forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

M?T'?N KARAKUTUSU KONU?TU...

Aktif .

mehmet_eymurBeyaz TV'de yay?nlanan Ac? Kahve program?na kat?lan M?T Kontrterör Dairesi eski ba?kan? Mehmet Eymür M?T'le ve son geli?melerle ilgili önemli aç?klamalarda bulundu. 

Bu yap?lan soru?turmada Ba?bakan'?n da hedef al?nd???n? ifade eden Eymür; "Hakan Fidan ve di?er ki?ilerin ?üpheli olarak ça??r?lmalar? tats?z bir durum. M?T müste?ar? birinin san?k s?fat?yla ça??r?lmas? yanl?? bir?ey. Hakan Fidan daha çok yeni te?kilat? tan?mas? en az 3 sene al?r. Ben bu emrin içerden verildi?ini dü?ündüm cünkü hem Hakan'? hem de Ba?bakan'? zora sokacak atraksiyonlard?. Yani bu i? üzerinden Ba?bakan da hedef al?nm?? olabilir.

Hakan Fidan'?n yerinde olsam bende rahats?z olurdum. Benimde susurluk zaman?nda ba??ma geldi ve san?k olarak gitmeyi kabul etmedim. Ama bu dönemin savc?lar?na çok büyük yetkiler verilmi?. Bunda bir yanl??l?k var.

KCK ve Oslo görü?meleri suç mudur?

Program?n sunucular?ndan Sevilay Yükselir "KCK ve Oslo görü?meleri suçmudur?" sorusunu sormas? üzerine Eymür; "  KCK'ya eleman yerle?tirme, operasyon yapmak ve Oslo görü?meleri suç de?ildir. Fakat siz e?er o eleman? ba?ka amaçl? kullan?rsan?z o zmn suç olabilir. Yani bir insan ancak amac?n?n d???nda kullan?l?yorsa suçlanabilir." aç?klamas?n? yapt?.

BU B?R BA?ARIDIR

Sevilay Yükselir'in "Abdullah Öcalan'a en yak?n isimlerden birinin M?T ajan? oldugu ortaya ç?kt? bu suç mudur? sorusunu yöneltmesini üzerine ise "Hay?r bu bir ba?ar?d?r. Bir eleman?n örgüt liderine yana?abilmesi, bir karar merce?i yaratan birine ula?abilmesi güzel bir?ey. Bu hukuken bizim yönetmeliklerimize de uygun. Bu yönetmenlik te Ba?bakan taraf?ndan onaylanan bir durumdur. M?T'te her tip adam kullan?labilir. " dedi.

Özay ?endir, Mehmet Eymür'e "U?ur Mumcu'nun ölümünde M?T'in rolü var, PKK'y? mit mi kurdurdu? Öcalan?n babas? M?T mensubu muydu? sorusunu sormas? üzerine Eymür'den "Abdullah Öcalan'?n M?T'le bir ili?kisi olduguna dair bir bilgim yok. Neticede bir terör örgütü ancak Türkiye'yi istikrars?zl??t?rmak için yap?l?r. M?T neden terör örgütü kursun. Abdullah Öcalan'?n babas? eleman da olabilir. PKK'ya kar?? alternatif bir örgüt kurulup pkk'y? ba?ka yöne da??tmak fikir olarak dü?ünüldü ama tatbikata konulan bir ?ey olmad?." cevab? geldi.

YE??L ÖLMÜ? OLAB?L?R

Ye?il bizim zaman?m?zda yönetmeli?e uygun kullan?ld?. Biz ye?ili kulland?g?m?z zaman ye?ilin hiç bir sab?kas? yoktu. Biz birini kullanmadan önce ar?iv çal??malar?na bakar?z. Ye?il ilk ba?ta te?kilat?n eleman?yd? daha sonra askerle çal??t?. Türkiye'de çok ye?il var. Ye?ille en son konu?an bendim. Mesut Y?lmaz olay?yla ilgili bir olay? konu?mak için "Macar ?smailler" diye bir grup geldi en son onlarla bulu?acakt? ve ortadan kayboldu. Ye?ilin ya?ad???n? zannetmiyorum. ?am'da Abdullah Öcalan'?n kamplar?ndaki patlayan bombay? ye?il koydu. Biz ye?ille çok iyi çal??t?k ve ondan çok memnunduk.

GES SIKINTI YARATMI? OLAB?L?R

Sevilay Yükselir'in "GES Komutanl???'n?n devri s?k?nt? yaratt? ve bunun intikam?n? al?yorlar. Sizce bu do?ru mu?" sormas?n?n ard?ndan cevap veren Eymür; " GES Komutanl??? Amerikal?lar?n eskiden kurdu?u bir istasyon. Belki eski bir teknoloji ama çok iyi bir istasyon. Bu devir s?k?nt? yaratm?? olabilir tabi ama bundan ne tür bi s?k?nt? duyuldu?unu bilemiyorum. Kendi ya?ad???m zamanda da bunlar? çok ya?ad?m. Mesela Amerikal? bir ajan? yakalad?m ve benim yükselmem durdu.

EYMÜR'DEN MESAJ

Devletin bütün birimleri kontrol edilebilmediilir.  Kontrolsuz birim devletin ba??na belad?r. Bugün M?T'in ba??nda kontrol yok. E?er M?T'in ba??na kötü niyetli biri gelirse M?T maceralara girer. M?T elemanlar?n? de?ifre edenlere ceza verilmelidir ama mutlaka bunlar?n kontrolleri yap?lmal?d?r.

Bu kontroller ba?bakanl?k nezdinde denetlenebilir veya ba?ka bir ?ekilde denetlenebilir. Devlet içinde devlet olmaz. Bir sürü denetimsiz eleman? var M?T'in. Suç i?leömeye haz?r veya suç i?leyen bir sürü eleman hem de. Bunlar kontrol alt?na al?nmal?d?r.

BU ??LER NEDEN ELE?T?R?L?YOR?

Mesela elemana bir görev verilir buray? bombal?ycaks?n denirse bunu yapmak zorundad?r. A??r da davransa buna uymak zorundad?r. Ben bunu yapmam diyebilir mi?. Yanl?z bunun kar?? tedbirlerini de almak zorundad?r. Emniyete ve gereken yerlere bu bildirilmelidir. Emniyetle de askerle de çok iyi münasebet içindeydik biz zaman?nda. Ama iyisi de var kötüsü de var.

ÖZER YILMAZ KONUSU

M?T'te müste?ar esast?r, müste?ar ne derse ona göre i? yap?l?r. Müste?ardan habersiz i? yap?lamaz. Özer Y?lmaz, kendi ba??na haraket edecek birisi de?il. Bu olaydan sonra da terfi etti ve ba?ka yere ba?kan oldu. Hrant Dink ve Dalan olay?n? da üstlendi. Abdullah Öcalan'? pasifize etme olay?yla ilgili hem te?kilattan hem de askerden çok zorluk çektim.

TÜRK?YE ?Ç?NDE ?NFAZ YAPMADIK

Biz Türkiye içinde yarg?s?z infaz falan yapmad?k. Bu konuyla ilgili en faal birimin ba??nda ben vard?m ve kendi vatanda?lar?m?za hiç bir ?ey yapmad?k. Yurt d???nda ise mutlaka olmu?tur

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri