forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TV REKLAM PASTASI 2,4 M?LYAR L?RA

Aktif .

tv-reklamYavuz Semerci Habertürk Gazetesindeki yaz?s?nda TV Kanallar?n?n reklam gelirlerini kaleme alm??... REKLAM piyasalar?nda neler oluyor?

Ekonomik daralma ya da yumu?ak ini? bu sektörde kendini gösteriyor mu?
Medya gruplar? aras?ndaki rekabet hangi düzeyde geli?iyor?
Bu sorulara yan?t verirken benim için en önemli göstergeyi büyük medya
kurulu?lar?n?n ve özellikle televizyon kanallar?n?n kar??la?t?rmal?
reklam gelirleri olu?turuyor. Tirajlar da önemli elbette.
Televizyonlara bakt???m?zda dramatik oynamalar var.
Daha önce yazd?m. 2011 y?l? için baz? notlar? k?saca aktaray?m.

TV REKLAM PASTASI: 2 M?LYAR 400 M?LYON TL

Toplam reklam pastas? 4 milyar 200 milyon TL civar?nda olu?uyor.
Bu rakam?n 2 milyar 400 milyon TL'si televizyonlarda gerçekle?iyor.
Reklam pastas?n?n yüzde da??l?m? ?öyle: Televizyonlar yüzde 57.8,
gazete yüzde 22, dijital yüzde 7.2, aç?khava 6.9, radyo yüzde 2.7,
dergi yüzde 2.2 ve sinema yüzde 1.2...
Aç?k olan ?u: Gazetelerin reklam pastas?ndaki pay? küçülüyor.
Televizyon ve dijital pazar büyüyor.
Bir veri daha aktaray?m.

PASTANIN YÜZDE 71'?N? 5 KANAL PAYLA?IYOR

Televizyonlara verilen reklamlar?n yüzde 71'ini yani 1 milyar 700
milyon TL'sini sadece 5 kanal al?yor. Bunlar Kanal D, Show, Star, atv
ve Fox TV... (Bu s?ralamay? tesadüfen yapmad?m. Rakamlar televizyon
liginde ilginç geli?meler ya?and???n? gösteriyor.)
Bu kö?ede y?lda bir kez bu tip analizler yap?yorum. Kulland???m
veriler (genellikle) televizyonlar?n RTÜK'e bildirdi?i reklam
gelirleri üzerinden oluyor. RTÜK'e bildirilmeyen sponsorluk
gelirleriyle ilgili sadece tahmin yapabiliyoruz. Resmi bir rakam
bulmak mümkün de?il.

KANAL D L?DER, ATV DÜ?Ü?TE, STAR YÜKSEL??TE...

A?a??da okuyaca??n?z veriler de kanallar?n RTÜK'e bildirdi?i ?ubat,
mart ve nisan aylar?na ili?kin reklam gelirleridir. Bu gelirleri bir
önceki y?l?n ayn? aylar?yla kar??la?t?rd???m?zda ortaya ?öyle bir
tablo ç?k?yor.
1) Kanal D liderli?ini aç?k ara sürdürüyor. Ama gelirlerinde yüzde 5
oran?nda dü?ü? var. 144 milyon TL'lik geliri, 137 milyon TL'ye
gerilemi?.
2) Star TV, Do?u? Grubu'na geçtikten sonra reklam gelirlerini yüzde 50
oran?nda art?rm??. Bir önceki y?l üç ayl?k gelirini 52 milyon TL'den
78 milyon TL'ye ç?karm??.
3) Show TV, 2011 ?ubat, Mart ve Nisan ay?nda 81 milyon TL reklam
geliri elde etmi?ti. Show'un 2012 y?l?nda ayn? aylardaki toplam reklam
geliri yüzde 9 oran?nda yükselerek, 90 milyon TL'ye varm??.

ATV'Y? KÖTÜ D?Z?LERLE YÜZDE 37 REKLAM KAYBI YA?ADI

4) atv ise kanallar aras?nda reklam gelirlerinde ciddi bir hüsrana
u?ram??. Geçen y?l TV reklam gelirlerinde ikinci s?ralarda yer al?rken
söz konusu üç ayda 92 milyon TL reklam gelirine ula?m??t?.
Bu y?l?n ayn? aylar?nda ise toplam geliri yüzde 37 oran?nda dü?mü? ve
sadece 62 milyon TL toplayabilmi?.
Elbette bu bize sadece bir fikir veriyor. Tüm y?l baz?nda rakamlar?n
de?i?ebilece?ini de hesaba katmak gerekir, atv'nin hüsran? y?l?n ilk
aylar?nda dizilerinin performans?n?n dü?ük kalmas?ndan kaynaklan?yor
san?r?m. Bunu a?amazlar ise atv için kötü bir y?l ya?anaca?? aç?k.

TRT'YE KAMUDAN 550 M?LYON KATKI!

Küçük bir not da TRT için aktarmal?y?m. Verilen bilgiye göre o da
reklam pastas?nda görünmeyen bir kalemi olu?turuyor. RTÜK pay?
ödemedi?inden onun ne kadar reklam toplad???n? bilmiyorduk. Dün
Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç bir soru önergesini yan?tlarken bilgi
verdi. Buna göre TRT (radyo da dahil) 2009 y?l?nda 44.1 milyon TL olan
reklam gelirini 2011 y?l?nda 113.7 milyon TL'ye yükseltmi?. 14 TV, 7
ulusal 5 bölgesel radyo kanal? olan TRT, faaliyetlerini elektrik
faturalar?ndan kesilen payla finanse ediyor. 2011 y?l?nda TRT'ye
aktar?lan gelir 550 milyon TL'yi a?m?? durumda. Kamusal yay?n
sorumlulu?u olan ve giderleri toplum taraf?ndan üstlenen bir kanal?n
reklam pazar?nda rekabet etmesi do?ru mu? Bu sorunun yan?t?n? da bir
ba?ka yaz?da tart??makta fayda var...

 

Gazete Habertürk / 13 Haziran 2012

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri