?lar?, özellikle de Bat?'da baz? kilit detaylar? ortadan kald?rm??lar. Bunlar aras?nda yolsuzluk, sahtekarl?k gibi bilgileri ç?karm??lar.

PKK'YA ABD YARDIMI
Haksever,  “Devletlerin gizli örgütlerinin ba?ka devletlerdeki sorunlu yasad??? örgütleri destekledikleri konusunda yayg?n bir dü?ünce vard?r. Amerika taraf?ndan zaman zaman desteklendi?ine dair ?ikayetçi olurlar, ne dersin?” sözleri üzerine Assange, “San?yorum burada PKK’ya gizli destek verilmesinden bahsediyorsun. Türkiye için çok önemli bir konu. Ben PKK’n?n Türkiye’yle çat??ma konusunun detaylar?n? tam olarak bilmiyorum. Ben iki tarafta da istismar?n fazla oldu?unu görüyorum. ?iddet içeren her olayda beklenen durumlar. Türk halk?n?n gizli bir ?ekilde militarize edilmi? bir dü?man? bilmeye hakk? tabii ki var. Amerika dünyan?n her yerinde bu tip eylemlere kar??t?.

Mesela Çin’deki bir durum Amerika için tehdit olu?turabilir mi, tabii ki olu?turabilir. Teknolojik aç?dan olu?turabilir. ?statistiklere bakt???m?zda gördü?ümüz ?u, Amerika’n?n askeri ve istihbarat operasyonlar?na harcamas?n?n onda birini kesseniz bu yeter zaten. Avrupa asl?nda bir süper güç, bunu ço?u insan söylemiyor. Bir yerde NATO diyebiliriz.

MEDYA TAMAM?YLE YOK ED?LSE
Assange, “Wikileaks bilgi özgürlü?ünü nas?l etkiliyor?” sorusu üzerine  ?öyle konu?tu: “Medya kartelleri gerçekten büyük bir sorun. Hatta öyle diyebilirim ki, baz? zamanlarda kendi kendime dü?ünüyorum medya tamamiyle dünyadan yok olsa iyi olmaz m?? Organize medyadan bahsediyorum. Organize medya yolsuzluktan geçilmeyen bir etki ki, bazen tamam?yla yok edilmesini dü?ünüyorum. Organize edilmi? medya, medya kartelleri korkunç bir bata?a saplanm??, baz? durumlarda reform edilemeyecekler mi? Bilmiyorum. New YorkTimes veya belki Murdoch’un uzant?lar? ve onun gibi büyük medya kartellerinde durum o kadar çürümü? ki, bu kurumlar?n tamamiyle ortadan kalkmas?yla son bulabilir. Birincisi, gizli bilginin bir sava?tan sonra nas?l ortaya ç?kt???n? gören biri olarak ve bu bilginin bana gösterdikleri sonucunda ?öyle bir sonuca vard?m; her sava? asl?nda medya  arac?l???yla bir sonuca ula??r. Irak sava?? en me?hur sava?t?r. Yalanlar üzerine temellenmeyen o küçük k?s?m bile, Saddam Hüseyin’in yerinden edilmesi gerekti?i... Arap bahar? ne oluyor peki? Benim Arap arkada?lar?m diyor ki ‘E?er Tunus olmasayd?, ilk ayaklanacak olan Irak halk? olacakt?. Oradaki Türkler ve ?iilerden... 

O?uz Haksever’in “Yalanlar sava?? do?urabiliyorsa, gerçekler bar??? do?urmaz m??” sorusuna “Medya kurulu?lar? üzerinde denetim mekanizmalar? olu?turabilirsek, art?rabilirsek, iktidardan zehirlenmelerini engelleyebilirsek demokrasilerde sava?? engelleyebiliriz. En az?ndan bugüne kadar ald???m?z yaray? hafifletebiliriz” diye yan?t verdi.

“Biz gazeteciler çok mu saf?z?” sözü üzerine Assange; “Evet, bay?m. Hepimiz saf?z. Gazetecilerin önündeki en büyük engel, her konunun uzman? oldu?u izlenimine kap?l?yorlar. Bu gazetecili?in ilk günah?d?r. Bu tür bilgi dengesizli?i temel anlamda bir çürümeye yol aç?yor. Gazetecilik ile okur aras?nda kopuklu?u ba?latan bir çeli?ki. Kim bana bu konu hakk?nda do?ruyu gerçe?i verebilir diye etrafa bak?yorlar? Gazeteciler ekonomik bir i?in içine giriyorlar. Bilgi sunuyorlar. Diyorlar ki, bu bilgi, okurun ba?ka ?ekillerde ula?abilece?i bilgiden daha do?ru ama ekonomik aç?dan konu?ursak, bilginin do?rulu?u önemli de?il, önemli olan okurun ikna edilebilmesi. Dolay?s?yla, bu ?öhretli gazeteciler baz? hikayeleri abartabiliyorlar, olmayan gerçekleri ortaya atabiliyorlar, anonim bir rivayet olarak ‘Bana ?uradan ?unu söyledi’ gibi veya uydurma fikirlerle ç?kabiliyorlar. Okurlar bunun sa?lamas?n? yapamayacaklar? için kendisine sat?lan ürünün do?ru olup olmad???n? ö?renemiyorlar. ?kinci el araba almaya benziyor.

Bat?l? gazetecilik, Bat? gazetecili?inde tepeye ç?kan en yüksek noktaya eri?en gazeteciler bu ikinci el araba satanlar. Yalanlar?n sa?lamas?n? yapm?yor okuyucular. Yalanlara inanmak do?ruyu soru?turmaktan çok daha kolayd?r. Biz kendi yapt?klar?m?z içerisinde, bilimsel bir gazetecilik kavram? geli?tirmeye çal??t?k, bir ?eyin analizini yay?nlarken, o analize giren, elimize geçebilecek bütün kaynaklara ula?maya çal???yoruz ve onu koymaya çal???yoruz. Bu fizik, kimya olabilir. 
Bir ke?if yapt???n?z? dü?ünüp söyledi?inizde bir akademik yay?nda, verilerin hepsi çevrimiçi yay?nlanmal? ki, di?erleri bu ara?t?rmay? sa?lamaya sokabilsin. Böylelikle bilim adamlar? sizin yalan söyleyip söylemedi?inizi anlayabiliyor. Yalan söyleyenler mi? Onlar? da b?rakal?m, halkla ili?kiler ajanslar? ilgilensin!

Oturup okumaya kalksam 30 y?l?m? al?r. Türkiye büyüyen bir bölgesel, ayn? zamanda büyüyen bir kültürel güç. ABD, Türkiye’yi her zaman kutuda hapsetme amac? güdüyor. Kutuyu istedi?i zaman kendi ç?karlar? u?runa kullanabilecek. Örne?in birkaç y?l içerisinde gördü?üm kadar?yla Türkiye, ABD taraf?ndan bir araç olarak kullanmaktan rahats?zl???n? belirtiyor.” http://www.ntvmsnbc.com/DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri