forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .


haberturkgazete_kadinHabertürk gazetesi dün (7 Ekim 2011) sürman?etten yay?nlad??? foto?raf birçok kesimden tepki ald?. Gazeteciler,  siyasetçiler derken bir tepki de Habertürk gazetesi kö?e yazarlar?ndan geldi. Fatih Altayl? ise foto?raf? neden yay?nlad?klar?n? anlatt?... 

Habertürk yazarlar? Balçiçek ?lter, Rah?an Gül?an ve Ece Temelkuran gazetelerinin dün yay?mlad??? foto?rafa kö?elerinden tepki gösterdi.


??te Habertürk yazarlar?n?n o foto?rafa tepkisi:

Ece Temelkuran: Bu foto?raf?n yay?nlanmas?ndan, gazete içi de dahil birkaç istisna d???nda herkes rahats?z. Velhas?l o foto?raf?n yay?nlanmas? yanl??t?. Nokta. Olmamal?yd?. 

Rah?an Gül?an: Habertürk Gazetesi’ni en son okurum. Ona s?ra geldi?inde kahvem bitmi?ti. Sürman?etteki foto?raf? gördü?ümde nefes alamad?m.

Balçiçek ?lter: ?imdi birileri ç?k?p da diyebilir ki, "Bir soruna hiç bu kadar net, keskin ve çarp?c? bir ?ekilde dikkat çekilmemi?ti!" Gazetemin dünkü sürman?etinden bahsediyorum elbette. 2 çocuk annesi ?efika Etik'in kocas? taraf?ndan b?çaklanm??, öldürülmü? foto?raf?ndan... Yar? ç?plak, kanlar içinde... S?rt?nda bir b?çak... Hani birço?unuzun gazeteyi gördü?ünüz anda tersini çevirdi?iniz, bakmak istemedi?iniz o foto?raf...

FAT?H ALTAYLI KEND?N? SAVUNDU... 

Habertürk Gazetesinin Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?,dün sürman?etten o foto?raf? neden yay?nlad?klar?n? anlatt??? yaz?s?nda ?u soruyu sordu, "Rahats?z oldunuz de?il mi?" Ve devam etti... "Çok sars?ld?n?z de?il mi?
Bize sövdünüz. Bana sövdünüz. Ele?tirdiniz beni. “Ahlaks?z, vicdans?z herif” dediniz de?il mi? “Bu foto?raf bas?l?r m? gazeteye” dediniz. “Bu ne rezalet” dediniz. Bana söverek, Habertürk’e söverek vicdanlar?n?z? rahatlatt?n?z de?il mi? Biliyor musunuz, böyle yapaca??n?zdan en küçük ku?kum yoktu."

??te yaz?n?n tamam?... 

Rahats?z oldunuz de?il mi?

DÜN Türkiye’nin en çok tart???lan konular?ndan biri Habertürk’ün man?etiydi ku?kusuz.
Man?etteki “s?rt?ndan b?çaklanm?? kad?n?n” foto?raf?.
Çok sars?ld?n?z de?il mi?
Bize sövdünüz.
Bana sövdünüz.
Ele?tirdiniz beni.
“Ahlaks?z, vicdans?z herif” dediniz de?il mi?
“Bu foto?raf bas?l?r m? gazeteye” dediniz.
“Bu ne rezalet” dediniz.
Bana söverek, Habertürk’e söverek vicdanlar?n?z? rahatlatt?n?z de?il mi?
Biliyor musunuz, böyle yapaca??n?zdan en küçük ku?kum yoktu.
Ne tepkiler alaca??m?, nas?l k?zaca??n?z?, nas?l kükreyerek üzerimize sald?raca??n?z? biliyordum.
En küçük bir ?üphem yoktu olacaklardan.
Çünkü bir gün önce yaz? i?leri toplant?s?nda da ayn? durum olu?tu.
Yaz? i?lerimizin hemen hemen tamam?, “Bu foto?raf bas?l?r m?” dediler.
Normal, s?radan, ahlakl? görünmekten ba?ka bir derdi olmayan insanlar bu foto?raf? basmazd? biliyorum.
Ama ben basar?m.
O foto?raf? niye bast?m biliyor musunuz?
Bu tepkiler için.
Sizin içinizi ac?tmak için. Yüre?inizi da?lamak için. K?zman?z için, köpürmeniz için.
Çünkü “kad?na ?iddet” denilen “rezilli?in”, gözü morarm?? bir kad?ndan ibaret olmad???n? gözünüze sokmak için.
Aylard?r Ay?e Pa?al?’n?n foto?raf?n? koyuyoruz gazeteye.
Ay?e Pa?al?’n?n ve Ay?e Pa?al?’lar?n.
“Sözde”
çok üzülüyor, sözde “çok büyük duyarl?l?k” gösteriyorsunuz.
Ama ne duyarl?l?k.
Foto?rafa bak?yor ve geçiyorsunuz. Çünkü kad?na ?iddet denilen ?eyin “morarm?? bir gözden ibaret” oldu?unu dü?ünüyorsunuz.
Gerisi umurunuzda de?il.
O morarm?? gözden sonra olan vah?eti görmüyor, bilmiyor, daha do?rusu bilmek istemiyorsunuz.
??inize gelmiyor çünkü fazlas?n? bilmek.
Fazlas?n? bilmek ve buna ra?men duyars?z kalmak mümkün de?il çünkü.
Morarm?? göz sizi ac?tm?yor. Dolap kapa??na çarpsa da morar?r o göz.
?lle de erkek ?iddetini gösteriyor çünkü.
Ama o “b?çak” s?rta saplanm??, o koca b?çak her ?eyi gözünüze sokuyor.
Ve siz bunun gözünüze sokulmas?ndan ho?lanm?yorsunuz.
Kendi ölçülerinizi a??yor çünkü bu gerçek.
Çünkü fazla rahats?z edici.
Vicdan?n?za dokunuyor.
O yüzden de vicdan?n?zda olu?an bu rahats?zl??? bana, bize yüklüyorsunuz. “Bu da bas?l?r m?” diyerek.
Evet bas?l?r.
Kad?na ?iddet budur. Morarm?? bir göz de?il, s?rta saplanm?? b?çakt?r.
Ben bu gazeteyi yaparken, her gün arkada?lar?mla tart???yorum.
Allah ?ahidimdir ki, pek çok haberde “Bu gazeteyi benim k?z?m da okuyor” diyorum, ona göre davran?yorum.
Pek çok haberi, “Bu benim yak?n?m olsayd?” diye makasl?yorum.
Ama o foto?raf? hiç dü?ünmeden bast?m.
Yaz? i?lerinde yükselen itirazlara, “Bu kez demokrasi yok. Bunu basaca??z” diyerek bast?m.
Bu foto?raf annemin foto?raf? olsayd? da aynen basard?m. Hem de daha büyük basard?m.
Ona yap?lan? herkes görsün diye basard?m.
11 ya??ndaki k?z?m görsün diye bast?m.
?imdiden erkek egemen toplumun kad?na uygulad??? ?iddeti görsün ve bu ?iddete kar?? sessiz kalanlara tepki göstermeye 11 ya??nda ba?las?n diye bast?m.
Yar?n yine basaca??z böyle foto?raflar?.
Bizim i?imiz rahats?z etmek.
Sahte vicdan gösterilerine de?il, gerçek vicdanlara ihtiyac?m?z var bizim.
Dünkü gazetemizi bir kez daha al?n elinize.
O man?etteki foto?rafa bir kez daha bak?n.
Kad?na ?iddet bu i?te.
Morarm?? bir göz de?il.
S?rta saplanm?? bir b?çak.
Görmedi?iniz ?eyler sizi rahats?z etmiyor.
Görün istedim.
Görün ve anlay?n.
Görün ve bir ?eyler yap?n.
Görün ve bu kad?nlar? koruyun istedim.
Görün.
Kafan?z? çevirmeyin.
Kad?nlar?m?za yap?lanlar bunlar.
Ke?ke morarm?? bir gözle kurtulsalar bu ?iddetten.
Ama kurtulam?yorlar.
Fark?na var?n.
K?z?n.
Öfkelenin.
Sövün, küfredin.
Bana da küfredin.
Ama birisi buna dur desin.
Sahtekâr olmay?n.
Bana etti?iniz küfürler vicdanlar?n?z? temizlemeye yetecekse ne güzel.
Ama o foto?raf kafan?zda yer etsin.
O foto?raf? basan, bast?ran benim.
Ama nedeni ben de?ilim.
Nedeni sizlersiniz. Bana k?zmakla bu i?in çözülece?ini zannedenler.

http://www.haberturk.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri