forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mutlu_tonbekiciMutlu Tönbekici, Vatan gazetesinde bir haftad?r kad?na yönelik ?iddet konusunda medyadaki erkek yazarlar?n sab?kalar?n? sorguluyordu. 

Dün ak?am A Haber’de Selin Ongun’un sundu?u “Bi Sormak Laz?m” program?na kat?lan Tönbekici, medyada  da dayak yiyen kad?nlar?n oldu?unu buna kar??n kad?n?yla erke?iyle büyük bir sessizli?in içinde büyük bir ikiyüzlülü?ün içinde ya?and???na i?aret etti. ??te Tönbekici’nin  söyledikleri...

MEDYADA B?LD???M TECAVÜZ VAKASI VAR

En masum görünen kö?e yazarlar?n? biliyorum, tecavüz vakas? var bildi?im. Arkada?lar?m çünkü. K?z ?ikayetçi olmad? çünkü, gelip benim yan?mda a?lad? demem hiçbir kan?t te?kil etmiyor ama insanlar bunlar?n kim oldu?unu biliyor. Bas?n da kirli. Kimsenin sesi ç?km?yor çünkü herkesin eli kirli.


??DDETE MÜDAH?L OLMAK MI SEY?RC? KALMAK MI?

TÖNBEK?C?: EN??TEMLE GÖRÜ?MÜYORUM

Biz kar?s?n?n a?z?n? burnunu da??tan erkeklerle ili?imizi kesiyor muyuz diye soran Tönbekici, “siz hayat?n?zda hani o çok midesi kalkanlar var, sen kendin ki?i olarak bir ?ey yapt?n m?, ?u güne kadar bir aile kavgas?na müdahale ettin mi, kom?udan ç??l?klar geldi?inde kap?y? çal?p ne oluyor burada dedin mi ya da bir kad?n? korudun mu, kocas?ndan kurtulabilsin diye ona i? verdin mi, en önemlisi ?iddet uygulad???n? bildi?imiz erkeklere toplumsal tecrit olu?turduk mu? ?iddet uygulayan erkekler i?lerinde güçlerinde, televizyonlara ç?k?yorlar, davetler veriyorlar. Dedi. 

Ben ablam?n üzerine d??k?s?n? atan Sevan Ni?anyan ile görü?meyi kestim. 

Herkes görü?üyor ama ben ?iddet eyleminde bulundu?unu bildi?im erkekle de ili?ki kuram?yorum kendi sektörümde, selam vermiyorum, unutmuyorum.  Kendisi konu?uyor o da ayr? bir paradoks. Herkes otelinde de kal?yorsunuz davetine de gidiyorsunuz dedi?im de ‘evet ama çok ?srar etti’ diyorlar. Alkolik, i?siz ise herkes ili?kisini kesebiliyor ama gücü yerinde bir erkekse, önemli birpozisyondaysa kesemiyoruz de?il, kesmiyoruz, bu da bizim ay?b?m?z. De?ifre etsem ?imdi bak bakal?m, adlar?n? söylesem tak?r tak?r, bak bakal?m ba??m?za neler geliyor…” dedi.

TÖNBEK?C?: FAT?H ALTAYLI’NIN HAL?NDE TAVRINDA ??DDET VAR

Fatih Altayl? “gerçek hayat hakk?nda hiçbir ?eybilmeyen ahmaklar” olarak nitelemi? gazetesinin önünde gösteri yapan kad?nlar?. Bir dertleri var gelmi?ler ne demek ahmaklar? Bu dilin kendi içinde ?iddet var ne demek kendi içinde hayat? bilmeyen ahmaklar. 

Biraz daha sinirlense ben bunlar? ilk buldu?um yerde taciz edece?im de diyebilir, nitekim ?nsan haklar? avukat?na eren Keskin’e ilk buldu?um yerde tecavüz edece?im diyen adam m? ba??m?za havari kesildi, bu adam diliyle  tavr?yla her haliyle ?iddet içeren bir adam. Dramatik olan bu. Onlar i?veren oldu?u sürecede, baz?lar? da seve seve çok merakl? o da ayr?, ondan sonra ahmaklar, gerizekal?lar diye bir kalemde sil git.

Gazetelerde ?iddet haberleri yay?nlanmas?n, deveku?u durumu bu. Pravda vari bir önlem olur. Sovyetler Birli?i’nde de fuhu? yoktubiliyorsunuz. Olsun bence böyle haberler. Biz bu haberleri hep okuyorduk, Habertürk’teki foto?raf? savunanlar?n söyledi?i ?ey ?u hep okuyorduk, fakat o foto?raf bize olay?n deh?etini verdi. Ara ara böyle bir irritasyon olmas? laz?m,   yasalar?n, tam da ?iddet yasas? sunulacakken olmas?, erkek Meclis’i belki biraz harekete geçer.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri