forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_300Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili mahkemenin aç?klad??? gerekçeli kararda, cinayeti bir örgütün i?ledi?ine dair dellilerin ortadan kald?r?ld??? belirtildi.

 

Agos gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada, mahkemenin gerekçeli karar? aç?kland?.

Gerekçeli kararda “Delil olmadan sadece bir k?s?m mant?ksal yorumla terör örgütü suçundan mahkumiyet kurulmas? ceza hukukunda mümkün de?ildir” denildi.

Kararda, ?u ifadeler yer ald?: “E?er bir terör örgütü var ise do?as? gere?i günümüzde de bu örgüt faaliyetlerini sürdürmekte, en az?ndan hücre yap?lanmas? ile uyuma sürecine girmesi gerekli ve bu durumun somut olgu ve delillerle ortaya konulmas? gerekir.”

Kararda ayr?ca ?u ifadelere yer verildi:

"Cinayeti, çocuk denilebilecek ya?ta olan san?klar?n bir örgüt olmadan dü?ünüp, planlay?p yapmalar? akla uzak görünmektedir. Bu dü?üncemiz olay?n arkas?nda bir terör örgütü oldu?u ?üphesini güçlendirmektedir.

Cinayeti planlayanlar, tetikçileri seçtikten sonra hiçbir zaman tetikçiler ile hukuki ve fiili irtibatlar?n? sa?layacak delil ortada b?rakmam??lard?r.

Kuvvetle muhtemel cinayeti i?leyen Ogün Samast ve azmettirci Yasin hayal dahil bu ki?ilerin (örgüt) kim oldu?unu bilmemektedir.

Örgütün (varl???yla ilgili) delillerine ula??lamad???ndan, ?üphe nedeniyle beraat karar? verilmi?tir.

Ak?l yürütme ve yorum yöntemleri yaln?zca '?üphe' için yeterlidir. '?üphe' san?klar lehine yorumlan?r. '?üphe' ile 'mahkumiyet' hükmü kurulamaz." (NTVMSNBC.COM)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri