forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeciler-koseyazarlariGazeteciler ve Kö?e yazarlar? 28 ?ubat'la ilgili ba?layan operasyonu yorumlad?. Serdar Turgut, "Askerle s?n?rl? kalmaz, medyaya da s?çrar" de?erlendirmesinde bulundu. 

Gazeteciler Ahmet Hakan, Serdar Turgut ve Mahir Kaynak ile akademisyen Mehmet Altan, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'nca yürütülen 28 ?ubat soru?turmas? kapsam?nda bu sabah 5 ilde 30 ayr? adreste ba?lat?lan operasyonu haberturk.com'a de?erlendirdi.

GAZETE HABERTÜRK YAZARI SERDAR TURGUT

"Askerle s?n?rl? kalmaz, medyaya da s?çrar"

Beklenen bir ?eydi. Uzun zamand?r bunun zemini haz?rlan?yordu. Yap?lan tart??malardan böyle bir operasyonun gelece?i belliydi. Ama ben sadece askerlerle s?n?rl? kalaca??n? dü?ünmüyorum. Sivil kanada yönelik de bir operasyon gelecektir. Malesef özellikle medyaya yönelik bir ?eyler olacakt?r. Kamuoyunda baz? isimler üzerinde duruluyor, ben isim vermek istemiyorum ama o isimlere yönelik operasyon yap?lacakt?r. 

HÜRR?YET YAZARI AHMET HAKAN

"Yarg?lanmamas? tutars?zl?k olurdu"

12 Eylül'ün, Balyoz, Ergenekon gibi çe?itli darbe giri?imlerinin yarg?land??? bir dönemde 28 ?ubat'?n ele al?nmamas? tutars?zl?k olurdu. Bu tutars?zl?k da çe?itli kesimler taraf?ndan zaten vurgulan?yordu. Dolay?s?yla bence do?ru bir ad?md?r.

STAR YAZARI MAH?R KAYNAK

"Operasyonun sivil aya?? da olmal?"

bunu çok olumlu kar??l?yorum. 28 ?ubatta siyasete müdahale edildi. irtica iddialar? uydurmayd?. bana kar?? yap?lan operasyon da tamamen uydurmayd?benim pkkdan para ald???m? söylediler. operasyonun sivil aya?? da yap?lmal?. çünkü olay asker ve sivillerin ortak olarak yapt?klar? bir operasyondu. askerlere dokunup sivillere dokunmamak haks?zl?k olur.

PROF. DR. MEHMET ALTAN

"Gecikmi? de olsa ileri bir ad?md?r"

Darbecilerin hukuksal olarak sigaya çekilmesi olumlu ve ileri bir ad?md?r. Ama 28 ?ubat darbeci bir sistemin de ürünüdür. Medyan?n ve siyasetin askerlerle birlikte nas?l tempo tutu?unu da unutmamak laz?m. Ben yine de geçikmi? de olsa bir hamledir diyorum. Bu durumlarda ben hep Yunanistan'? örnek veririm. 1967 darbesi ile 1974'te hesapla?t?lar ve h?zla demokratikle?me yolunda ad?mlar att?lar. Bu hamlenin de geriye dönük bir ar?nma süreci olabilmesi için 12 Eylül'le net bir ?ekilde hesapla??labilmeli. 12 Eylül rejimi nihai olarak sona erdirilmeli. Bunun tersi durumda demokrasinin kesintiye u?ramas? tehlikesi her zaman var olur.

B?RAND: BU KADAR ÇABUK BEKLEM?YORDUM

Mehmet Ali Birand, 28 ?ubat soru?turmas? kapsam?nda yap?lan aramalar? CNN TÜRK'te yay?nlanan Medya Mahallesi program?nda yorumlad?. Birand, "28 ?ubat aç?lacakt?, belliydi, kokular? geliyordu. Ancak ben bu kadar çabuk beklenmiyordu çünkü 12 Eylül'e yo?unla??lm??t?" dedi. Birand soru?turma için "Tarihi bir geli?me" yorumunda bulundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri