forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:AAlAHTlANKAlC?HANl?HA

teror_medyaAA, AHT, ANKA, C?HAN ve ?HA terör ve ?iddet olaylar?na ili?kin haberlerde ortak yay?n ilkeleri belirledi. 

 

Anadolu Ajans? (AA), Ajans Haber Türk (AHT), Ankara Haber Ajans? (ANKA), Cihan Haber Ajans? (C?HAN) ve ?hlas Haber Ajans? (?HA) taraf?ndan olas? terör, ?iddet ve afet halinde haberlerin yay?mlanmas? konusunda ortak yay?n ilkeleri benimsendi.

Ajanslar?n ortakla?a belirledi?i ve bir deklarasyonolarak kamuoyu ile payla?may? uygun gördü?ü yay?n ilkeleri ?öyle: 

''Haber Ajans?;

- Terör, ?iddet ve afet durumlar?nda kamuoyunun bilgi edinme hakk?n?n gerektirdi?i habercili?i yaparken, evrensel insan haklar?n?,  ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate al?r, bu konuda sorumlu  yay?nc?l?k örne?i gösterir.

- Toplumu ?iddete, teröre, etnik ayr?mc?l??a sevk edecek veya halk? s?n?f, ?rk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge fark? gözeterek kin ve dü?manl??a yöneltecek yay?n yapmay? reddeder.

- ?nsanlar aras?nda nefret duygular? olu?turacak; korkuya, kaosa, dü?manl??a, pani?e ve y?lg?nl??a neden olacak her türlü yay?n ve yakla??mlardan uzak durur.

- Yay?nlar?n?n ?iddeti özendirici, korkuyu yayg?nla?t?r?c?, travmalara yol aç?c?, e?itlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayr?mc?l??? te?vik edici bir nitelik ve üslupta olmamas?na dikkat eder.

- Terör ve ?iddet olaylar?nda haberlerini abart?s?z, objektif verilere dayanarak ve mümkün oldu?unca yetkili bir kayna?a dayand?rarak yay?nlar. Yetkili mercilerin yay?n yasa??na uyar.

- Terör sald?r?s? sonras?nda hayat?n? kaybedenlerin isimlerini aileleri ö?renmeden yay?nlamaz.

- ?nsan hayat?n?n kutsiyetini vazgeçilmez kabul etti?inden, terör, ?iddet ve afet olaylar?nda ma?durlar? ve yak?nlar?n? rencide edecek yay?n yapmaz.

- Suç ve terör örgütlerinin do?rudan veya dolayl? propagandas? niteli?i ta??yan yay?n yapmaz.

- Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tan?mlar?n?, imajlar?n? ve imalar?n? tetörün propagandas?na yard?mc? olacak ?ekilde kullanmaz.

- Her hangi bir do?al afet, ?iddet veya terör olay? ya?anmas? halinde, toplumsal fayda ve dayan??may? dikkate alarak abonelerine ula?t?r?r, sansasyonel içerik ve görüntülere yer vermez.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri