forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

rte_erdogan

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, medya kurulu?lar?n?n sahipleri ve genel yay?n yönetmenleri ile bir araya geldi.

 

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Ba?bakanl?k Konutu'nda medya kurumu sahipleri ve yöneticileriyle bir toplant? yapt?.

Toplant?ya, Ba?bakan Yard?mc?lar? Bülent Ar?nç ve Be?ir Atalay ile AK Parti Genel Ba?kan yard?mc?lar? Hüseyin Çelik ile Ömer Çelik de kat?ld?.

Ba?bakan Erdo?an toplant? sonras?nda yapt??? aç?klamada, toplant?da terörle ilgili bilgileri medya yöneticileri ile payla?t?klar?n? medya yöneticilerinin öneri ve ele?tirilerini de dinleyerek not ald?klar?n? söyledi.

Medyaya müdahale gibi bir anlay??lar?n?n olamayaca??n? bunu anti demokratik bulduklar?n? belirten Ba?bakan, her gün ?ehit annelerinin gözya?lar?n?n yay?nlanmas?n? da anlamad?klar?n? belirtti.

Ba?bakan Erdo?an, muhalefet partilerine de ele?tirilerde bulundu. CHP'yi f?rsatç?l?k, MHP'yi tahrik edici üslup kullanmakla suçlayan Ba?bakan, BDP'yi de bar?? ve demokrasi konusunda samimi olmakla ve "vesayet" alt?nda politika yapmakla ele?tirdi.

??te Ba?bakan recep Tayyip Erdo?an'?n aç?klamalar?ndan sat?r ba?lar?...

Toplant?da, terör konusunda arkada?lar?m?za bilgi verdik. Elimizdeki bilgileri payla?t?k. Medyadaki arkada?lar?m?zda gerek ele?tirileri ile gerek önerileri ile kendi fikirlerini bizimle payla?t?lar. Biz de bunlar? not ettik. Bu ?ekiklde yeni bir dönemi ba?latm?? olduk.

Terörle mücadele topyekün birlikte sürdürülmesi gereken bir mücadeledir. Terörle mücadele siyaset üstü bir mücadeledir. Burada rekabet olmaz, burada f?rsatç?l?k olmaz.

"CHP FIRSATÇI, MHP TAHR?K ED?C? ÜSLUP KONU?UYOR, BDP VESAYET ALTINDA"

Ne var ki muhalefet partilerinin yap?c? öneriler getirmek yerine y?k?c? ele?tiriler getirdiklerine ?ahit oluyoruz. CHP lideri sald?r?dan dolay? hükümeti istafaya davet etmek gibi yanl?? bir yola girmi?tir. Seçimler üzerinden daha k?sa süre geçmi?ken hükümeti istifaya davet etmek en hafif tabiriyle f?rsatç?l?kt?r.

MHP ayn? ?ekilde bildik söylemini, tahrik edici üslubunu tekrar etmi?tir.

BDP'de hükümeti suçlamay? seçmi?, terör örgütünü suçlamak ve bu kanl? eylemi lanetlemek gibi bir yolu bugüne kadar oldu?u gibi seçememi?tir. BDP, demokrasi yolunda bir siyaseti de?il vesayet alt?nda bir politika yürütmeyi tercih etti?ini göstermi?tir. BDP terör örgütüyle kendi aras?na aç?k bir ?ekilde mesafe koymal?d?r. BDP'nin tavr? canileri te?vik eder niteliktedir. Kanla aras?na mesafe koyamayanlar yüzlerindeki kan? temizleyemezler. Y?llard?r faili meçhul diyorlar buyursunlar terör örgütünün öldürdü?ü insanlar?n failleri pe?ine dü?sünler.

HAKSIZLIK KAR?ISINDA SUSAN D?LS?Z ?EYTANDIR

Gençlerin ölümü kar??s?nda ellerini ovu?turanlar er ya da geç kaybedeceklerdir. Terör örgütü intihar ediyor. ?ntihar ederken de Kürt gençlerini da?a ölüme gönderiyor. Halk?m?z bunu bilsin, ayd?nlar?m?z bunu anlats?n. Haks?zl?k kar??s?nda susan dilsiz ?eytand?r.

"MEDYAYA MÜDAHALE ANLAYI?INDA DE??L?Z"

Medyam?z sorumlu hareket ediyor. Medyam?z?n bilerek ya da bilmeyerek terörün propagandas?na alet olmas?n? konu?tuk. Elbette bir müdahale anlay???nda de?iliz. Bunu anti demokratik buluruz. Medyan?n, halk?n haber alma özgürlü?ü ile terörün propagandas?n? yapmak aras?nda çizgiyi görmesi gerek. ?ehit annelerinin gözya?lar?n? sürekli yay?nlamak terör örgütüne yarar.

Çat??ma dilini körükleyen üslup çözüme hizmet etmez.

Hiç ?üpheniz olmas?n kazanan biz olaca??z, kazanan Türkiye olacak. Kaybeden Türkiye dü?manlar? olacak. ?nan?n ki Türkiye dü?manlar? eskiden oldu?u gibi bugünde kaybetmeye mahkumdurlar.

SORU VE CEVAPLAR

- TSK sitesinde bir haber olarak vard?r operasyonlar. ?lk ad?m? att?k ve neticeye yönelik, burada ne elde edebilirz bunu görmek amac?m?z. Neticeye yönelik operasyondur. hedefimiz netice almaktur.

- Türkiye'nin bu süreç içerisindeki att??? ve ataca?? ad?mlar ortad?r. Bunlar?n kararl?l??? için bu görü?meleri tyap?yoruz. Dün Say?n Barzani ile görü?tük. kendisinde Naçirvan Barzani'nin de gelmesini istedik. Sa?olsun hemen yard?mc? oldu. Kendisinden, kendisinin de gelmesini istedim. Beraber atmam?z gereken ad?mlar oldu?unu söyledim. Neçirvan Barzani bugün geldi, san?r?m Barzani'de k?sa sürede gelecektir. Çünkü bu terör eylemleri Türk - Kürt karde?li?ine kar?? da at?lm?? ad?mlard?r. Bunlara kar?? birlikte hareket edip birlikte a?mam?z gerekiyor.

- Bunlar yanl?? ?eyler. Ben birliktelikten bahsediyorum. Daha önce biliyorsunuz üçlü mekan?zmayla yapt???m?z çal??malar vard?. Irak ile beraber yürütülmesi gereken bir operasyon sözkonusu. Ayr?ca Say?n Obama ile de dün gece terörle mücadeleyi konu?tuk.

- Tabii Türkiye son 10 y?l içerisinde gerek ileri demokrasi gerek ekonomide çok farkl? bir süreci yakalad?. Tabii bu geli?mler hem içeride hem d??ar?da baz? çevreleri rahats?z etmekte. Türkiyenin elde etti?i pozisyonu hazmedemeyenler var. Bunlar acaba içeride ne yapabilirizin gayreti içerisindeler.

Biliyorsunuz bu terör örgütünün Avrupada elini kolunu sallaya sallaya dola?an elemanlar? var. Uyu?turucu ticaretinden parasal kaynaklar? var.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri