forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

reytin sistemiFERHAT ÜNLÜ - SABAH

Neredeyse çeyrek as?rd?r Türkiye'de reyting ölçümü yapan AGB, yaln?zca 2 milyar dolarl?k reklam pastas?n? de?il, kamuoyu alg?s?n? da yönetiyordu. ??te reyting olay?n?n ?ifreleri...

Sabah'ta Ferhat Ünlü imzas?yla yay?nlanan haberin detaylar?... 

Y?ll?k 2 milyar dolarl?k reklam pastas?n? yönlendiren reyting ölçüm hanelerinden birinde orta ya?l? bir ev han?m? kendisine çok de?il, toplam 10 liraya mal olan malzemelerle pasta yap?yor. Han?mefendi, evinde ölçüme izin vermek suretiyle yaln?zca hat?r? say?l?r bir ekonomiyi de?il, ülkenin kültürünü ve gelece?ini de yönlendirerek ne kadar önemli bir i? yapt???n?n fark?nda bile de?il. Zaten 'ecnebice'de people meter olarak an?lan ölçüm aleti, bir denek ara?t?rma ?irketi taraf?ndan biraz da emrivaki bir ?ekilde getirilip evine konulmu?. Yap?mc? Osman S?nav'?n "Reytingi yöneten ülkeyi yönetir," sözleri hesaba kat?ld???nda ülkedeki 'gizli iktidar?n kara kutusu' olarak nitelendirilebilecek bu cihaz, denek han?m için evinde kablo kalabal??? yapan bir aletten ibaret olabilir. Muhtemelen zaten uydu al?c?s?, DVD okuyucu gibi cihazlar yüzünden kablo mezarl???na dönen evin salonuna bir de people meter konulmas?ndan rahats?z olsa da verilen hediyeleri görünce denek olmaya raz? olmu?tur. Hediye elektrik süpürgesidir ve kad?n, kablolar yüzünden televizyon setinin arkas?nda do?ru düzgün temizlik yapamad??? için süpürgeyi her açt???nda AGB denilen ölçüm firmas?n?n kulaklar?n? ç?nlatmaktad?r. Girizgâhtakine benzer haller, Türkiye'deki 2 bin 500 reyting ölçüm hanesinin pek ço?unda ya?an?yor. A, B, C ve D gibi sosyo-ekonomik s?n?fland?rmalarla belirlenen bu evlerden ço?u D s?n?f? hanelerden, yani varo?lardaki evlerden olu?uyor. Bu reyting evleri her zaman önemliydi, ama geçti?imiz günlerde ba?layan reytingde ?ike soru?turmas?yla daha bir ehemmiyet kazand?.

KARANLIK ZAMAN D?L?M?

Reyting soru?turmas?n?n 'üç boyutlu analiz'ini yapmak için öncelikle ölçüm sisteminin nas?l i?ledi?ine de?inmek gerekiyor. Türkiye'de hali haz?rda geçerli olan ölçüm sistemini ?öyle özetlemek mümkün: Bir firma, ölçüm dene?i bulmak için saha ara?t?rmas? yap?yor. Denekleri belirleyen firman?n, ölçümü yapan firma ile organik ba??n?n olmamas? gerekiyor. Ancak AGB y?llarca bu kural? çi?nedi. Denek olarak belirlenen ki?inin evine bir, bazen iki, hatta üç people meter konuluyor. (?ki veya üç cihaz konuldu?unda ekseriya ikinci ve üçüncüler kullan?lm?yor.) Deneklere bir de kumanda veriliyor ve televizyonu açt?klar?nda bu kumandaya da basmalar? isteniyor. Kumandada çocuklar, anne ve hane reisi dü?meleri var. Kim televizyon izliyorsa kendisiyle ilgili dü?meye bas?yor. Dü?melerin hepsi bas?l? oldu?unda tüm evin ayn? program? izlemekte oldu?u anla??l?yor. Evlerden al?nan ölçüm verileri AGB'de toplan?yor. Verilerin topland??? saat ile ölçümün aç?kland??? saat aras?nda, yani gece saat 02:00 ile sabah 06:00 aras?nda karanl?k bir zaman dilimi var. Datalar kriptolu olarak AGB'nin, ?talya'n?n moda ba??ehri Milano'da bulunan merkezine gönderiliyor ve orada i?leniyor. Bu i?lem 4 saat sürüyor. ?mdi soru ?u: Bizim bilgisayarlar?m?z aciz mi ki veri de?erlendirmesi Türkiye'de de?il de ?talya'da yap?l?yor? Sorudan sonra devam edelim: Ölçüm analizleri ?talya'dan geliyor ve reyting raporlar? aç?klan?yor. Bu raporlara göre diziler fenomen oluyor veya yay?ndan kald?r?l?yor. Holdingler, firmalar bu raporlara göre televizyonlara reklam veriyor. Dünyada reyting ölçüm tekelini elinde bulunduran AGB (Audits of Great Britain) Nielsen, benim henüz 14 ya??nda oldu?um seneden, yani 1989'dan beri Türkiye'de böyle ölçüm yap?yor. ?irketin ilk ba?kan? 5 Kas?m 1991'de ?üpheli bir kazada ölen Mossad muhbiri medya imparatoru Robert Maxwell'di. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Yi?it Alpogan'?n bir tarihte "Reyting ölçümü ulusal güvenlik meselesidir," mealindeki sözlerle uzaktan de?indi?i reyting hilesi, t?pk? ?ike gibi y?llard?r kahve kö?elerinde bile konu?ulan bir meseleydi. Neredeyse çeyrek as?rd?r Türkiye'de reyting ölçüm i?ini yapan AGB'nin âdeta bir gizli servis gibi kapal? devre çal??mas? da ?aibe iddialar?n? besledi. AGB, sadece analog yay?n alan evlerden ölçüm yapt?. Kendi reyting verileri, ba?ka verilerle kar??la?t?r?lmas?n diye dijital ölçüm yapmad?. Digitürk, D-Smart ve tivibu veya internet yay?nlar? ölçüme dâhil edilmedi. Reyting ölçüm sistemi, Darwinist prensibe göre i?leyen, yani güçlü, ba?ar?l? olan?n seçilip ayakta kald???, zay?f olan?n ise elendi?i bir sistem. Ba?ar?n?n tek kriteri de izlenme oran?. Ancak ac?mas?z olmakla birlikte tamamen adil olan do?al seçilimin aksine reytingde maalesef hile dönüyor. Sonuç, zaten bilinen bir gerçe?i do?ruluyor: ?nsan?n oldu?u her i?e bir parça ?eytanl?k bula??r. Hele de i?in içinde büyük paralar varsa... Evinde pasta yapan reyting dene?i, salonu süpürmeyi zorla?t?ran o sihirli kutunun tam olarak ne i?e yarad???n? bir bilseydi...

F?T?L? 'MEDYADOSTU' ATE?LED?

Reytingde ?ike operasyonu 800'ü aktif olmak üzere ölçüm yap?lan 2 bin 500 hanenin de?ifre olmas?yla ba?lad?. Edindi?im bilgilere göre operasyonun fitilini ate?leyen, 'medyadostu' adresinden Ay Yap?m adl? firmaya gönderilen bir mail. Bu ihbar mailinde Türkiye'de reyting ölçüm i?inde büyük hileler döndü?ü, ölçüm yap?lan hanelerin hepsinin adreslerinin bilindi?i, bu adreslerin AGB taraf?ndan yay?nc?lara ve yap?mc?lara verildi?i iddia ediliyordu. Ay Yap?m bu maili 'kendi üzerinde kalmas?n' diye televizyonlara gönderdi. Polis de bu maildeki ihbar? de?erlendirmeye ald? ve dört ayl?k bir teknik takipten sonra savc?l???n talimat?yla dü?meye bast?. Reyting operasyonunun Ergenekon, KCK ve ?ike operasyonlar? gibi geni? çapl? ve uzun soluklu bir soru?turmaya dönü?mesi ihtimal dâhilinde. Yaln?z bu operasyonun di?erlerinden bir fark? var. Soru?turma, özel yetkili savc?l?k taraf?ndan de?il, Üsküdar Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yürütülüyor. 'Özel yetkili olmayan' bir savc?l?k taraf?ndan yürütülüyor olsa da bu operasyon, AGB'nin uluslararas? piyasada da imaj?n? yaralayabilecek bir operasyon.

DENEK SAYISI YETERS?Z

Reytingde ?ike söylentilerine ad? kar??an AGB'nin sözle?mesi 1 Eylül 2012'de bitiyor. Bu tarihten itibaren, ?imdilerde altyap? çal??malar? yürüten TNS adl? firma reyting ölçümlerine ba?layacak. TNS, net 3 bin 500 hanede ölçüm yapacak. Yani AGB'nin ölçüm yapt??? hane say?s?n?n brüt oldu?u dü?ünülürse denek say?s? bin 500 artacak. Zaten 2 bin 500 brüt hane, yakla??k 75 milyonluk bir ülke için yetersiz bir örneklem say?s?. 60 milyon nüfuslu ?talya'da bile 5 bin 101 aletle reyting ölçümü yap?l?yor. TNS de, t?pk? AGB gibi uluslararas? bir kurulu?. Reyting ölçümünü, tarafs?zl??? tescillenmi?, ?aibeye bula?mam?? bir uluslararas? kurulu?un yapmas? tercih ediliyor. Zira ölçüm yerli bir kurulu? ya da bir devlet kurulu?u taraf?ndan yap?ld???nda, kendiniz çal?p kendiniz oynam?? oluyorsunuz. Sonuç olarak reyting soru?turmas?ndan sonra yeni bir sayfa açmak ve kurulacak düzenin sa?l?kl? i?lemesini sa?lamak gerekiyor.

 

http://www.sabah.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri