forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

savas_muhabiriSava??n y?k?c?l???n? ve so?uk yüzünü göstermeye ba?lad??? ?u günlerde Kehke?an Dergisi, sava? kameramanlar?n? mercek alt?na ald?.

 

S?cak çat??ma bölgelerinde ya?ananlar?, mesle?in zorlu?unu, her an ölümle burun buruna olman?n nas?l bir duygu oldu?unu, sava?larda ya?anan insanl?k dramlar?n? sava? muhabirleri ve sava? kameramanlar? Kehke?an Dergi’ye anlatt?.

??te sava? muhabirlerinin a?z?ndan ya?ad?klar? o an?lar;

Celal Çevirgen - TRT

Afganistan'da çekti?i Amerikan askerlerinin Taliban’a kar?? Kuzey ittifak? ile karadan da sava?t???n? ispatlayan görüntüyle 2001’de Radyo Televizyon Gazetecileri Derne?i’nin

y?l?n haber oscar? ödülünü kazand?.

Mesle?ini henüz yirmi iki ya??ndayken seçmi? bir kameraman?m. Sava?lar?n içine girece?imi biliyordum fakat o zamanlar bu durum bana çok tehlikeli gelmemi?, aksine çekici gelmi?ti. Dü?ünsenize; taraf? olmad??? bir sava??n içine kim girer ki? Di?er taraftan sava? gerçe?inin insanlar? ne hale soktu?unu kamuoyuna göstererek, sava?s?z bir dünya düzenine destek vermek san?r?m insan olarak yapabilece?im en büyük katk?lardan biri olur diye dü?ünmü?tüm.

Bosna-S?rbistan, Azerbaycan-Ermenistan, Irak-Kuveyt, ?srail-Filistin, Afganistan-ABD ve Somali’nin yan? s?ra birçok ülkenin iç ayaklanmalar?, turuncu devrim giri?imleri, Arap Bahar? gibi olaylar?n içinde görev yapt?m. ?lk büyük travmay? Bosna’da ya?ad?m. ?lk sava? görevimdi ve oradaki deh?et ortam? benim için ürkütücü bir deneyim olmu?tu. Daha önce böyle bir y?k?m, böyle bir vah?et görmemi?tim. ?ehirde sava?tan nasibini almam?? tek bir bina dahi yoktu. Çok etkilenmi?tim. Afganistan’da ortam çok tehlikeliydi, 25-30 y?ld?r sava?an, sava?ç? bir toplum olmas?na ra?men sava??n yaralar?n? sadece az geli?mi?likte görüyorsunuz. Bosna’da, o can?m kentin harabeye dönmü? binalar?nda görüyorsunuz. Bosna en kötüsüydü diyebilirim. Orada ya?anan toplu katliamlar, tecavüzler vs. gibi olaylar insanl?k tarihine yaz?lacak kara bir lekedir.

Gitti?imiz sava? bölgelerinde tan?k oldu?umuz insanl?k d??? davran??lar, parçalanm??, yanm?? cesetler, akl?n?za gelmeyecek facialar? ya?amak bizlerde mutlaka bir tak?m psikolojik travmalara sebep olabiliyor. Bazen o ortamlarda kar??la??p tan??t???n?z, ayn? kaderi payla?t???n?z arkada?lar?m?z olabiliyor. Onlarla o kadar k?sa bir sürede payla?t???n?z baz? ?eyleri belki de hayat?m?z boyunca en yak?n?n?zdaki insanlarla bile payla?m?yoruz. Ben Sava?ta hiç esir dü?medim, fakat silah do?rultulan ve üzerime ate? aç?lan anlar oldu. Her insan gibi ilk anda korunmak için tehditten kaçmaya çal??t?m. Sonras?ndaysa dü?ündü?üm hep ayn? ?ey oldu. Çocuklar?m. Ben ölürsem onlara ne olacak diye dü?ündüm. Sava?ta ya?anan gerçeklerin tüm ç?plakl???yla gözler önüne serilmesini isteyenlerdenim. Bu sayede belki insanlar insan olduklar?ndan utan?r ve bu sayede bar??? korumak için çok daha fazla çaba harcarlar.

?u mesaj? vermek istiyorum. Sava?lar inan?lmayacak kadar kötülüklerle dolu, lütfen bar??? ve gücünüzü koruyun. Habercilik bir meslek de?il ya?am tarz?d?r. Onunla ya?ars?n?z ve en önemli ?ey odur.

Abdurrahman ?tik - Cihan Haber Ajans?

Sava? kameramanl??? bana göre bir gazetecinin mesleki kariyerinde ula?abilece?i son noktad?r. Bizler insanlar?n kaçt???, canlar?n? kurtarmaya çal??t??? ülkelere giri? yap?yoruz.

17 y?ll?k mesleki kariyerimde gitmedi?im görmedi?im haber, olay, ülke kalmad? diyebilirim. Hep Orta Do?u, Afrika ve Arap ülkelerini merak etmi?, orada ya?ananlar? yak?ndan görmek istemi?tim. Belki de bunun sebebi çocuklu?umdan beri Filistin, Afganistan haberleriyle büyümü? olmamd?. ?lk olarak 2003’te Irak-Amerika sava??nda, Samava, Felluce ve Ba?dat bölgesinde Sava? Kameraman? olarak görev ald?m ve burada kald???m 6 ay, sava??n en ?iddetli ve tehlikeli dönemleriydi.

Lübnan-?srail aras?nda gerçekle?en 2006 y?l?ndaki sava? için Lübnan’a gitti?imde, ilk görevim; ?srail’in bir evde, toplu halde ya?ayan insanlar?n vuruldu?u ve içinden mavi emzikli bir bebe?in de ç?kt??? yer olan Kana ?ehrindeki katliam oldu. Afrika’n?n iç sava? halinde olan ülkelerinden Sudan ve Darfur’da mülteci kamplar?n? görüntülerken silahl? birkaç ki?i taraf?ndan gözalt?na al?n?p ekip arkada?lar?mla birlikte saatlerce çölde bekletildim. Daha sonra Türk D??i?leri Bakanl???’ndan yard?m isteyerek kurtar?ld?k. Arap bahar?n?n ya?and??? ülkelerden Libya’ya gitti?imde kendimi tam anlam?yla felaketin içinde bulundum. Ömrümde görmedi?im silahlar?, roketleri, bombalar? burada gördüm ve bu topraklarda insan hayat?n?n ne kadar basit ve de?ersiz oldu?una ?ahit oldum. Asl?nda bütün sava? bölgelerinde gördüklerim ayn?yd?, hepsinde vurulan, öldürülenler Araplar ve Müslümanlar. Ama beni en çok etkileyen tabi ki en ba?ta Lübnan’da ya?anan olaylar oldu. Bir gece Sur ?ehri sabaha kadar bombard?man alt?nda kald?, bütün gece çat??malar ve mermi sesleri susmad?. Günün ilk ???klar?nda soka?a ç?kt???mda gözlerime inanamad?m. Her yer yan?yordu, her taraf cesetlerle doluydu. O s?rada bir evin balkonundaki bayan?n “Dünya nerede? Bizi neden kimse duymuyor?” diyerek att??? feryat ç??l??? halen kulaklar?mda. O an? ve o feryad? hiç unutamad?m.

?nsanlar sava? bölgelerinde gerçekten nelerin ya?and???n? bilseler ve bu ya?ananlara biraz ortak olsalar inan?n sava?lar ya hiç ya?anmaz ya da bu kadar uzamaz. ?nsanlar?n bu konuyla ilgili daha duyarl? olmalar?n? bekliyorum.

Fatih Artun – Kanaltürk

Sava??n kötülü?ü tart??mas?z bir gerçek ama bu ac?lar? bombalar?n büyüklü?ü belirlemez. E?er bir yerde ölüm, vah?et ve zulüm varsa en kötü sava? oradad?r.

Çocukken filmlerde izledi?im gazetecilere özenip hep gazeteci olmak isterdim. 13 sene oldu ba?layal? bu mesle?e, geriye bak?yorum da elliye yak?n ülkede haber takip etmi?im. Sava? muhabirli?i meslek dal? de?il asl?nda, bizler gazeteciyiz. Bugüne kadar iki sava?, bir iç sava?a tan?kl?k ettim. En önemli ve ilk tecrübem mesle?imin dördüncü y?l?nda gitti?im Irak sava??yd?. Sava??n en tehlikeli anlar?nda orada bulundum. Irakl?lar birbirleri ile sava?maya ba?lay?nca gazeteciler de hedef oldu. Oysa sava??n ba??nda hem Amerikan askerleri hem de Irakl?lar bize oldukça yard?mc? olmu?tu. Irak sava?? sonras? Irakl?lar?n Saddam'?n gidi?ine sevinmeleri beni çok etkilemi?ti. O sevinçlerden ne kadar ac? çektiklerini hissedebiliyordum, ama ?imdi daha büyük ac?lar ya??yorlar. Sava?taki hikayeler ?üphesiz ac?d?r ama sava? ortam?nda dinledi?imiz, insanlar?n geçmi?te ya?ad??? ac?lar daha da kötüydü. 3 y?l sonra ?srail, Lübnan-Hizbullah sava??na gittim. ?srail vurulacak hedefleri önceden belirlemi?ti bu yüzden Irak’taki gibi rastgele bir bombard?man veya çat??ma yoktu. Daha sonra Sudan'?n Darfur bölgesinde y?llard?r devam eden iç sava?ta bulundum. Mülteci kamplar?na gittim burada ailesini kaybeden Sudanl? çocuklar?n bir kampta toplanmas? beni çok etkiledi. Yüzlerce hatta binlerce sahipsiz çocuk zor ?artlarda hayattan kalmaya çal???yordu.

Sava?lar?n psikolojimde bir de?i?ikli?e yol açt???n? dü?ünmüyorum. Çok üzüldü?ümüz, a?lad???m?z anlar oluyordu fakat hayat?n her alan?nda bu var. Gazeteci olarak ço?u noktada biraz ruhsal körlük oluyor. Sava? alan?nda gizli kalan ?eyler olabiliyor. Ama sava?lar için kamuoyu olu?turman?n en etkili arac? olan küresel medya, sava? ba?lad?ktan sonra biraz günah ç?kar?yor sanki. ?nsan hikayelerine iniyor, ac?lar? yans?tmaya ba?l?yor. Bu konuda medyan?n i?levselli?i de?il de bas?n kurumsal olarak ele?tirilmeli. Bulundu?um sava? alanlar?nda yay?nlanmas?n? istemeyece?im bilgi olmad? hiç, fakat görüntü ve foto?raflar oldu.

Sava? muhabirli?i ve kameramanl??? yapmak isteyenlere bu i?i sevmelerini öneriyorum. Her ?artta, yeri gelecek az para kazanacaks?n, aç kalacaks?n, çad?rda yatacaks?n, kamera veya çantanla kilometrelerce yürüyeceksin ama yine de bu i?i seviyorum diyeceksiniz. Sava??n kötülü?ü tart??mas?z bir gerçek ama bu ac?lar? bombalar?n büyüklü?ü belirlemez. E?er bir yerde ölüm, vah?et ve zulüm varsa en kötü sava? oradad?r.

Kür?at Bayhan - Zaman Gazetesi

Her ne kadar makineniz,  mesle?in gerektirdi?i sorumluluk duygular?n?za ket vurman?za neden olsa da olay sonras?nda duygusal anlamda zorluklar çekebiliyorsunuz.

Sava? Kameramanl??? ve Sava? Muhabirli?i ba?tan bilerek yapt???m bir seçim de?ildi. Zamanla gitti?im olaylar beni kriz muhabirli?ine do?ru götürdü. S?cak bölge anlam?nda ilk sava? deneyimimi, 2006 y?l?ndaki Lübnan-?srail sava??nda kazand?m. Sava? nedeniyle bir grup gazeteci ile Suriye üzerinden Beyrut'a gittik. K?smen de olsa Beyrut'un Dahiye Mahallesi a??r bombard?man alt?nda kalm??t?. Gece hayat? ve e?lenceleri ile me?hur Beyrut hayalet bir ?ehri and?r?yordu. Olaylar?n as?l ya?anmakta oldu?u Güney Lübnan'a gitmek için uzun bir çaba harcad?k. Çünkü kimse bizi oraya götürmek istemiyordu. Hiçbir ?oför tehlikeyi göze alam?yordu. Da?l?k bölgelerden yakla??k 1.5 saatte gidebilece?imiz bir noktaya 6 saatte ula?t?k. Kaos ve y?k?m çok büyüktü. ?nsanlar ellerinde bulabildikleri beyaz ne varsa arabalar?na ba?lay?p bölgeden kaçmaya çal???yordu. Lübnan Kana'da bir s???n?kta öldürülen 27 ki?iyi unutamam. Ço?u kad?n ve çocuktu. Enkaz?n alt?nda ç?kart?lan 2 karde?ten Muhammed Abbas Ha?im henüz 9 ayl?kt?. Ve boynundaki mavi emzi?i ile uykusundayken yakalanm??t? ölüme. Bir insan?n ba?ka bir insana nas?l bu ?ekilde davranabildi?ine anlam verememi?tim. Lübnanl? bir anne ?srailli annelere seslenerek “sizin evlatlar?n?z yok mu?” diye sormu?tu.

Etraf?n?zda insanlar ölürken ve ac? çekerken, sevdiklerini, an?lar?n? geride b?rakmak zorunda kal?rken orada olmak sizin de o ac?lar? payla?man?za neden oluyor. Bu çok insani bir olgu. Her ne kadar makineniz, mesle?in gerektirdi?i sorumluluk duygular?n?za ket vurman?za neden olsa da olay sonras?nda duygusal anlamda zorluklar çekebiliyorsunuz. Tabi ki bizim görevimiz ya?an?lan s?k?nt?lar? okuyucular?m?zla payla?mak, doktor veya hem?ireden ayr?lan yan?m?z da bu. Sava?taki gerçeklerin gizlenmesi taraftar? de?ilim. Bu mesle?i seçmek isteyenler iki kere dü?ünmeli.

Mücahit Akagündüz -  Samanyolu Haber

Ba?dat’ta çekti?i bir havan sald?r?s? görüntüsüyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf?ndan 2005’te y?l?n en iyi haber kamera çal??mas? dal?nda birincilik ödülüne lay?k görüldü.

Sava? kameramanl??? dünyan?n en zor mesleklerinin ba??nda gelir. Hayati tehlikesi cephede sava?an askerlerden daha fazlad?r kimi zaman. Onlar sava?? çekerler, çat??may? çekerler, insano?lunun dü?tü?ü en zor anlar? görüntülerler. Yeryüzünde bir insan?n ba??na gelebilecek en büyük ac?lara ?ahit olurlar. Evlat ac?s?n?, açl???, yoklu?u, çaresizli?i, kan?, barutu, ate?i, gözya??n? en iyi sava? kameramanlar? bilir.

Felluce'de bombard?man sonras? yanm??, y?k?lm?? mahalleleri çekerken bir ihtiyar yan?ma yakla?t? ve dedi ki; “N oluyor bunlar? çekiyorsun da sanki? Bize ne faydas? olacak?” Ya?l? adama ?u cevap vermi?tim: “Ben bu görüntüleri çekiyorum ve bütün dünyada yay?nlan?yor, binlerce müslüman sizin bu halinizden haberdar oluyor, kampanyalar düzenliyor, yard?mlar topluyor, sizler için gözya?? döküyor ve en önemlisi dua ediyor. Yetmez mi?” Samanyolu Haber Televizyonu da sava? görüntülerini ekrana getirirken bunlar? hedefliyor. Can?m?z? di?imize takarak, ço?u zaman hayat?m?z? riske ederek girdi?imiz çat??malar, patlamalar, bombard?manlar oluyor. Bu meslek para için, ?an ?öhret için yap?lamayacak kadar tehlikeli. Yanan, i?gal edilmi? bir ülkeye  ailelerimizin ve bizi sevenlerin dualar?yla giriyoruz. Bu duygularla 2004 y?l?nda gitti?imiz Ba?dat'ta 6 ay kald?k, ard?ndan ?stanbul’a döndü?ümde psikolojimin bozuldu?unu fark ettim. 20 günden fazla duramad?m ve ?efimden beni tekrar geriye veya ba?ka bir ülkeye göndermesini istedim. Tempo bir anda dü?mü?tü ve bundan rahats?z olmu?tum. ?efim beni bu sefer Afganistan'a gönderdi, orada da 4 ay kald?m. 2006’da Filistin’de intifada, daha sonra ?srail’in Lübnan’? bombalad??? sava?ta bulundum. Ba?dat’ta çekti?imiz bir havan sald?r?s? görüntüsüyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bir yar??mas?nda 2005’te y?l?n en iyi haber kamera çal??mas? dal?nda birincilik ödülüne lay?k görüldük. Sava??n ac? yüzünü insanlar?n eline somut bir ?ekilde vermeliydik. Bu amaçla Ba?dat'ta ya?ad?klar?m?z? Direni?çi ismini verdi?imiz bir kitapta toplad?k. Ba?dat, Felluce, Omara, Kufe… K?rp?l?p kesilmemi? kat?ks?z gerçekler, yabanc?la?mam?? bir göz var bu kitapta.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri