forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

birand bulutMehmet Ali Birand ile Yi?it Bulut ser bir polemi?e giri?ti. Birbirlerinin kirli çama??rlar?n? ortaya döken ikilinin iddialar? bir çok ismi de tart??maya ortak etti.

 HaberTürk TV’nin Genel Yay?n Yönetmeni ve HaberTürk gazetesi yazar? Yi?it Bulut, terör sald?r?lar?n?n yo?un oldu?u dönemde medya yöneticileriyle yemek yiyen Ba?bakan Erdo?an’a bir tak?m sansürler uygulanmas? veKandil’de röportaj yap?lmas?n?n engellenmesi yönünde öneri sunmas?yla tepki çekmi?ti. 

Posta Gazetesi yazar? Mehmet Ali Birand, aylar sonra konuyu gündeme ta??y?p Yi?it Bulut’u isim vermeden sert bir dille ele?tirdi. Kendisi için“Tutumundan utand?m” diyen Birand’a dünkü yaz?s?nda cevap veren Yi?it Bulut ise gazetecilik d???ndan suçlamalar yöneltip polemi?i “kirli çama??rlar? dökme” boyutuna getirdi.

Yi?it Bulut, Mehmet Ali Birand’?n, Belçika vatanda?? oldu?unu, Erdo?an’? bask? alt?naalmaya gitti?in, onu devirmek için düzenlenen toplant?lara kat?ld???n?, Kanal D Haber Müdürü olmak için Hur?it Tolon'a icazet almaya gitti?ini ve Ayd?n Do?an’a al?nan yata arac?l?k ederken kendi yat?n? da bedavaya getirdi?ini ileri sürdü.

Mehmet Ali Birand da bugünkü yaz?s?nda Yi?it Bulut’un CNNTürk’te çal???rkenyolsuzluk yapt???n? ve dava aç?lmas?n? Ayd?n Do?an’?n engelledi?ini iddia etti. Birand ayr?ca "Yavrum Yi?it” diye hitap etti?i Yi?it Bulut’a patronu Turgay Ciner üzerinden de “Hiçbir patron bu tip insanlar? uzun süre ta??maz...”mesaj?n? verdi.

Üç gündür devam eden polemikte ?imdi söz s?ras? Yi?it Bulut’ta ve Birand’?n iddialar?na ne yan?t verece?i, ortaya bilinmedik hangi iddialar? merak konusu. (Haber7.com)
 

HASAN CEMAL, KEND?N? SAVUNMAMALI... 

Ba?bakan'?n geçen ay medya sahipleri ve Genel Yay?n Yönetmenleriyle yapt??? ve hala tart???lan toplant?s?nda bende vard?m. Bu güne kadar hiçbir ?ey yazmamam?n nedeni, baz? meslekda?lar?m?n tutumundan utanmamd?r. Orada öylesine konu?malar yap?ld?, hele biri vard? ve öylesine ça?d??? ve bir gazeteciye yak??mayan  öneriler yapt? ki, konuyu açmamay? tercih ettim. Bu zat, kendi Genel Yay?n Müdürü taraf?ndan yerden yere vurulmas?na ra?men, hala ayn? gazetede yaz?yor ve üstelik bir TV Haber Kanal?n? yönetiyor.
 
Bu toplant?n?n di?er talihsiz olay?, ayn? gazetecinin, Hasan Cemal'in Kandil söyle?ilerini ?ikayet etmesi ve "Bu konuda bir?ey söylemeyecek misiniz?" diye adeta Ba?bakan? k??k?rtmas? ve Erdo?an’?n da, ad?n? vermeden Hasan Cemal'in PKK lideriyle görü?mesi ve kitap yazmas?n? ele?tirmesiydi.
 
Daha öncelerde ben de PKK lideri Öcalan ile konu?mu? ve kitapta yazm??t?m. Demek ki, Öcalan veya ondan sonraki liderlerle konu?an, Kürt konusunda kitap yazan her gazeteci, bunu para kazanmak için yap?yordu (!) Ba?bakan?n bu mant??? kar??s?nda donup kalm??t?m. Aram?zda ilk davrana Yasemin Çongar olmu?tu. Kibarca ancak çok net ?ekilde tepki gösterdi de, o konu?man?n as?l hedefi olan Hasan Cemal ba?ta olmak üzere, hepimizin namusunu kurtard?.
 
Hasan, sonradan yazd??? yaz?larda do?rusunu yapt? ve kendini savunmad?.
 
Savunmamas? gerekiyor. Zira yapt???, dünyada gazetecilik diye bir meslek varsa, o i?in hakk?n veren herkesin yapmas? gerekendi. ?yi ki Kandil'e gitti, iyi ki Karay?lan  ile görü?tü ve kitab?n? yazd?. Böylece resmi politikan?n d???ndaki görü?leri de dinleyebildik. Bar??a nas?l gidilebilece?ini daha sa?l?kl? ?ekilde ö?renebildik. 
 
Te?ekkürler Hasan... (Mehmet Ali Birand / 20 Aral?k)

 'BELÇ?KA VATANDA?I B?RAND'A CEVABIMDIR'

Birkaç gündür Mehmet Ali Birand, Hasan Cemal ve onlar?n ak?l suyunda y?kananlar bir propaganda pe?inde. Ka??nt?lar? Ba?bakan Erdo?an'?n bas?n mensuplar?yla yapt??? toplant? üzerine. ?ddialar?na göre bir gazeteci, Ba?bakan'a ?öyle demi?, o da buna kar??l?k böyle demi?...
 
AMAÇLARI BA?BAKAN ERDO?AN'I BASKI ALTINA ALMAK

Uydurduklar? ve ekledikleri uzay?p gidiyor! Tek kelimeyle; acemice haz?rlanm?? bir komplo! Amaçlar? asl?nda bana bula?mak da de?il, ak?llar?nca kamuoyu yarat?p Ba?bakan Erdo?an'? bask? alt?na alacaklar! ??in ilginç taraf? da bu topa giren arkada?lar, geçmi?te her dönemde Türk Devleti'nin makamlar? taraf?ndan "bölücülükle suçlanm??", haklar?nda devletin resmi istihbarat kurumlar? taraf?ndan "bölücü" notu dü?ülmü? "tipler"! Hatta devlet kurumuna bile gerek yok, Birand Kanal D Haber Müdürü oldu?u gece Ayd?n Do?an'?n evinde yemekte ?u konu?ma geçti. Oradakiler "Ama bölücülük yaparsa" dediklerinde, Do?an, "Merak etmeyin asla izin vermeyiz" aç?klamas?n? yapmak ve ikna etmek için u?ra?mak zorunda kald?! Sevgili "sab?k", ne oldu?u belli, gazeteci k?l???na girmi? "organik uzant?lar", Ba?bakan Erdo?an sizin yaratt???n?z kamuoyu bask?s? sonucu fikrini de?i?tirecek olsayd?, bugün o koltukta oturmuyor, patronunuzla birlikte "tavla oynad???n?z ba?bakanlar?" att???n?z depoda "gün say?yor" oldurdu!
 
O HALKIN SEVG?L?S? OLDU?U ?Ç?N

O "sizi anlad???", ne mal oldu?unuzu kökünden kavrad???, sizin de uzant?s? oldu?unuz "yerle?ik düzeni" kökünden söktü?ü için bu halk?n sevgilisi oldu ve Atatürk'ten sonra en uzun ve güçlü iradeyi ortaya koydu, hatta belki de Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidar dönemini Allah kendisine k?smet edecek... Sevgili dostlar, bu arkada?lar "çok iyi gazetecilermi?", bu yüzden meslekleri ad?na çok üzülmü?ler.
 
AVRUPA PASAPORTLU DÜDÜKLER

O zaman iyi okuyun "organik uzant?l?, Avrupa pasaportlu" düdükler: 
 
1- Ba?bakan oraya "ne yapaca??z, aç?kça sorgulayal?m" diye bizleri davet etti. Ve bu detay? da konu?mas?na ba?larken söyledi; "Bu bir bas?n toplant?s? de?il, burada haber yapmayaca??z, en iyi ne yapabiliriz birlikte ortak bir ak?l olu?turarak, o detaylar? konu?aca??z" dedi! 
 
2- O toplant?da konu?ulanlar "beyin f?rt?nas?" mahiyetindeydi ve orada kalmas? gerekirdi. Daha aç?k yazay?m: Ba?bakan, sizi oraya "adam sand?" da ça??rd?, ama ne yaz?k ki; Türk halk? gerçe?i bir kez daha gördü. 
 
3- Büyük gazeteciler, söyleyin bakal?m, ele geçen Hanefi Avc?'n?n Hürriyet ar?ivindeki konu?malar?nda neler var? Konu?malar tek bir detay üstüne odaklanm??; patronunuzu nas?l Ba?bakan, nas?l Cumhurba?kan? yapaca??n?z ve siyaseti nas?l ?ekillendirece?iniz! Kasetler orada! Bu mu gazetecilik! 
 
4- "411 el kaos'a kalkt?" man?etleri at?l?p, daha da geriye gidersek, 28 ?ubat sürecinde Gülen kasetlerini ana haber bültenlerinde döndürüp, Aczimendileri parlatan arkada?lar, söyleyin bakal?m: Bu mu gazetecilik!
 
ERDO?AN'A B?R VURSAK YARISI BO?A G?DER

5- Ve sen Birand söyle bakal?m: Kanal D Haber Müdürü olmak için Hur?it Tolon'a icazet almaya gittin mi! Ve en önemlisi; Mehmet Ali Yalç?nda?'?n evindeki "Erdo?an'a kar?? acil önlem" toplant?s?nda ORADA MIYDIN! Yalç?nda?, rak? kadehini kald?r?p "Erdo?an'a bir vursak, yar?s? bo?a gider" tarihi söylemini yapt???nda "SEN BÜYÜK GAZETEC?" olarak ne yapt?n!
 
BU MU GAZETEC?L?K AHLAKI!

Sonuç: Bu arkada?lara bir ça?r?m var; büyük gazeteci tak?m?, "malum medya" uzant?lar?, siz benim hakk?mda "size d??ar?dan destek verenlerle birlikte", 33 gün yaz? yaz?n, ben siz bitirdikten sonra "her ?eyi ortaya dökme yar???nda" S?ZLER hakk?nda "3 yaz?" yazay?m! VAR MISINIZ? "Var?z" diyorsan?z, BA?LAYIN!
 
Son söz: Büyük gazeteci Birand'?n "yat ticareti" yapt???n?, ben naçizane, patronu Ayd?n Do?an'dan ö?rendim. Bir ak?am yeme?inde evde, Do?an ?öyle buyurdu: "Ald???m Feretti yat?n duvar boyalar? döküldü, çok üzüldüm ama bir ?eye daha çok üzüldüm, bizim Birand bu yat? almama arac?l?k ederken, aradan kendine de bir teknecik ç?karm??"! YALAN m??
 
Not: "Bildi?im s?rlar?n ölene kadar benimle mezara gitmesi" ilkesine inan?r?m ama devletin bir toplant?s?nda, Ba?bakan'?n söylediklerini "çarp?tarak" kamuoyuna s?zd?rmak ve bunu "kara bir propaganda" haline getirmek ?srar?nda olanlar varsa; onlar için "adaml?k ve insanl?k" kurallar? art?k geçerli de?ildir! Hodri MEYDAN! Elinizde ne varsa DÖKÜN! Ben tek ba??ma sadece bir "kö?e yazar? olarak" buraday?m!

(Yi?it Bulut / HaberTürk 21 Aral?k)

Yavrum Yi?it, yine uçmu?sun...

Bizim medyaya zaman zaman, kendi kendine büyük roller biçen arkada?lar gelir ve bir süre sonra kaybolurlar. Son dönemlerin en bahts?z örne?i de Haber Türk Gazetesi yazar? Yi?it Bulut’tur. Kendisini, y?llar boyunca CNN TÜRK'te Ba?bakan Erdo?an'?n politikalar?n? yerden yere vuran konu?malar?yla tan?d?k. ?imdilerde ise,  Erdo?an  hayran? . Ba?bakan ile, ya?lama y?kama dolu konu?malar?n? duysan?z hayretler içinde kal?rs?n?z .

Son seçimlerde Ak Parti'den aday olaca?? söylentisini yayd?, me?er kap?s? dahi çal?nmam??. Daha önce de MHP'nin çok ?srar etti?ini ve Bahçeli'nin yerine liderli?e gelmesi için ricac? oldu?unu söylerdi. Me?er onu da kendi ç?karm??.

Bu zat dünkü yaz?s?nda hakk?mda acayip ?eyler yazm??. Bana çok k?zm??. Oysa, ad?n? vermeden, Ba?bakan ile medya patronlar? toplant?s?nda sansür isteyen gazeteci oldu?una dikkat çekmi?tim. Üstelikte bunu ilk yazan, kendi genel yay?n yönetmeni Fatih Altayl? idi. Asl?nda bu gibi deli z?rvalar?na yan?t vermem, ancak yine de duramad?m. O kadar yalan yazm?? ki yan?ts?z b?rakamad?m...

" Yavrum Yi?it ;

Yine döktürmü?sün. Üstelik, Ayd?n Do?an ve M. Ali Yalç?nda? hakk?nda yazd?klar?n da ba?tan sona yalan.  Ayr?ca ay?pt?r, Ayd?n beyin akrabas?yken ete?inden ayr?lmaz, ba??n?n üstünde ta??rd?n. Akrabal?ktan dü?tükten sonra atmad???n leke kalmad?, buna ra?men CNN TÜRK sana yolsuzluk davas? açmak üzereyken, yine Ayd?n bey durdurdu. Ayn? ?ekilde, M. Ali ve Arzuhan Yalç?nda?'lar?n da sana sadece destekleri oldu. Sen ise ?imdi Yalç?nda?' ? yerden yere vuruyorsun. Bu arada verdi?in örneklerin tümü de yalan. Yeri gelmi?ken de söyliyeyim, teknemi mis gibi kendi paramla ald?m, fatura ve ödemelerin nereden ç?kt???n? görmek istersen gel göstereyim. Ayd?n bey de hiçbir zaman  böyle bir söz söylememi?tir. Atma... Sen sen ol , her konunun alt?ndan cücük gibi ç?kma.

Ben, milyonlarca çifte pasaportlu Türk gibi, Belçika pasaportu ta??maktan da gurur duyar?m. ?yi ki de ikinci pasaportu edinmi?im. Bunun al?n?lacak hiçbir yan?n? da görmüyorum. Hadi yavrum, sen kendi i?ine bak, akl?n?n ermedi?i ?eylere kar??ma. Hem bir haber kanal?n? yönet  hem gazetede kö?e yaz hem de abuk sabuk yalanlarla etraf? lekele... Hiçbir patron bu tip insanlar? uzun süre ta??maz... "

(Mehmet Ali Birand / Posta / 22 Aral?k)

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri