forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ASKER-GAZETEC? TEMASLARI SAVCININ EL?NDE!

Aktif .

28-subat28 ?ubat soru?turmas?nda, o dönemde TSK'n?n üst rütbeli subaylar?yla görü?en ya da talepte bulunan bas?n mensuplar?n?n isim ve görü?melerinin kay?tlar? da ortaya ç?kt?.

 

Taraf Gazetesi'nin bugünkü man?etinde yer alan habere göre, Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'nca yürütülen 28 ?ubat soru?turmas?nda ilginç belgelere ula??ld?.

Postmodern darbecilerin, tutuklanan dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri emekli Orgeneral Erol Özkasnak'?n ifadesinde de Ertu?rul Özkök, Fatih Çekirgeve Sedat Ergin'in yan? s?ra çok say?da gazeteci ile görü?tü?ü ortaya ç?kt?. Belgeye göre Bat? Çal??ma Grubu (BÇG) üyeleri, hangi komutan?n hangi gazeteciyle neleri konu?tu?unu tek tek not etmi?.

Soru?turma dosyas?na giren belgeler, postmodern darbenin mimarlar?n?n medya mensuplar?yla çok yak?n ili?ki içinde oldu?unu ortaya koydu. Savc?l???n ?üphelilere postmodern darbenin yap?labilmesi için TSK ile ortak hareket eden gazetecilerin isimlerinin bulundu?u bir liste ile bu ki?ilerle yürütülen ortak faaliyetlerin anlat?ld??? bir tak?m belgeler gösterdi. En dikkat çekici delil ise o dönem TSK'n?n üst düzey isimleriyle görü?en, görü?me talebinde bulunan bas?n mensuplar?n?n TSK taraf?ndan isim isim kaydedildi?i belge oldu.

Genelkurmay Sekreteri Erol Özkasnak'?n ifadesinde geçen Ertu?rul Özkök, Fatih Çekirge ve Sedat Ergin'in d???nda TSK ile görü?en birçok ismin yer ald??? listenin de mercek alt?na al?nd??? ö?renildi. Söz konusu listenin o dönem TSK'da görevli plan subaylar? taraf?ndan hangi gazetecinin hangi askeri personelle hangi tarihte görü?tü?ü, görü?menin amac? ve içeri?i de 4-5 sayfal?k tutanaklarla kaydedildi?i belirtildi. Savc?l?kta bulunan belgeler aras?nda TSK'n?n üst düzey isimleriyle görü?me talebinde bulunan ancak görü?emeyen gazetecilerin isimlerinin de yer ald??? bir tutanak da bulunuyor.

Öte yandan savc?l?kta bulunan bir di?er belgenin ise YÖK'te yap?lan aramalarda ele geçirilen 135 klasör ve yine Gölcük'teki aramalarda ortaya ç?kan YÖK-TSK yaz??malar? oldu?u ö?renildi. Yaz??malar?n Karargahta BÇG bünyesinde haz?rlanan Bat? Eylem Plan? kapsam?nda üniversitelerde yap?lacak atamalar, brifingler ve fi?leme niteli?indeki uygulamalar?n, dönemin YÖK Ba?kan? Prof. Dr. Kemal Gürüz'e iletildi?i ve kar??l?kl? yaz??malar yap?ld???na dair birçok doküman?n ele geçirildi?i ifade edildi. Savc?l?k, elindeki belgeler do?rultusunda o dönem yap?lan atamalar?n ve uygulamalar?n TSK'dan al?nan talimatla olup olmad???n? ara?t?racak.

http://www.taraf.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri