forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmethakan_ertugrulozkokCan Atakl?'n?n Ahmet Hakan'?n CNN Türk'teki program?nda Ertu?rul Özkök'le ilgili '?antaj' iddialar?n? gündeme getirmesi ikilinin aras?n? açt?. 

 

Hürriyet'te Ertu?rul Özkök döneminde yazmaya ba?layan Ahmet Hakan,  bugünkü yaz?s?nda Özkök'e '20 y?l?n hesab?n? verin" ça?r?s? yapt?... 

Ahmet Hakan'la Ertu?rul Özkök iki y?l önce birlikte Umre'ye bile gitmi?ti. 

Sessiz kalma lüksünüz yok Ertu?rul Bey


ERTU?RUL Bey...

Star gazetesinden Elif Çak?r’a konu?mu?sunuz.

?öyle demi?siniz:

“Bu yapt??? ?erefsizli?i de Ahmet Hakan’a sorun. Neden hezeyanlar? olan birisini kendi grubumun kanal?nda konu?turuyorlar ve bana iftira att?r?yorlar. Bir de?il, iki de?il. B?kt?m art?k bu olanlardan. ?nfaz m? edecekler, öldürecekler mi beni? Ne yapmak istiyorlar? CNN Türk’ün yay?n yönetmenine de, programa da dava açaca??m. Hepsiyle hesapla?aca??z”.
* * *
Ertu?rul Bey...
Fark?nday?m, uzun bir süreden beri...
- Bir dönemin tek sorumlusu olarak gösterilmek isteniyorsunuz.
- Hedef haline getiriliyorsunuz.
- Birilerinin tak?nt?s? haline gelmi? durumdas?n?z.
- Pi?manl?klar?n?z ve özele?tirileriniz dikkate al?nm?yor.
Ama bütün bunlar...
- Bana hakaretler ya?d?rman?z?n...
- ?nfiale kap?lman?z?n...
- “Beni and?çlad?lar” diye abart?l? tutumlar içine girmenizin...
- “Linç edildim” diye feryat etmenizin...
- ?çlenmenizin...
Mazereti olamaz.
Siz Hürriyet gibi bir gazeteyi 20 y?l boyunca yöneterek bir döneme damga vurdunuz.
Bir döneme damga vurmak, önemli bir i?tir.
Bu “övgü” anlam?nda kullan?ld???nda “aman efendim, esta?furullah” demiyorsunuz da, “yergi” anlam?nda kullan?ld???nda neden “gelen bana vuruyor, giden bana vuruyor” edebiyat? yap?yorsunuz?
Her nimetin bir külfeti vard?r Ertu?rul Bey.
Bu nedenle nimet kar??s?nda sergiledi?iniz so?ukkanl? tavr?, külfet kar??s?nda da sergilemeniz gerekir.
* * *
Ertu?rul Bey...
“Medya eti?i” aç?s?ndan size sormak istiyorum:
Bir tart??ma program? yöneticisinden beklenen nedir?
E?i dostu kollamas? m?? E?i dostu hakk?nda ele?tiri yapanlar?, ithamda bulunanlar?, hatta iftira atanlar? an?nda susturmas? m?? E?i dostu için tan?kl?k yapmaya soyunmas? m??
Bunu bir gazeteci, bir meslekta??ndan nas?l bekler?
Beklemekle kalmay?p bunu yapmad??? için ona nas?l hakaret eder?
Kö?eler babam?z?n mal? de?il de stüdyolar babam?z?n mal? m?d?r?
Stüdyodaki biri, bizim grupta çal??an biri hakk?nda bir ?eyler dedi?i zaman “dur bakal?m, o bizim grupta çal??an bir isimdir” mi diyece?iz?
Üstelik Can Atakl?, sonradan “iftira” oldu?u ortaya ç?kan iddiay? programda, “duydu?uma göre ?öyle olmu?, duydu?uma göre böyle olmu?” diye dile getirmedi.
“Falanca bana ?öyle dedi, ben de yapt?m” diye anlatt?.
Bu durumda konudan habersiz benden, “Hay?r, sen öyle bir ?ey yapmam??s?nd?r, iftira at?yorsundur, yanl?? hat?rl?yorsundur” demem nas?l beklenir?
* * *
Ertu?rul Bey...
A?z?n?z? her açt???n?zda “linç” diyorsunuz, “infaz” diyorsunuz, “and?ç” diyorsunuz, “ma?dur oldum” diyorsunuz.
Oysa canl? yay?na ba?lan?p “bu bir iftirad?r” deseydiniz, mesele kalmayacakt?.
Bunu neden yapmad?n?z?
Üstelik siz Türkiye’nin en büyük ve en etkili gazetesinde her gün birinci sayfadan anons edilen bir kö?eye sahipsiniz.
Yani Türkiye’nin hakk?ndaki iftiralarla mücadele etme imkân? en yüksek ismisiniz.
Bu aç?dan içine dü?tü?ünüz “ma?duriyet hissi” ve yapt???n?z “ma?duriyet edebiyat?” biraz tuhaf kaçm?yor mu?
Sizin ifade imkânlar?n?za sahip olmayanlar?n iftiralar kar??s?nda kendilerini ma?dur hissetmelerini bir parça anlar?m ama sizinkini hiç anlayamam.
Kusura bakmay?n ama nedir bu içli tav?r?
* * *
Ertu?rul Bey...
Hürriyet gibi Türkiye’nin en büyük ve en etkili gazetesini tam 20 y?l boyunca yönetmi? biri tart??malara konu olur.
?ddialara, isnatlara, iftiralara, ithamlara maruz kal?r.
Buna katlanmak durumundas?n?z.
Sessiz kalmak gibi bir lüksünüz yok.
Her biri için “bu bir iftirad?r” diyeceksiniz.
Sak?n “?yi de ben herkese cevap m? yeti?tirece?im?” falan demeyin.
Evet, herkese cevap yeti?tireceksiniz.
20 y?ll?k süreç, ne yaz?k ki sizi buna mükellef k?l?yor.
?stedi?iniz kadar k?z?n, istedi?iniz kadar öfkelenin, istedi?iniz kadar hakaret edin.
Maalesef durum budur.

Son dakika notu

BU notu saat 22.40’ta yaz?yorum.
Az önce Ertu?rul Özkök arad?. Gazetenin ta?ra bask?s?nda yaz?y? okumu?.
Uzun bir konu?ma yapt?k kendisiyle.
Elif Çak?r’a yapt??? aç?klamada “Bu yapt??? ?erefsizli?i de Ahmet Hakan’a sorun” diye bir cümle kullanmad???n?, “Bana ?erefsizce bir iftira at?ld?” dedi?ini söyledi.
Elif Çak?r, “Ama bu Ahmet Hakan’?n program?nda yap?ld?” deyince Ertu?rul Bey, “Evet, onun program?nda yap?ld?” demi?.
Ancak bu söyledikleri Elif Çak?r’?n yaz?s?nda “Bu yapt??? ?erefsizli?i de Ahmet Hakan’a sorun” ?eklinde yans?m??.
Ertu?rul Bey’in bu aç?klamas?n? ö?rendikten sonra kendimi bu notu yazmak durumunda hissettim.
Sizden ricam ?u: Lütfen yaz?y?, Ertu?rul Özkök’ün yapt??? bu aç?klamay? dikkate alarak okuyunuz.

http://www.hurriyet.com.tr 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri