forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

aziz_yildirim_cizimFenerbahçe'nin Aziz Y?ld?r?m'?n poliste çekilmi? foto?raflar?n? yay?nlamas? yeniden tart??ma konusu oldu. Fenerbahçe Klübü'nün dün Habertürk'ü hedef alan aç?klamas?ndan sonra Ciner Grubu da kar?? aç?klama yapt?... 

Ciner Grubu'nun aç?klamas? ?öyle.. 


Fenerbahçe Spor Kulübü imzas?yla, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sitesinde 23 ?ubat 2012 tarihinde (dün) "Bugünden itibaren Habertürk kurumu ve ba?l? kurumlar?n?n yönetici, çal??an, yorumcu ve muhabirlerinin kulübümüze ait hiçbir tesise giri?lerine izin verilmeyecektir" ?eklinde bir aç?klamaya yer verildi?i görülmü?tür. 

Hemen belirtelim ki bu aç?klama, Habertürk'e ve Habertürk'ün ?ahs?nda özgür - ba??ms?z medyaya, halk?n haber alma hakk?na yöneltilmi? aç?k ve haddini bilmez bir sald?r?d?r. Bu aç?klamay? kaleme alanlar, bu tür sald?r? ve tehditlerle Habertürk'ü bugüne kadar sürdürdü?ü ba??ms?z ve objektif yay?nc?l?k çizgisinden sapt?rabileceklerini zannediyorlarsa, bu giri?imin bo? bir hayalden ibaret oldu?unu hat?rlatmak isteriz. 

Çarp?tmalarla ve karalamalarla dolu aç?klamada iddia edilenlerin aksine Habertürk Yay?n Grubu kurumsal olarak hiçbir kulübün ne taraftar? ne de kar??t?d?r. Habertürk; tüm kulüplerimizin e?it derecede sayg?n ve onurlu kulüpler oldu?unun bilinciyle, özgür, ba??ms?z, tarafs?z ve objektif yay?nc?l?k yapmaktad?r. Kamuoyuna malolmu? bulunan ve Fenerbahçeli baz? yöneticilerin de yarg?land??? ?ike ve örgüt davas?nda da Habertürk, ayn? yay?n çizgisini sürdürmü?tür. Soru?turman?n ba?lad??? Temmuz 2011'den itibaren Habertürk'ün tüm yay?n organlar?yla gerçekle?tirdi?i yay?nlar, bu gerçe?in somut ve aç?k kan?t?d?r. 

Bu gerçe?e ra?men Fenerbahçe gibi tarihsel, onurlu ve sayg?n bir kulübün ismini kullanmak suretiyle Habertürk'ü ve Habertürk'ün ?ahs?nda özgür ve ba??ms?z medyay? tehditlerle sindirmeyi ve gözda?? vermeyi amaçlayan bu aç?klamay? kaleme alanlar?n Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal temsili ve kimli?i ile bir ilgisinin olamayaca?? aç?kt?r. Bu aç?klamay? kaleme alanlar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gerçek temsilcileri de?il, olsa olsa "Fenerbahçe'nin art?k sadece bir spor kulübü olmayaca??n?" ilan eden ve spor kulübü yöneticili?i ile ba?da?maz nitelikteki zihniyetin uzant?lar?ndan ibarettir. Sorumluluk sahibi, ciddi, gerçek Fenerbahçeliler de Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olmaktan ç?kar?lmaya çal???ld???n?n aç?k bir göstergesi olan bu haddini bilmez aç?klama ve tutumdan rahats?zl?k duymal?d?rlar. Ve inan?yoruz ki duymu?lard?r.
?ike ve haks?z ç?kar örgütlenmesi gibi suçlamalara kar?? kutsal savunma hakk?n? kullanmak yerine tehditlerde bulunmak suretiyle kamuoyuna malolmu? bir davada medyan?n özgür ve ba??ms?z yay?n yapmas?n? engelleme giri?iminin, saf ve kulübüne temiz duygularla ba?l? taraftarlar? holiganla?t?rmaya çal??man?n, medyay? hedef göstermenin, Fenerbahçe'nin ç?karlar?n? savunmayla, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimli?i ve temsiliyle bir ilgisi yoktur ve olamaz.
Habertürk kurumu tüm çal??anlar?yla bugüne kadar oldu?u gibi bugünden sonra da ba??ms?z ve özgür yay?nc?l???n? hiçbir tehdide kulak asmadan her ko?ulda ve haberin oldu?u her yerde ayn? ?ekilde sürdürecektir.
Ve kimsenin ku?kusu olmas?n ki medyay? engellemeye çal??an, Fenerbahçe Kulübü'nü spor kulübü olmaktan ç?karmaya cüret eden, Fenerbahçe'nin isminin arkas?na gizlenen bu ki?iler Habertürk taraf?ndan gerçek yüzleri ve gerçek maksatlar?yla te?hir edileceklerdir.


Kamuoyuna sayg?yla duyurulur

HABERTÜRK MEDYA GRUBU

FENERBAHÇE'N?N AÇIKLAMASI

GERÇEK GAZETEC?LER?N ÇALI?MA ALANLARINA G?RMELER?NE GEREK YOK

3 Temmuz 2011 sabah?ndan bu yana sürdürdükleri gazetecilik etik ve mesleki kurallar?na uymayan ve tarafs?zl?ktan uzak yay?nlar?n? ba?kan?m?z?n savunmas?n?n ba?lad??? dönemde daha da art?ran Habertürk Gazetesini k?n?yoruz. 

Gazetenin ba?yazar? Fatih Altayl?’n?n kaleme ald??? yaz? kendilerinin yürütülmekte olan dava sürecine ilk günden bu yana nas?l etki etmeye çal??t?klar?n?n aç?k bir kan?t?d?r. Y?llard?r rüzgar nereden eserse o yöne dönmeyi kendine çal??ma prensibi edinmi? biri olarak Altayl?’n?n bu dava sürecinde bu ?ekilde bir yaz? kaleme almas? gerek camiam?z gerekse kamuoyunun al???k oldu?u bir durumdur. 
Fatih Altayl? yönetimindeki Habertürk Gazetesi masumiyet karinesi ba?ta olmak üzere ba?kan?m?z ve yöneticilerimizin ki?isel haklar?na da sayg? göstermemi?tir. Son olarak sayg? göstermemenin ötesinde mesnetsiz ve ahlak yoksunu ithamlarda bulunup aç?kça tehditler savurarak gerçek yüzlerini ve niyetlerini bir kez daha ortaya koymu?lard?r.
Buradan hareketle bugünden itibaren Habertürk kurumu ve ba?l? kurumlar?n?n yönetici, çal??an yorumcu ve muhabirlerinin  kulübümüze ait hiçbir tesisine giri?lerine izin verilmeyecektir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri