forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kumandaAGB'ye ve yap?mc?lara reyting operasyonu neden yap?ld?? Yazar?m?z Necef U?urlu, bundan tam 5 ay önce Türkiye'de reyting sisteminin nas?l i?ledi?ini, ölçümlerin nas?l yap?ld???n? bütün ç?plakl???yla ortaya koymu?tu. 

Necef U?urlu 21 Haziran 2011 tarihinde Dördüncü Kuvvet Medya'da yay?nlanan yaz?s?nda diziler üzerinden ?u tespitleri yapm??t?... 

 (...) Bu zehirli sarma??k ‘yanda?’, ‘canda?’ medya dinlemez hepsini  köklerine al?r. Unutmayal?m ki 80 filmin 70 küsurunun zarar etti?i, tutmayan dizilerin devam  etti?i, bir süre maalesef mecburiyetten devletin TMSF vas?tas?yla i?in içine girdi?i, trilyonlar?n döndü?ü  ama nitelikli i?lerin yap?lamad???, çal??anlar?n peri?an halde oldu?u fikirsiz  bir medya var ortada. (...)

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

U?urlu'nun 5 Temmuz 2011 tarihli "Medya Gladyosu" ba?l?kl? yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??t?... 

(...) Geçti?imiz y?llarda reyting nas?l ve kim taraf?ndan ölçüldü?ü noktas?na tak?ld?k. Kim ölçerse ölçsün sonuç ayn? ç?kacak. Düzenek bu kadar güçlü olduktan sonra dayatma devam edecek. Bir program?, diziyi izletmek, reyting ölçümlerinde s?ralamak büyük bir s?r de?ildir. Dünyada diziler izlenmez, izlettirilir... Mesele neyi neden izletece?inizdir.

Burada ilginç olan arkas?nda izleyici kesimi olmayan diziler nas?l devam ettiriyorlar meselesidir. Televizyonlar? ayakta tutacak reklam gücü tutmam?? dizilere reklam vermeye nas?l devam ediyor? Bunu kayda geçiriyoruz. "Dizi kalkt? rahat ettik" diyoruz hop yeniden konuyor. Dü?ük ratinglerle 1, 2. S?rada olmak gurur konusu olabiliyor. Bir türlü yerden kalkmayan dizi 2 y?ld?r devam edebiliyor. Bir iki dizi hariç tuttu farz edilen dizilerin share’i 6, 7, 8, 9... Çok ilginç.

Bu nas?l bir ayak diretmedir. Siyasi yan? var m?d?r bilemem. Çok da önemsemem. Etkisi olmayan i?lerin siyasi yan? olsa ne olur olmasa ne olur ama ben olan bitenin medyadan büyük paralar döndürenlerin bir mutabakat? oldu?unu görüyorum.

Arkalar?ndaki gücün medya patronlar? olmad???n? da görüyoruz... Patronlar uzun zamand?r i?in muhatab? de?il, ço?unun sürekli de?i?ti?i yand?m Allah kaçt???, batt???, aparatçiklerin at oynatt??? bir sektör bu.

...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 Not: Necef U?urlu'nun Reyting Operosyonu sonras? de?erlendirmeleri yar?n Dördüncü Kuvvet Medya'da olacak... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri