forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YAPTI?IMIZ HABERLER V?CDANIMI SIZLATIYORDU

Aktif .

mehmet-ali-onel28 ?ubat döneminde Arena program?n?n yap?m koordinatörü olan Mehmet Ali Önel, o süreçte medyan?n rolüne ili?kin ilk kez konu?tu.

Zaman Gazetesi'ne konu?an Önel, medyan?n kurgu haberlerle postmodern darbeyi hakl? ç?karmak için zemin haz?rlad???n? belirterek, "Medya birkaç çar?afl? sakall? insanla ?eriat?n gelmeyece?ini biliyordu ama postmodern darbeyi hakl? ç?karmak için man?etler at?ld?. Kamuoyunun deste?i al?nmaya çal???ld?." dedi. O dönem yap?lan haberlerin vicdan?n?n s?zlatt???n? belirterek, "Bugün kendimi sorumlu hissediyorum. Bundan dolay? da üzüntülüyüm. Ke?ke ben o günlerde yap?lan haberlere kar?? durabilseydim. E?er duram?yorsam da istifa etseydim." diye konu?tu.

Yakla??k 12 y?ld?r 'De?ifre' isimli program? yapan Mehmet Ali Önel, 28 ?ubat döneminin en çok konu?ulan isimlerinin Müslüm Gündüz ve Fadime ?ahin oldu?unu anlatarak, bu isimler üzerinden bir tiyatro oynand???n? ve bunu fark edemediklerini dile getirdi. Bile bile bu oyunun içinde yer al?namayaca??n? ifade eden Önel, "O süreçte Ali Kalkanc?, Fadime ?ahin ya da Müslüm Gündüz nereye gitse haberdi. Muhtemelen o tiyatroyu yapanlar Arena program?nda bunun konu?ulmas?n?n daha etkili olaca??n? dü?ünmü? olabilirler ki, Arena'ya ç?k?yorlard?. Ke?ke o haberlere kar?? durabilseydim." ifadelerini kulland?. '28 ?ubat sürecinde medya dahil edilmesin' ça?r?s?na da kar?? ç?karken, "Medya, bu sürecin en önemli aktörüydü bir yerde. Süreci medya haz?rlad?. E?er bu medyay? bu soru?turman?n d???nda tutarsan?z eksik olur. Fark?nda olmadan kullan?lanlarla bu i?in eleman? olan gazeteciler de ay?klanm?? olur." de?erlendirmesinde bulundu.

DAHA 2008'DE '411 EL KAOSA KALKTI' MAN?ET? ATILDI

Mehmet Ali Önel, '?ttihatç? medya gelene?i'nin bugün hâlâ devam etti?ini de söyledi. "Daha 2008'de üniversitede ba?örtüsünü serbest b?rakan düzenleme için '411 el kaosa kalkt?' man?eti at?ld?." diyen Önel, "?ttihatç? medya, askerle ayn? kafada ve ona göre hareket ediyor. Sadece 28 ?ubat sürecindeki gazetecili?i ele al?rsak meseleyi küçümsemi? ve k?s?tlam?? oluruz. Ayn? iklim bugün olsa yine ayn? man?etleri atacak gazeteler çok." de?erlendirmesinde bulundu.

Eski Arena yap?mc?s?n?n pi?manl?k duydu?u bir di?er olay da ?erafettin Yard?medici'yle ilgili. Arena program?nda Yard?medici'nin bir kad?nla gizli kamera görüntüsü yay?nlanm?? ve bu haber, 'Büyücü hocan?n maskesini dü?ürdük' ?eklinde kamuoyuna duyurulmu?tu. Mahkeme taraf?ndan serbest b?rak?lan Yard?medici, intihar etmi?ti. Önel, o habere ili?kin ?u özele?tiride bulunuyor: "Ke?ke o haberler yap?lmasayd?. Bir kad?n bizi arad? ve tacize u?rad???n? söyledi. Delilleri de vard?. Ama ?erafettin hocay? böyle bir eylemden dolay? ad?yla san?yla yay?nlaman?n hakk? bizde olmamal?yd?. O haber bir hatayd? ama gerçekti."

http://www.zaman.com.tr/  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri