forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YEN? REYT?NG S?STEM? DE MAHKEMEL?K OLDU

Aktif .

reytin_sistemiTNS ?irketi ve baz? yap?mc?lardan bask? ve tehdit ald???n? öne süren T?AK denetçilikten çekildi!

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, 1 May?s’ta tekrar ba?layacak olan reyting ölçümleri öncesi büyük bir ?a?k?nl?k ya?an?yor. Reyting sistemini denetlemekle görevli Marmara Üniversitesi, olu?turulan denek havuzunun sa?l?ks?z oldu?u, yapt??? uyar?lar?n dikkate al?nmad???, reyting ölçümü yapmakla görevlendirilen TNS ?irketi ve baz? yap?mc?lardan bask? ve tehdit ald???n? öne süren T?AK dün denetçilikten çekildi. TNS ?irketi ile ilgili bas?na yans?yan iddialarla ilgili Televizyon ?zleme Ara?t?rmalar? A? (T?AK) Yönetim Kurulu Üyeleri, dün Üsküdar Cumhuriyet Ba?savc?l???’na ifade verdi.

Reyting ölçüm sisteminin bu haliyle ba?lamas? durumunda televizyon sektörüne çok büyük zarar verece?i belirtiliyor.

RAPORDA S?STEM?N ÇARPIKLIKLARI TEK TEK ANLATILDI

Televizyon ?zleme Ara?t?rmalar? A? (T?AK) geçti?imiz y?l reyting sisteminin do?ru ölçülmedi?i ve denek listelerinin yap?mc?lar?n?n eline geçti?i gerekçesiyle AGB ?irketi olan sözle?mesini feshederek TNS ?irketiyle anla?m??t?. T?AK, sistemin sa?l?kl? yürümesi için de Marmara Üniversitesi’ni “denetçi” olarak görevlendirdi. TNS ?irketi 1 May?s’ta reyting ölçümleri yapmaya ba?layacak. Fakat ölçüm sistemi ba?lamadan önce Marmara Üniversitesi haz?rlad??? raporlarla sistemin eksikliklerini tek tek raporlad?. Üniversite haz?rlad??? raporda; gizli tutulmas? gereken denek listelerinin güvenli bir ?ekilde korunmad???, ?irket taraf?ndan seçilen adreslerde yanl??l?klar oldu?u, Türkiye genelini yans?tacak bir denek havuzu olu?turmad???n? belirtildi. Raporda, seçilen deneklerin eski ölçüm sistemini yapan AGB’den bile kötü oldu?u, ayr?ca TNS ?irketinin denek listelerinin tamam?n? üniversiteye vermedi?i ve gizledi?i ifade edildi.

ÜN?VERS?TEYE BASKI YAPILDI MI?

Marmara Üniversitesi, sundu?u raporun “eksikliklerinin” giderilmesini beklerken TNS ?irketi uyar?lar? dikkate almayarak 16 Nisan itibariyle 869 haneye reyting ölçüm cihaz? people meter koyarak ölçümlere ba?lad?. Ya?anan bu geli?meler üzerine Marmara Üniversitesi denetçilikten çekilme karar? ald?. Üniversite, kurumsal güvencelerini ortaya koyarak yapt?klar? çal??mada ö?retim görevlilerinin TNS ?irketi yetkilileri taraf?ndan “tahrik edildi?ini, azarland???n?”, TNS ?irketinin denetimi etkisizle?tirme çabas? içinde oldu?unu, çal??man?n bu haliyle ba??ms?z denetim anlay???n?n felsefesine, mant???na ve ruhuna ayk?r? oldu?unu gerekçe göstererek denetçilikten istifa etti.

?FADES? ALINDI
Reyting soru?turmas?n? yürüten Üsküdar Cumhuriyet Ba?savc?l??? bu geli?meler üzerine Pazartesi günü TNS Genel Müdür Yard?mc?s? Gülen Atakbek Gu?gaz ve baz? TNS çal??anlar?n?n ifadelerini ald?. Gu?gaz’?n ifadesinde, denek listelerinin ta?eron ?irketlerin eline geçti?ini kabul etti?i, fakat bu listelerin üçüncü ?ah?slar?n eline geçmesi üzerine iptal edildi?ini ve yeni listeler olu?turuldu?unu söyledi?i ifade ediliyor. Savc?l???n soru?turmay? derinle?tirece?i ve T?AK yönetiminin de konuyla ilgili soru?turma geçirebilece?i belirtiliyor.

ASIL NEDEN...
Marmara Üniversitesi’nin denetçilik çekilmesinin “as?l” nedeninin kuruma yap?lan bask?lar oldu?u iddia ediliyor. T?AK üyeleriyle baz? kanal temsilcilerinin, T?AK Genel Müdürü Dursun Güleryüz arac?l???yla denetçilere bask? yapt?rd?klar?, üniversite hocalar?n?n bu bask?ya dayanamad???ndan dolay? görevden çekildikleri belirtiliyor. T?AK içerisinde rapordan sonra “skandalla” ilgili bir bölünme oldu?u, reklam pay?nda geçmi? dönemde fazla pay alan kanal yöneticilerinin her ne ?ekilde olursa olsun 1 May?s’ta reyting ölçüm sisteminin ba?lamas?na taraftar oldu?u ifade ediliyor.

GÜLERYÜZ VE ATABEK ?FADE VERD?...

T?AK ve TNS genel müdürleri ?üpheli s?fat?yla ifadeye ça?r?ld?lar, ifadelerinin ard?ndan Savc?l?k talimat?yla serbest b?rak?ld?lar.

Televizyon ?zleme Ara?t?rmalar? A.?. (T?AK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz ve TNS Genel Müdürü Gülen Atabek, reyting soru?turmas? kapsam?nda ?üpheli s?fat?yla ifadeye ça?r?ld?lar.

Güleryüz ve Atabek ö?le saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü'ne geldi.

1 May?s'ta reyting denetimlerine ba?layacak olan TNS ?irketinin Genel Müdürü Atabek ve Güleryüz, polise verdikleri ifadenin ard?ndan Savc?l?k talimat?yla serbest b?rak?ld?lar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri