forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

DEVLET DENETLEME KURULU: D?NK SU?KAST?NDE A?IR KUSUR VAR...

Aktif .

hrant_dink_300Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün görevlendirdi?i Devlet Denetleme Kurulu, Hrant Dink Davas? ile ilgili raporunu tamamland?...

Raporda, 'Failler k?sa sürede yakalanmas?na ra?men sistematik sorunlar nedeniyle yarg?lama süreci h?zl? sürdürülememi?tir. Dava sonucu kamu vicdan?n? tatmin etmedi' denildi.

653 sayfal?k raporun sonuç bölümünde özetle ?u ifadelere yer verildi:- Kamu görevlilerinin soru?turulmas?na hatalar var- Tüm kamu görevlileri ilk derece mahkemelerde yarg?lanmal?- Dink'in korunmas?nda istihbarat birimleri i?birli?ine gitmedi.

Raporda ?u konulara dikkat çekildi:

FA?LLER HIZLA YAKALANDI AMA YARGILAMA ETK?N SÜRDÜRÜLEMED?

AGOS Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink’in 19.01.2007 tarihinde öldürülmesi olay? ile ilgili olarak, idari soru?turma süreçleri tamamlanm?? ve konu birçok yönüyle yarg? organlar?na intikal ettirilmi?tir. Konunun adli yarg?y? ilgilendiren safahat?nda da ilk derece mahkemesi taraf?ndan yarg?lama tamamlanm??t?r.Hrant Dink’i öldürenlerin güvenlik kuvvetlerince çok k?sa sürede yakalanm?? olmas?na ra?men, soru?turma ve yarg?lama süreci; sistemik baz? sorunlar nedeniyle ayn? oranda etkin, düzenli ve h?zl? sürdürülememi?tir. Bu nedenle, kamuoyu ve Hrant Dink ailesi, cinayete ili?kin olarak gerek idare gerekse yarg? organlar?nca gerçekle?tirilen soru?turmalardan/kovu?turmalardan tatmin olmam??t?r. Özellikle, Hrant Dink’in öldürülmesi sürecinde sorumlulu?u oldu?u iddia edilen kamu görevlilerinin yarg?lanamad??? ve yakalananlar d???ndaki cinayetin gerçek faillerine ula??lamad??? iddialar?, soru?turma/kovu?turma süreçlerinin ba??ndan itibaren ele?tirilerin temelini olu?turmu?tur.

D?NK'E YÖNEL?K TEHL?KEN?N VARLI?I Ö?REN?LD? AMA KORUNMASINA YÖNEL?K ÇALI?MALAR YAPILMADI

Konuyla ilgili olarak kamu görevlileri hakk?nda yap?lan tüm inceleme, ara?t?rma ve soru?turmalara ili?kin bilgi ve belgelerin de?erlendirilmesi sonucunda özetle;- Hrant Dink'e yönelik bir tehlikenin varl???n?n Emniyet ve Jandarma personelince ö?renilmi? oldu?u, Hrant Dink’in korunmas?na yönelik istihbarat birimlerinin gerekli çal??malar? yapmad??? ve i?birli?ine gitmedi?i, idari makamlar?n Hrant Dink’e yönelik olu?an riskleri bilebilecek durumda olmalar?na ra?men, her kademedeki sorumlular?n zincirleme eylemleri sonucunda tehlikeyi önlemek için gereken tedbirlerin al?nmad???, tehlikenin gerçekle?ti?i ve Hrant Dink’in ya?am?n? yitirmi? oldu?u, 

KAMU H?ZMET? KUSURU OLU?TU

- Dolay?s?yla, gerek Anayasan?n 17. maddesinde gerekse iç hukukumuzun bir parças? durumunda olan Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesinin 2. maddesinde ifadesini bulan ya?am hakk?n?n korunmas? hususundaki pozitif yükümlü?ün yerine getirilmedi?i ve böylece a??r bir kamu hizmet kusurunun olu?umuna sebebiyet verildi?i,
- Ölüm olay?n?n gerçekle?mesinden sonra ya?ama hakk?n? koruma alt?na alan iç hukuk kurallar?n?n etkin bir ?ekilde kullan?lmas?n? sa?lamak ve Devlet yetkililerinin veya organlar?n?n sorumluluklar?n? ortaya koymak aç?s?ndan; Devlet organlar?n?n olay?n tespit edilebilen failleri ve olayda ihmal ve kusuru olan kamu görevlileri aç?s?ndan hem ceza hukuku hem de disiplin hukuku alan?nda gereken soru?turmalar?n derhal ba?lat?ld???, 
- ?dare organlar?nca sürdürülen soru?turmalarda yasal olarak öngörülen süreçlere uyulmakla birlikte, yukar?da bahsedilen gerek kamu görevlilerinin yarg?lanmas?na ili?kin mevzuat düzenlemelerinin niteli?inden gerekse kamu görevlilerinin soru?turulmas? hususunda izlenen yöntemlerdeki hatalar/yanl??l?klar ve di?er eksiklikler sebebiyle yürütülen soru?turmalardan etkin bir sonuç al?namad??? kanaatine ula??lm??t?r.

?HMAL? OLAN KAMU GÖREVL?LER? SORU?TURULMALI

Bu sebeple, Hrant Dink’in öldürülmesi ile ilgili olarak olu?an esas fiil kapsam?nda; A?HM karar?nda ifadesini bulan ve ya?ama hakk?n?n korunmas?na dair Devletin pozitif yükümlülü?ünü yerine getirmedi?i sonucunu do?uran kamu görevlilerinin ihmal ve kusurlu davran??lar?n?n, adli yarg? organlar?nca soru?turulmas?n?n uygun olaca?? dü?ünülmektedir. Ancak, söz konusu fiillerin ya?ama hakk?n?n korunmas?na dair pozitif yükümlülük kapsam?nda olmad???n?n ve/veya esas dava ile ilgisinin bulunmad???n?n veya do?rudan soru?turulmas? gereken ba?kaca bir suç olu?turmad???n?n anla??lmas? ve/veya yeni bilgi ve delillerin ortayaç?kmas? halinde, memur suçlar? yönünden 4483 say?l? Kanun çerçevesinde yeniden i?lem yap?labilece?i de?erlendirilmi?tir. Son olarak, Hrant Dink’in öldürülmesi olay?n?n mahiyeti/?ekli hakk?nda da baz? hususlar?n ifade edilmesi gerekli görülmü?tür. ?lk bak??ta, olay?n ilk derece mahkemesinde sonuçland?r?ld??? ?ekilde bir eylem oldu?u söylenebilmektedir. Nitekim, al?nan ilk istihbarat?n an? ile cinayetin i?lendi?i vakit aras?nda geçen uzun zaman dilimi, faillerin cinayetin i?lenmesine kadar geçen sürede çok say?da ki?inin olaya vak?f olaca?? ?ekilde acemice davran?? sergilemelerive faillerce silah temininde çekilen güçlükler buna i?aret etmektedir. 

KAMU V?CDANI TATM?N OLMADI

Bu itibarla, Hrant Dink’in öldürülmesi ile ilgili olarak olu?an esas fiil kapsam?nda, 
- Kamu görevlilerinin ihmal ve hatalar?n?n da adli yarg? organlar?nca öncelikle Türk Ceza Kanunun 37, 38, 39 ve 83. Maddeleri uyar?nca soru?turulmas?,- Kamu görevlilerinin cinayetten önce ve sonra ortaya ç?kan görevi kötüye kullanma ve ihmal gibi görülen baz? fiillerinin esas niteli?inin, mutlaka ana suç kapsam?nda adli soru?turma ve bilhassa yarg?lama safhas?nda belirginle?tirilmesi,
- Ayn? ?ekilde, ba?lat?lan idari soru?turma süreçlerine ra?men herhangi bir s?n?rlama olmaks?z?n görevi kötüye kullanma ve ihmal gibi görülen fiillere ili?kin delillerin Savc?l?kça toplanmas? gerekirdi. Böyle yap?lmamas? nedeniyle, bir bak?ma adli yarg? yerinde görülmü? olan ana davada ilgili mahkemenin delillere ve gerçe?e ula?ma kapasitesi s?n?rland?r?lm??t?r.

Nitekim, Hrant Dink davas?nda bahsedilen türdeki hatan?n yap?lmas? nedeniyle i?aret edilen tehlikelerin tamam? gerçekle?mi?tir. Bir yandan kamu vicdan?n? tatmin etmeyen bir dava sonucu ortaya ç?km??, di?er yandan da kamunun tüm kurumlar?yla birlikte güvenirlili?i sorgulan?r hale gelmi? ve kamu, çe?itli ?ekillerde nitelendirilmeye muhatap olmu?tur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri